Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Контрольна робота з дисципліни &quo ;Економічний аналіз&quo ; Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення. Його основні задачі: оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва; визначення впливу чинників на зміну величини цих показників; виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції; розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів. Об’єкти аналізу подані на рис. 1. Рис. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції. Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; та інші. Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція. Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах. Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва. Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д

. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників. Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1). Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах Рік Обсяг виробництва продукції, млн. грн. Темпи росту, % Обсяг реалізації, млн грн. Темпи росту, % базисні ланцюгові базисні ланцюгові 1996 90000 100 100 89500 100 100 1997 92400 102,7 102,7 92600 103,4 103,4 1998 95800 106,4 103,6 94300 105,4 101,8 1999 94100 104,5 98,2 93500 104,4 99,2 2000 100800 112 107,1 96600 107,9 103,0 З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями. Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньогеометричній: Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %, Трп = 1,0192; Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %. У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %. Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2. Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством Виріб Обсяг виробництва продукції, млн грн. Реалізація продукції, млн грн. план факт , - % до плану план факт , - % до плану А В С D 28800 33600 19200 14400 25200 33264 22 176 20160 -3600 -336 2976 5760 -12,5 -1,0 15,5 40,0 28500 33600 18900 14250 24250 31 800 21 350 19200 -4250 -1800 2450 4950 -14,9 -5,35 13,0 34,7 Всього 96000 100800 4800 5,0 95250 96600 1350 1,42 З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції. Задача №1 За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: основного коефіцієнта фінансової стійкості; коефіцієнта структури довгострокових вкладень. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. Розв’язок Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стійкості (К. ф.с.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Для нашого підприємства: Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.

Розраховують також коефіцієнти структури довгострокових вкладень на основі аналізу складових довгострокових вкладень в структурі І розділу пасиву балансу. Розрахунок зазначених коефіцієнтів показаний в таблиці 3.Таблиця 3Розрахунок показників структури Складові довгострокових вкладень На поч. періоду На кінець періоду Кстр(п) Кстр(к) Статутний капітал 3217,4 33203 0,85 0,82 Додатковий вкладений капітал 135,0 139,8 0,04 0,03 Інший додатковий капітал 268,3 347,8 0,07 0,09 Резервний капітал 160,0 185,0 0,04 0,05 Всього довгострокових вкладень 3780,7 4066,3 1 1 Виходячи з результатів таблиці, можна зробити висновки про те, що левову частку довгострокових вкладень (близько 85%) займає статутний капітал, решту займають додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал та резервний капітал. Частка статутного фонду зменшилась на 0,3% протягом року, хоча відбувся приріст статутного фонду. Частка додаткового вкладеного капіталу також зменшилась – з 0,04% до 0,03%. Збільшилась частка іншого капіталу та резервного капіталу відповідно на 0,02% та 0,01%. Задача №2 Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів: зміни середньомісячної чисельності ПВП зміни фонду заробітної плати. Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який-за рахунок збільшення фонду заробітної плати. Вихідні дані (таблиця 4): Таблиця 4 Показник План Звіт Фонд заробітної плати, тис.грн. 460 480 Середньорічна чисельність ПВП, осіб 155 150 Розв’язок Спочатку необхідно визначити залежність середньої заробітної плати від фонду оплати праці та середньорічної чисельності. Ця залежність буде мати вигляд: , де СЗП – середня заробітна плата, ФОП – фонд оплати праці, Ч – середньорічна чисельність. Розрахуємо середню заробітну плату за планом та звітом: Тобто заробітна плата за звітом на 232 грн. або 7,8% (3200 грн. – 2968 грн.) більше, ніж було заплановано. Розрахуємо вплив кожного показника на середню заробітну плату. Для цього розрахуємо умовний показник – середню заробітну плату при звітному значенні одного показника та плановому значенні іншого: Тепер розрахуємо вплив зміни фонду плати праці на середню заробітну плату: Вплив зміни чисельності працівників буде мати такий вигляд: Тобто за рахунок збільшення фонду оплати праці середня заробітна плата зросла на 129 грн. або 4,3%, що складає 55,6% впливу, а за рахунок зниження чисельності працівників зросла на 103 грн. або 3,5%, що склало 44,4% від загального впливу факторів на середню заробітну плату. Задача №3 Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продукції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції. Вихідні дані (таблиця 5): Таблиця 5. Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік План Факт План Факт План Факт Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн 784 874 ? ? Кількість верстатів, шт 10 12 100 90 90 100 Відпрацьовано за рік верстато-змін 4200 4056 39200 36450 45100 45050 Середньорічний виробіток на один верстат,грн.

Усі партійні фракції погоджувалися, що швидка індустріалізація конче необхідна. Це пояснювалося частково ідеологічними міркуваннями — «пролетарська» держава потребувала кількісного зростання класу, на який вона повинна спиратися згідно з марксистською доктриною, але й економічні аргументи також здавалися переконливими. Аналіз розвитку промисловості в СРСР у період здійснення першого та другого п'ятирічних планів не є завданням цієї книги. Але ми повинні зазначити, що в 1930 р. до першого п'ятирічного плану були включені грандіозні за своїм масштабом нові проекти. Сама індустріалізація стала частиною різних прискорених програм, що передбачали значно вищі темпи і обсяги введення в дію нових виробництв, порівняно з тими, що передбачались з самого початку спеціалістами — авторами п'ятирічного плану чи пропонувалися «правими». Ми читаємо, наприклад, про курси «інженерів» при Харківському тракторному заводі. Робітників, які проявили «надзвичайні здібності чи політичну благонадійність», поспіхом проганяли через курси, після чого негайно посилали на заводи. «Вони відразу намагалися виправити працю іноземних спеціалістів, вносячи невимовне замішання та руйнуючи зусилля справді здібних техніків

1. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

2. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

3. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

4. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

5. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

6. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
7. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"
8. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

9. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

10. Аналіз виробництва та реалізації продукції

11. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

12. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

13. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

14. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

15. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

16. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

18. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

19. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

20. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

21. Маркетинговий аналіз парфумерної продукції

22. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства
23. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області
24. Організація виробництва продукції на підприємстві

25. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

26. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

27. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей

28. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

29. Качество продукции машиностроительного производства

30. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции

31. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

32. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

34. Учет затрат и себестоимость продукции

35. Учет выпуска и реализации готовой продукции

36. Экономический анализ затрат на производство продукции

37. Аудит расчетов при реализации продукции

38. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства
39. Затраты на производство и реализацию продукции
40. Калькуляция себестоимости продукции

41. Себестоимость продукции, прибыль, рентабельность

42. Затраты на производство продукции

43. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

44. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

45. Каналы распределения продукции

46. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

47. Качество продукции как показатель деятельности предприятия

48. Управление качеством продукции

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции

50. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

51. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) (с позиции действующего законодательства [Курсовая])

52. Технико-экономический анализ. Анализ переменных затрат в издержках производства и себестоимости продукции

53. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

54. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)
55. Планирование выручки от реализации продукции на предприятии
56. Анализ производства и реализации продукции

57. Производство ликёро-водочной продукции

58. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»

59. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

60. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

61. Демографические, географические и психографические данные в продвижении продукции

62. Определение влияния ассортиментных сдвигов на себестоимость продукции

63. Оценка качества продукции

64. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей сельскохозяйственной продукции

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

65. Обзор рынка кофе и кофейной продукции

66. Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат

67. Маркетинг и управление сбытом продукции

68. Системы управления качеством продукции

69. Ценообразование на экспортную и импортную продукцию

70. Сертификация продукции и систем качества
71. Анализ расходов, связанных с производством и реализацией продукции
72. Решение проблемы низкой конкурентоспособности продукции

73. Способы представления рекламной продукции

74. Правовая защита рекламной продукции

75. Реклама продукции

76. Реклама и её влияние на выпуск продукции

77. Конкурентоспособность машинотехнической продукции

78. Статистическое изучение уровня затрат предприятия на производство продукции

79. Выполнение плана выпуска продукции

80. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

81. Управление качеством продукции на машиностроительном предприятии

82. Особенности сертификации продукции

83. Разработка ассортимента продукции для ресторана индийской кухни с учетом национальных традиций Индии

84. Вопросы оценки эффективности производства и реализации продукции энергетического машиностроения

85. Управление затратами на производство и реализацию продукции

86. Экомаркировка – эффективный инструмент повышения экологической безопасности продукции и качества жизни
87. Комплексный анализ себестоимости продукции
88. Сводные показатели динамики объёма промышленной продукции

89. Анализ резервов роста продукции

90. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

91. Транспортировка продукции

92. Сущность экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции

93. Анализ рынка фармацевтической продукции в Украине

94. Анализ себестоимости продукции предприятия

95. Бизнес-план Производство соевой продукции

96. Изменение себестоимости продукции в зависимости от действия различных факторов производства

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Калькулирование себестоимости продукции на предприятии

98. Контроль качества продукции

99. Материалоемкость продукции (работ, услуг)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.