Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

У ході нових реформ постає питання визначення стадій цивільного процесу, з'ясування підходів до визначення поняття «стадії цивільного процесу», їх критичної оцінки та визначення загальних тенденцій. Досить таки цікавим у цьому процесі буде порівняння думок вітчизняних учених-правників з думками їх зарубіжних колег, зокрема РФ з приводу розуміння вищевказаного поняття. Значний вклад у вирішення проблеми розділення юридичного процесу на стадії вніс І.В. Бенедик. Він зазначає, що процесуальна стадія - це елемент, який відображає динамічну характеристику юридичного процесу. Враховуючи ситуацію в теорії юридичного процесу, коли його частини називаються різними словами, такими як: етап», «частина», пропонує ввести єдиний термін «стадія», який дасть змогу зробити понятійний апарат юридичної науки чіткішим. Він вирізняє стадії логічні та функціональні. Під логічними стадіями розуміється послідовність здійснення певних груп однорідних інтелектуально-вольових операцій з нормами права (оцінка фактичних обставин, вибір норми права, рішення). Функціональні стадії, на його думку, - це комплекс взаємопов'язаних дій та операцій, відокремлена частина процесу, яка складається з комплексів логічних стадій та закінчується прийняттям того чи іншого акта. Саме функціональні стадії юридичного процесу будуть об'єктом цього дослідження. Кожна стадія характеризується певним обсягом процесуальних дій та індивідуальним об'єктом. Наступним структурним елементом процесу І.В.Бенедик вважає відносно окрему частину стадії, яка вирішує найближчу конкретну ціль і визначається як етап. Найменшою (неподільною) частиною цивільного процесу є процесуальна дія, яка виступає елементом, що становить структуру етапу. І етап, і процесуальна дія повинні служити завданням цієї стадії, інакше вони не будуть її елементами. Завершуючи огляд загальнотеоретичних підходів до виокремлення стадій в юридичному процесі, можна визначити такі характеристики стадій: кожна стадія має містити відносно самостійне завдання, на рішення якого націлені притаманні йому дії; склад дій кожної стадії повинен включати в себе встановлення, аналіз фактичних обставин та реалізацію відповідної юридичної норми; кожна стадія має містити певний юридичний документ, в якому дістає відображення та закріплення підсумок даної стадії7. У такому складному юридичному процесі як судовий більшість учених вирізняють від п'яти до семи етапів (стадій). У наукових працях представників різних правових шкіл України питання розподілу цивільного процесу на стадії вирішується неоднозначно. Більшість з них дотримуються ідей, які з'явилися ще за доби існування Радянського Союзу та ґрунтувалися на досить таки спірному підході до критеріїв поділу. М.Й. Штефан вказує на наявність у цивільному судочинстві окремих частин або стадій. Найголовнішою ознакою стадій він називає сукупність процесуальних правовідносин і дій, об'єднаних найближчою метою. Автор зазначає, що взагалі в теорії цивільного процесуального права, як правило, судочинство поділене на п'ять, сім, вісім стадій, і наводить такий поділ (але слід пам’ятати, що дані стадії виділялися ним ще до реформування судової системи): порушення цивільної справи; підготовка справи до судового розгляду; судовий розгляд - розгляд і вирішення справи у судовому засіданні; апеляційне оскарження і перевірка рішень, ухвал суду першої інстанції; касаційне оскарження і перегляд судових рішень, ухвал суду першої й апеляційної інстанції; перегляд рішень і ухвал, що набрали чинності у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами; звернення судового рішення до виконання.

У зв’язку з реформування зараз виділяють: порушення цивільної справи; підготовка справи до судового розгляду; судовий розгляд - розгляд і вирішення справи у судовому засіданні; апеляційне оскарження і перевірка рішень, ухвал суду першої інстанції; касаційне оскарження перегляд судових рішень Верховним судом України Провадження у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами; звернення судового рішення до виконання. На жаль, М.Й. Штефан, вказуючи на помилковість такого підходу, не повідомляє, кому належить така система поділу. Виправляючи недолік даної праці, слід зазначити, що автором такого поділу цивільного процесу на стадії є, зокрема, Д.М. Чечот. До такого поділу автор прийшов, визначаючи стадію процесу як сукупність процесуальних дій, об'єднаних відповідною процесуальною ціллю. Також Д.М. Чечот говорить, що ця ціль досягається у результаті здійснення процесуальних дій, коли створюються умови переходу до наступної стадії. Далі автор робить спробу власного поділу цивільного процесу на стадії, не наводячи його критеріїв. У великій за обсягом і складній за змістом діяльності, якою є цивільний процес, М.Й. Штефан пропонує вирізнити три частини або стадії: розгляд і вирішення справи по суті; перевірка законності й обґрунтованості постановленого по ній рішення; звернення рішення до виконання. При цьому в першу стадію включається судочинство в суді першої інстанції, в другу - і апеляційне, і касаційне оскарження, а також перегляд рішень, ухвал, що набрали чинності, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами, а в третю - виконавче провадження, яке взагалі важко віднести до цивільного процесу Більш реалістичним і логічним є поділ цивільного судочинства на стадії так, як це зробив В.І. Тертишніков. На його думку, цивільний процес, як і кожна інша впорядкована діяльність, складається з проваджень та стадій. Зумовлюючи домінантне положення в науці цивільного процесу погляду про структурну побудову цивільного процесу, за яким є три види проваджень (позовне, у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин та окреме) та сім стадій (аналогічних до стадій, наведених Д.М. Чечотом), В.І. Тертишніков піддає його суровій критиці. Для порівняльного аналізу вибрано два підходи російських учених до вирішення проблеми поділу на стадії цивільного процесу, які практично, говорячи мовою статистики, становлять генеральну вибірку основних поглядів з цього питання. М.С. Шакарян вважає, що цивільний процес — це поступальних рух, що складається із ряду стадій. Стадію процесу вона визначає як певну його частину, що об'єднана сукупністю процесуальних дій, направлення на досягнення самостійної (кінцевої) цілі. Особливу увагу викликає остання частина визначення, яка і надає йому оригінальності та відмінності від інших. Автор наголошує, що саме наявність самостійної (кінцевої) цілі придає стадії характер завершеності та самостійності. Наявність у комплексу процесуальних дій єдиної найближчої цілі не може виокремити його у самостійну стадію. Так, на думку М.С. Шакарян, цивільний процес складається з п'яти стадій, а саме: провадження в суді першої інстанції (від порушення справи до винесення рішення, або іншої заключної ухвали); провадження в суді другої інстанції (оскарження та перегляд рішень та ухвал, які не набрали чинності); провадження з перегляду рішень та ухвал у порядку нагляду; провадження з перегляду рішень та ухвал за нововиявленими обставинами; виконавче провадження.

Авторка зазначає, що кожна стадія характеризується поставленим перед нею завданням: вирішити питання по суті, розглянути скаргу, виконати рішення суду. Відмічаючи можливість закінчення процесу на будь-якій стадії, вона називає цю ознаку визначальною при діленні на стадії цивільного процесу. Проводячи такий поділ цивільного процесу на стадії, М.С.Шакарян називає наявність у всіх стадіях цивільного процесу сукупності процесуальних дій з порушення справи та її підготовки до судового розгляду. З цієї точки зору допускається підрозділення провадження в суді першої інстанції на три частини: порушення справи; підготовка справи до судового розгляду; розгляд справи по суті. Проте вона лише допускає можливість такої структури провадження в суді першої інстанції, не надаючи цим частинам статусу стадій. Система стадій цивільного процесу, запропонована М.С. Шакарян, абсолютно логічна, відповідає практиці та побудована на одному підході, тобто єдності критеріїв поділу, який є мірилом для визначення та оцінки стадії. Проте не можна погодитись з віднесенням виконавчого провадження до стадій цивільного судочинства. Наступним об'єктом аналізу буде система поділу цивільного процесу РФ на стадії, запропонована В.В. Ярковим. В основу своєї концепції поділу цивільного процесу на стадії автор покладає визначення стадії, дане Ю.К.Осиповим, за яким під стадією розуміються процесуальні дії по конкретній справі, об'єднані найближчою метою. Як видно, за основу взята характеристика мети стадії, яка була розкритикована М.А.Гурвічем та М.С.Шакарян. Проте стадій цивільного процесу знову виходить п'ять і вони повністю відповідають стадіям вище проаналізованої концепції поділу М.С.Шакарян. Певним винятком є відсутність категоричності суджень щодо п'ятої стадії, оскільки сфера примусового виконання виділена в РФ, як і в нас, із судової та організаційно віднесена до виконавчої влади. Однак, на думку В.В.Яркова, за судом у цій сфері зберігається ряд суттєвих повноважень, тому в частині, яка забезпечує реалізацію судових повноважень, виконавче провадження залишається стадією судового процесу. Не обминув своєю увагою В.В.Ярков і питання наявності у кожній стадії трьох блоків процесуальних дій при порушенні цивільної справи, її підготовки до розгляду та розгляду справи за сутністю з винесенням по ній судового рішення. Ці компоненти стадії автор назвав самостійними етапами кожної стадії. Вказавши на характерність цих етапів кожній стадії цивільного процесу, автор зумовив наявність відмінностей у їх змісті залежно від того, до якої стадії вони належать. Так, у виконавчому провадженні, на думку автора, у зв'язку з особливостями даної стадії, відсутній етап розгляду та вирішення справи за сутністю. Отже, як підсумок огляду основних концепцій вирішення проблемного питання структуризації цивільного процесу вченими-юристами РФ можна відмітити значно вищий рівень розробленості даної проблеми, ніж в українській теорії цивільного процесу. Отже, розглянувши існуючі точки зору щодо стадій у цивільному процесі та проаналізувавши їх, на мою думку, треба прийти до такого висновку, що в цивільному судочинстві слід розглядати чотири види проваджень провадження у суді першої інстанції; апеляційне провадження; касаційне провадження; провадження по перегляду рішень за нововиявленими та винятковими обставинами.

Ця більшість вважала, що війна наближається до кінця тільки між Німеччиною та СССР, але війна України з Москвою не припиняється, а буде вестися далі. Кожна свіжа куля проти безбожного комунізму — це союзник України. Передбачаючи скору капітуляцію, генерал П. Шандрук видав таємний наказ Першій Дивізії та всім більшим і меншим частинам УНА — відповідними маневрами відірватися від ворога на східньому фронті і всіма засобами транспорту та форсованими маршами негайно перекинутися на західній фронт і там здатися в полон союзницьким військам. Цей наказ був пляномірно виконаний. Не маючи ніякого вигляду на здійснення плянів Групи «Б», я також видав в кінці квітня 1945 року наказ по нашій Групі з такою самою директивою. Полковник Доллуд і полковник Коваль, виконуючи цей наказ, розбили наших готових два батальйони на менші групи, які стаціонували в горах, в районі Йоганесберґа, і форсованими маршами вивели всіх людей в Баварію, де наші люди частково здалися в американський полон, а інші розсіялися серед німецького цивільного населення

1. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

2. Система цивільного права України

3. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

4. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

5. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

6. Щодо визначення поняття стратегія життя
7. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу
8. Договір зберігання за цивільним законодавством України

9. Докази та доказування у цивільному процесі

10. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

11. Метод цивільного права

12. Позови в цивільному процесі

13. Представництво в цивільному процесі

14. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

15. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

16. Спадковий договір в цивільному праві України

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

17. Стадії кримінального процесу

18. Теоретичні проблеми цивільного права

19. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

20. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

21. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

22. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства
23. Бюджетний процес України та етапи його реалізації
24. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

25. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

26. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

27. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

28. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

29. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

30. Поняття, форма та функції Конституції України

31. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

32. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

33. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

34. Законодавство України про цивільну оборону

35. Нотаріальний процес в Україні

36. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

37. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

38. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
39. Поняття, функції та система трудового права України
40. Принципи кримінального процесу в Україні

41. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

42. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

43. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

44. Зародження людської цивілізації на Україні

45. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

46. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

47. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

48. Процеси державотворення на України

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

50. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

51. Глобалізаційні процеси в Україні

52. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

53. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

54. Вища освіта України і Болонський процес
55. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу і Україна" в 3-4 класах
56. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

57. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

58. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

59. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

60. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

61. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

62. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

63. Визначення і логічні операції над поняттями

64. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

66. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

67. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

68. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

69. Атомна енергетика України і РПС

70. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
71. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО
72. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

73. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

74. Громадянство України

75. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

76. Процесс законотворчества и его стадии в России

77. Львівський музей українського мистецтва

78. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

79. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

80. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

81. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

82. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок

83. Стадии совершения умышленного преступления

84. Особенности возбуждения уголовного дела, как стадии уголовного процесса (Контрольная)

85. Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования

86. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
87. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)
88. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

89. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

90. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

91. Стадии создания АС. Формирование требований к АС

92. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

93. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

94. Стратегическое управление (укр)

95. Применение экономико-статистических методов для определения региональной потребности в материальных ресурсах на стадии предплановых расчетов

96. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Історія України

98. Виникнення та формування українського етносу

99. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.