Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Методи політичних досліджень

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Київський славістичний університет Інститут славістики та міжнародних відносинКурсова робота на тему: &quo ;Методи політичних досліджень&quo ;Виконала студентка ІІІ курсу група 35 - МІ Герасименко Л.О.Київ - 2009 ЗмістВступ Розділ І. Інформація як особливий ресурс в процесі прийняття рішень Розділ ІІ. Політичний аналіз та його специфіка Розділ ІІІ. Контент-аналіз ІІІ.І Контент-аналіз як метод у дослідженнях міжнародних ситуацій і процесів ІІІ.ІІ Техніка застосування методики контент-аналізу Розділ ІV. Івент-аналіз IV.І Івент-аналіз як метод у дослідженнях міжнародних ситуацій і процесів IV.ІІ Техніка застосування методики івент-аналізу Розділ V. Когнітивне картування V.І Когнітивне картування як метод у дослідженнях міжнародних ситуацій і процесів V.ІІ Техніка застосування методики когнітивного картування Висновки Використана література ВступНа сьогоднішній день інформація є ресурсом, граючим домінуючу роль у визначенні шляхів світового розвитку. При цьому спостерігається постійне вдосконалення систем її подання та способів доставки споживачам. Неухильно зростає кількість різноманітних баз даних, удосконалюються носії інформації, розвиваються мережі передачі даних. Інтернет і його інформаційні можливості стали невід'ємною частиною виробництва і впорядкування знань у всіх сферах наукової та практичної діяльності. Але, говорячи про новітніх технічних видах інформаційного забезпечення, слід зазначити, що вони не стільки конкурують, скільки доповнюють традиційні форми і методи фіксації інформації у вигляді друкованих видань. Оволодіння методами політичного аналізу - це є важлива сторона професійної кваліфікації. Цікаво, що під словом &quo ;аналіз&quo ; зазвичай мається на увазі аналіз логічний - один з основних наукових методів, що використовується в самих різних галузях знання. Походячи від грецького слова &quo ;a alysis&quo ;, що означає &quo ;розкладання&quo ;, аналіз являє собою процес уявного розчленування досліджуваного об'єкта на складові частини і дослідження кожної з них окремо. За допомогою логічного аналізу виявляється будова досліджуваного об'єкта (у якості якого може виступати як окремий предмет, так і процес або явище), його структура, відділяється істотне від несуттєвого. Логічний аналіз і синтез (об'єднання всіх даних, отриманих в результаті аналізу), що дозволяють створити повне і цілісне уявлення про об'єкт, що вивчається, досить часто використовуються практично у всіх галузях гуманітарного знання. Мета роботи - дослідити роль інформації і її вплив на політичне життя та міжнародні відносини. Визначити головні методи політичних досліджень. Об’єкт - політична ситуація. Суб’єкт - політична система і комплекс взаємодій на політичну ситуацію в певний період часу. Звертаючись до опису сучасних прикладних методик аналізу інформації з політичної проблематики, необхідно зробити застереження, що їх реальна кількість набагато перевищує можливості розгляду в рамках однієї публікації. У зв'язку з цим доцільно зупинитися насамперед на трьох порівняно простих, але які володіють досить високою роздільною здатністю методиках: контент-аналізі, івент-аналізі та когнітивному картування.

Ці методики склалися і були апробовані у різні періоди розвитку прикладних політологічних досліджень, пережили підйом і спад наукового інтересу до них, неодноразово модифікувалися у конкретних проектах. Але саме контент-аналіз, івент-аналіз і когнітивне картування складають, на нашу думку, тріаду базових засобів прикладного аналізу в сфері політичних ситуацій і процесів. Методики аналізу змісту політичних документів, динаміки політичних подій і особливостей політичного мислення осіб, що беруть участь у прийнятті рішень, об'єктивно виступають &quo ;головними несучими конструкціями&quo ; комплексного підходу, до якого прагнуть сучасні дослідники при вирішенні прикладних завдань. Контент-аналіз, івент-аналіз і когнітивне картування мають широкий спектр застосування. Ключові слова, що будуть використовуватись в роботі: Аналіз - процес мисленнєвого розчленування досліджуваного об’єкта на складові та дослідження кожної з них окремо. Метод - спосіб досягнення певної мети, сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності. Політичний аналіз - сукупність різноманітних методів, за допомогою яких можливе дослідження конкретних політичних подій і політичних ситуацій, створення припущень щодо їх можливого розвитку і прийняття компетентних політичних рішень. Верифікація - процедура перевірки результатів прикладного дослідження або шляхом його покрокового повторення, або порівняння з результатами інших проектів. Декомпозиція - послідовне і впорядковане дроблення масиву інформації (даних) на складові його елементи. Контент-аналіз - прикладна аналітична методика вивчення змісту документів, виступів та інших комунікативно-значимих матеріалів. Івент-аналіз - прикладна аналітична методика вивчення динаміки подій або послідовності подієвих даних. Когнітивне картування - прикладна аналітична методика вивчення особливостей індивідуального (рідше групового) мислення. Квантифікація - процедура надання змістовним одиницям вимірювання кількісного позначення з метою подальшої математичної обробки даних. Кодувальний бланк - таблиця для стандартизованого обліку виділених характеристик об'єкта наукового спостереження; структурований формуляр для фіксації даних. Кодування (кодування) - процедура перетворення форми подання інформації за допомогою стандартизованого набору умовних символів. Розділ І. Інформація як особливий ресурс в процесі прийняття рішеньІнформація завжди грала дуже важливу роль в житті людей. Але особливе значення вона набувала при прийнятті найважливіших управлінських і політичних рішень. Володіння інформацією розглядалося і розглядається як найважливіша передумова вибору оптимального способу дій в умовах складних соціальних процесів, у тому числі і процесів на світовій арені. Бурхливий розвиток науки і техніки, що почалося в середині XX ст., багаторазово підсилило роль інформації як особливого суспільного ресурсу. Різке і потужне наростання різних відомостей та їх автоматизована обробка отримали назву &quo ;інформаційного вибуху&quo ; і викликали потребу у зміні розуміння суті інформації. По-перше, воно було розширено і включило обмін відомостями не тільки між людиною і людиною, але також між людиною і автоматичною системою, автоматичною системою та іншої автоматичною системою.

По-друге, було запропоновано кількісне вимірювання інформації, що призвело до створення теорії інформації. Фундаментальним положенням цієї теорії - є твердження про те, що в певних, причому досить широких умовах можна знехтувати якісними особливостями інформації та висловити її кількість математичним числом, яким визначаються можливості передачі інформації по каналах зв'язку, а також її зберігання в автоматичних запам'ятовуючих пристроях.1 Обговоренню проблем &quo ;інформаційного вибуху&quo ; присвячено велике число спеціальних досліджень. Зокрема, встановлено, що щорічно в світі публікуються результати приблизно двох мільйонів наукових робіт, щохвилини з'являється близько двох тисяч сторінок друкованої інформації, яка надається на шістдесяти мовах у більш ніж ста тисячах періодичних видань. У зв'язку з цим фахівець, який прагне мати інформацію про всі нові досягнення у своїй галузі, змушений витрачати до третини робочого часу на підбір, аналіз і вивчення інформації. В іншому випадку існує небезпека непродуктивних витрат у розмірі понад сорок відсотків від виділених на розробки і дослідження засобів. Вивчаючи проблему &quo ;інформаційного вибуху&quo ;, багато вчених прийшли до висновку, що кількість інформації, що публікується, зростає, а сама інформація стала розглядатися як один з головних видів ресурсів, що визначають статус усіх типів політичних акторів. Його роль висока не тільки на міжнародній арені, але і при розстановці сил внутрішньополітичних членів світового співтовариства. Володіння інформацією піднімає статус конкретної відомчої або корпоративної структури в процесі прийняття рішень. Щоб підкреслити комплексний характер інформаційного потенціалу в останні роки замість термінів &quo ;інформація&quo ; та &quo ;інформаційні ресурси&quo ; фахівці все частіше вживають термін &quo ;ресурси знань&quo ; (k owledge resources). При цьому ресурс знань, на відміну від інших ресурсів, якими має в своєму розпорядженні суспільство, стає необмеженим: знання виступає і як результат виробництва, і як ресурс для його нового циклу. Внаслідок вище написаного постійно здійснюються спроби використання поняття інформації, що не має поки що єдиного загальновизнаного визначення, для пояснення та опису найрізноманітніших явищ і процесів. Інформаційний підхід завоював широку популярність в лінгвістиці, біології, психології, соціології та деяких інших областях. Разом з тим у сфері політичних досліджень досвід його застосування не може бути оцінений абсолютно однозначно саме в силу специфіки світу політичного, про що вже говорилося вище.2 Значимість інформаційного підходу для політичних досліджень полягає, перш за все, в тому, що він акцентує зв'язок інформації, на яку спираються фундаментальні та прикладні проекти, з загальнонаукових поняттям відображення і, отже, передбачає дотримання універсальних правил збору та обробки необхідних для ведення аналітичної роботи відомостей (даних). Інформація є в даний час ресурсом, граючим домінуючу роль у визначенні шляхів світового розвитку. При цьому спостерігається постійне вдосконалення систем її подання та способів доставки споживачам.

Вони почали застосовувати науков методи в дослдженнях з стор Московщини. Результатом наукових дослджень було те, що Мллер, Шльоцер  Стрттер засумнвалися у слов'янському походженн росян. Слд визнати, що в столиц незабаром вдчули небезпеку , погрозивши пальчиком «глибокодумнй нмот», примусили змнити тематику дослджень. Треба вддати належне здогадливост нмецьких учених: вони не знехтували цим попередженням, не наполягали на свому, бо знали, що навть чуже пдданство в тих географчних широтах не вряту х вд караючо десниц. Тому волли отримувати грошики в столиц, нж загартовувати сво здоров'я в умовах Сибру. «Сибрське 'здоров'я», на превеликий жаль, не сприя довголттю. Справа набрала державно ваги , за китайською традицю, яка проникла через золотоординський Сарай в царськ владн структури, до стор надал була прикута особлива увага. Жодн рес, чи то релгйн, науков, чи, не дай Боже, полтичн, не проходили повз державну пильнсть чиновникв. У даному випадку за перо взялася сама мператриця Катерина II

1. Антимонопольна політика держави та її сутність

2. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналізметоди лінгвістичних досліджень

3. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

4. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

5. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

6. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
7. Предмет та метод економічного аналізу
8. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

9. Активність і творчість учнів на уроках історії

10. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

11. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

12. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

13. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

14. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

15. Дослідження методів інтерполяції

16. Дослідження методів чисельного інтегрування

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

17. Дослідження чисельних методів інтегрування

18. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

19. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

20. Кабінетні методи маркетингових досліджень

21. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

22. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
23. Методи психофізіологічних досліджень
24. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

25. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

26. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

27. Методи дослідження затрат робочого часу

28. Якість і ефективність управлінських рішень

29. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

30. Методи наукових і експериментальних досліджень

31. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

32. Матеріали і методи дослідження

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

34. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

35. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

36. Методи економіко-статистичних досліджень

37. Комплексне краєзнавче дослідження Тернопільської області

38. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
39. Суспільно-політична діяльність Костомарова
40. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

41. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

42. Політична діяльність Лазара Кагановича

43. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

44. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

45. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

46. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

47. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

48. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

49. Політик і політичний режим

50. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

51. Політична діяльність і політичні відносини

52. Політична влада: сутність і специфіка

53. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

54. Фінансова діяльність та політика держави
55. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії
56. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

57. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

58. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

59. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

60. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

61. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

62. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

63. Національна політика СРСР в роки перебудови

64. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

66. Построение приближенного решения нелинейного уравнения методом Ван-дер-Поля

67. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

68. Применение обобщенного метода Фурье в задаче полого волновода треугольного сечения

69. Измерение коэффициента самодиффузии методом Хана с постоянным градиентом магнитного поля

70. Основні напрямки зовнішньої політики України
71. Політичний режим
72. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

73. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

74. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

75. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

76. Центральний банк і монетарна політика

77. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

78. Інформаційна політика України

79. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

80. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

81. Політичний іслам

82. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

83. Опыт комплексного применения антигомотоксической терапии и физических методов в клинике первичной открытоугольной глаукомы

84. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

85. Кредитна політика комерційного банку

86. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
87. Інвестиційна політика банків в Україні
88. Державна політика соціального страхування

89. Державна політика в галузі охорони праці

90. Проектирование севооборотов, системы обработки, воспроизводства плодородия и комплексных мер борьбы с засорённостью полей

91. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

92. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

93. Облікова політика як елемент культури бізнесу

94. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

95. Формування облікової політики підприємства

96. Політична географія як складова частина СЕГ

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

98. Концепція регіональної політики

99. Метод естественного электрического поля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.