Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Реалізація Конституції

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Конституційне право України на тему: “Реалізація Конституції України” ВСТУП.1. Поняття реалізації Конституції України. Конституція – основний закон держави. Основні форми реалізації Конституції України. Реалізація Конституції України. Реалізація Конституції України в законодавчій діяльності. Реалізація Конституції України в виконавчій діяльності. Реалізація Конституції України в судовій діяльності. Реалізація Конституції України в органах місцевого самоврядування. Висновки. Список використаної літератури. ВСТУП. Актуальність теми. Питання реалізації Конституції України є дуже актуальним в наш час, адже демократичний державно-правовий розвиток українського народу не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме Конституція юридично оформлює основні параметри державності, розподіляє повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об'єднання правами і покладає обов'язки, створює правові передумови забезпечення в Україні демократичного політичного режиму. Цей розвиток зумовлений декількома чинниками. По-перше, ефективний та стабільний розвиток суспільства необхідний для самої держави, для ефективного розвитку її економічної, соціальної, політичної та інших сфер. По-друге, для того щоб успішно співпрацювати з іншими розвиненими країнами світу. І по-третє, це зумовлено тим, що для України є одним з пріоритетних напрямків розвитку є вступ до Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, де потрібний високий розвиток економічної сфери в країні та повна реалізація закріплених конституційних норм. Таким чином, після прийняття Конституції України та змін до неї постало питання у її реалізації. Реалізація Конституції, її основних норм та положень в усіх сферах суспільного та державного життя є основою для ефективного їх функціонування, розвитку та діяльності. А якщо брати до уваги ще й той факт, що демократична Конституція є основою та фундаментом для розвитку демократичної правової держави, яка є однією з основних демократичних цінностей, що розвиває країна для свого суспільства. Якщо ж говорити про цей процес у міжнародному масштабі, можна побачити таку закономірність, що найкраще живуть у тих країнах, де по-перше, прийнята демократична Конституція, по-друге вона реалізується. Таким чином, реалізація Конституції є необхідною для ефективного розвитку Української державності на шляху до створення правової, демократичної держави та громадянського суспільства, що зазначено в статті 1 Конституції України. Метою дослідження теми є дослідження поняття та ступеня реалізації Конституції України в законодавчій, виконавчій, судовій діяльності, її реалізації в органах місцевого самоврядування; визначення проблем реалізації Конституції в органах державної влади та місцевому самоврядуванні, способи вирішення цих проблем; визначення основних форм реалізації Конституції та основних засад її реалізації. Об'єктом дослідження є місце Конституції України в ієрархічній системі законодавства України, а також форми реалізації Конституції України в законодавчій, виконавчій, судовій діяльності, місцевому самоврядуванні.

Предмет дослідження становлять поняття, способи реалізації Конституції України, форми її реалізації. Місце Конституції України в системі законодавства, та її роль при формуванні та у діяльності державних органів. Методологічна основа курсової роботи виходячи з характеру поставлених задач, в основу роботи закладено сукупність різноманітних методів наукового дослідження. Вибір та застосування конкретних методів дослідження залежить від складності залежить від кожної окремої досліджуваної проблеми. Із застосуванням логічного методу здійснювалось формулювання поняття реалізації Конституції України та ступеня її реалізації в органах державної влади та місцевому самоврядуванні. Структурно функціональний метод використовувався для дослідження ступеня реалізації Конституції України в законодавчій, виконавчій та судовій діяльності. Курсова робота виконувалась на основі фундментальних методологічних орієнтирів, які закріплені в Конституції України. 1. Поняття реалізації Конституції України. 1.1 Конституція – основний закон держави З проголошенням у 1991 році незалежності України, наша держава вступила на основний етап свого розвитку. З самого початку пийнявши курс на демократичний розвиток, перед Україною постала необхідність в прийнятті нової Конституції та створенні нової законодавчої база для закріплення основних засад побудови майбутньо незалежної держави. Таким чином, 28 червня 1996 року була прийнята перша Конституція України, яка визначила Українську державу, як “самостійну, незалежну, демократичну, соціальну, правову”1. Ця Конституція була змінена в 2004 році Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року. Конституція – це основний нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу, регулює основні суспільні відносини; визначає принцтпи побудови основних інститутів суспільства та держави, форму демократіїї, визначає статус державної влади, порядок формування державних органів, а також основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Конституція України характеризується такими ознаками: має вищу юридичну силу; імперативний характер; загальнообов’язковий характер; стабільний характер; характеризується жорскістю; є писаною та кодифікованою; має програмний характер підвищений ступінь захисту з боку жержави. Конституція поширює свій вплив на всі без винятку інститути суспільства та держави, причому всі державні та громадяські органи, громадяни і будь-які особи, що перебувають на території України, повинні поважати її, беззаперечно ивконувати всі її приписи. В цьому полягає загальнообов’язковість Конституції, її імперативно-владний характер. Вища юридична сила Конституції проявляється в тому, що всі “закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції та мають відповідати їй”2. Стабільність та програмний характер Конституції України визначається тим, що норми Конституції закріплюють не лише сучасний стан розвитку держави, але й перспективи такого розвитку. Правова охорона Конституції є неодмінною умовою забезпечення її верховенства та стабільності, високоефективності дії її положень в усіх сферах життєдіяльності нашої держави.

Належний рівень правової охорони Конституції – необхідний атрибут правової держави, яка є найважливішим чинником побудови громадянського суспільства. Наступною ознакою Української Конституції є жорсткість витікає з розділу ХІІІ, в якому визначаються порядок внесення змін до Конституції України. Так, зміні до неї не можуть бути прийняті звичайними законами, і для прийняття цих змін існує Конституційний процес. Кодифікована та писана Конституція – означає, що вона є написаною міститься в окремому нормативно-правовому акті. Завданнями Конституції як основного закону держави є – закріплення й гарантування фундаментальних прав людини і громадянина, впорядкування і організація державної влади, підтвердження загальнолюдських цінностей, яких грунутується суспільство. Отже, Конституція України є своєрідним ядром національної правової системи України, де на даний час діє близько 2 тисяч законнів, та 46 тисяч підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють досить велику сферу життя суспільства та держави.1.2 Основні форми реалізації Конституції України.Після прийняття Конституції України постало питання у її реалізації. Реалізація Конституції є складним процесом, який має свої форми, зміст механізм та принципи. Отже, “Реалізація Конституції – це перетворення, втілення конституційних норм в фактичній діяльністі організацій, органів, посадових осіб, громадян”.3 Поняття реалізації Конституцї не можна зводити тільки до дії її як нормативно-правового акта. Вона має також безпосередній вплив на правосвідомість. У ній закледений знпчний потенціал, який не вичерпується на протязі усього терміну її дії. Під впливом Конституції складаються переконання людей про необхідність певних дій, дотримання правовоих норм, поваги до прав та законних інтересів громадян. Реалізація Конституції Здійснюється в таких формах: дотримання, використання, виконання та застосування. Дотримання норм Конституції – означає “утримання від здійснення заборонених нею дій. Це особливий обов’язок усіх державних органів, посадових осіб та громадян. І юридичні, і фізичні особи мають утримуватись від дій, заборонених нормами права. Тут реалізується їх пасивний обов’язок, коли дій не треба вчиняти, а досить утримуватись від їх здійснення”4. Це матеріалізується в забороняючих нормах Конституції України. Використання – це форма реалізації конституцйних норм уповноваженими суб’єктами, шляхом наданих їм прав у вигляді дозволу або правомочностей. В таких випадках реалізуються уповноважуючі норми, які закріплюють основні права і свободи громадян, повноваження державних органів тощо. Прикладом використання конституційних норм може бути реалізація права на освіту, працю, відпочинок з використанням відповідних статей Конституції України. Виконання конституції – це активна поведінка суб’єктів правовідносин, яка випливає з конституційних приписів. В Конституції України встановлені такі способи виконання норм: - суб’єктиправа мають виконувати положення Конституції та заклнів України; держава зобов’язана виклнувати міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України; громадяни повинні виконувати свої обов’язки.

По новому Плану счетов бухгалтерского учета амортизационный фонд на предприятии не создается.* Поэтому сегодня амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов накапливаются предприятием на других счетах бухгалтерского учета и как источник финансовых ресурсов поступают на расчетный счет предприятия в составе выручкиот реали­зации продукции, работ и услуг.** ></emphasis> * См.: Новый план счетов бухгалтерского учета // Финансы. 1992. № 2. С. 3—4. ** См.: Основы методологии учета основных средств // Экономика и жизнь. 1993. № 52. Следующим по значимости источником финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий являются бюд­жетные ассигнования. Казенным предприятиям бюджетные ассигнования выделяют­ся согласно суммам, предусматриваемым ежегодно в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ «О порядке планирования и финансирования деятельности казен­ных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» от 6 октября 1994 г. бюджетные средства выделяются казенному предприятию при недостаточности собственных средств и лишь на следующие цели: а) реализацию плана развития завода (в том числе осущест­вление государственных инвестиционных программ, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ме­роприятий по мобилизационной подготовке); б) содержание объек­тов социальной инфраструктуры; в) компенсацию убытков от вы­полнения плана-заказа

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

3. Механізм реалізації форфейтингу

4. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

5. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

6. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"
7. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
8. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

9. Договір позики (проблеми правової реалізації)

10. Застосування права як особлива форма його реалізації

11. Проблеми реалізації норм права

12. Реалізація права на житло шляхом будівництва

13. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

14. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

15. Особливості реалізації фонеми в мовленні

16. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

18. Реалізація двохзв’язного списка

19. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

20. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

21. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

22. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
23. Реалізація шкіряного взуття
24. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

25. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

26. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

27. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

28. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

29. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

30. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

31. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

32. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

34. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

35. Аналіз виробництва та реалізації продукції

36. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

37. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

38. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
39. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
40. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

41. А. Гамильтон и американская Конституция

42. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

43. Первая российская конституция

44. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

45. Конституция Великобритании

46. Конституция США: Общая Характеристика

47. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

48. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Конституция Болгарии

50. Особенности конституции США

51. Классификация конституций

52. Классификация конституций

53. Конституция - основной закон государства

54. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)
55. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.
56. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

57. Конституция, как Основной Закон РФ

58. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

59. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

60. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

61. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

62. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

63. Конституция Муравьева Н.М.

64. Конституция СССР 1924 года. Проблемы федерации

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Реформа российской Конституции: этапы и проблемы

66. Конституция 1918

67. Суспільна організація життя слов

68. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

69. Конституция Соединенных Штатов Америки

70. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"
71. Організація приймання товару в аптеці
72. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

73. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

74. Організація праці менеджера

75. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

76. Местное самоуправление в конституции РФ

77. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

78. Конституция и ее толкование (материалы)

79. Конституция Австрийской республики

80. Конституция: надежды и действительность

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Конституция Японии

82. Основные принципы и особенности латиноамериканских конституций

83. Президент Российской Федерации в системе разделения властей по Конституции РФ 1993 года

84. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации

85. Методы толкования конституции в деятельности Верховного суда США

86. Анализ конституции США
87. Конституция Российской Федерации
88. Конституция РФ

89. Основные черты конституций в странах Запада

90. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

91. Конституційний суд України

92. Конституция Европейского Союза

93. Конституция США (текст, переведённый на Русский язык)

94. Личные права и свободы гражданина по Конституции РФ

95. Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

96. Виды зарубежных конституций по порядку изменения и отмены

Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные

97. Конституция Соединенных Штатов Америки

98. Конституция Франции

99. Толкование Конституции РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.