Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Культурология Культурология

Лекції з української та зарубіжної культури

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів Лекція 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції. 1. Предмет і завдання курсу. 2. Дослов'янська культурна традиція на теренах України. А. Трипільська культура. В. Скіфо-сарматська культура. С. Антична культура. Д. Візантійська культура. 3. Культура східних слов'ян. 1. Предмет і завдання курсу. Поняття "культура" відноситься до числа найбільш широких за своїм обсягом і у філософському розумінні означає сукупність досягнень суспільства в процесі його розвитку. Існує широке та вузьке розуміння цього поняття. В широкому - як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому - суто духовна культура. Матеріальна культура - матеріальні цінності, створені людством в процесі його розвитку, до яких відносять знаряддя праці, житло, одяг тощо. Духовна культура - духовні цінності людства, цінності в галузі 1)освіти, 2)науки, 3)художньої культури, 4)моралі, їх виробництво, розподіл та споживання. Художня культура - сукупність літератури та мистецтва. Мистецтво - одна з форм суспільної свідомості, в основі якої лежить образне відтворення дійсності, естетичне освоєння світу. Мистецтво з'явилося, як засіб задоволення духовних потреб людей в естетичній насолоді і пізнанні, як засіб вираження всього багатства її переживань, породжений спілкуванням з природою та іншими людьми. Функції мистецтва. Діючи переважно на почуття і уяву людей, мистецтво викликає глибокі переживання, роздуми, асоціації, пов'язані з певними явищами життя. і тим впливає на формування громадських і моральних ідеалів. Розвиток мистецтва тісно пов'язаний з іншими формами суспільної свідомості - політикою, мораллю, наукою, філософією. Початок мистецтва. Перші зразки мистецтва належать до пізнього палеоліту. Залежно від художнього методу та стилю (наприклад, класицизм, романтизм, реалізм, модернізм) і світогляду митця мистецтво в різні епохи по-різному відображало світ. Види мистецтва. З розвитком культури склалися різні види мистецтва - живопис, скульптура, музика, театр, література, кіно, телебачення, декоративно-ужиткове мистецтво тощо, що відрізняються як способом відтворення дійсності, так і художніми засобами та матеріалом (звуки, фарби, живе слово, танок тощо). Морфологія мистецтва. Розглядаючи морфологію мистецтва, ми виділяємо три засоби його існування, три сфери, галузі художньої творчості. 1)Перша - просторова, до якої відносяться живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво. 2)Друга - часова, яка охоплює письменність та музичну творчість. 3)Третя - просторово-часова, яка включає акторське мистецтво, танок. Класифікація мистецтв дозволяє розподілити їх на родини, види та різновидності в залежності від матеріалів, які застосовуються, та техніки обробки цих матеріалів. Наприклад: роди мистецтва - живопис, графіка, скульптура. Різновидності графіки - малюнок та гравюра, різновидності малюнка - малюнок олівцем, тушшю, вуглем; різновидності гравюри - ксилографія, офорт, ліногравюра, акватинта.

Образотворче та необразотворче мистецтво. За засобами та можливостями відтворення навколишнього світу мистецтво розподіляється на образотворче та необразотворче. До образотворчого мистецтва належить живопис, графіка, скульптура. До необразотворчого - архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн, музика, танок. Синтетичні роди мистецтв такі, як театр, кіно, цирк, телебачення, естрада, де ми зустрічаємося як з образотворчими, так і необразотворчими видами мистецтв. Модернізм ставить під знак питання таку класифікацію. Курс української та зарубіжної культури запроваджений у вищих навчальних закладах України нещодавно. Ще немає апробованих та вивірених практикою підручників, курсів лекцій, методичних рекомендацій. Загальна література з проблем культурного розвитку України строката за своїми методологічними підвалинами, структурою, підходами, методикою відбору емпіричного матеріалу тощо. Немає сталих підручників і з проблем світової культури. Якщо історія суспільства чи держави вивчає, головним чином, діяльність народних мас, як головних творців історії (не забуваючи при цьому керівників цих мас - еліту), історія культури робить наголос на діяльності окремих особистостей - митців, вчених, педагогів, духовних пасторів тощо, які власне й створюють духовні цінності, а також наслідки їх творчої праці - художні твори, наукові праці тощо. Ось чому, вивчаючи курс української та світової культури ми будемо робити наголос на окремих, найвизначніших постатях вітчизняної та зарубіжної культури, їхніх найвизначніших творах, їх внеску у світову цивілізацію. Органічна частина світової культури. Опановуючи курс української та зарубіжної культури, треба звернути увагу на те, що культура українського народу є частиною світової культури, світової цивілізації. Вона розвивалася за спільними законами, в руслі розвитку європейської культури, хоча і має свої особливості, як і кожна національна культура. Відсутність власної держави протягом багатьох століть, майже 350- річне існування України у складі Росії призвели до тісного переплетення обох культур - російської і української, коли одна культура живилася іншою, взаємозбагачувалася, коли вихідці з України отримували освіту, жили багато років в Росії і працювали для загальноросійської культури і навпаки, коли етнічні росіяни живилися українськими національними ідеями, мотивами, темами, сюжетами, співпрацювали з діячами української культури. Разом з тим, не можна забувати, що Україна завжди, хоча і в різному ступені, була зв'язана з зовнішнім світом, збагачувалася сама цими зв'язками і виносила свої досягнення на суд світової громадськості. Багато діячів української культури - вчені, музиканти, живописці, письменники - в різні історичні епохи вчилися закордоном, працювали в бібліотеках Європи та Америки, лабораторіях, викладали в західних університетах, виступали на сценах західних театрів разом з іноземними акторами, давали сольні концерти, виставлялися на мистецьких виставках та в музеях, друкувалися в закордонних видавництвах, газетах, журналах тощо. Вільно володіючи класичними та іноземними мовами - латинською, грецькою, англійською, французькою, німецькою, російською та ін.,

- вони робили переклади на українську мову наукової та художньої, світської та релігійної літератури, залучаючи українського читача до надбань світової культури. Певний внесок у світову культуру зробили і українці діаспори. У ближньому та дальньому зарубіжжі вихідці з України інтегрувалися й інтегруються у загальнокультурний процес тих країн, де вони оселилися, громадянами яких вони стали, і їх особисті надбання стають надбаннями націй до яких вони пристали. Відсутність української державності протягом багатьох століть призвела до того, що Україна загубила і продовжує губити свої таланти, які працюють задля підвищення могутності інших націй, народів, держав. Ці аспекти історії української культури мало досліджені, тому в курсі лекцій на них буде звернута особлива увага. Контрольні запитання. 1. Дайте визначення поняття культура. На які дві великі частини можна його розділити? З яких елементів складається духовна культура? 2. Дайте визначення поняття художня культура. 3. Дайте визначення мистецтва. Що таке просторове (часове, просторово- часове) мистецтво? 4. Яка відмінність між образотворчими та необразотворчими родами мистецтва? 5. Що відноситься до синтетичного роду мистецтва? 2. Дослов'янська культурна традиція на теренах України. А. Трипільська культура. В 90-х рр. 19 ст. український археолог чеського походження В.Хвойко відкрив нову культуру, датовану 4-2 тис. до н.е. і названу трипільською, по місцю перших археологічних знахідок (село Трипілля на Київщині). Спершу її поширювали на територію Дніпровсько-Дністровського межиріччя. Згодом, коли румунські археологи біля села Кукутени розкопали стародавні людські поселення з подібними ознаками, ареал поширення людності цієї культури було розповсюджено на територію Дунайського басейну, Балканський півострів, острова Середземномор'я та Малої Азії і вона отримала ще назву трипільсько- кукутенська культура. Виділяють три етапи її розвитку: 1)ранній - 3500- 3000, 2)середній - 3000-2000, 3)пізній - 2000-1700 до н.е. Характерні особливості матеріальної культури трипільців такі: поселення зводилися на відкритих місцях без оборонних споруд. Житло будувалося по колу, одне біля другого, середина кола залишалася незабудованою. Будинки споруджувалися каркасні, двоповерхові, проміжки між каркасом запліталися лозою та мастилися ззовні і зсередини товстим шаром глини. Розмір їх сягав 100-140 кв.м. Житло ділилося на кімнати, які опалювалися печами, складеними з глини. В кожному будинку проживало по 20 осіб. Все поселення нараховувало по 500-600 чоловік. Центр селища використовувався як загін для худоби. Це були скотарсько-землеробські племена з колективною власністю на стада худоби. Значного поширення у трипільців набуло виготовлення керамічних виробів побутового призначення - столовий та господарський посуд: миски, глечики, горшки, макітри, декоративна кераміка. Художня культура трипільців обмежувалася декоративно-ужитковим мистецтвом та культовими статуетками і малюнками на камені та стінах печер. Вона відзначається високим художнім смаком та технікою. Орнамент. Характерна ознака художнього оздоблення керамічних виробів - яскравий декоративний орнаментальний розпис.

За часв соцалстично укрансько державност у взамод з ншими субктами СРСР народ змг накопичити такий економчний потенцал, який дозволив вивести республку на одне з чльних мсць у свт. А за стрмким розвитком укрансько культури, лтератури мистецтва з захопленням спостергали  в близькому,  в далекому зарубжж. Мжнародне визнання здобули укранська освта  наука, як дозволяли Укран займати почесне мсце у когорт кран, що торували науково-технчний прогрес. Перемога соцалстично революц на однй шостй планети зумовила виникнення й змцнення тако феноменально держави як Союз Радянських Соцалстичних Республк. Одню з  важливих, органчних складових весь час була УРСР. Вона незмнно здйснювала свй величезний внесок у прогрес СРСР, перетворення його на супердержаву, водночас була можливсть користуватися колосальними перевагами й завоюваннями, як мала радянська крана у свт. Це реал, здаться, настльки очевидн, що заперечувати загальновдомому няк не можна. Однак, виявляться, за бажання можна

1. Казимир Малевич

2. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

3. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

4. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

5. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

6. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові
7. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові
8. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

9. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

10. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

11. Творчество Казимира Малевича

12. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

13. М.О. Скрипник - видатний діяч України

14. Особливості розвитку англійської мови в Індії

15. Практикум з стилістики англійської мови

16. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

17. Фразеологія англійської мови

18. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

19. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

20. Граматика англійської мови

21. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

22. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови
23. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі
24. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

25. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

26. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

27. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

28. Право Англии

29. Англия во время правления Георга V

30. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

31. Полиция Англии

32. Обучение в Англии

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

33. Становление категории залога в англ. языке

34. Традиции и праздники Англии

35. Топики по Англ. языку

36. Нестеров М.В.- русский художник

37. Художник Северного Возрождения: Питер Брейгель

38. Глухие испанские художники: Франсиско Хосе де Гойя и Роберто Готье Прадес
39. Жизнь и творчество художника И. И. Шишкина
40. Художник в мире арт-бизнеса

41. Великие итальянские художники эпохи Возрождения

42. Традиции и праздники Англии

43. Рождество в Англии

44. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

45. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

46. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

47. Борисов-Мусатов и художники группы "Наби"

48. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Англия времен Реставрации

50. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

51. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

52. Династия Плантагенетов в истории Англии

53. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

54. Система образования в Англии
55. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии
56. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

57. Несколько рефератов по Исламу

58. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

59. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

60. Денежно-кредитная политика Банка Англии

61. Анализ промышленного переворота в Англии

62. Реферат по информационным системам управления

63. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

64. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

65. История Англии: время святого Дунстана

66. Развитие капитализма в Англии

67. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

68. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

69. Распространение влияния квакеров в Англии

70. Елизаветинская Англия
71. Англия во времена Эдуарда III
72. Англия до середины XI века

73. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

74. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

75. Англия 1485

76. Англо-германские отношения в межвоенный период

77. Конституционная монархия в Англии

78. Политическая система Англии

79. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

80. Казимир Валишевский и русская историческая наука

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. История Англии: Нашествие викингов

82. Англия накануне революции

83. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

84. Революция в Англии. Итоги первой гражданской войны. Борьба за установление республики

85. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

86. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.
87. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.
88. Возникновение и развитие городов Англии и Франции

89. Парламентская реформа 1832 года в Англии и ее последствия

90. Революция в Англии. Первая гражданская война

91. Давид - художник французской революции

92. Глухие испанские художники

93. Художники-передвижники

94. Деятельность художников передвижников

95. Художники передвижники

96. Эстетика романтизма о предназначении художника

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

98. Деятельность художников передвижников

99. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

100. Художники передвижники


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.