Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський національний економічний університет Кафедра історії та теорії держави і права Курсова робота з теорії держави і права на тему: „Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки” Виконала: Київ План Вступ Поняття соціально-економічної концепції походження держави: Виникнення концепції Матеріалістична теорія в працях її основоположників та послідовників (Маркса, Енгельса та Леніна). Характеристика соціально-економічної концепції походження держави, її основні позитивні риси та недоліки: Головні переваги матеріалістичної концепції, її значення для розвитку вчень про державу і право Основні недоліки соціально-економічної концепції походження держави Соціально-економічна концепція походження держави в сучасному світі і в Україні: Матеріалістична концепція походження держави в правовій думці мислителів України Матеріалістична теорія та сучасність Висновки Список використаної літератури Вступ Вивчення походження держави має не лише тільки пізнавальний або навчальний, але й політико-практичний характер. Воно дозволяє набагато глибше зрозуміти соціальну природу держави, прослідкувати її особливості та риси, дає можливість зробити аналіз причин та умов її виникнення та розвитку. А також дозволяє чіткіше визначити всі характерні функції держави – основні напрямки її діяльності, точніше встановити її місце та роль в житті суспільства і політичної системи. Серед теоретиків держави і права ніколи не було і на даний час не існує навіть спільності поглядів на процес походження держави та права. В світі завжди існувала велика кількість різноманітних теорій, що пояснювали походження та розвиток держави і права. І це зовсім зрозуміло, оскільки кожна з них відображає судження та погляди різних груп, класів, націй та інших соціальних спільностей на процес виникнення та розвитку держави. Об‘єктом розгляду в моїй курсовій роботі виступає соціально-економічна (марксистська) теорія походження держави, яка до недавнього часу панувала в радянській юридичній та історичній науках. А саме – її сутність, позитивні риси та недоліки. Марксизм виник в 40-х роках минулого століття. Карл Маркс (1918-1883) та Фрідріх Енгельс (1820-1895) намагалися зрозуміти умови та вказати шляхи реального звільнення трудящих від будь-якої експлуатації, від усяких форм соціального пригнічення, нерівності. Вони поставили перед собою завдання намітити контури ладу, який би зміг подолати відчуження трудівника від власності і влади, найбільш розумно організувати суспільне життя, забезпечити гармонійний розвиток особистості. Захопленні перш за все цією проблематикою, К. Маркс та Ф. Енгельс, природно, звернулися до широкого кола зв‘язаних з нею питань держави, права, законодавства, політики. Результатом такого звернення стала марксистська соціально-економічна концепція походження держави і права. Специфіка марксистського підходу до вивчення держави – аналіз явищ політичного і правового життя в першу чергу як органічних складових частин класової суспільно-історичної формації, відмова від бачення в політико-юридичних інститутах релігійного, психологічного, етнічного феноменів.

Згаданий підхід тримається на ідеї залежності держави перш за все від рівня суспільного поділу праці, класової структури і співвідношення класових сил у суспільстві. 1.Поняття соціально-економічної концепції держави: Виникнення матеріалістичної концепції. Виникнення марксизму було викликано конкретними політичними, соціальними та економічними передумовами. В кінці XVIII ст. в Англії, а вона на той час була однією з найрозвиненіших країн Європи, почався промисловий переворот, і вже в XIX ст. охопив інші європейські держави. Зростав обсяг промислового виробництва, будувались нові фабрики та заводи, і як наслідок - збільшувалася чисельність найманих робітників. На зміну феодалізму широким фронтом йшов капіталізм. Формувалися нові класи – буржуазія і пролетаріат. Дедалі сильнішою ставала експлуатація найманої праці з боку буржуазії, ставала глибшою безодня між багатством і бідністю. В середовищі робітничого класу зростає незадоволення станом справ. Поступово воно переростає у страйки, організовані виступи проти існуючого економічного і політичного ладу. Деякі з них набули широкого резонансу. Серед таких – повстання ткачів у м. Ліоні (Франція) в 1831 р. і 1834 р., сілезьких ткачів (Німеччина) у 1844 р., революційний рух англійських робітників за демократизацію державного устрою (чартизм) у 1830-1840 рр. Соціальні конфлікти та потрясіння цього періоду, закономірно, викликали у свідомості робітників та прогресивної інтелігенції багато соціально-філософських запитань : чи може бути суспільство справедливим, без експлуатації людини людиною, і як його досягти; які перспективи розвитку суспільства і що є його метою; як можна використати знання про навколишню дійсність на користь усім людям та ін. Марксизм в цілому і його класова теорія походження держави зокрема виникає у вигляді певної системи ідей, принципів, теорій, яка прагне відповісти на ці запитання. Матеріалістичне вчення про державу і право мало також і теоретичні витоки. Соціальна цілісність, яка породила марксизм та його концепцію держави, складалася крім економіки, політики ще з системи ідеологічних відносин, духовних утворень, які стали вихідним матеріалом для Маркса, який використав його для розробки своєї історико-матеріалістичної концепції держави. Марксистське вчення увібрало в себе знайдені попередниками раціональне зерна діалектичного способу мислення. Серед всіх теоретичних джерел марксизму перше місце по праву належить діалектично-матеріалістичній методології аналізу державності. Слід зазначити, що визнання економіки основною категорією, яка визначає політику, мало місце не вперше. Ще у давньогрецьких філософів, особливо у Аристотеля, у італійських мислителів епохи Відродження, передусім Н. Макіавеллі та Г. Гвінчардіні, в англійській політико-правовій думці середини XVIII ст., у фізіократів та економістів XVIII ст. на перший план ставиться саме економіка. Французький соціаліст-утопіст А. де Сен-Симон та його послідовники Л. Штейн та Р. Штамлер всі зміни в соціальному житті пояснювали економічними причинами. Маркс та Енгельс зверталися до накопленого європейською духовною культурою теоретичного матеріалу.

Їхню увагу в цьому матеріалі, природно, приваблювали положення, які прямо або опосередковано могли працювати на створену ними ідеологію, збагачувати її. Ці судження ними так чи інакше переосмислювалися і лиш потім включалися в створену історико-матеріалістичну картину соціального світу. Особливий інтерес у Маркса викликали політичні ідеї Ж. -Ж. Руссо. Зокрема Маркса зацікавило і знайшло своє відображення у його вченні уявлення Руссо про демократію як про норму організації політичного життя індивідів, що зберігається для спільної діяльності в суспільстві. Серцевиною демократії, за Руссо, є принцип народного суверенітету, верховенства та повновладдя народу в державі. Дуже цінними виявилися спостереження Руссо, які стосуються подвійності життя індивідів в світі приватновласницьких відносин. Марксистська концепція створювалася не без впливу поглядів відомих французьких істориків епохи Реставрації О. Тьєррі, О. Міньє, Ф. Гізо. та ін. Ці вчені вважали, що політичні інститути, юридичні норми створюються суспільством, являють собою відображення суспільного ладу, первинного по відношенню до них. А створені суспільством політико-правові установи потім починають самі впливати на суспільне життя, змінювати його. Але в більшій мірі Маркса та Енгельса зацікавили погляди вищеназваних істориків про положення класів та класову боротьбу. Ось деякі з них: суспільство розколото на класи, які відрізняються один від одного соціальними, матеріальними, правовими ознаками; кожен з класів обов‘язково намагається, щоб при владі опинився потрібний йому уряд; інтереси власності – найважливіші і переважають всі інші потреби та ін. Розроблений Тьєрі, Міньє, Гізо тезис про те, що боротьба класів наповнює і складає всю громадянську історію, зіграла значну, але неоднозначну роль у розвитку соціально-політичної думки XX століття. Зміст цієї формули змінився прямо протилежно до початкового значення: її сприйняли, змінили й звернули проти самої ж буржуазії представники революційно-утопічного комунізму 30-40-х рр. минулого століття. Велику роль у створені марксизму зіграли ідеї деяких представників європейської філософії. Серед них справедливо виділити класиків німецької філософії, особливо – Гегеля. В конкретно ідеологічному плані класовим симпатіям та антипатіям марксизму більш за все відповідали погляди, в яких з позиції пригнічених трудових мас критикувалося і осуджувалося право та законодавство експлуататорського суспільства. В соціалістичній літературі від Т. Мора до О. Бланки склався погляд на закони держави як зброю захисту інтересів пануючого класу. Державно-правові погляди Маркса та Енгельса піддавалися впливу ще одного ідеологічного комплексу. Раніше було не прийнято про нього говорити. Мова йде про західноєвропейський політичний лібералізм. Цей напрямок суспільної думки зв‘язаний з іменами Дж. Локка і Ш. Монтеск‘є, І. Канта та К. Т. Велькера. Справді, важко заперечувати спорідненість з ліберальними уявленнями таких відомих положень марксизму : „кожного разу, коли під сумнів ставиться та чи інша свобода, тим самим ставиться під сумнів і свобода взагалі”, „вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку кожного”, „немає прав без обов‘язків, нема обов‘язків без прав”.

Навіть за польськими мірками Західна Україна була надзвичайно аграрною: близько 80 % її населення складали селяни (порівняно з близько 50 % У поляків), і лише 8 % припадало на промислових робітників (при середній цифрі 20 % У поляків). На додаток до цих структурних вад українське населення було змушене розв'язувати такі проблеми, як спустошення після війни, дискримінаційна економічна політика уряду, згубний вплив Великої депресії. Словом, соціально-економічна доля західних українців під Польщею була такою ж маловтішною, як і їхнє політичне становище. Основні економічні труднощі крилися в сільському господарстві, де залишалися такі давні, ще передвоєнні проблеми, як перенаселеність сіл, крихітні наділи. У населених українцями воєводствах Польщі на 1,2 млн селянських господарств припадало 60 % землі. Ця проблема особливо гостро стояла в Галичині, де понад 75 % селянських наділів не досягали й 10 акрів. Тим часом близько 2 тис. великих маєтків, що належали полякам і часом дорівнювали 10–20 тис. акрів, охоплювали 25 % землі

1. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

2. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

3. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

4. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

5. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

6. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
7. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
8. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

9. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

10. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

15. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

16. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

18. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

19. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

20. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

21. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

22. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
23. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
24. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

25. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

26. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

27. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

28. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

29. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

30. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

31. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

32. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

34. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

35. Соціал-демократична концепція держави та влади

36. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

37. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

38. Суть та принципи соціальної держави
39. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті
40. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

41. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

42. Феномен соціальної держави в європейській традиції

43. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

44. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

45. Економіка праці й соціально-трудові відносини

46. Економічна роль держави в ринковій економіці

47. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

48. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Соціальне становище Запорізького краю

50. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

51. Концепція держави у вченні І. Канта

52. Соціальні групи

53. Соціальні інститути.

54. Міжнародна економічна система та її головні елементи
55. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
56. Право як спеціальне соціальне явище

57. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

58. Соціальна екологія

59. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

60. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

61. Сутність і значення соціального страхування

62. Економічна оцінка кредитного процесу

63. Державна політика соціального страхування

64. Економічна ефективність виробництва

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

65. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

66. Економічна ефективність виробництва соняшника

67. Економічна ефективність рослинництва

68. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

69. Виробництво зерна, його економічна ефективність

70. Економічна сутність виробничих запасів
71. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
72. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

73. Державна соціальна допомога

74. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

75. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

76. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

77. Правовідносини у сфері соціального захисту

78. Соціальна захищеність дітей в Україні

79. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

80. Соціальне партнерство в Україні

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Теорія суспільного договору походження держави

82. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

83. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

84. Економічна думка Древнього Сходу

85. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

86. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя
87. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
88. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

89. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

90. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

91. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

92. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

93. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

94. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

95. Соціально-етичний маркетинг

96. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

98. Ожиріння як медико-соціальна проблема

99. Економічна діяльність ООН


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.