Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Зміст поточних планів та організація їх розробки

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Основним завданням поточного плану у загальній системі планування на підприємстві є чітке визначення всієї сукупності практичних засобів, необхідних для здійснення намічених стратегічним планом цілей, конкретизованих щодо визначеного планового періоду (року). За умов централізованого планового управління економікою було уніфіковано склад поточного плану промислового підприємства. Згідно з Типовою методикою розробки техпромфінплану виробничого об’єднання (комбінату), підприємства основними розділами поточного плану були: Виробництво та реалізація продукції. Технічний розвиток і організація виробництва. Показники підвищення економічної ефективності виробництва. Норми і нормативи. Капітальні вкладення і капітальне будівництво. Матеріально-технічне забезпечення. Праця і кадри. Собівартість, прибуток та рентабельність підприємства. Фонди економічного стимулювання. Фінансовий план. Соціальний розвиток колективу. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів. В сучасних умовах склад поточного плану, назви та змістове наповнення кожного з розділів, перелік показників визначається підприємством самостійно. Хоча незалежно від складу розділів загальний зміст поточного плану є практично єдиним. Основою, на якій розробляються всі розділи плану підприємства і його підрозділів є план виробництва і збуту продукції. Поточне планування передбачає розробку планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямками його діяльності на більш короткі періоди (квартал, місяць). Склад розділів та показників плану залежить від специфіки і галузевої приналежності підприємства, методів управління, традицій, економіки тощо. В розширеному варіанті поточний план може мати наступні розділи: Економічна ефективність виробництва. Норми і нормативи. Планування виробництва і збуту продукції Матеріально-технічне забезпечення підприємства. Персонал і оплата праці. Планування витрат виробництва. Фінансовий план. Інновації. Інвестиції і капітальне будівництво. Соціальний розвиток колективу. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів. В першому розділі розраховуються наступні показники підвищення економічної ефективності:  узагальнюючі показники;  показники використання праці;  показники використання необоротних активів, оборотних засобів і капітальних вкладень;  показники використання матеріальних ресурсів. В результаті розрахунків економічної ефективності повині бути знайдені рішення, які б забезпечували більш ефективне використання ресурсів в плановому періоді та підвищували ефективність господарської діяльності підприємства. В другому розділі “Норми і нормативи” розробляються за наступними основними видами:  норми витрат живої праці (норми часу по видах виробів та робіт, коефіцієнт виконання норм, співвідношення чисельності різних категорій робочих тощо);  норми витрат предметів праці (витрати сировини та основних матеріалів, допоміжних матеріалів для технологічних потреб, напівфабрикатів, палива, відходів і втрат і т.д.);  норми та нормативи використання засобів праці (коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності, питома вага встановленого обладнання, норми зняття продукції з одиниці обладнання, годинна продуктивність, норми трудомісткості ремонту одиниці обладнання в плановому періоді тощо);  норми і нормативи вдосконалення організації виробництва, включаючи тривалість виробничого циклу, обсяг незавершеного виробництва, норми виробничих запасів сировини, матеріалів, палива; В третьому розділі “Планування виробництва і збуту продукції” планується наступне:  виробництво і реалізація продукції в натуральному і вартісному виразі;  зміна залишків готової нереалізованої продукції;  баланс виробничих потужностей і їх використання.

Основним завданням даного розділу поточного плану являється визначення оптимального обсягу продукції (послуг), який може бути вироблений та реалізований в плановому періоді, пошук можливостей найбільш повного задоволення попиту на дану продукцію. В четвертому розділі “Матеріально-технічне забезпечення” розраховується потреба в сировині та матеріалах, паливі та енергії, обладнанні, необхідних для виконання виробничої програми. В п’ятому розділі “Персонал і оплата праці” встановлюється загальна чисельність і структура персоналу, додаткова потреба в персоналі, джерела забезпечення додаткових потреб, вивільнення персоналу, загальна величина фонду оплати праці, структура фонду оплати праці. В шостому розділі “Планування витрат виробництва”:  складаються планові калькуляції собівартості основних видів продукції та кошторис витрат на виробництво продукції по підприємству;  виявляються непродуктивні витрати та розробляються заходи щодо їх ліквідації;  створюється база для розрахунку цін на продукцію. В цьому розділі необхідно встановити раціональну структуру витрат виробництва, співвідношення між постійними та змінними витратами, застосовуючи прогнозний рівень витрат та повний облік резервів. У сьомому розділі “Фінансовий план”:  визначається фінансовий результат;  розраховується рентабельність видів випущеної продукції;  оцінюється вплив на собівартість, прибуток і рентабельність збільшення витрат на освоєння виробництва нової продукції;  розробляються заходи щодо удосконалення комерційного розрахунку та госпрозрахункових взаємовідносин між підрозділами підприємства. Фінансовий план розробляється за схемою, що відповідає положенням (стандартам) бухгалтерського обліку , складається за видами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Оперативне фінансове планування включає розробку та виконання таких оперативних планів:  оперативного фінансового плану (балансу надходжень і видатків коштів);  платіжного календаря;  кредитного плану;  касового плану. В восьмому розділі “План інновацій” планується технічний розвиток виробництва, організаційні та економічні нововведення, а також управління ними. Зміст плану інновацій може бути різним, але він повинен передбачити наступне: √ освоєння нових та підвищення якості існуючих видів продукції та послуг; √ застосування прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва; √ удосконалення організації виробництва, праці та управління; √ капітальний ремонт і модернізацію діючого обладнання, введення передової техніки; √ економію матеріалів, палива, енергії; √ проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт. В дев’ятому розділі “ План інвестицій і капітальне будівництво” планування проводять за наступними показниками: √ приріст виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного переобладнання і побудови нових об’єктів; √ приріст виробничих потужностей за рахунок реконструкції; √ введення в дію виробничих потужностей за рахунок розширення діючих і побудови нових об’єктів; √ введення в дію основних виробничих і невиробничих фондів (включаючи об’єкти охорони природи); √ обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт; √ обсяги незавершеного будівництва; √ інші напрямки інвестицій.

В десятому розділі “Соціальний розвиток колективу” плануються заходи по вирішенню слідуючих завдань: √ покращення умов і охорони праці, покращення здоров'я працівників; √ покращення соціально-культурних та житлово-побутових умов працюючих; √ удосконалення стилю і методів керівництва колективом. В одинадцятому розділі “План по охороні природи та раціональне використання природних ресурсів” передбачаються наступні напрямки діяльності: √ охорона і раціональне використання природних ресурсів; √ охорона повітряних басейнів; √ охорона і раціональне використання земель; √ охорона і раціональне використання мінеральних і природних ресурсів. Загальний порядок розробки поточного плану є таким. Спочатку кожен із розділів плану розробляється окремо як проектний варіант. Далі відбувається взаємне коригування розділів до повного їх узгодження і збалансованості як за матеріально-фінансовими ресурсами, так і за періодами виконання. Це дозволяє створити динамічну систему взаємозв’язку виробничих, технічних, економічних, операційно-технічних заходів спрямованих на досягнення поставленої мети; передбачити порядок і черговість виконання робіт; встановити терміни і відповідальних виконавців з усього спектру різноманітних операцій, які передбачені планом; визначити джерела і розміри фінансування, а також припустимі витрати щодо кожного заходу, етапу і виду роботи. Структура планових органів, як основна частина процесу управління підприємством, може базуватись на таких організаційних формах: 1) з централізованими функціями планування; 2) з децентралізованими функціями планування. На підприємстві з централізованими функціями планування при вищому керівництві створюється спеціальна служба планування, відділ планування та контролю, який займається розробкою перспективних та поточних планів та слідкує за ходом їх виконання. При децентралізованій системі планування планова робота здійснюється на трьох рівнях. На рівні вищого керівництва компанії існує центральна служба планування, яке займається розробкою тільки перспективних планів. В кожному виробничому відділі є свій плановий відділ, який складає поточний план відділу. На кожному підприємстві є відділ виробничого планування і контролю, який займається поточним техніко-економічним і оперативно-календарним плануванням. Централізація перспективного планування та децентралізація поточного сприяє підвищенню ініціативи відділів при використанні виробничих можливостей. Основна робота по плануванню виконується в виробничих підрозділах із врахуванням специфіки їх роботи. Місце центральної служби планування в складі апарату вищого керівництва підприємством може бути також різним. Наприклад, в американських фірмах найбільш часто застосовуються слідуючі варіанти розміщення центральної служби планування: √ в склад провідних управлінь фірми поряд з такими структурними підрозділами центрального апарату управління, як управління кадрів, правового управління, управління фінансами тощо. √ може бути виведена із складу провідних управлінь і підпорядковуватися тільки директору фірми .

Під час походу в Європу (1240–1242 роки) Батий посварився з Гуюком, який був у його підпорядкуванні; відсторонив його від командування корпусом і відправив до батька. Аналогічно він учинив і з іншим своїм двоюрідним братом — Бурі. Послухаймо професора Л. М. Гумільова: «Під час походу Батий посварився зі своїми двоюрідними братами, Іуюком, сином самого верховного хана Угедея, і Бурі, сином великого хоронителя Яси Чагатая. Батьки стали на бік Батия і покарали опалою своїх синків, які зарвалися, але коли помер у 1241 р. Угедей і влада потрапила до рук матері Гуюка, Ханші Туракіни, дружини (корпуси. — В. Б.) Гуюка і Бурі були відкликані…» [18, с. 284]. Дуже цікаво і важливо, що на курултаї з нагоди обрання верховного хана, який відбувся восени 1246 року, не був присутній особисто хан Батий. Він знав, що загрожувало йому в Каракорумі. На Батия там чекала смерть. Усіх супротивників хана належало знищити, згідно з Ясою (законами Чингісхана). Ось що про це розповів Плано Карпіні: «Там вони розділилися, і мати Імператора пішла в один бік, а Імператор в інший, для організації суду

1. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

4. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

5. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

6. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
7. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

9. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

10. Рельєф та ландшафтна організація

11. Зміст та завдання професійної етики юриста

12. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

13. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

14. Організація та планування кредитування

15. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

16. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

18. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

19. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

20. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

21. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

22. Організація обліку в магазині "Світанок"
23. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
24. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

25. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

26. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

27. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

28. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

29. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

30. Організація захисту державної таємниці в Росії

31. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

32. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

33. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

34. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

35. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

36. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

37. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

38. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
39. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій
40. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

41. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

42. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

43. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

44. Міжнародні фінансові організації та їх роль

45. Світова організація торгівлі: цілі та функції

46. Україна та міжнародні економічні організації

47. Економічні та правові основи управління організацією

48. Лідерство та керівництво в організації

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

49. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

50. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

51. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

52. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

53. Сутність організаційних змін

54. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
55. Сутність та зміст контролю
56. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

57. Організація та методика виконання курсових

58. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

59. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

60. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

61. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

62. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

63. Дитячі та юнацькі організації в Україні

64. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Предмет політології, сутність та зміст

66. Процес організації виробництва та виробництва

67. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

68. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

69. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

70. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора
71. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
72. Основні організаційні форми та види туризму

73. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

74. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

75. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

76. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

77. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

78. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

79. Зміст і еволюція поняття мотивації

80. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Організація праці менеджера

82. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

83. Організаційна система управління природокористуванням України

84. Організація оплати праці на підприємстві

85. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

86. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
87. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
88. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

89. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

90. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

91. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

92. Організація біржової торгівлі

93. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

94. Організація діяльності "ПриватБанку"

95. Організація кредитної роботи в комерційному банку

96. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами

97. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

98. Організація будівельного майданчика

99. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

100. Організація робочого місця бухгалтера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.