Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра економічної кібернетикиКонтрольна робота З дисципліни: “Інформаційні системи в менеджменті&quo ; Зміст1. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення 2. Підсистема техніко-економічного планування АСУ Список використаної літератури 1. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та веденняБудь-яке підприємство чи організація взаємодіють із зовнішніми системами керівними організаціями, плановими органами, іншими підприємствами і т.д. У зв'язку з цим при розробці системи кодування АСМП необхідно передбачати засоби обміну даними з зовнішніми системами. Виділяють такі основні типи зв'язків між АСМП: з незалежними і рівноправними класифікаторами; з пріоритетними класифікаторами; з класифікатором-посередником; з єдиним класифікатором. Тип зв'язку між АСМП визначається характером перетину підмножин повідомлень даного виду, що належать до різних АСМП, співвідношенням об'ємів підмножин й адміністративною залежністю систем. Рис.11. При зв'язку з незалежними і рівноправними класифікаторами (рис.1, а) число структур коду на деякі види повідомлень (наприклад, на множину матеріалів) дорівнює числу АСМП, з якими проводиться обмін повідомленнями даного виду. Кожна структура використовується тільки всередині своєї АСМП. При цьому можливі два варіанти обміну інформацією: а) за кодами тієї АСМП, куди інформація направляється; б) за кодами джерела інформації. Цей тип зв'язків характерний для випадків, коли підмножини повідомлень даного виду, що належать різним АСМП, не перетинаються. Недоліки даного типу зв'язків: великі затрати на перекодування; необхідність зберігання в кожній АСМП класифікаторів інших АСМП, при цьому число класифікаторів дорівнює числу АСМП, з якими така система має зв'язки за даним видом повідомлень. 2. У випадку зв'язку з пріоритетними класифікаторами (рис.1, б) кожна АСМП має свій класифікатор, але при обміні інформацією між АСМП різних рівнів використовується класифікатор системи вищого рівня. Обмін між АСМП одного рівня може вестися за класифікатором керівної АСМП, але він часто не має детальних характеристик, необхідних для нижчого рівня. Даний тип зв'язків звичайно використовується в системах з ієрархічною підлеглістю, наприклад, у системі &quo ;держплан - міністерство - підприємства&quo ;. Перевага зв'язків із пріоритетними класифікаторами полягає у малій кількості трансляторів і класифікаторів, що зберігаються в одній системі. 3. Зв'язок із класифікатором-посередником необхідний у випадку, якщо в обміні між АСМП використовується невелика загальна частина номенклатури повідомлень (рис.1, в). На практиці роль класифікатора-посередника виконують загальнодержавні класифікатори. 4. У випадку зв'язку з одним класифікатором виключається перекодування інформації при міжсистемних обмінах. Недолік даного типу зв'язків - велика довжина коду, що недоцільно, оскільки не всі розряди будуть реалізовані в окремих системах. Зазвичай єдиний класифікатор створюється, якщо підмножини даного виду належать одній із цих підмножин, при цьому об'єми підмножин повинні бути вимірними (рис.1

, г). Існує п'ять категорій класифікаторів. Загальні класифікатори використовуються в якості одного посередника при обміні інформацією між АСМ органів верхнього рівня управління; АСМ верхнього рівня управління та галузевими АСМ; АСМ підприємств різних міністерств; ОЦ колективного користування. Міжгалузеві класифікатори використовуються тимчасово в якості посередника при обміні інформацією між АСМ різних рівнів й утримувача інформації, для якої не створені загальні класифікатори. Галузеві класифікатори служать всередині міністерств для обміну інформацією між галузевою АСМ й АСМ підлеглих підприємств. Вони утримують: техніко-економічну інформацію; інформаційні масиви, які включають об'єкти, специфічні для даної галузі; вибірки, в яких кодові позначення відрізняються від загальних. Загальнодержавні класифікатори використовуються для обміну інформацією в загальнодержавних АСМ й утримують інформацію, яка відсутня в загальних класифікаторах. Класифікатори підприємства застосовуються в АСМП й утримують інформацію, яка відсутня в загальних, галузевих, загальнодержавних класифікаторах; вибірку з вказаних класифікаторів, яка включає специфічні для даного підприємства об'єкти, а також кодові повідомлення, які відрізняються від прийнятих у вказаних класифікаторах. Якщо кодові позначення галузевих, загальнодержавних класифікаторів і класифікаторів підприємства відрізняються від прийнятих у загальних, то повинно забезпечуватись однозначне співвідношення між кодами загальних класифікаторів і кодами галузевих, загальнодержавних класифікаторів підприємства. Для систематизації у взаємодії класифікаторів різних категорій у країні створена єдина система класифікації та кодування (ЄСКК) техніко-економічної інформації (ТЕІ). її розробка і впровадження має на меті підвищити ефективність управління народним господарством за рахунок: створення єдиної інформаційної мови в АСМ та широкого впровадження машинних методів обробки інформації, більш ефективного функціонування діючих і швидкого вводу АСМ, що створюються, об'єднання АСМ різних сфер і рівнів управління в загальнодержавній АСМ. Основний склад єдиної системи класифікації і кодування ТЕІ включає: комплекс взаємозв'язаних нормативно-технічних і методичних матеріалів; комплекс взаємозв'язаних загальних класифікаторів ТЕІ; автоматизовану систему ведення загальних класифікаторів ТЕІ. Комплекс загальних класифікаторів включає такі класифікатори: промислової та сільськогосподарської продукції; професій і тарифних розрядів; посад службовців; робіт і послуг машинобудування в промисловості, будівництві та сільському господарстві, в торгівлі, в транспорті, галузях народного господарства; підприємств і організацій. 2. Підсистема техніко-економічного планування АСУТехніко-економічне планування. Техніко-економічне планування (ТЕП) є складовою частиною модуля виробничого планування і призначене для автоматизації функцій планування обсягів випуску продукції підприємством і цехами та розрахунку потреби ресурсів на виробництво. ТЕП орієнтоване на використання спеціалістами планово-економічного відділу (ПЕВ), відділу праці і заробітної плати (ВПіЗ), відділів головного механіка, головного енергетика та ін.

Цей програмний модуль може використовуватися як у складі виробничого контуру системи &quo ;Галактика&quo ;, так і окремо, а також для будь-якого характеру й типу виробництва (дискретного і безперервного, масового, серійного, дрібносерійного і на замовлення). Програмний модуль охоплює три блоки завдань. 1. Підтримка нормативно-довідкової інформації (складу продукції, що випускається, специфікованих і подетально специфікованих норм витрат сировини, матеріалів, трудових ресурсів за технологічними операціями і структурними підрозділами) та поопераційних технологічних процесів (норм часу, розцінок, технологічного устаткування, інструменту, оснащення). 2. Планування виробництва: формування портфеля замовлень; формування плану виробництва за номенклатурою й обсягом на рік, квартал, місяць; перерахунок виробничих показників у разі зміни плану; оцінювання виробничої програми на її виконання; формування збалансованого за ресурсами плану; облік і порівняння фактичних і планових обсягів випуску готової продукції; оцінювання зведених потреб у матеріалах та трудозатратах на виробниче замовлення і план виробництва за структурними підрозділами та номенклатурою продукції. 3. Розрахунок планової собівартості: розрахунок нормативних витрат на виробництво за місцями їх виникнення; розрахунок зведених витрат на виробництво; розрахунок зведених кошторисів витрат за цехами і загалом по підприємству; розрахунок нормативних калькуляцій собівартості виробів і напівфабрикатів по підприємству і за цехами; розрахунок планових цін виробів на підставі їхньої собівартості. Модуль надає можливість формувати план виробництва кількома способами: за сумою договорів на постачання продукції; за сумою виробничих замовлень; за результатами попереднього року; на підставі плану на рік або квартал пропорційно кількості робочих днів у місяці; інтерактивно. Допустимі на підприємстві варіанти формування плану задаються в настройці модуля. Програмно реалізована можливість формувати виробничі замовлення та оцінювати обсяги виробництва переділів і напівфабрикатів за структурними підрозділами і розраховувати потреби в сировині, матеріалах, покупних комплектуючих виробах, трудо-витратах для їх виконання, здійснювати включення замовлень до виробничої програми. Виробнича програма за структурними підрозділами (цехами, змінами, ланками, бригадами, робочими місцями) на місяць може формуватися або на підставі плану виробництва, або за сукупністю виробничих замовлень з урахуванням наявних на початок місяця запасів сировини, заділів, напівфабрикатів. Планова собівартість розраховується на основі норм затрат ресурсів (матеріальних, трудових, інструменту) на виготовлення продукції (переділів, напівфабрикатів), планово-облікових або середніх за місяць відпускних цін на матеріали і ПКВ, тарифних ставок оплати праці виробничого персоналу, кошторисів накладних витрат за структурними підрозділами і підприємством загалом, обсягів випуску продукції за виробничою програмою чи фактичних обсягів випуску за місяць. Калькуляція собівартості може бути розрахована на будь-який напівфабрикат (переділ) у технологічному ланцюжку з урахуванням собівартості запасів.

Но не только этим ценен опыт борьбы за Одессу. Гораздо большее значение он имел для организации впоследствии устойчивой обороны Севастополя и Новороссийска. [42] Подчинение разнородных сил единому командованию, централизация управления всеми силами позволили организовать тесное взаимодействие армейских частей, соединений, авиации и кораблей и частей флота. Со всей убедительностью было доказано, что надежная защита приморских городов может быть достигнута только при условии оказания постоянной помощи войскам со стороны флота: переброска морем соединений и частей, оружия, боеприпасов и всех видов снабжения, артиллерийская и авиационная поддержка, ведение десантных и активных отвлекающих действий на различных участках фронта. Прибывшие из Одессы дивизии Приморской армии под командованием генерал-майора И. Е. Петрова по численности и боевому опыту представляли собой значительную силу. Они сразу же были направлены на фронт и вступили в бой с противником, возобновившим 18 октября наступление на Ишуньские позиции. К этому времени немецко-фашистское командование довело численность своих войск на подступах к Крыму до девяти пехотных и двух моторизованных дивизий, двух кавалерийских бригад и усилило их артиллерией и авиацией

1. Страхування транспортних засобів та вантажів

2. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

3. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

4. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

5. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

6. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства
7. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
8. Форми співучасті та види співучасників у злочині

9. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

10. Облік зносу та амортизації основних засобів

11. Поняття , ознаки та види господарських товариств

12. Поняття, види та принципи страхування

13. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

14. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

15. Вимірювальні прилади та засоби захисту

16. Отруйні речовини та їх класифікація

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Класифікація нервової системи та її будова

18. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

19. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

20. Класифікація основних засобів

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
23. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
24. Вибухові речовини та засоби підривання

25. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

26. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

27. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

28. Підряд та його види

29. Поняття права природокористування та його види

30. Поняття та види адміністративного примусу

31. Поняття та види слідів у трасології

32. Поняття, види та форми договорів

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

33. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

34. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

35. Професійна таємниця, її види

36. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

37. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

38. Види державної служби та їх вдмінності
39. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
40. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

41. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

42. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

43. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

44. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

45. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

46. Види, параметри та принцип роботи антен

47. Засоби творення гумору та сатири у творах Остапа Вишні

48. Види попиту. Поняття товару та його суть

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

50. Застосування програмних засобів GRAN1 та GRAN-2D на уроках алгебри

51. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

52. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

53. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

54. Види та причини порушень розвитку дітей
55. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції
56. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

57. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

58. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

59. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

60. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

62. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

63. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

64. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Умовивід та його види

66. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

67. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

68. Методи та засоби діагностування

69. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

70. Основні організаційні форми та види туризму
71. Еволюція грошових систем та види грошей
72. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

73. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

74. Види та методи фінансового аналізу

75. Грошові реформи: види та особливості

76. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

77. Поняття та види відходів

78. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

79. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

80. Поняття економічної інформації, її види та властивості

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Сутність та види прибутку

82. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

83. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

84. Основы ведения наступления подразделениями и частями

85. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

86. Виды и характеристика федеральных налогов
87. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
88. Налоговая система государства, налоги и их виды

89. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

90. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

91. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

92. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

93. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

94. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

95. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

96. Виды подряда

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Договор подряда и его виды

98. Виды коммерческих организаций

99. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.