Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика підготовки основних звітних форм

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку та аудитуІндивідуальна робота з курсу &quo ;Звітність підприємств&quo ; на тему &quo ;Методика підготовки основних звітних форм&quo ;Рівне - 2009 ЗмістВступ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ &quo ;Рівне-Борошно&quo ; 2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм 2.2 Фінансова звітність підприємства 2.3 Податкова звітність підприємства 2.4 Звітність підприємства по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування 2.5 Статистична звітність підприємства Висновок Список використаних джерел ВступВ умовах ринкової економіки звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку. Звітність - це система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування.

Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування. Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансового стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д. Мета роботи - вивчення методики підготовки основних форм звітності з урахуванням статутної діяльності ЗАТ &quo ;Рівне-Борошно&quo ; та сучасної правової бази. Звітність розглядається як узагальнення результатів діяльності підприємства. Основними завданнями даної роботи є: дослідження вітчизняної нормативної бази, яка регламентує підготовку звітності; вивчення облікової інформації, що є джерелом підготовки звітних форм ЗАТ &quo ;Рівне-Борошна&quo ;; Дослідження методики підготовки фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності до страхових фондів на предмет відповідності їх чинному законодавству. 1. Організаційно-економічна характеристика підприємстваЗакрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність&quo ;, “Про цінні папери і фондову біржу&quo ;, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів . Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 . ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л, а також з 01.05.2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3 статуту підприємства. Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” є: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом. Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку. Для детальнішого представлення про товариство, охарактеризуємо його основні техніко-економічні показники за останній рік, а саме: дохід від реалізації продукції, чисельність робітників, фонд оплати праці, вартість майна, операційні витрати, чистий прибуток, продуктивність праці, фондовіддачу та заробітну плату (табл.1.1).Табл.1.1 Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” № п/п Назва показника Од. виміру 2008 р. 1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Тис. грн. 55160 2. Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості Чол. 168 3. Фонд оплати праці Тис. грн. 2618,0 4. Середньорічна вартість основних засобів Тис. грн. 9518,5 5. Середня вартість майна Тис. грн. 37529 6. Операційні витрати Тис. грн. 37200 7. Чистий прибуток (збиток) Тис. грн. 2381 8. Продуктивність праці 1 працівника Тис. /чол. 328,34 9. Фондовіддача основних засобів Тис. /чол. 5,8 10. Середня заробітна плата 1 працівника Тис. /чол. 15,58 Фв - фондовіддача основних засобів; Д - дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг); - середньорічна вартість основних засобів. - середня заробітна плата 1 працівника; ФОП - фонд оплати праці; Ч - середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості. 2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ &quo ;Рівне-Борошно&quo ; 2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних формЗвітність підприємства класифікується: Фінансова звітність - передбачає узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. Складається з Балансу (Ф№ 1) , Звіту про фінансові результати (Ф№ 2) , Звіту про рух грошових коштів (Ф№3) , Звіту про власний капітал (Ф№4) , Приміток до фінансової звітності (Ф№5). При цьому річними є Ф№ 3, Ф№4, Примітки. Податкова звітність - звітність підприємства по основних податках та обов’язкових платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних бухгалтерського кобилку з відповідним коригуванням в рамках податкового законодавства. Звітність по страхових внесках до органів соціального страхування. Статистична звітність - звітність підприємства в органи державної статистики, показники визнаються як в грошових, так і натуральних одиницях. Фінансова звітність подається: в статистичні органи управління по місцю реєстрації; до вищестоящої організації (власнику на вимогу); в обслуговуючий банк при наявності непогашених кредитних ресурсів; Звітним періодом ЗАТ &quo ;рівне-Борошно&quo ; для складання фінансової звітності є календарний рік. Товариство подає фінансову звітність щороку до 20 лютого по закінченню звітного року. Якісні характеристики фінансової звітності регламентовано П (С) БО 1 : Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива; Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, що впливає на прийняття рішень користувачами; Фінансова звітність повинна бути достовірною; Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств.

Своими широкими административными полномочиями и авторитетом, которыми оно пользовалось в народе, еврейское руководство напоминало {358} центральные органы самоуправления на Востоке во времена экзилархов и гаонов. Польско-литовские евреи высоко ценили ученость. Духовно-культурное творчество продолжало в основном развивать традиционные формы, хотя и были некоторые исключения. В этот период появились ученые, которые углубили метод логического и юридического анализа Талмуда путем схоластических рассуждений и софистических умозаключений. Этот метод, получивший название "пилпула", предоставлял возможность вольного толкования источников и приспособления галахических постановлений прошлых веков к меняющейся действительности и к потребностям развивающегося общества, нередко прибегая к изощренной казуистике. Некоторые ученые злоупотребляли "пилпулом", превращая его в бесплодную схоластику. Против этого аспекта "пилпула" и против принуждения учащейся молодежи заниматься им выступил ряд мыслителей той эпохи, во главе со знаменитым рабби Ливой из Праги (Магаралом)

1. Особенности основных организационно-правовых форм хозяйственных обществ

2. Основные типы моделировки формы

3. Методика разработки основных показателей бизнес-плана

4. Основные принципы и формы проведения групповой психосоциальной работы

5. Основные организационно–правовые формы предприятий в Беларуси

6. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть
7. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны
8. Основные формы организации научного знания

9. Основные формы движения

10. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

11. Основные формы международных экономических отношений (Контрольная)

12. Основные формы внешнеэкономических связей Украины

13. 1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

14. Основные формы международных интеграционных объединений

15. Уединённый труд души как основная форма саморазвития личности

16. Урок как основная форма обучения в школе

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Основные методики занятий физкультурными упражнениями.

18. Основные формы правления в Древнем Риме

19. Основные формы предпринимательской деятельности

20. Основные методики исследования эффективности рекламы

21. Методика социальных исследований. Основные понятия

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры
23. Основные формы познания и учение об истине
24. Основные формы организации научного знания

25. Основные формы и системы заработной платы

26. Мировое хозяйство и основные формы внешнеэкономического сотрудничества

27. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

28. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые Евразии

29. Лизинг как форма привлечения капитала: три основных этапа

30. Классификация основных форм поведения животных

31. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

32. Метод и основные приемы методики экономического анализа

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Методика аудиту звіту про фінансові результати

34. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Основные формы бухгалтерской отчетности

37. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

38. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
39. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина
40. Основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления

41. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы осуществления правосудия

42. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

43. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

44. Основные задачи и методика проучивания маленьких и средних прыжков на уроках классического танца

45. Врожденные пороки сердца: основные клинические формы

46. Основные тенденции и институциональные формы глобализации, их влияние на трансформационные процессы в Украине

47. Заработная плата как основная форма мотивации

48. Основные формы и направления использования архивных документов

Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки

49. Методика преподавания темы: "Формы множественного и единственного числа имени существительного в английском языке. Артикль"

50. Основные формы и методы руководства чтением

51. Урок - основная форма производственного обучения

52. Занятие - основная форма обучения в детском саду

53. Основные формы проявления психики человека: процессы, состояния, свойства

54. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки
55. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой
56. Основные методики тренировки

57. Взаимосвязь основных форм бытия

58. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

59. Валидационная оценка методики анализа лекарственной формы состава: натрия хлорида 0,5; натрия ацетата 0,2; воды очищенной до 1 л

60. Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

61. Основные фонды предприятия. Анализ и методика расчета на примере предприятия

62. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

63. Разработка основных разделов проекта производства работ

64. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

66. Гибридные формы промысловых рыб

67. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

68. Патологические формы простейших и их биология

69. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

70. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
71. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока
72. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

73. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

74. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

75. Государственное регулирование экономики: формы и методы

76. Инфляция: сущность и формы проявления

77. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

78. Основные задачи сферы государственного регулирования

79. Основні методи боротьби з інфляцією

80. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

81. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

82. Формы государственного регулирования экономики

83. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

84. Задачи сводки и основное ее содержание

85. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

86. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения
87. Организационно-правовые формы юридических лиц
88. Юридические формы защиты прав потребителей

89. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

90. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

91. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

92. Формирование советской культуры: основные направления

93. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

94. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

95. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

96. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

97. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

98. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

99. Конституция - основной закон государства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.