Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міжнародний Соломонів університет Факультет економічний Кафедра фінансів Випускна кваліфікаційна робота магістра „Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення” студентки 5-го курсу денної форми навчання Кирилюк Ганни Сергіївни Науковий керівник канд.фіз.-мат.наук, доцент Богаєнко О.В. Київ-2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління 1.2 Майновий стан підприємства та методика його оцінки 1.3 Характеристика показників ліквідності та платоспроможності 1.4 Фінансова стійкість підприємства та методика її оцінки Розділ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ” 2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз майна підприємства 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.5 Оцінка ділової активності підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ” 3.1 Напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУПАктуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і економіки в цілому. Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності фінансового стану підприємства, дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України, а також розробка шляхів покращення фінансового стану підприємства. Завданням магістерської роботи є теоретичний опис, а також практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, на прикладі УМГ „Прикарпаттрансгаз”, а саме: теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства; здійснення аналізу фінансового стану УМГ „Прикарпаттрансгаз” та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства; визначення шляхів поліпшення фінансового стану досліджуваного підприємства. Об’єктом дослідження є система показників фінансового стану підприємства та їх аналіз на прикладі УМГ „Прикарпаттрансгаз”. Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства, що формується в результаті взаємодії всіх елементів його фінансової системи. Методи дослідження. Здійснення дослідження роботи спирається на наукові концепції та теоретичні досягнення вітчизняних вчених. У роботі застосовано цілий ряд спеціальних методів, які дозволяють одержати кількісну оцінку окремих аспектів фінансової діяльності підприємства: горизонтальний аналіз – в процесі порівняння кожної позиції звітності підприємства з попереднім періодом; вертикальний аналіз – при визначенні структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат; трендовий аналіз – при порівнянні кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначенні тренду, тобто основної тенденції динаміки показників (за допомогою тренду, здійснюється перспективний прогнозний аналіз фінансового стану); метод фінансових коефіцієнтів (відносних показників) – при розрахунку відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначенні взаємозв’язків показників; порівняльний аналіз - при аналізі показників підприємства порівняно з середніми показниками; факторний аналіз – при аналізі впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих (розділених у часі) чи стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження, використовуючи при цьому методи аналізу та синтезу (при прямому факторному аналізі використовується власне метод аналізу, тобто роздроблення результативного показника на складові частини, при зворотному – метод синтезу, коли його окремі елементи з’єднуються у загальний результативний показник).

Інформаційною базою дослідження стали: законодавчі акти України, нормативно-правові акти, наукові праці провідних вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, а також матеріали фінансової звітності підприємства „Прикарпаттрансгаз”. Суб’єктом дослідження є УМГ „Прикарпаттрансгаз”. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності УМГ „Прикарпаттрансгаз”, що дозволяє відповісти на питання: наскільки ефективно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі описуються шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА1.1 Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління Підприємства, здійснюючи свою діяльність, несуть повну відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, власними працівниками, а також за результатами виробничо-фінансової діяльності. Це зумовлює необхідність ефективного управління підприємством та підтримки його фінансового стану. Існують різні наукові визначення поняття фінансового стану підприємства, серед яких можна виділити формулювання: Поддєрьогіна А. М., Філімоненкова О. С., Онисько С. М. та Марича П. М., Мошенського С. З. та Олійника О. В. „Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів” . За визначенням Філімоненкова О.С.: „Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями” . Онисько С.М. та Марич П.М. сформулювали таке визначення: „Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю його фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю” . „Однією із складових економічного потенціалу є його фінансовий стан (потенціал). Щодо фінансової сторони діяльності суб’єкта господарювання необхідно вирішувати два основних завдання: підтримання здатності відповідати за поточними фінансовими зобов’язаннями – характеристика фінансового стану підприємства з позиції короткострокової перспективи; забезпечення довгострокового фінансування в бажаних обсягах і здатності підтримувати існуючу або бажану структуру капіталу – оцінка фінансового стану підприємства з позиції довгострокової перспективи”, - визначили Мошенський С.

З. та Олійник О. В. . Таким чином, фінансовий стан є результатом взаємодії усіх елементів фінансових відносин, що виникають у підприємства в процесі його господарської діяльності, і характеризується як розміщенням і використанням активів, так і джерелами їх формування. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) підприємства, які можна виявити тільки на підставі аналізу фінансового стану підприємств. Тому виникає необхідність в систематичному аналізі фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості. Кожне підприємство намагається досягти стійкого фінансового стану, тобто забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального розвитку підприємства. Тому фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення оптимального співвідношення власних, позичених і залучених фінансових ресурсів. Таким чином виникає об’єктивна необхідність оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання з метою раціонального використання їх фінансових ресурсів. Отже, метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості та платоспроможності. Фінансовий стан підприємства необхідно систематично й всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити негативні тенденції у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка напрямів його розвитку та вивчення його реального фінансового стану і з’ясування можливостей підвищення ефективності функціонування за допомогою проведення раціональної фінансової політики. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства. При оцінці фінансового стану підприємства та виявленні потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів можуть застосовуватися різні методи аналізу. Методи аналізу фінансового стану підприємства - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. Можна назвати шість основних методів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний, факторний аналіз. Фінансовий аналіз підрозділяється на окремі види в залежності від наступних ознак: 1) за організаційними формами проведення виділяють внутрішній і зовнішній фінансовий аналіз підприємства: а) внутрішній аналіз здійснюється фінансистами підприємства на основі нормативів, що застосовуються на підприємстві і є комерційною таємницею, виконується він шляхом порівняння їх з плановими параметрами фінансової діяльності підприємства.

Між двома полюсами, які визначали стан польсько-українських взаємин, між польською адміністрацією та українським підпіллям виринали і час до часу самостійно діяли, крім легальних партій з «тежнаціоналістами» включно, деякі маленькі відламки націоналістичного фронту. Сюди треба насамперед зарахувати появу видавництва «Дешева Книжка». Це видавництво, поставлене кількома членами організації в час перебою організаційної справности в наслідок виарештування центру в 1934 р., було побудоване на комерційній базі. Але оскільки воно друкувало брошури політичного змісту, мало марку націоналістичного видавництва і при кольпортажі користувалося членами і симпатиками організації, виринуло питання, як трактувати цю по суті політичну діяльність кількох членів організації. У наслідок розмов, які провадив покійний Зенон Коссак, власники підприємства, можливо, тільки побоюючися втрат, які постали б, коли виявився б їхній зв'язок з ОУН, а імовірно і з власних політичних, може, ще не зовсім ясних для них самих плянів, — не схотіли вбудувати свою роботу в систему організації і відмовилися координувати, інформувати, плянувати і вести її в пляні роботи всієї організації

1. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

3. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

4. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

5. Шляхи удосконалення сучасного уроку

6. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
7. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"
8. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

9. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

10. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

11. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

12. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

13. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

14. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

15. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

16. Аналіз фінансового стану підприємства

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

18. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

19. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

20. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту
23. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
24. Фінансовий стан підприємства

25. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

26. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

27. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

28. Покращення фінансового стану підприємства

29. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

30. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

31. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

32. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Попередній фінансовий аналіз підприємства

35. Фінансова звітність підприємства

36. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

37. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

38. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")
39. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
40. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

41. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

42. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

43. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

44. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

45. Фінансова діяльність підприємства

46. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

47. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

48. Фінансовий механізм підприємства

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

50. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

51. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

52. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

53. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

54. Фінансова санація підприємства
55. Фінансова стратегія підприємства
56. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

57. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

58. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

59. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

60. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

61. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

62. Творчий шлях П. Сосюри

63. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

64. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

67. Корпоративні підприємства

68. Планування діяльності підприємства

69. Шляхи формування правової держави в Україні

70. Фінанси підприємства контрольна
71. Інноваційна діяльність підприємства
72. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

73. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

74. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

75. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

76. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

77. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

78. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

79. Управління утворенням прибутку підприємства

80. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

81. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

82. Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко

83. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

84. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

85. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

86. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
87. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
88. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

89. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

90. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

91. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

92. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

93. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

94. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

95. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

96. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

98. Економічна оцінка активу балансу підприємства

99. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

100. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.