Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Акімова Ольга Володимирівна УДК 656.61:656.614.3.076.3 Організація роботи флоту КОМПАНІЙ, що оперують балкерним тоннажем Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса - 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Скорочення частки державної участі в управлінні процесами перевезення зовнішньоторговельних вантажів привело до значних змін у транспортній системі України. Це виразилося в розукрупненні суб'єктів ринку транспортних послуг і появі великої кількості самостійних транспортних підприємств. Подальший розвиток транспортної системи країни, розвиток зовнішніх економічних зв'язків у процесі переходу на ринкові відносини викликали інтенсивний пошук нових форм оперування флотом. Розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва забезпечив наявність вантажної бази масових вантажів для балкерних суден, які займають основну частку в структурі тоннажу українських судновласників. Це ставить перед судноплавними компаніями завдання розробки методів організації роботи балкерного флоту з використанням компаній, що оперують балкерним тоннажем, як найбільш перспективним напрямком розвитку вітчизняного судноплавного бізнесу. Питання, що пов'язані з розробкою умов підвищення ефективності роботи флоту у вітчизняних судноплавних компаніях розглянуто в роботах І.В. Морозової, П.Я. Панаріна, О.Г. Шибаєва, В.П. Капітанова, В.К. Козирєва, Є.М. Сича, В.Г. Бакаєва, О.П. Ірхина, О.О. Союзова, О.І. Лапкіна, Ю.К. Лехана, а також багатьох закордонних авторів. У той же час вирішення питань, пов'язаних з підвищенням ефективності експлуатації балкерних суден розглянуто авторами без обліку використання нових форм оперування флотом. Сучасні умови функціонування судноплавних компаній на відкритому товарному ринку, поява компаній, що оперують тоннажем, вимагає подальших досліджень, присвячених удосконалюванню організації роботи морського балкерного флоту України. Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проведене відповідно до проекту Концепції розвитку галузі морського й річкового транспорту України на період до 2010 року, Концепції розвитку дорожньо- транспортного комплексу України до 2020 року. Результати дисертаційної роботи використано при виконанні науково-дослідницької теми ДБ 12-06 «Удосконалювання технології перевезень, форм і методів організації й управління роботою флоту», номер держреєстрації 0106U008195; науково-дослідницької теми ДБ 70-07 «Методичні положення, щодо організації та управління транспортними засобами морського перевезення генеральних вантажів», номер держреєстрації 0107U001163. Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності виробничої діяльності судноплавних компаній, що оперують у секторі фрахтового ринку балкерного тоннажу, шляхом розробки теоретичних і методичних положень по організації транспортного процесу. Досягнення мети обумовило постановку й рішення наступних завдань: Аналіз особливостей і умов роботи балкерного флоту в існуючих формах оперування.

Розробка методичних положень по обґрунтуванню умов залучення компаній, що оперують тоннажем, при організації роботи балкерного флоту. Розробка теоретичних і методичних положень оцінки впливу зовнішніх факторів на результати роботи балкерного тоннажу. Розробка і обґрунтування методичних положень оцінки впливу внутрішніх факторів на ефективність роботи балкерного тоннажу. Об'єкт дослідження – організація транспортного процесу морського балкерного флоту на світовому фрахтовому ринку. Предмет дослідження – методи й способи забезпечення ефективної роботи морського балкерного флоту при залученні компаній, що оперують тоннажем. Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційного дослідження є основні положення загальної теорії систем і системного аналізу, теорії прийняття рішень, математичної статистики, детермінованого факторного аналізу. У першому розділі методи загальної теорії статистики використовувалися для оцінки стану світового й вітчизняного балкерного флоту, світового фрахтового ринку й визначення тенденцій його розвитку. У другому розділі основні положення загальної теорії систем і системного аналізу знайшли застосування в процесі формалізованого опису умов експлуатації балкерного флоту в судноплавній компанії і в оперуванні. У третьому розділі метод детермінованого факторного аналізу з'явився інструментом для дослідження впливу факторів на показники, що відображають ефективність роботи флоту у власному управлінні й в оперуванні; обґрунтування вибору критеріїв для оцінки ефективності експлуатації трампового тоннажу. Наукова новизна отриманих результатів складається з наступного: вперше: розроблено методичні положення по обґрунтуванню рівновигідності використання суден у власному управлінні й в оперуванні; розроблено методичні положення по обґрунтуванню розміру плати за оперування суднами; розроблено методичні основи визначення умов передачі балкерних суден компаніям, що оперують тоннажем; одержали подальший розвиток: систематизація основних факторів, що впливають на ефективність експлуатації балкерного тоннажу в судноплавній компанії й у оператора; методичні положення по вибору критерію оцінки ефективності роботи балкерного тоннажу в різних формах оперування флотом; удосконалено: методичні положення, що дозволяють ураховувати вид фрахтування в задачах розподілу балкерних суден між напрямками перевезень вантажів. Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані в дисертаційному дослідженні, мають практичне застосування в виробничо- господарській діяльності судноплавних, брокерських компаній та компаній що оперують тоннажем. Судновласники одержують інструмент для оцінки доцільності використання різних видів оперування. Компанії, що оперують балкерним тоннажем, одержують інструмент для визначення розміру оплати за оперування. Брокерські й агентські компанії одержують інструмент для визначення доцільності використання різних видів фрахтування балкерних суден. Запропоновані методичні положення по урахуванню факторів при передачі суден в оперування дозволяють: підвищити якість прийняття рішень по організації роботи балкерного флоту, пов'язаних з передачею суден в оперування; забезпечити поліпшення показників роботи судноплавної компанії за рахунок визначення розміру плати за оперування переданих суден.

Застосування методів розподілу балкерних суден між напрямками перевезень вантажів з погляду вибору виду відфрахтування суден дозволяє підвищити ефективність роботи балкерного флоту в судноплавних компаніях та компаніях, що оперують тоннажем. Основні результати досліджень знайшли застосування в практиці організації роботи балкерних суден в агентській компанії «АЛЬБАТРОС», у судноплавній компанії «CROS IS LIMI ED», про що свідчать акти використання результатів, у навчальному процесі Одеського національного морського університету в дисциплінах «Основи експлуатації флоту», «Морські перевезення», розробках дипломних проектів студентів факультету Транспортних технологій і систем. Особистий внесок здобувача. Всі результати, викладені в дисертації й опублікованих наукових працях по темі дисертації, отримані автором самостійно. У статті авторові належить визначення критичного значення рівня ставки фрахту й коефіцієнта завантаження суден. У статті авторові належить оцінка концентрації ринку суховантажного тоннажу. Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися й одержали схвалення на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Одеського національного морського університету за період 1996-2007 рр., на десяти Міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження і їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку», м. Одеса (1-15 жовтня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми й шляхи їхнього рішення в науці, транспорті, виробництві й освіті», м. Одеса (15-25 грудня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Винахід й наука без границь &mi us; 2005», м. Прага (19-27 грудня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження &mi us; 2006», м. Дніпропетровськ (20-28 лютого 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука й технології: крок у майбутнє &mi us; 2006», м. Белгород (20-31 березня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень», м. Одеса (15-25 квітня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження і їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку &mi us; 2006», м. Одеса (1-15 жовтня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми й шляхи їхнього рішення в науці, транспорті, виробництві й освіті &mi us; 2006», м. Одеса (15-25 грудня 2006 р.); 69-й Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії й фахівців залізничного транспорту й підприємств, м. Харків (17-19 квітня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві й транспорті &mi us; 2007» (1-15 червня 2007 р.). Публікації. За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 13 наукових праць, у тому числі 4 &mi us; у збірниках наукових праць, що входять до переліку ВАК України; 9 статей &mi us; у збірниках, які видані за матеріалами Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Так поступово селянство залучалося у революційну боротьбу, логікою якої підводилося до необхідності повалення експлуататорського ладу. Досить показова у цьому плані вітальна адреса від селян села Старо-Михайлівки Бахмутського повіту Катеринославської губернії, яку вони прийняли на першотравневому мітингу, проведеному спільно з робітниками Вознесенського рудника. “У цей великий день 1 Травня, день міжнародного єднання усіх трудящих, — зазначалось у документі, - ми, громадяни с. Старо-Михайлівки, з радістю приєднуємо свій голос до багатомільйонного голосу товаришів робітників усього світу, даємо вірне слово йти з вами пліч-о-пліч у боротьбі за кращу вашу і нашу долю, за кращий справедливий суспільний лад, аж до здійснення заповітних сподівань усіх трудящих — міжнародного соціалізму”[363]. Успіхові більшовиків України в селянському середовищі істотно допомагала широко розгорнута робота партійних організацій в армії, переважно селянської за своїм складом. На Південно-Західному і Румунському фронтах, а також у військах тилових гарнізонів України налічувалось близько 3,5 млн. солдатів. 40 тис. чоловік служило на Чорноморському флоті

1. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

2. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

5. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

6. Організація роботи шкільної їдальні
7. Організація роботи підприємства
8. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

9. Організація позакласної роботи з математики

10. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

11. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

12. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

13. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

14. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

15. Організаційні аспекти соціальної роботи

16. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

18. Організація роботи заводу

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Організація приймання товару в аптеці

21. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

22. Організація праці
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

27. Організація обліку грошових коштів

28. Організація евакуаційних заходів

29. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

30. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

31. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

32. Організація банківської справи

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

33. Організація біржової торгівлі

34. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

35. Організація діяльності "ПриватБанку"

36. Організація ресурсної бази банків в Україні

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
39. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
40. Організація охорони праці на виробництві

41. Організація робочого місця бухгалтера

42. Рівні організації організму людини

43. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

44. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

45. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

46. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

47. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

48. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

49. Внутрішній аудит організації

50. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

51. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

52. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

53. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

54. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

58. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

59. Організація документування господарських операцій

60. Організація і методика аудиту грошових коштів

61. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

62. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

63. Організація облікової політики підприємства

64. Організація обліку в магазині "Світанок"

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

66. Організація обліку доходів

67. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

68. Організація обліку на підприємстві

69. Організація обліку орендних операцій

70. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
71. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
72. Організація складського обліку запасів в установах

73. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

74. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

75. Організація управлінського обліку на підприємстві

76. Основи організації бухгалтерського обліку

77. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

78. Ревізійні комісії підприємств і організацій

79. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

80. Становлення професійних бухгалтерських організацій

Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

82. Аудит в організації

83. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

84. Громадські організації як вид об’єднань громадян

85. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

86. Організації (органи) господарського керівництва
87. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
88. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

89. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

90. Правова організація працевлаштування громадян

91. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

92. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

93. Організація баз даних

94. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

95. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

96. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

97. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

98. Створення Організації Об’єднаних Націй

99. Організація науково-інформаційної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.