Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Зміст і еволюція поняття мотивації

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Перспективне планування 1.1. Особливості стратегічного планування У стратегічному менеджменті планування змін можливостей поєднується із плануванням стратегій. На думку відомого вченого-маркетолога Ф.Котлера, формальне планування реалізує 6 принципів. 1. Змушує керівників постійно мислити перспективно. 2. Дає можливість для більш чіткої координації зусиль, що здійснюються. 3. Веде до встановлення показників діяльності для наступного контролю. 4. Змушує підприємство чіткіше визначати свої задачі та пріоритети. 5. Робить підприємство більш підготовленим до випадкових змін. 6. Більш наочно демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадових осіб. Планування — поняття багатоаспектне. В сучасній літературі воно розглядається з різних точокх зору: як одна з функцій менеджменту (в класичній теорії управління), як вибір зі кількох альтернатив за умовою невизначеності (концепція прийняття рішень у кібернетичному розумінні), як складова поведінки підприємства, зумовленої впливом зовнішніх і внутрішніх організаційних факторів (поведінкова концепція прийняття рішень). У теорії і практиці склалися різні види планування: рективне, індирективне, регулятивне, індикативне, довгострокове, стратегічне. У країнах з розвинутою економікою застосовується ринкове (маркетингове), ділове (планування бізнесу), ринкового стратегічне планування. Стратегічне планування (рис.) включає розробку стратегій і основних методів їх реалізації, створення і підтриманні стратегічної відповідності між цілями підприємства, його га тенційними можливостями і шансами у підприємницькій сфері. Головна відміна між довгостроковим (іноді його називаю корпоративним) і стратегічним плануванням полягає трактуванні майбутнього. В системі довгострокового плащ вання прийнято, що майбутнє можна передбачити екстрапі ляцією існуючих тенденцій зростання. У стратегічному план ванні відкидається припущення, що майбутнє обов'язково пі винно бути кращим за минуле, як і придатність мето, екстраполяції для передбачення майбутнього. 1.2. Стратегічне управління підприємством Стратегічне управління підприємством включає визначей ня місії, формування стратегічних цілей і задач, порівняльні аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства його конкурентоспроможності, оцінку існуючих і перспективних напрямків підприємницької діяльності, вивчев зовнішнього середовища, визначення можливих напрямів конкретних задач бізнесу, розробку стратегічних планів стратегічного управління. Для реалізації стратегій залежно від конкретних умов використовуються такі моделі: внутрішньофірмового управління у спокійному зовнішньому середовищі; управління в умовах динамічного й різноманітного ринку, перетворення науково-технічного прогресу на постійно діючий фактор розвитку, модель, що пристосована до спонтанних, раптово виникаючих загроз і можливостей у зовнішньому середовищі. Нині дедалі більшого значення набуває вибір моделі стратегії підприємства в умовах зростаючої конкуренції. Розробленню ефективної стратегії переваг на ринку повинні передувати ретельний аналіз конкурентоспроможності підприємства, оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів.

Така оцінка може бути здійснена за допомогою аналізу сильних і слабких сторін, а також за допомогою визначення ринкових можливостей і загроз (ССМЗ). При цьому можливість розглядається як зовнішня умова, що являє собою значну перспективу до поліпшення позиції підприємства відносно конкурентів, а загроз — як зовнішня умова, що спричиняє підрив ринкових позицій підприємства. При аналізі можливостей і загроз враховуються елементи загального становища підприємства на ринку, які потенційно чи очевидно впливають на здатність підприємства досягти своїх стратегічних цілей: технологічні, економічні, юридичні, політичні, соціокультурні та міжнародні. Враховуються також головні елементи завдань підприємства на ринку, в тому числі спеціальні зовнішні, з якими стикається підприємство у своїй діяльності: споживачі, конкуренти і постачальники. Водночас дані про сильні і слабкі сторони підприємства доповнюють його внутрішні характеристики. Так, дані про сильні сторони підприємства характеризують його потенціал до підвищення конкурентоспроможності. Йдеться про високу компетентність персоналу, відповідні фінансові ресурси, навички в конкуренції, належний імідж серед покупців, визнання на ринку, незалежність від сильного тиску конкурентів, професійну організацію реклами, невисоку собівартість тощо. Слабкі сторони підприємства — це внутрішні характеристики, Які позбавляють його потенціалу до стратегічних переваг над конкурентами. До цих сторін можна віднести: відсутність чіткої стратегії спрямованості, обмежені потужності, низьку прибутковість, відсутність думаючих і талановитих менеджерів, Недосконалу стратегію введення нової продукції, занадто вузьку спеціалізацію, слабку мережу збуту тощо. 2. Зміст і еволюція поняття мотивації 1.1. Поняття і роль мотивації в менеджменті Домінуюча функція менеджменту включає вплив на інших для того, щоб спонукати виконавців здійснювати роботу у напрямі досягнення намічених цілей. Важливим аспектом цієї функції є мотивація, великий інтерес до якої викликаний підвищенням ролі суб'єктивних факторів у суспільному виробництві, ускладненням умов трудової і позатрудової діяльності, збагаченням і розвитком самої особистості. Мотивація — це процес спонуковування людини або групи людей до досягнення цілей організації і включає в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, мотиваційні установки або диспозиції, ідеали і т. п. У широкому розумінні мотивація іноді визначається як детермінація поведінки взагалі. В процесі праці у людей цілеспрямовано формується заінтересоване відношення до неї та її результатів, оскільки мотивація посилює бажану поведінку людини, дає напрямок поведінки і грунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах або на мотивах і стимулах. Мотив — це усвідомлена спонуковуюча причина, основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку. Мотив є суб'єктивним явищем, усвідомленням вчинків, які у кінцевому підсумку перетворюються у постановку цілі, що спонукає людину до дії внаслідок трансформації зовнішнього спонуковуючого фактора (стимулу) і його усвідомлення індивідом. До мотивів відноситься комплекс спонукань, що діють з повною силою на протязі тривалого періоду часу, а також обов'язок, прагнення виконати доручене завдання, надавати допомогу колезі тощо.

Мотиви можуть класифікуватися за різними ознаками. Так, у залежності від стимулюючої сфери, вони можуть бути поділені на мотиви матеріального і морального порядку. У свою чергу, моральні можна поділити на: а) ідейно- політичні (стимули, що діють в усьому суспільстві) і б) моральні стимули, що викликають певні відносини у даній групі людей (почуття колективізму, товариськості, взаємодопомоги в процесі роботи та ін.). Велику групу мотивів становлять спонукання, які стимулюються самим змістом трудового процесу: почуття задоволення від творчого напруження сил, естетичне задоволення від добре зробленої речі і ін.— тобто змістовні мотиви праці. Механізм дії подібних факторів розкривається у теорії "У" Мак- Грегора. Стимул також розглядається як спонукання до дії, спонуковуюча причина поведінки, Але, на відміну від мотиву, спонукання викликається зовнішніми факторами, які поділяються на матеріальні (винагороди за працю) і моральні стимули: визнання заслуг індивіда, справедливе відношення до нього, створення у людини почуття особистої причетності до успіхів організації, творчі, психологічні та ін. Слід зазначити, що моральні стимули можуть викликати й негативні наслідки: кар'єризм, користолюбство і т. п. У той же час матеріальні стимули здатні породжувати високоморальні спонукання, бажання працювати більше, якісніше, надавати допомогу іншим. Справа в тому, що у різних людей у різному співвідношенні знаходяться рухомі сили і регулятори поведінки: 1) інстинкт; 2) інтереси; 3) потреби. Спонукає ті чи інші дії людини прагнення до самозбереження, гордість, честолюбство, амбіція, допитливість, симпатії, потяг до влади, комфорту тощо. Інстинкт (харчовий, оборонний, статевий і стадний) являє собою першу, нижчу форму спонукання людини до дії. Інтереси — це вибіркове відношення особистості до певного об'єкта, цілеспрямоване прагнення, потреба, які викликані сукупністю соціально- економічних умов життя людини, колективу, суспільства. Цілеспрямована поведінка людини спонуковується великою сукупністю інтересів. Можна виділити такі інтереси: матеріально-житлові зручності, гастрономічні вироби, одяг тощо; духовно-пізнавальні інтереси, інтереси до літератури, мистецтва; соціально-суспільні інтереси — до громадської, організаційної роботи і ін. Інтереси — соціально-реальні причини дій, звершень, що формуються у соціальних груп у зв'язку з відмінностями у становищі і ролі у суспільному житті. Інтереси розглядаються як форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує потреби особистості в усвідомленні цілей діяльності і цим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому відображенню дійсності. Суб'єктивно інтерес виявляється в емоційному забарвленні, яке супроводжує процес пізнання, в увазі до об'єкта інтересу. Задоволення інтересу не веде до його згасання, а викликає новий інтерес, що відповідає більш високому рівню пізнавальної діяльності. Інтерес у динаміці свого розвитку може перетворюватися у схильність як прояв потреби у здійсненні діяльності, що викликає інтерес. Розрізняють безпосередній інтерес, що викликається привабливістю об'єкта, і опосередкований інтерес до об'єкта як засобу досягнення.

Разом з Джоном Гатчинсоном вн редагував довдники «Нацоналзм: ключов поняття» (2000) та «Етнчнсть» (1996), а разом з Атеною Леусс «Енциклопедю нацоналзму» (2001). Попри те, що погляди Ентон Д. Смта зазнавали змн  уточнень протягом його творчо еволюц, в них усе ж таки можна видлити основн моменти. Зокрема, вс теоретичн пдходи до феномену нацоналзму вчений подля на переннялстичн, модернстичн й етносимволчн. Переннялсти стверджують, що нац снували тривалий час, хоч  набирали рзних форм у рзн сторичн пероди. Проте провдним пдходом до нацоналзму в суспльствознавств  модернстичний, який розгляда нац як модерн конструкти, продукти нових умов, котр змнили свт вд доби Просвтництва, Велико Французько й Американсько революцй. Однак модернстичн погляди не менш теоретично проблематичн й сторично сумнвн, нж переннялстичний пдхд, який вони вдсунули в бк. Замсть них Е. Д. Смт боронить власний альтернативний «етносимволчний» пдхд, який виявля в стор рзномантн форми нацй  намагаться замнити переважно лнйно-сторичне питання «коли зявилася наця взагал?» конкретншою  соцологчною проблемою «коли зявилася конкретна наця?»

1. Компенсация морального вреда

2. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

3. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

4. Роль моральной оценки в характеристике героев «Тихого Дона» М. А. Шолохова

5. Возмещение морального вреда при страховании ответственности

6. Понятие и психологическое содержание обыска. Морально - этические аспекты производства обыска
7. Моральные суждения школьников
8. Как стать моральным уродом?

9. Моральность, религиозность, социальность в философии М. Вебера

10. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

11. Условия компенсации морального вреда (некоторые аспекты)

12. Моральный авторитет власти как условие общественной стабильности

13. Критерии и методы оценки компенсации морального вреда

14. Нематериальные блага и их защита, моральный вред

15. Образ "Младенца на штыке" как комплекс военно-государственной и морально-нравственной символики Советской России

16. Возмещение (компенсация) морального вреда

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

17. Моральный вред в трудовых отношениях

18. Категория "благодать." (дэ): магическая сила и моральный императив

19. Моральный канон античности: Гомер, Гесиод, семь мудрецов

20. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

21. Моральна культура особистості та етикет

22. Моральні принципи і моральні мотиви
23. Моральність колізії ХХ ст
24. Моральные нормы в деловых отношениях

25. Духовная культура, мораль, моральные ценности и идеалы

26. Компенсация морального вреда

27. Компенсация морального вреда

28. Компенсация морального вреда

29. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав

30. Моральный вред в гражданском праве

31. Принципы, задачи и морально-этнические основы оперативно-розыскной деятельности

32. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної церки Волині (1867-2006рр.)

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

33. Морально-политические факторы разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и разгрома милитаристской Японии

34. Морально-естетична культура та спілкування

35. Морально-правовые аспекты клинической реаниматологии

36. Стили руководства и их влияние на формирование морально-психологического климата в коллективе

37. Моральне виховання підростаючого покоління

38. Моральне виховання студентів
39. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття
40. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

41. Политика и мораль. Моральность политики

42. Моральна активність особистості

43. Морально-психологический климат в коллективе

44. Нравственное развитие личности и понимание ситуаций морального выбора

45. Особенности морального поведения у детей дошкольного возраста

46. Правовий і моральний конфлікти

47. Формирование морально-волевых качеств при занятиях физической культурой и спортом детей подросткового возраста

48. Морально-етичні та художні особливості Вед

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Моральная оценка личности

50. Физическая подготовка как средство воспитания морально-волевых и психологических качеств

51. Моральні проблеми людської діяльності

52. Моральный кризис и метатехнические проблемы

53. Моральные нормы и нравственное поведение в отношениях "человек – общество - природа"

54. Почему я должен быть моральным
55. Производственные и нравственные условия морального воздействия
56. Людська моральність: обов’язок, честь, гідність, совість


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.