Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Визначення реологічних характеристик

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ Вступ 1 Визначення реологічних характеристик на ротаційних віскозиметрах 2 Визначення реологічних характеристик на капілярних віскозиметрах 3 Метод конічного еластоміра 4 Визначення реологічних характеристик гірських порід 5 Конкретні приклади визначення реологічних характеристик Список літератури & bsp; ВСТУП Для визначення реологічних характеристик рідин застосовують віскозиметри трьох типів: ротаційні, капілярні і прилади, що базуються на вимірюванні сили опору при переміщенні твердого тіла в досліджуваній рідині. Останні використовуються головним чином для визначення напруження зсуву, а також різних пружних характеристик рідин. Як правило, прилади, що призначені для заміру в’язкості ньютонівських рідин, називають віскозиметрами, а реометрами або пластомірами називають прилади для вимірювання реологічних властивостей неньютонівських рідин. Капілярні віскозиметри давно і успішно застосовуються для визначення в’язкості ньютонівських рідин завдяки простоті вимірювальних систем. Проте вони мають такі недоліки: втрачається можливість урахування поля швидкостей потоку як по перерізу, так і по довжині капіляра; ускладнюється визначення ступеня руйнування структури розчину при течії; ускладнюється замір перепаду тиску на вимірювальній дільниці у зв’язку із закупорюванням імпульсних трубок або похибок, що виникають в зв’язку з застосуванням розділювачів; необхідно враховувати відповідні поправки на пристінне ковзання, втрати енергії на створення поля швидкостей на початковій дільниці; віскозиметри громіздкі, потребують великого об’єму рідини, що досліджується, і це ускладнює процес термостатування. На відміну від капілярних ротаційні прилади створюють однорідне поле швидкостей і деформацій, в якому безпосередньо вимірюють досліджувані характеристики, що підвищує точність і відтворюваність вимірів. Ротаційні прилади компактні, дають можливість проводити тривалі експерименти з невеликою пробою досліджуваної рідини, що значно полегшує процес термостатування. Крім того, ці прилади дозволяють поєднувати визначення характеристик в’язкості з багатьма іншими реологічними дослідженнями (пружності, повзучості, релаксації напружень, міцності на зсув, тиксотропії) пружних рідин і матеріалів, що займають проміжне положення між рідкими і твердими тілами. Незважаючи на відмічені вище позитивні властивості ротаційних приладів, що сприяє їх використанню при роботі з неньтонівськими рідинами, вони також мають недоліки, з яких назвемо основні: розшарування зразка досліджуваної рідини під дією відцентрових сил в кільцевому зазорі; необхідність ретельної попередньої підготовки зразка для отримання стабільних і відтворюваних результатів вимірів; можливість виникнення пристінного ковзання випробуваної рідини по поверхні вимірювальних циліндрів; недостатньо швидкий темп зростання дотичних напружень у випробуваній рідині при малій жорсткості закручувальної системи, що може призвести до значних похибок у визначенні дотичних напружень. Методика визначення реологічних характеристик залежить від типу рідини. Так, для визначення динамічного коефіцієнта в’язкості µ ньютонівської рідини достатньо провести один експеримент на одному з віскозиметрів.

Для отримання динамічного напруження зсуву τ0 і коефіцієнта пластичної в’язкості η в’язкопластичної рідини або параметрів κ (консистенція) і (індекс течії) степеневої рідини необхідні мінімум два експерименти. Для визначення характеристик реологічно нестаціонарних рідин поки що не розроблені прийнятні методики. Гірські породи при певних умовах поводять себе як рідини. Наприклад, при великих, які повільно змінюються, або сталих навантаженнях багато порід (зокрема, солі і глини) течуть, тобто деформуються з певними швидкостями, що властиве рідинам. Ці швидкості малі, а значення реологічних характеристик великі в порівнянні, наприклад, з аналогічними для глиняних розчинів. Тому для визначення реологічних характеристик гірських порід, як правило, використовують досліди на одноосне стиснення. 1. ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РОТАЦІЙНИХ ВІСКОЗИМЕТРАХ Ротаційний віскозиметр - це прилад, основу якого покладено два вертикально розміщених коаксіальних циліндри (рис.1). Один із циліндрів, як правило, зовнішній, може обертатися з певними швидкостями. Рідина, що випробовується, заливається в зазор між циліндрами. Щілини між цими поверхнями по можливості повинні бути досить малими для забезпечення сприятливих умов теплообміну між металевими поверхнями, що утворюють щілину, та матеріалом, який в ній знаходиться. Основні закономірності течії в’язкої рідини між двома коаксіальними циліндрами знайдені М.Маргулесом. При обертанні зовнішнього циліндра із заданою кутовою швидкістю ω2 через рідину, що знаходиться в зазорі, передається момент М, який може бути виміряним. Припускаємо, що торці циліндрів суттєво не впливають на течію в зазорі. Рисунок 1 - Схема ротаційного віскозиметра Момент тертя на нерухомому внутрішньому циліндрі , (1) де τ1 – дотичні напруження на внутрішньому циліндрі. Тобто  = . (2) Як правило, віскозиметри виготовляють з достатньо вузьким зазором, тобто &l ;&l ; 1. Тому в розрахунках можна оперувати значеннями параметрів на середньому радіусі:  =  = , (3) , (4) де  - дотичні напруження на середньому радіусі, Па; - швидкість деформації зсуву на середньому радіусі, с-1; - відносний радіус. Таким чином, задаючи кутові швидкості ω2 і вимірюючи при них моменти М, можна знайти відповідний набір значень τс і , за якими будується залежність f(). Ця залежність береться за реологічне рівняння. 2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА КАПІЛЯРНИХ ВІСКОЗИМЕТРАХ Основою капілярного віскозиметра є трубка з внутрішнім діаметром d (рис. 2). По трубці пропускається досліджувана рідина з відомою витратою Q. На робочій дільниці трубки вимірюється перепад тиску Δp = p1 – p2. Робоча дільниця повинна знаходитись на певній відстані від кінців, щоб виключити їх вплив. За звичай загальна довжина трубки L &g ; 100d. Робоча дільниця l повинна знаходитись на такій відстані від кінців, щоб на ній виконувалась умова  co s & bsp; Течія, що виникає в трубці, для в’язких, в’язкопластичних і степеневих рідин детально розглянута в . При течії рідини в трубах між дотичними напруженнями і перепадом тиску тиску  існує залежність  (5) При r = R з (5) отримуємо дотичне напруження на стінці трубки  (6) Дотичні напруження розподілені по перерізу трубки по лінійному закону  (7) Реологічне рівняння має вигляд  (8) Вважаємо, що з (8) можна отримати однозначну залежність  (9) Для течій в трубах  (10) Витрата рідини через поперечний переріз трубки  (11) Згідно правилу інтегрування по частинам, отримуємо │0R -  (12) Приймаємо швидкість рідини на стінці трубки рівною нулю: U(R) = 0.

Тоді з урахуванням (9) знаходимо  (13) В подальшому, щоб оперувати додатніми величинами, значення  і  будемо брати по модулю і опустимо знак мінус у формулі (13). Замінимо r в (13) його виразом через  з (7). В результаті отримаємо формулу  (14) Взявши похідну по  від Q отримаємо співвідношення Муні-Рабіновича  (15) Звідки з урахуванням (9)  (16) Таким чином, вимірюючи  при заданих витратах Q, по формулі (6) знаходимо відповідне значення . По значенням Q і  можна побудувати криву  (17) Апроксимуючи її відповідною аналітичною функцією і підставляючи в (16), отримуємо градієнт швидкості зсуву на стінці . По значенням  і  будуємо реологічну криву , яку приймаємо за вихідну. Таку криву можна отримати для довільної реологічної стаціонарної рідини. У випадку, коли вид рідини (в’язка, в’язко – пластична, степенева) заздалегідь відома, не має необхідності в побудові кривої . Дійсно, у випадку в’язкої рідини реологічне рівняння має вигляд  . Згідно (9)  . Таким чином, з (14) отримуємо рівняння Пуазейля для течії в трубах  (18) У випадку бінгамівської рідини маємо  при &g ;  (19)  при 0≤≤  Підстановка (19) в (14) дає формулу Букінгама  (20) Для степеневої рідини з урахуванням (9) маємо  (21) Підстановка цієї функції в (14) дає формулу для визначення витрати степеневої рідини  (22) Розглянемо методи визначення реологічних констант. Якщо рідина ньютонівська, то для визначення в’язкості достатньо провести одне вимірювання Q і ∆p.  (23) У випадку в’язкопластичної рідини достатньо провести два виміри Q і ∆p, щоб знайти динамічне напруження зсуву τ0 і пластичну в’язкість η. При цьому отримуємо систему рівнянь для визначення двох невідомих η і τ0 за результатами двох вимірювань (Q1, ∆p1) і (Q2, ∆p2) η = (24)  η =  (25) Система рівнянь замкнута, але не має явного рішення. Рішення можна знайти графічним способом як перетин двох кривих (24, 25). Якщо провести три вимірювання, то параметри η і τ0 визначаються у явному вигляді по формулах τ0 =  (26) η =  (27) де a1 = ; b1 = ; c1 = ; b = ; с = . Для степеневої рідини достатньо провести два вимірювання, щоб визначити параметри і k. =  (28) k =  (29) 3. МЕТОД КОНІЧНОГО ПЛАСТОМІРА Якщо для характеристики гідросуміші необхідно визначити механічну міцність структури, тобто динамічне напруження зсуву τ0 при невеликих швидкостях деформації (для початку течії), то використовують спосіб занурення конуса, що в літературі отримав назву методу конічного пластоміра (рис. 3). & bsp; В основу методу покладено визначення параметрів занурення конуса під дією сталого навантаження F, що і дає умовну реологічну характеристику – криву течії, що показує залежність швидкості  від дотичного напруження τ при зсуві, яка послідовно зменшується у міру занурення внаслідок збільшення площі контакту конуса з гідросумішшю. Значення τ0 визначають за граничним заглибленням конуса під дією навантаження F. При цьому припускають, що при зануренні конуса має місце течія шару вздовж бокової поверхні конуса. Ця умова досягається в достатньо пластичних системах, тому напруження τ0 при зсуві, що викликає цю течію, визначається проекцією сили F, яка діє на конус, на твірну l конуса, віднесену до одиниці площі S дотику конуса до середовища.

Тематика монет є необмеженою і включає історію, архітектурні пам'ятки, видатні особистості, знаменні дати, культуру, літературу, спорт, флору і фауну, релігію тощо. При цьому слід враховувати, що тема монети має бути цікавою для значного кола колекціонерів — вітчизняних та іноземних. При визначенні оптимальних обсягів виробництва, напрямів реалізації пам'ятних і ювілейних монет першочерговим завданням є ґрунтовне вивчення та аналіз ринку нумізматичної продукції. Важливою передумовою цього є збирання і накопичення інформації щодо того, який ідейно-тематичний спектр монет найбільше цікавить потенційних покупців. Це істотно впливає на формування монетної політики Національного банку України. Одним із основних принципів монетної політики є популяризація ідеї створення монети, що впливає на формування попиту на неї. Монетна політика — це не тільки практичне здійснення державою низки заходів, пов'язаних із виробництвом, емісією монет, урегулюванням питань щодо грошового ринку і грошової системи, а й надзвичайно важлива сфера публічних стосунків центрального банку із громадськістю

1. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

2. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

3. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

4. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

5. Пищевая реология: основы методики расчета реологических характеристик, полученных на ротационных вискозиметрах

6. Загальна характеристика основних економічних моделей
7. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
8. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

9. Характеристика звезд

10. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

11. Характеристики ВМС Великобритании

12. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

13. Экономико-географическая характеристика Юга США

14. Австралия - экономико-географическая характеристика

15. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

16. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Характеристика Австралии

18. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

19. Экономико-географическая характеристика Московского региона

20. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

21. Экономико-географическая характеристика Японии

22. Комплексная характеристика Бразилии
23. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края
24. Общая характеристика Туниса

25. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

26. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

27. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

28. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

29. Комплексная характеристика Словении

30. Китай. Характеристика страны

31. Социально-экономическая характеристика Индии

32. Экономическая характеристика Псковской области

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Характеристика политико-географического положения Китая

34. Страноведческая характеристика Грузии

35. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

36. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

37. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

38. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма
39. Сравнительная характеристика средневековых государств
40. Характеристика налоговой системы Великобритании

41. Характеристика источников Конституционного права

42. Характеристика Конституции Франции

43. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

44. Политический режим как сущностная характеристика государства

45. Характеристика Чикаго

46. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

47. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

48. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Характеристика Иудушки Головлева

50. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

51. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

52. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

53. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

54. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы
55. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского
56. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

57. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

58. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

59. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

60. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

61. Общая характеристика MS-DOS

62. Огляд графічних редакторів

63. Установка и основные характеристики Linux

64. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Общая характеристика аксиоматики Гильберта

66. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

67. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

68. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

69. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

70. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты
71. Общая характеристика дыхательной системы
72. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

73. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

74. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

75. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

76. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

77. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

78. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

79. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

80. Неосторожная преступность: общая характеристика

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

81. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

82. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

83. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

84. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

85. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

86. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками
87. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика
88. Характеристика метода эксперимента

89. Характеристика коммуникативные и организаторские склонности лидеров в классе

90. Сравнительная характеристика показателей качества рассольных сыров

91. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

92. Характеристика пищевых продуктов по этикетке

93. Товароведная характеристика и экспертиза качества водки

94. Характеристика Европейского Союза

95. Геометрические характеристики поперечных сечений

96. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа

Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Улучшение качественных характеристик металла шва за счет повышения чистоты шихты

98. Изучение аэродинамических характеристик вентиляторов проветривания

99. Расчет состава и термодинамических характеристик рабочего тела. Расчет действительного цикла четырехтактного ДВС


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.