Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Основні причини виникнення глобальних проблем людства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Реферат на тему: Основні причини виникнення глобальних проблем людства Підготував: студент ІІІ курсу ФЕтаУ 6504 9 групи Клекоцюк М.В. Перевірила: Лініченко С.В. Київ 2010 Поняття «глобальні проблеми» походить від французького слова «global», що означає «всезагальний», «той, що охоплює всю земну кулю». Глобальні (франц. global — загальний) проблеми — комплекс зв'язків і відносин між державами та соціальними системами, суспільством і природою у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути подолані їх спільними зусиллями. Кожна з глобальних проблем породжена специфічними причинами, зумовленими, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічним середовищем, рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто речовим змістом суспільного способу виробництва, а з іншого — специфічною суспільною формою, особливістю розвитку відносин економічної власності. За всієї різноманітності причин глобальних проблем існують спільні для них причинно-наслідкові зв'язки, властиві розвиткові технологічного способу виробництва. Найзагальнішою причиною загострення глобальних проблем, що характеризує технологічний спосіб виробництва, а отже, речовий зміст, є швидке зростання народонаселення в останні десятиріччя XX ст., або демографічний вибух, який супроводжується нерівномірністю зростання населення в різних країнах та регіонах. Так, якщо темпи приросту населення в країнах, що розвиваються, у XX ст. становили в середньому 2,5% за рік, то у промислово розвинутих країнах вони не перевищували 1%. Це призвело до того, що в Азії, Африці та Латинській Америці майже 1 млрд. осіб живе в умовах абсолютної злиденності, приблизно 250 млн. дітей хронічно недоїдають, від голоду і постійного недоїдання 30—40 років тому щорічно вмирало понад 40 млн. осіб, а нині 17 млн. За даними ООН, у 2005 р. із 4,4 млрд. жителів країн, що розвиваються, майже три п'ятих позбавлені основних санітарних вигод, майже третина — чистої води, п'ята частина — сучасного медичного обслуговування, п'ята частина дітей не відвідує школи після 5-го класу і стільки ж не має достатнього калорійного харчування. Щоб прогодувати, одягти, забезпечити житлом зростаючу кількість населення, необхідно постійно нарощувати виробництво промисловості та сільськогосподарської продукції, збільшувати обсяг видобування корисних копалин тощо. Внаслідок цього поступово вичерпуються природні ресурси, підвищується середня температура на Землі, забруднюється навколишнє середовище тощо. Демографічний вибух спричиняє загострення таких глобальних проблем, як продовольча, екологічна, сировинна, енергетична. Глобальні проблеми загострює низка проблем речового змісту. 1. Низький рівень впровадження ресурсо- та енергозаощаджуючих, екологічно чистих технологій. Внаслідок цього із загального обсягу природної речовини, що залучається у процес виробництва, форми кінцевого продукту набуває лише 1,5%, з надр планети щорічно добувають майже 100 млрд.

т руди, корисних копалин і будівельних матеріалів (по 25 т на кожного жителя). В Україні річний обсяг видобутку мінеральної сировини становить 1 млрд. т, а гірської маси — до 3 млрд. т, з них лише 5—8% компонентів мінеральної сировини використовують для виробництва продукції, а решта йде у відходи. Усього на території України на початку 2004 р. накопичено понад 25 млрд. т різноманітних відходів, які зробили непридатними для користування майже 160 тис. га зелених угідь. Крім того, понад 60% сховищ відходів не відповідають екологічним нормативам, а отже, є джерелами забруднення довкілля. Якщо у 1980 р. на одного жителя припадало 240 т накопичених відходів, то у 2004 р. — 400 т, у 2006 р. — майже 500 т, з них 90% токсичних. Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, вугілля і природного газу, призвело до того, що вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, а за останні 150 років зріс на 25%, причому на 12% — за останні 30 років. Найбільшої шкоди заподіюють теплові електростанції, які працюють на вугіллі. Вони становлять 75% усіх ТЕЦ і на їхню частку припадає третина всіх викидів СО2. В Україні до 55% електроенергії виробляють ТЕС, які, по-перше, конструювалися на низькому технологічному рівні (не було створено екологічно чистого котельного устаткування), по-друге, експлуатувалися тривалий час без достатнього оновлення виробничого апарату, по-третє, працювали на низькосортному кам'яному вугіллі. Крім того, Україна значно відстає від розвинутих держав у формуванні раціональної структури паливного балансу. Тому у майбутньому при збереженні такої технології і структури паливного балансу екологічна ситуація погіршуватиметься. У пилогазових викидах міститься понад 1400 шкідливих для людини речовин. В Україні на початку XXI ст. рівень забруднення в 3 рази вищий, ніж в країнах Західної Європи. Вміст двоокису вуглецю в атмосфері зростає, тому температура земної поверхні за останні 100 років підвищилася на 0,6%. Внаслідок цього зріс рівень Світового океану на 10%, а швидкість наступу його на сушу становить 1,1 см за 10 років. 2. Швидка урбанізація населення, зростання гігантських мегаполісів та кількості автомобілів. Це супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, бурхливою автомобілізацією. Загалом, на 0,3% території планети сконцентровано 40% всього населення. Нині у світі налічується понад 700 млн. легкових автомобілів. За останні 30—40 років забруднення довкілля вихлопними газами зросло втричі. У пострадянських країнах у великих промислових центрах 60% викидів припадає на автомобільний транспорт. Через нижчу якість автомобілів у країнах СНД кожний із них викидає в повітря у 5—6 разів більше забруднюючих речовин, ніж у країнах Європи. Якщо враховувати те, що в Україні наприкінці 2008 р. на тисячу населення було лише 98 автомобілів (в Росії — 156, Литві — 267), то їх зростання в майбутньому погіршить стан довкілля. 3. Варварське ставлення людини до природи, яке виявляється у вирубуванні лісів, знищенні природних річок, створенні штучних водойм, забрудненні шкідливими речовинами прісної води.

Щороку у світі знищують 15 млн. га лісів, на одне посаджене дерево припадає 10 вирубаних, кожну секунду вирубують ліси площею з футбольне поле. В Україні протягом 1955—1998 pp. понад обґрунтовану норму вирубано більше 20 млн. кубометрів лісу, здебільшого з метою експорту комерційними структурами за кордон. З початку XX ст. споживання прісної води зросло більше як у 7 разів, досягнувши на початку 90-х років майже 300 кубометрів. У найближчі десятиліття споживання води зростатиме. Водночас, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 80% всіх випадків захворювань пов'язані зі споживанням неякісної води. Чверть людства потерпає від нестачі води. В Україні майже 800 сіл користуються привізною водою, 89% сіл не мають водогону, кількість річок зменшилася на 3 тис. Хоча споживання прісної води з 1990 по 1999 р. скоротилося в Україні внаслідок кризи на 24%, викиди забруднених стічних вод у поверхневі води зросли в 1,25 раза. Нераціональне ставлення до природи виявляється також у втраті величезних масивів землі. За останні 100 років людство втратило 200 млн. км2 землі. За 90-ті роки XX ст. втрати світовим сільським господарством верхнього шару ґрунту дорівнювали приблизно 240 млрд. т, що становить майже половину орних земель США. В Україні за останні 20 років кількість еродованих земель збільшилася з 13 млн. до 18 млн. га, а 2 млн. га так захімізовані, що їх рекультивація економічно нерентабельна. Ситуація погіршується, оскільки на початку XXI ст. кількість еродованих сільськогосподарських угідь щорічно зростає на 80—90 тис. га, що рівноцінно втраті річного бюджету у 2007 р. Загалом, техногенний тиск на території України у 6—7 разів вищий, ніж у розвинутих країнах Європи. У країнах, що розвиваються, щорічно отруюються пестицидами майже 500 тис. осіб, з них 5 тис. — смертельно. Надмірна загазованість, отруєння хімікатами тощо призвели до того, що в кістках сучасної людини вміст свинцю у 50 разів вищий, ніж у наших давніх предків. Збільшується частота отруєнь ртуттю, кадмієм, що спричиняє катастрофічно швидке зростання кількості серцево-судинних та онкологічних захворювань. Ускладнюють більшість глобальних проблем причини суспільної форми: 1. Відносини приватнокапіталістичної власності, насамперед хижацьке ставлення монополій до природних ресурсів, Світового океану тощо. Тому за повоєнний період на США припадало 40% світового обсягу забруднення екологічного середовища (на початку XXI ст. — 36%), а на кожного мешканця — 1 кг токсичних речовин у повітрі. 2. Деформація соціально-економічної системи в колишньому СРСР та деяких інших країнах Східної Європи, монопольна політика міністерств і відомств, панування тоталітарної системи. Обидві соціально-економічні причини призвели до того, що на частку США, за даними американського журналу «Саєнс», щорічно припадало 1,2 млрд. т двоокису вуглецю (приблизно чверть світового обсягу), на колишній СРСР і Китай — приблизно 33%, а на Західну Європу і Японію — 23%. Загалом, кожен житель Америки заподіює природному середовищу шкоди у 50 разів більшої, ніж житель Індії. Відносини капіталістичної власності, політика окремих держав були головними причинами зростання не лише мілітаризації економіки, а й міжнародної напруженості, політики «холодної війни», війн у різних регіонах планети.

Поэтому выходит, что грех это любые негативные эмоции, которые человек испытывает по отношению к мируP(частью которого является он сам). И не важно, недоволен он жизнью в целом, конкретным человеком, событием или самим собой главное то, что он недоволен работой Творца. Наработанная карма это накопленные негативные переживания. Отсюда становится ясно, что наработанная карма это накопленные человеком за годы своей жизни негативные эмоциональные переживания. Именно накопленные негативные эмоции, а не какие-то неправильные поступки или взгляды на жизнь, являются основной причиной возникновения кармических проблем в жизни человека. Человек может иметь любые взгляды на жизнь, даже самые крайние это не является грехом. То есть вы можете быть националистом, расистом, коммунистом и т. д. это не запрещается. Творец милостив и позволяет иметь своим детям любые взгляды на жизнь, поскольку созданный им мир весьма многообразен. Но вот если на основании своих взглядов человек переполняется негативными эмоциями по отношению к другим людям, семье, обществу и т. д., то это уже грех

1. Основні причини виникнення стресу

2. Основные причины и закономерности появления государства и права

3. Взаимосвязь глобальных проблем современности

4. Взаимосвязь глобальных проблем современности

5. Экономические аспекты глобальных проблем современности

6. Основные причины непоступления средств от лесопользования в бюджетную систему РФ
7. Краткая характеристика основных причин и условий, способствующих росту преступности в современный период
8. Мир глобальных проблем

9. Рекультивация нефтезагрязненных земель в Среднем Приобье: недостатки и основные причины низкой эффективности

10. Человек перед лицом глобальных проблем

11. Современное состояние пожарной безопасности в мире и в Украине. Основные причины пожаров

12. Основные теории правопонимания. Основные причины и закономерности появления права. Понятие социального регулирования

13. Основные причины образования СССР

14. Основные причины нарушения зрения

15. Кризис образования в контексте глобальных проблем

16. Історія забобонів на прикладі США. Причини виникнення

Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные

17. Основные причины сопротивления изменениям в организации

18. Бідність – як глобальна проблема людства

19. Философское значение глобальных проблем современности

20. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

21. Безработица: ее основные причины, экономическая роль и методы регулирования

22. Основные причины кризиса 2008 года. Факторы послекризисного роста
23. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация
24. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

25. Причины гражданской войны и военной интервенции в России. Основные этапы гражданской войны.

26. Роль природоохранного законодательства РФ в решении глобальных экологических проблем

27. Современное глобальное потепление: причины и последствия

28. Причины и последствия глобального потепления климата

29. Приток и отток капитала в национальной экономике России: причины, основные направления, современные тенденции

30. Основные пути решения проблем в области информатизации

31. Начало массовой украинской эмиграции, ее причины и основные волны

32. Причины революции в России (1905-1907 годов). Основные события и этапы

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Основные венерические заболевания:СПИД, гонорея, сифилис. Причины, основные клинические проявления, пути распространения , профилактика

34. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

35. Основные виды и причины брака при нанесении слоя фоторезиста

36. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

37. Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела

38. Социальные конформисты: понятие, причины возникновения, основные виды
39. Характеристика основных выгод и проблем, связанных с развитием туризма. Туристский продукт Алтайского края
40. Глобальные изменения климата. Причины и прогнозы

41. Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем

42. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности

43. Разработка основных разделов проекта производства работ

44. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

45. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

46. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

47. Глобальна продовольча проблема

48. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Эфиопы: основные этнографические особенности

50. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

51. Глобальные проблемы здоровья человечества

52. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

53. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

54. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ
55. Основные задачи сферы государственного регулирования
56. Основні методи боротьби з інфляцією

57. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

58. Задачи сводки и основное ее содержание

59. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

60. Основные направления внешней политики республики Беларусь

61. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

62. Объективные причины принятия христианства на Руси

63. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

64. Причины поражений советской армии в начале ВОВ

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

66. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

67. Конституция - основной закон государства

68. Основные права и свободы Российских граждан

69. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

70. Конституция, как Основной Закон РФ
71. ООН: история создания и основные направления деятельности
72. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

73. Налоговое право как основной институт финансового права

74. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

75. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

76. Правовое государство - сущность и основные черты

77. Идеи правого государства и его основные признаки

78. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

79. Государство, его основные признаки и формы правления

80. Основные концепции правопонимания

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

81. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

82. Глобальные проблемы современности

83. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

84. Русский авангард. Основные направления и мастера

85. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

86. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.
87. Книга как основное средство документной коммуникации
88. Основные праздники Великобритании и США

89. Социальные и философские причины бунта Раскольникова

90. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

91. Причины появления лирики и ее родовые особенности

92. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

93. Основные этапы жизни И.П. Павлова

94. Глобальная история Вселенной от океана «чистой» энергии до Третьей Мировой Ядерной войны

95. Основные этапы создания государства на Украине

96. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

97. Война 1812 года: причины, ход, последствия

98. Основные понятия. Типы цивилизаций

99. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.