Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Облспоживспілка Вінницький кооперативний коледж економіки і права Курсова робота з дисципліни ”Теорія держави і права“ на тему: ”Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика“ Студента ІІ курсу групи ПР-21-07-38 спеціальності ”Правознавство“ Самойленка Сергія Петровича Вінниця, 2008 р. Зміст Вступ Розділ I. Iсторико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні Утвердження інституту омбудсмана у світі Розділ II. Європейська гуманітарна юстиція 1. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод 2. Європейська комісія з прав людини 3. Європейський суд Розділ III. Механізм імплементації новітніх міжнародних стандартів з прав людини в Україні Розділ IV. Конвенція про захист прав людини та основних свобод для України: європейська мрія чи реальний захист прав людини? Розділ V. Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини 1. Які заяви розглядає Суд?. 2. Як подавати заяву до Суду? Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність обраної теми курсової обумовлена тим, що питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Основи прав людини – повага життя і гідності кожної окремої людини – присутні в більшості великих релігій і філософських вчень світу. Права людини неможна купити, заробити або получити в спадок – їх називають “невід’ємними”, тому що вони властиві кожній людині, незалежно від раси, кольору шкіри., статті, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, народження або будь-яких інших обставин. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто саме боротьба за права людини, за нові й нові ступені свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового осмислення ролі людини в її відносинах з суспільством та державою. Міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Демократизації процесу, пов’язаного з проголошенням і захистом прав людини, значною мірою сприяло прийняття низки міжнародних документів щодо закріплення, правової регламентації та розробки механізму міжнародного захисту прав людини у державах, що підписали відповідні міжнародні документи. Права людини грають особливу роль у взаємовідносинах людини і держави. Вони контролюють і регулюють здійснення державної влади над окремою людиною, надають свободи громадянам у відношеннях з державою і потребують від держави задоволення основних потреб людей, підпадаючих під його юрисдикцію.

Краще всього ці права виражені в міжнародно-правових, котрі були погоджені державами і в яких вміщуються норми прав людини. Після другої світової війни проблема прав людини з чисто внутрішньої стала перетворюватися в міжнародну. Поступово Конституційне право почало попадати під вплив міжнародних стандартів. Були прийняті ряд міжнародних документів, що зобов'язують держави, що підписали їх дотримувати і розвивати повагу до прав людини, без якої-небудь дискримінації. Першим великим правовим актом стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, цей основоположний документ і в даний час має великий вплив у світі. Хоча Всезагальна декларація не являється обов’язковим до виконання документом, більшість юристів доводять, що вона вже здобула обов’язкову юридичну силу на основі міжнародних звичаїв і практики, так як її застосовують в конституціях і судах багатьох країн. 3 вересня 1953 року була прийнята Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Цей документ гарантував громадянам держав членів Ради Європи дотримання їхніх конституційних прав. Для того щоб ефективно захищати права людини і належним чином реагувати на їхнє порушення, створені органи контролю: Комісія з прав людини, Центр прав людини, Європейський суд, що розглядає порушення прав людини на державному рівні. Істотною відмінністю міжнародних правових документів у галузі прав людини від інших міжнародних угод є те, що зобов'язання, що накладаються на держави, регулюють відносини не стільки з іншими державами, скільки мають своєю метою захистити права і свободи громадян саме цієї держави. Однак, у багатьох країнах справи з розвитком конституційного права, а головне з його виконанням знаходяться не в найкращому стані. Здавалося б, що говорити про рабство в ХХ-у столітті вже смішно, але в східному султанаті Оман рабство було скасовано лише в 1962 році. Щоб мати уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов‘язаної із захистом прав людини, досить зазначити, що основними актами, які регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні, є Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Пакт про цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 року, Конвенція про попередження злочину геноциду і покаранні за нього від 9 грудня 1948 року, Конвенція про припинення злочину апартеїду і покаранні за нього від 30 листопада 1973 року, Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів звертання і покарання від 10 грудня 1984 року і європейська Конвенція про захист прав людини й основних свобод від 4 листопада 1950 року. Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод встановлює не лише найбільш вдалу у світі систему норм міжнародного права для захисту прав людини, але й одну з найбільш розвинутих форм міжнародної юридичної процедури. Для більшості людей Рада Європи асоціюється з правами людини. Натхненні положеннями Всезагальної декларації, Рада Європи прийняла Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, - така її повна назва.

Цей документ був відкритий для підписання в 1950 році. Три основні риси придають Конвенції особливого значення: права і свободи кожної людини гарантовані державами-учасниками, або, як вони іменуються на міжнародно-правовій мові, “Домовленими сторонами”; вперше в рамках міжнародного договору про захист прав людини був створений конкретний механізм їх захисту; парламенти і судові органи получили тверду основу в області прав людини для прийняття і толкування законів. В недалекі роки остання риса здобула особливе значення зі вступом в Раду Європи нових демократичних держав Центральної і Східної Європи. Європейська конвенція прав людини і її протоколи гарантують: Право на: життя, свободу і недоторканність особистості; справедливе судове рішення по цивільним і кримінальним справам; участь і висунення своєї кандидатури на виборах; свободу думки, совісті і релігії; свободу вираження точки зору (включаючи свободу засобів масової інформації) майно і свободу користування власністю; свободу зібрань і об’єднань. Забороняють: тортури і нелюдське і принизливе поводження; смертна кара; рабство і невільна праці; дискримінація в реалізації гарантованих конвенцією прав; видворення з країни власних громадян або відказ їм про в’їзд в країну; колективне видворення іноземців. Окремі громадяни і держави можуть звертатися в Європейський суд по правам людини. РОЗДІЛ I. IСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ Утвердження інституту омбудсмана у світі До останнього часу інститут омбудсмана, як і сам термін “омбудсман”, в Україні були відомі лише порівняно вузькому колу фахівців-правників. І це не дивно. Адже ця інституція виникла й розвивалася на основі західноєвропейських демократичних цінностей, що ґрунтуються на засадах поділу влади та верховенства права, і тому до кінця 80-х років не викликав особливої зацікавленості офіційної радянської правової доктрини. З посиленням процесів демократизації у країнах Східної Європи на початку 90-х років зростає інтерес до нових демократичних механізмів захисту прав людини, зокрема інституту омбудсмана, його витоків та історії. Характерною особливістю інституції омбудсмана стало те, що її утвердження в більшості країн світу відбувалося в уже існуючій системі органів державної влади і тому необхідно було враховувати національні, правові, культурні та інші особливості. Тому, попри єдині принципи концептуальної побудови цього інституту, у світі важко знайти дві такі інституції, які були б цілком тотожні. Але можна виділити окремі загальні риси, які об’єднують всі ці інституції під однією родовою назвою – омбудсман, хоча в Україні це Уповноважений Верховної Ради з прав людини, в Іспанії, у ПАР – захисник народу, у Польщі – речник громадянських прав, у Франції – посередник Французької Республіки, в Литві – контролер сейму, в Греції – захисник громадян, у Молдові – парламентський адвокат, у Швеції, Фінляндії, Данії – омбудсман. Однією з головних функцій омбудсмана у світі єконтроль за діяльністю виконавчих та інших органів державної влади шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або посадових осіб, що призвели до порушення прав та свобод людини і громадянина.

Отже, вплив Французько революц «вд зворотнього» полягав, за висловом Р. Шпорлюка, в тому, що новтнй нацоналзм (або ж нацоналзм нового часу) був результатом краху  унверсальних, вселюдських дей, як вона намагалася експортувати туди, де х не чекали. У першй третин XIX ст. нацональновизвольн де разом з деями Французько революц поширилися на латиноамериканський континент. З 1810 по 1820т роки тут вдбулася серя успшних нацональних революцй, спрямованих проти спанського панування, що здйснювалися пд гаслами революцйно Франц. Найвидатнш лдери цих революцй були безпосередньо повязан з деями  практикою Французько революц. Симон Болвар був послдовником дей Руссо, Антоно Нарньо переклав  видав «Декларацю прав людини й громадянина», Франсско Мранда воював у лавах французьких революцйних армй. Можна навести ще чимало конкретних прикладв впливу Французько революц на поширення нацоналстичних принципв у свт, проте й наведених фактв цлком достатньо, щоб пролюструвати значення ц глобально под для полтично еволюц нацоналзму, перетворення його з нтелектуально теч на деологю  полтичний рух. «Польське питання», що виникло в останнй чверт XVIII ст. псля першого подлу Польщ (1775)  перетворилося на все вропейську проблему псля 1795 p., коли Польща внаслдок останнього подлу зникла як самостйна держава з карти континенту, визнаться багатьма сучасними дослдниками одним з найголовнших чинникв в полтичнй еволюц й поширенн нацоналзму

1. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

2. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

3. Административные правонарушения, посягающие на права граждан: общая характеристика и виды правонарушений

4. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

5. Права людини

6. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
7. Європейські стандарти у сфері праці
8. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

9. Характеристика источников Конституционного права

10. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

11. Доказательственное право. Общая характеристика

12. Характеристика Исторической школы права

13. Права беженцев: международные стандарты и национальное законодательство

14. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения

15. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

16. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

18. Содержание и порядок использования международных стандартов аудита и сопутствующих услуг. Сравнительная характеристика МСА № 240 с ПСАД № 13

19. Характеристика международных стандартов финансовой отчетности, их значение и содержание

20. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

21. Інституційне право Європейського Союзу

22. Международные стандарты и российское законодательство о правах человека и гражданина
23. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав
24. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

25. Общая характеристика советского права периода перестройки и распада СССР

26. Общая характеристика уголовного права в Республике Беларусь

27. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

28. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

29. Принципы европейского договорного права: общая характеристика

30. Сравнительная характеристика систем наказания в уголовном праве зарубежных стран

31. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

32. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Характеристика отношений, регулируемых интернет-правом

34. Характеристика права природопользования

35. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

36. Характеристика этических норм и профессиональных стандартов PR-деятельности (анализ практических примеров)

37. Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

38. Государственный образовательный стандарт. Характеристика результатов обучения
39. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища
40. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

41. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

42. Характеристика звезд

43. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

44. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

45. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

46. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

47. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

48. Экономико-географическая характеристика Юга США

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Австралия - экономико-географическая характеристика

50. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

51. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

52. Характеристика Австралии

53. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

54. Экономико-географическая характеристика Московского региона
55. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)
56. Экономико-географическая характеристика Японии

57. Комплексная характеристика Бразилии

58. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

59. Общая характеристика Туниса

60. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

61. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

62. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

63. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

64. Комплексная характеристика Словении

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Китай. Характеристика страны

66. Социально-экономическая характеристика Индии

67. Экономическая характеристика Псковской области

68. Характеристика политико-географического положения Китая

69. Страноведческая характеристика Грузии

70. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований
71. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
72. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

73. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

74. Административное право

75. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

76. Административное право (шпаргалка)

77. Государственное и административное право (Контрольная)

78. Проблемы избирательного права современной России

79. Административное право

80. Предмет, метод, источники Административного права

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

81. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

82. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

83. Административно-процессуальное право РФ

84. Природа и система административного права

85. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

86. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
87. Банковское право (Контрольная)
88. Шпаргалка по банковскому праву

89. Гражданское право

90. Гражданское право - сделки

91. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

92. Авторское право

93. Авторское право

94. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

95. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

96. Гражданское общество и право по Гегелю

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

97. Гражданское право (Контрольная)

98. Гражданское право (Контрольная)

99. Гражданское право (Шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.