Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік виробничих запасів

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ Розділ І. Теоретичні основи побудови обліку виробничих запасів підприємства 1.1 Виробничі запаси як об’єкт обліку і аудиту 1.2 Класифікація виробничих запасів для цілей обліку і аналізу Розділ ІІ. Удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві ВП «Старинська птахофабрика Нова» ВАТ МХП 2.1 Документальне оформлення операцій з виробничими запасами 2.2 Облік надходження та наявності виробничих запасів, їх оцінка 2.3 Облік вибуття виробничих запасів, оцінка при вибутті 2.4 Узагальнення інформації про операції з виробничими запасами в реєстрах бухгалтерського обліку і звітності 2.5 Удосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві ВП «Старинська птахофабрика Нова» ВАТ МХП Розділ ІІІ. Аналіз ефективності використання виробничих запасів на підприємстві ВП «Старинська птахофабрика Нова» ВАТ МХП 3.1 Аналіз забезпеченості виробничих запасів на підприємстві 3.2 Аналіз ефективності використання виробничих запасів 3.3 Особливості проведення інвентаризації виробничих запасів 3.4 Особливості обліку результатів інвентаризації виробничих запасів Висновки Список використаної літератури Вступ Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовили необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу до системи, орієнтованої на ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління і контролю на всіх рівнях, сприяло прийняття Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ;, який є головним нормативно-правовим документом у системі регулювання обліку і закріпив перехід підприємств і організацій України на систему фінансового обліку і звітності, основану на національних Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнародних стандартів. Перехід від планово-розподільчої до ринкової економіки вимагає перегляду методологічної основи обліку, уточнення його об'єктів, технологію збору і обробки даних. Зрозуміло, що методологічні аспекти відіграють вирішальну роль у структуризації внутрішньої будови інформаційної системи підприємства та визначають технологію облікового процесу, а тому їх розвиток в умовах ринку є об'єктивною необхідністю. Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України і перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління запасами підприємства. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики обліку запасів підприємства та відповідність до вимог ринкової інфраструктури. Проблеми обліку виробничих запасів в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності в зв'язку з потребою отримати точної і достовірної інформації. Система їх обліку, яка склалася роками, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з запасами. Важливе практичне значення та виробничу спрямованість мають питання аналізу забезпечення та використання запасів на підприємствах (у виробництві) оскільки повне забезпечення виробничими запасами виробництво та їх ефективне використання є передумовою подальшого розвитку виробництва на підприємствах.

Крім самого обліку важливе значення має питання перевірки, тобто ревізії запасів на підприємстві. Відсутність єдиної методичної основи та аспектів оптимізації призвели до схоластичного підходу в розвитку облікової системи, в тому числі й запасів. Однак ряд проблем організації обліку та контролю виробничих запасів в умовах переходу до ринкових відносин потребують подальших досліджень та наукових розробок. В багатьох теоретичних концепціях стану та розвитку обліку, аналізу та контролю запасів відсутня єдність: вони або недостатньо обґрунтовані або спірні. Зміна податкового механізму додала до своєї маси невирішених проблем нові, які до цього часу наукою не ставилися і не обґрунтовувалися. Теоретичне і практичне значення вирішення зазначених питань по удосконаленню обліку та контролю виробничих запасів на підприємстві і зумовили вибір теми, визначили основні завдання і цільову спрямованість дипломної роботи. Актуальність теми полягає у тому, що добре побудований, належним чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна проінформованість про їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Тому сьогодні об'єктивно виникли умови для перегляду існуючої практики організації обліку та контролю запасів. Вся система досліджень по даному об'єкті обліку розглянута під кутом зору вимог ринкових відносин. Предметом дослідження визначено методологічні аспекти обліку та аналізу за запасами в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки. Об'єктом дослідження вибрано ВП «Старинська птахофабрика Нова» ВАТ МХП, в якому є наявні можливості для висвітлення досліджуваних у роботі питань, щодо організації обліку запасів. У дипломній роботі використовувалися такі методи дослідження: аналіз - для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез - для узагальнення розрізнених аспектів методики обліку, аналізу та контролю засобів; статистичні та аналітичні розрахунки - для дослідження факторної облікової інформації; порівняння - для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування - для визначення залежностей одних показників від інших; середніх відносних величин - для дослідження рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності; табличний (графічний) — для наочного зображення результатів дослідження. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у вдосконаленні існуючої методології фінансового обліку виробничих запасів, та дослідження і висвітлення проблеми контролю за ними. Практичне значення одержаних результатів, полягає в тому, що реалізація висновків і пропозицій сприятиме підвищенню ефективності фінансового обліку виробничих запасів на даному підприємстві. Для того, щоб краще зрозуміти постанову обліку на даному підприємстві, потрібно характеризувати його діяльність. Для цього пропонуємо проаналізувати деякі його показники за минулі періоди (табл. 1). Таблиця 1 Характеристика діяльності ВП «Старинська птахофабрика Нова» Показники 2008 2009 Відхилення Основні засоби 5 491,8 3 803,8 - Довгострокова дебіторська заборгованість 9,8 9,8 Виробничі запаси 265,4 496,3 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 381,5 559,2 Грошові кошти 5,0 40,7 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 988,6 4055,2 Дані в таблиці узяті з Балансу підприємства на 31 грудня 2008 року (додаток А) та Балансу підприємства на 31 грудня 2009 року (додаток Б).

Метою дипломної роботи є виявлення передумов, теоретичне й практичне обґрунтування вдосконалення організації та методики фінансового обліку і контролю запасів в умовах переходу до ринкових відносин на основі опрацьованого законодавства та інструктивного матеріалу, літературних джерел, діючої практики організації обліку та положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Досягнення поставленої мети передбачило формування і виконання наступних наукових і практичних завдань: уточнити зміст виробничих запасів, їх склад, класифікацію; визначити роль, завдання і основні напрямки розвитку обліку запасів з метою приведення їх у відповідність вимогам ринкових відносин; проаналізувати діючу організацію та методику фінансового обліку виробничих запасів, вплив на них зміни податкової політики та виявити шляхи їх вдосконалення; визначення рівня використання засобів і факторів, які впливають на них; розрахувати вплив використання запасів на обсяг продукції. Ці цілі і завдання необхідно вирішити в ході написання дипломної роботи. Вибір даної теми дослідження зумовлений тим, що дані обліку повинні забезпечувати можливість прийняття управлінських рішень щодо виробничих запасів, а це можливо лише за умови правильного ведення обліку, що в свою чергу забезпечує достовірність облікових даних. Робота складається з трьох розділів. У цих розділах більш детально розкрито усі перераховані вище питання даної теми дипломної роботи. Розділ І. Теоретичні основи побудови обліку виробничих запасів підприємства. 1.1 Виробничі запаси як об’єкт обліку і аудиту Запаси — це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання. Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарно-виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Товарно-виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси. В обліковій літературі зустрічаються багато різних понять, пов’язаних із запасами, проте, слід врахувати, що кожне з них має власне тлумачення. Так, в обліковій літературі часто застосовуються поняття «виробничі запаси», замінене поняттям «матеріали». Деякі автори при визначенні поняття «матеріальні оборотні активи» застосовують термін «цінності». Однак, поняття «цінність» є описовою категорією, ознакою, якісним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди. Запаси відносять до складу оборотних активів, тому що вони можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. Застосування терміну «матеріально-виробничі запаси» пов’язано з певними суперечливими моментами, адже матеріальними запасами є не тільки предмети праці, але й засоби праці.

РАЙХ Зинаида Николаевна (1894-1939) - российская актриса. Жена С. А. Есенина (1917-21). Жена В. Э. Мейерхольда (с 1922); в 1923-38 играла в театре, который возглавлял Мейерхольд. Роли: Аксюша ("Лес" А. Н. Островского, 1924), Варька ("Мандат" Н. Р. Эрдмана, 1925), Анна Андреевна ("Ревизор" Н. В. Гоголя, 1926), Маргерит ("Дама с камелиями" А. Дюма-сына, 1934) и др. Злодейски убита при невыясненных обстоятельствах. РАЙЧИХИНСК - город (с 1944) в Российской Федерации, Амурская обл. Железнодорожная станция. 27,1 тыс. жителей (1993). Заводы: светотехнический, микромашин, стекольный и др.; обувная, мебельная фабрики. Добыча бурого угля. ГРЭС. РАЙЧИХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ угольное - в Российской Федерации, Амурская обл. Разрабатывается с 1913. Площадь ок. 400 км2. Запасы угля 81,5 млн. т (1987). В угольной толще палеогена мощностью 120 м два пласта бурого угля (техническая группа Б2). Теплота сгорания на рабочее топливо 12,7 МДж/кг. Центр добычи - г. Райчихинск. РАЙЯТВАРИ - земельно-налоговая система в Индии. Введена в 19 в. английской колониальной администрацией на части индийской территории

1. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

2. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

3. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

4. Економічна сутність виробничих запасів

5. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

6. Організація обліку запасів на підприємствах
7. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
8. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

9. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

10. Судьба золотого запаса царской России

11. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

12. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

13. Организация учета движения производственных запасов

14. Учёт, контроль и анализ производственных запасов

15. Отчет о товарообороте и запасах товаров

16. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

17. Учет и анализ материально-производственных запасов организации

18. Управление запасами на предприятии Стройсервис

19. Виробнича практика з менеджменту

20. Управління запасами

21. Виды запасов

22. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.
23. Характеристика запасов на промышленных предприятиях
24. Система периодического учета запасов и система непрерывного учета запасов

25. Управление запасами

26. Запасы предлриятий

27. Облік робочого часу працівника

28. Управление запасами

29. Управление материальными ресурсами и запасами. Диспетчеризация на производстве

30. Управление запасами и бюджетирование продаж

31. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовой торговле и в целом по торговой организации

32. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

33. Облік і аналіз фінансових результатів

34. Облік витрат на оплату праці

35. Облік грошових коштів

36. Облік нематеріальних активів

37. Організація обліку грошових коштів

38. Организация внутреннего контроля в области хранения запасов
39. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
40. Учет и анализ товарных запасов МТП Находка

41. Учет материальных запасов в соответствии с российскими стандартами

42. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

43. Искусственное пополнение эксплуатационных запасов подземных вод

44. О категориях запасов и ресурсов

45. Автоматизированная система мониторинга состояния запасов и потерь угля в недрах

46. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

47. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

48. Разработка компьютеризированной системы управления запасами

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Управление запасами: снижение расходов и увеличение прибыли

50. Діюча практика обліку операцій з векселями

51. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

52. Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

53. Безпека праці у виробничих приміщеннях

54. Виробнича травма та критерії її оцінки
55. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання
56. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

57. Захист від виробничих випромінювань

58. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

59. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

60. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

61. Бухгалтерский учет, анализ и аудит материально-производственных запасов в ОАО "Орскнефтеоргсинтез"

62. Бухгалтерський облік

63. Бухгалтерський облік

64. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

66. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

67. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

68. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

69. Внутренний аудит материально-производственных запасов их движение и использование

70. Готельні послуги: документація та облік
71. Документальне оформлення операцій з запасами
72. Документальное оформление учета поступления и выбытия товарно-материальных запасов

73. Запасы: роль, значение и управление на примере ТОО "ТрансКаргоКазахтан"

74. Инвентаризация материальных запасов

75. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

76. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

77. Материально-производственные запасы

78. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

79. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

80. Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

81. Облік активної частини балансу підприємства

82. Облік веб-сайтів

83. Облік витрат за видами діяльності

84. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

85. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

86. Облік готової продукції
87. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах
88. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

89. Облік загальновиробничих витрат

90. Облік зовнішньоекономічної діяльності

91. Облік і аудит нематеріальних активів

92. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

93. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

94. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

95. Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

96. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

98. Облік операцій дарування

99. Облік операцій основних господарських процесів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.