Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Історичні етапи розвитку психології

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ Перший етап – філософської психології Другий етап – філософської психології Третій етап – наукової психології Висновок Список використаної літератури Вступ Історичний етап розвитку психології – тривалий процес боротьби різних поглядів і концепцій, пошуку свого місця серед інших наук. Тому знайомство з найважливішими психологічними теоріями дає змогу краще зрозуміти предмет психології і методи дослідження психіки. Питання про місце психології в системі наук завжди було і залишається предметом гострих дискусії. Від відповіді на нього залежать можливості використання психологічних даних в інших науках, розуміння того, наскільки правомірно використовувати їх здобутки в психології. Місце, яке відводилося психології в системі наук у різні історичні періоди, свідчило і про рівень розвитку психологічних знань, і про загально філософську спрямованість самої класифікаційної схеми. У цій схемі психологія завжди була саме тим компонентом, який переконливо показував неспроможність усіх лінійних класифікаційних схем. Жодна наука не переходила з однієї рубрики в іншу стільки разів, як психологія. В історії психології, психологічній науці, яка займається дослідженням процесу встановлення психологічних знань і уявлень, можна знайти три основних підходи до визначення рамок та етапів розвитку психології: - відповідно до першого підходу, психологія має довгу передісторію і коротку історію, яка починається з другої половини XIX століття (Г. Еббінгауз); - представники другого підходу (М.С. Роговін та ін.) вважають, що розвиток психологічної думки має бути розподілений на три етапи (донаукової (міфологічної), філософської і наукової психології); - згідно з третім підходом (культурологічним), розвиток психологічної науки повинен розглядатися в контексті розвитку людської культури взагалі. До цього підходу належать вчинокова концепція в історії психології, розроблена українським вченим В.А. Роменцем. Згідно остатнього підходу, етапи розвитку виокремлюються за історичними епохами – отож, можна говорити про психологію Міфологічного періоду, психологія Античності, психологія Середньовіччя, психологію Відродження, психологію епохи Бороко, психологію Просвітництва, психологію Сцієнтизму (останньої епохи, що бере початок у XIX ст., у якій, до речі, живемо й ми – її назва походить від латинського «scie ia» - наука, і відбиває ту рушійну силу, яку має наука у сучасній культурі). Запропонований останнім підходом поділ історії психології має сенс, бо психологія кожної історичної епохи мала суттєві відмінності, робили цілком певні акценти на тих чи інших психічних явищ. Так психологічна думка від Міфологічного періоду до епохи Середньовіччя робила наголос на ситуативних феноменах, від епохи Відродження до епохи Просвітництва – на мотиваційних, а у XIX- XX ст. – на феноменах дії та післядії. Ситуація, мотивація, дія та післядія є компонентами вчинку як осередку (пояснювального принципу) психології. Перший етап – філософської психології Найперші з відомих нам уявлень про душу відносяться до архаїчного суспільства (міфологічний період) і можуть бути позначені терміном анімізм.

Анімістичні уявлення про душу наближали її до повітря, тобто пов’язували її з матерією. Міфологічне уявлення про душу, було цілком підкорене уявленню про фатум, невідтворність заздалегідь визначеної долі, протистояти якій було марною справою. Вирішальною характеристикою свідомості людини був синкретизм – первісне злиття людини зі світом та суспільним оточення. Явища сновидінь, екстазу, сомнамбулізму, смерті, летаргічного сну, викликаючи стійкий подив у первісної людини, були причиною виникнення уявлень про існування душі поряд з її тілом. Згодом окремі психічні здатності і душа у цілому уособлюються в образах міфології (Псюхе, Мнемозіна, Лента, Гіпнос та ін.), що є несвідомою проекцією фантазії. Проектовані назовні властивості людини шліфуються віками й тисячоліттями, набувають пластичного виразу в казках, анекдотах, історіях, легендах, сказаннях. Побачити незвичайне і до цього прикувати свою увагу – початок пізнання психічного в його інобутті. В давнину люди покланялись предметам саме незвичайної форми. Емоції подиву, страху вимагає відповідних образів, щоб звільнити людину від її обтяжливості. В образах фантазії відображається те, що здійснюється в самій людині. Якщо припустити, що спочатку привертає увагу незвичайна форма, то уявлення душі у вигляді зірки, вогню і т.п. слід вважати первісним. Душа ,як олюднений двійник тіла – вища її міфологічна форма. Образ души як двійник тіла – такий поступальний розвиток первісних уявлень про душу. Суб’єктивна, емоційна реакція на проектовані несвідомо образи, не втрачаючи з ними зв’язок, саме через них стає предметом усвідомлення і через фантастичність образів фіксується в психічному. Фантастичне та емоціональне об’єктивують та збуджують один одного, чим замикається порочне коло їхнього зв’язку. Його прорив здійснюється завдяки споконвічній гетерогенності фантазії та емоцій. Завдяки зв’язаності з тілом образи фантастичного мають тяжіння до зовнішніх у відношенні до тіла подій. З’являється функція посередника між фантазією та тілом, яку здійснює емоція. Предмет фантазії за своїми якостями тепер неповинен бути чужим властивостям живого. Існує безліч зовнішніх предметів, що мають ці властивості. Це викликає багатоманітність форм, в яких може бути виражено душу. Жива істота і неживий предмет стають особливими формами виразу однієї і тієї ж душі. Вона виноситься за тіло і поза ним веде своє існування – екстеріоризація душі, протилежний процес – інтеріоризація душі, входження в її тіло, інкарнація. Уявлення про метемпсихоз (переселення душі) є похідним від уявлення по екстеріоризацію та інтеріоризацію. Якщо душа переходить з одного тіла в інше, останнє повинно змінюватися, щоб бути відповідним душі. Такі метаморфози тіла мають висхідну і низхідну, деградуючу лінію і свідчать про метаморфози душевних властивостей. Переселення душ і метаморфози наближають людину до стану досконалості, де душа і тіло будуть життєво адекватні одне одному. У своїх безкінечних інкарнаціях душа вбирає в себе незлічене багатство світу. Зміст душі зливається з ним. Душа через себе відображає цей світ, виступає знаряддям, яке здійснює відображення всього світу.

Світи різних інкарнацій – різні світи. Досконала повнота розкриття світу – лише в людському образі душі. В цьому випадку душа і світ єдині. Виникає вчення про індивідуалізоване, точніше – специфіковане бачення світу, де душа виступає органом цього бачення. У русі до перед звичайної досконалості душа повинна пройти шлях героїзму, наближаючись до божественного образу ідеалу краси і могутності. Розклад міфологічної психології полягає найбільше в її неспроможності розкрити творчу активність людини. Творчість була незрозумілою для всієї стародавньої філософії. У міфологічній психології душа виступає у вигляді образу тіла та його частин. Другий етап – філософської психології Античність є першою історичною епохою розвитку людства; саме в цей часу у зв’язку з диференціацією форм культурної творчості міфологічна психологія трансформується у філософську. Існування психології в надрах філософії обумовлювало застосування у психологічних дослідження суто філософських методичних засобів. У розвитку уявлень про душу на зміну анімізму прийшли атомізм Демокрита, Епікура (вчення про те, що душа, як івсі речі, складається з атомів – але її неможливо помацати, бод уже круглі та вогняні атоми вислизають з рук) та спіритуалізм Платона (вчення про духовну природу душі). Душа відповідає від духу, занурюючись у матеріальний світ, про те вона пам’ятає свою істину – ідеальну – природу, і кожен акт пізнання є насправді актом спогаду істинного буття. Теоретично орієнтована філософська психологія епохи Середньовіччя вбавила в людині образ і подобу Вищої істоти – Бога. Тільки спираючись на зв’язок з божественним світом людська душа отримує силу. Античність і середньовіччя, розглядаючи ситуацію (сукупність умов) людського життя, вже одержують феномен протистояння людини долі (конфлікт між зовнішнім і внутрішнім аспектами ситуації). Загострення цього конфлікту спричинило звернення психології Відродження до внутрішнього світу людини, до тих мотивів, якими визначаються її діяння. Людина Відродження вважала себе центром світу і свою мотивацію – непереможною силою. Антропоцентрична переорієнтація епохи Відродження перенесла наголос у твердженні про подібність людини до Бога на належність їй божественних якостей. Подальші епохи спроектували це самовпевнене уявлення. Метафізична психологія вчить, що наука існує як нематеріальний субстрат, або ж що психіка з її свідомістю матеріальна. Метафізик – психолог становить дуже абстрактно питання про те, що таке душа, не досліджуючи її реальної діяльності, поведінки, насамперед, практичного зіткнення її зі світом. Те, що перебуває поряд, не помічається (своєрідна сліпота людського розуму). Всі сили души переносяться в її невидиму сутність. Предмет дослідження такої психології – пізнавальна діяльність людини, загальний смисл естетичних та естетичних категорій. Філософська психологія розробляє питання про походження змісту психічного: чи є він іманентним душі, чи є він відображенням зовнішнього світу, що в психіці властиве їй самій, що є відображенням зовнішнього світу? Ідея про первинні та вторинні якості в образах нашого пізнання є еклектичною спробою розв’язати це питання.

Вткач довго блукають у Космос, зазнають багатьох небезпечних пригод, поки м, нарешт, вдаться висадитися на Венеру А що х чека тут? ___________________ Долгушин Ю. ГЧ (Генератор чудес) Науково-фантастичний роман Юря Долгушина Генератор чудес став помтним етапом розвитку радянсько науково фантастики. ___________________ Гуляшки А. Контррозвiдка Серед дико грсько мсцевост, в одному з прикордонних сл Болгар сконо напад на штаб вйськово-геологчно групи, яка дослджу запаси вонно-стратегчно руди ___________________ Колн В. Тамниця пдземно галере Повсть румунського письменника цкавий пригодницький твр про пдпльно боротьбу робтникв мста Констанци проти диктатури Антонеску в роки Друго свтлово вйни. ___________________ Миклухо-Маклай М.P Серед дикунв Ново Гвне Ця книга лакончна, але захоплююча розповдь (щоденник) видатного росйського вченого  мандрвника про сво перебування серед папуасв корнних жителв Ново Гвне. ___________________ Ственсон Р. Катрона В роман розповдаться про подальш пригоди Давда Бальфора у себе на батьквщин та за кордоном, а також про його вдносини з Джеймсом Мором сином вдомого Роб-Роя, та його дочкою Катроною. 1962 Балль К., Вайзе Л.P Атомний вогонь над Тихим океаном ___________________ Гануш П

1. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

2. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

3. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

4. Ізяслав - основні етапи розвитку

5. Етапи розвитку політичної думи в Україні

6. Історія розвитку психології
7. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

10. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

11. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

12. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

13. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

14. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

15. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

16. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

18. Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії

19. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

20. Психология личности военнослужащего

21. Этика - эстетика. Психология творчества

22. Психология преступной личности
23. Пути решения экологических проблем глазами психолога
24. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

25. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

26. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

27. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

28. Психология бюрократии

29. Психология

30. Психология массового поведения

31. Судебная психология

32. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Аналитическая психология

34. Психология рекламы

35. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

36. Предмет и задачи психологии

37. История психологии

38. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты
39. Психология социального конфликта
40. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

41. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

42. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

43. Психология делового общения

44. Психология подростка

45. Проблема человека в психологии

46. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

47. Психология человеческих проблем

48. Психология конфликта и выход из него

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Гендерная психология

50. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

51. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

52. История психологии

53. Малые группы в социальной психологии

54. Этические стандарты и практическая этика психолога
55. О психологии семьи как малой группы
56. Психология суицидального поведения

57. Общая психология

58. Психология и психопрофилактика деструктивного стресса в молодежной среде

59. Психология управления

60. Аналитическая психология

61. Экспериментальный метод в психологии. Интроспекция

62. Выдающиеся психологи Отечества. Выготский Л.С. (1896-1934)

63. Курс лекций по социальной психологии

64. Психология преступной личности

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Психология толпы

66. Память с точки зрения психологии и её совершенствование

67. Психология несовершеннолетних преступников

68. Проблема эмоциональных состояний в психологии

69. Психология подростка

70. Предмет психологии, ее задачи и методы
71. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности
72. Личность в Российской социологии и психологии

73. Шпаргалка по психологии и педагогике

74. Экологическая Психология

75. Основы психологии

76. Психология юности

77. Билеты на гос.экзамен по психологии

78. У истоков интегральной психологии

79. Шпаргалки по возрастной психологии

80. О предмете психология

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Шпаргалки по педагогической психологии

82. Эксперимент в психологии

83. Судебная психология

84. Психология потерпевшего

85. Психология правонарушений

86. ПСИХОЛОГИЯ ОПОЗНАНИЯ
87. Юридическая психология (лекции-шпора)
88. Психология и Христианство (Статья)

89. Статус в социологии и социальной психологии

90. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

91. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

92. Этика и психология коммерческой работы и их роль в эффективности коммерческой деятельности

93. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

94. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

95. Сущность национальной психологии в экономике

96. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Нестор Махно: історично-політичний портрет

98. Постмодернізм та українська історична наука

99. Слобожанщина - історія розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.