Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу: &quo ;Стратегічний менеджмент&quo ; Варіант № 5 (5; 5,20; 5) Виконала: студентка V курсу групи ЗМО-10 м Карпінська Н. В. зал. книжка № 20107126 Перевірив: Фіщук Олександр Леонідович Житомир 2010 Зміст Завдання 1. Наведіть визначення 5 термінів з поданого переліку. 3 Завдання 2. Розкрийте зміст питань (по 2 кожному студентові) 4 Завдання 3. Ситуаційне завдання 5 – Виробництво продукції легкої промисловості 11 Список використаної літератури. 17 Завдання 1. Наведіть визначення 5 термінів з поданого переліку Корпоративна стратегія –– стратегія багатогалузевої організації. Її ще називають загальною або портфельною, тому що вона визначає рівень і характер інвестицій організації, обсяги вкладення капіталу, тобто формує певний склад і структуру інвестиційного портфеля організації. Виділяють такі види корпоративної стратегії: стратегія стабільності (різновид стратегія виживання), стратегія росту (концентрованого росту, інтегрованого росту, диверсифікованого росту), стратегія скорочення, комбінована стратегія. Відповідальними за розроблення цієї стратегії є керівники вищого рівня, а кінцеві рішення ухвалює рада директорів (правління). Бізнесова стратегія –– ще називають конкурентною; являє собою стратегію поведінки підприємства в конкурентному середовищі, тобто план його активних дій для досягнення ринкового успіху й одержання конкурентної переваги над іншими фірмами. Запропоновані М. Портером загальні конкурентні стратегії мають універсальний характер. Відповідно до його теорії виділяється три основних конкурентних стратегії: лідерство в зниженні витрат, стратегія диференціації продукту або послуги, стратегія зосередження (фокусування). Коли організація спеціалізується на одному виді діяльності, бізнес стратегія формується як частина корпоративної. Якщо організація має кілька підрозділів для кожного з них формується конкретна бізнес стратегія. Розробляють стратегію генеральні директори чи керівники підрозділів. Маркетингові стратегії –– (різновид функціональних стратегій) стратегія, спрямована на визначення і врахування вимог зовнішнього середовища (передусім споживачів) до діяльності організації, у якій знаходить вираз певне поєднання окремих складових маркетингового комплексу (marke i g mix). ЇЇ вважають ключовою у стратегічному плануванні, вона дає змогу врахувати вимоги ринку до продукції, що випускає чи може випускати фірма. При її визначенні керівництво вирішує який бізнес продовжувати, який бізнес припинити, до якого бізнесу перейти. Регіональна структура –– різновид дивізійної структури; одна із структур, що використовується в стратегічному управлінні. За Г. Мінцбергом, є об’єднанням квазіавтономних підрозділів, створених за ознакою &quo ;географічний регіон&quo ;, підпорядкованих централізованому органу управління. Відповідальність за діяльність компанії розподіляється між самостійними регіональними підрозділами. Ці підрозділи координують діяльність дочірніх збутових і виробничих компаній у своєму регіоні за всіма видами продукції, дотримуючись вказівок вищого керівництва та центральних служб.

Матрична структура –– (поєднує лінійну і програмно-цільову) одна зі структур, що застосовується у стратегічному управлінні (у ході розробки стратегій, нових продуктів, диверсифікації виробництва, нових програм). Головною характеристикою та структуроутворюючим елементом є мета, спосіб досягнення якої має визначити та здійснити цільова група. Найчастіше така група складається з фахівців різних спеціальностей, що дає змогу комплексно підходити до вирішення питань. Вона відображає два напрямки керівництва –– вертикальний (управління структурними підрозділами) і горизонтальний (управління окремими проектами). Існує розподіл прав менеджерів, що здійснюють управління підрозділами (виробництво, конструювання, НДР.) та менеджерів, які керують виконанням проекту (проект 1, проект 2 ). Завдання 2. Розкрийте зміст питань (по 2 кожному студентові) Структурування бізнес-середовища організації. Бізнес-середовище підприємства являє собою сукупність активно діючих суб'єктів і сил, що знаходяться поза сферою безпосереднього контролю з боку керівництва підприємства і можуть впливати на його стратегію. Відносини підприємства з бізнес-середовищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не буває моментів, коли це середовище статичне. Тому ситуація на підприємстві постійно змінюється. Звідси, кожне підприємство потребує оцінки того, які зміни у зовнішньому середовищі чекають його в майбутньому. Аналіз бізнес-середовища являє собою процес, за допомогою якого керівництво встановлює, оцінює та контролює зовнішні у відношенні до організації фактори, щоб визначати можливості та загрози для її діяльності. За своїм змістом аналіз зовнішнього середовища передбачає дослідження за такими рівнями: мезо — безпосереднє оточення макросередовище — опосередковане оточення; Структурування мезосередовища підприємства дозволяє виділити такі об'єкти аналізу: продукція підприємства; ринок, на якому функціонує підприємство; споживачі; конкуренти. В свою чергу, макросередовище складається з набагато більшої кількості факторів (табл. 1). В ідеальному варіанті було б бажаним аналізувати та оцінювати всі фактори макросередовища на стадії стратегічного планування. Але це зробити досить важко. Тому необхідно їх склад обмежити. Таблиця 1 Склад факторів макросередовища № групи Група факторів Склад факторів І Економічне середовище Стабільність національної валюти Сальдо платіжного балансу Рівень зайнятості Грошові доходи домогосподарств та їх розподіл Наявність та доступність кредитних засобів Співвідношення попиту та пропозиції на галузевому ринку Рівень процентних ставок на капітал ІІ Політичне середовище Політична стабільність Митне, податкове та інше законодавство Система податкових пільг та заохочень Валютне регулювання Захист оточуючого середовища III Ринкові фактори Демографічні зміни в регіонах і державі Життєвий цикл продукції Рівень конкуренції в галузі IV Технологічні фактори Рівень асигнувань на НДДКР Зношення основних виробничих фондів Оцінка рівня розвитку технології Конкурентоспроможність технології на зовнішньому ринку V Географічне середовище Географічні відмінності в структурі розподілу доходу Кліматичні умови в регіонах Доступність сировинних ресурсів Подорожчання енергоносіїв Транспортні умови Відкритість міжнародних ринків VI Соціально-культурне середовище Зміна соціальних настанов до культурних цінностей Відношення соціальних груп до підприємництва Нові можливості у виробництві продукції VII Міжнародні фактори Міжнародна конкуренція Міжнародні інвестиції Система державного регулювання ЗЕД Заходи інших держав із захисту внутрішнього ринку Як показує практика, загрози та можливості, з якими стикається організація, як правило, можуть бути представлені такими групами факторів: економічне, політичне, технологічне, конкурентне, ринкове, географічне, соціально-культурне та міжнародне середовища.

Вказані фактори справляють різний вплив на діяльність фірми. Вони можуть діяти як у взаємодії одне з одним, так і окремо. Бізнес-мережа Процеси реструктуризації підприємств та необхідність забезпечення взаємодії з окремими агентами зовнішнього середовища призвели до появи сітьових (мережевих) організацій і, відповідно, мережевих структур. Мережева організаційна структура ще називається бізнес-мережею, адже являє собою структуру, де встановлені стійкі відносини координації та взаємодії між самокерованими фірмами. Мережева структура означає, що організація дезагригує свої основні функції (виробництво, продаж, фінанси, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи) між окремими компаніями, що працюють за контрактом, посередником яких виступає невелика головна організація. Мережеві організації відрізняються від організацій інших типів низкою ознак: мережеві організації більше покладаються на ринкові механізми, ніж на адміністративні форми управління потоками ресурсів; багато розроблених мереж передбачають дієвішу і зацікавленішу роль учасників; у переважній більшості галузей мережі є об'єднанням організацій, заснованим на кооперації та взаємному володінні акціями учасників групи, — виробниками, постачальниками, торговими і фінансовими компаніями; мережева структура відрізняється надзвичайною гнучкістю (зміна продукції і власне учасників мережі без втрати керованості системи). Прикладами бізнес-мереж є спільні підприємства, домовленості про участь в спільних дослідницьких проектах та виробничих програмах, консорціуми, франчайзингові угоди. Серед основних причин вступу фірми до бізнес-мережі виділяють наступні: доступ до ноу-хау і розвиток високотехнологічної промислової бази; зниження ринкової невизначеності та доступ до ринків збуту; зниження витрат та розподіл ризиків за участі в дослідницьких та промислових програмах; зростання потреби в організаційній гнучкості та необхідність управління великою кількістю культур. Мануель Кастелье виділяє п’ять типів мереж: Мережі постачальників –– засновані на субпідрядах, домовленостях по первинному виробництву обладнання (OEM –– Origi al Equipme Ma ufac uri g) та первинному проектуванню (ODM –– Origi al Desig Ma ufac uri g) між головною компанією та її постачальниками; Мережі виробників –– виникають в результаті домовленості, щодо спільного виробництва, між конкуруючими виробниками з метою розширення свої продуктових портфелів та географії поставок; Споживчі мережі –– зв'язки виробничих компаній з дистриб’юторами, посередниками та кінцевими споживачами на експортних чи внутрішніх ринках; Коаліції стандартів –– укладаються з метою переходу якомога більшої кількості фірм на стандарти продукції компанії–ініціатора створення коаліції; Мережі технологічної кооперації –– підтримують спільну розробку продуктового дизайну і виробничих технологій, обмін науковими знаннями і результатами НДДКР. Зараз існують різні типи мережевих організаційних структур: вертикально-інтегровані зовнішні мережеві об’єднання &quo ;вперед&quo ; та &quo ;назад&quo ; (рис. 1.), динамічні багатоструктурні мережі –– зовнішні та внутрішні (рис.

Син Андря, автор Щоденника Якв Маркевич, навчався в Кивськй академ, був вихованцем Феофана Прокоповича. Хоч псля смерт Скоропадського, цього, за словами Шевченка, гетьмана дурного, новий гетьман Данило Апостол та нш старшини ненавидли Маркевичв  не допускали хнього службового просування, Якв примудрився втертися в довря до чернгвського полковника Павла Полуботка. Вн одружився на дочц Полуботка, а з призначенням останнього наказним гетьманом опинився в рол генерального пдскарбя, як колись його батько.135 З цього ж генеалогчного дерева походять вдом сторики X¶X ст.P брати Якв  Олександр Маркевич та хнй далекий родич Микола Андрйович Маркевич. Серед найбльших врев-вдкупникв передреволюцйного часу можна назвати Гнцбурга, Райха, Зскнда, Герцеля, Горвца, Лохвицького та н.136 Король шинкв Рос ґвзель Гнцбург вирс саме на држджах шинкових вдкупв. Його син Горацй Гнцбург був засновником величезних золотопромислових пдпримств, у тому числ вдомих Ленських копалень, на яких царськ сатрапи розстрлювали робтникв

1. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

2. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

4. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

5. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

6. Система организации и поощрения труда (Контрольная)
7. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
8. Система милиции и её подчинённость (контрольная по административной деятельности)

9. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Організація облікового процесу на підприємстві

14. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

15. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

16. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

17. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

18. Організація збутової діяльності на підприємстві

19. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

20. Збутові стратегії підприємства

21. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

22. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
23. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
24. Організаційний розвиток підприємств

25. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

26. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

27. Організація грошових розрахунків на підприємстві

28. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

29. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

30. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

31. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

32. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

34. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

35. Організаційна система управління природокористуванням України

36. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

37. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

38. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
39. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
40. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

41. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

42. Організація і методика аудиту доходів підприємства

43. Організація облікової політики підприємства

44. Організація обліку запасів на підприємствах

45. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

46. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

47. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

48. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

49. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

50. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

51. Організація роботи підприємства

52. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

53. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

54. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур
55. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
56. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

57. Аналіз середовища господарської організації

58. Кадрове планування в організації

59. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

60. Організаційна структура управління персоналу підприємства

61. Організаційна структура управління підприємством

62. Організація міжнародного менеджменту

63. Організація управління персоналом підприємства

64. Оцінка стану менеджменту в організації

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

66. Формування організаційних структур управління підприємством

67. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

68. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

69. Планування і організація навчальної діяльності

70. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва
71. Основи організації фінансів підприємтсв
72. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

73. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

74. Система маркетингового планування на підприємстві

75. Стратегічне планування і управління на підприємстві

76. Планування діяльності підприємств

77. Економічний аналіз підприємств

78. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

79. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

80. Інформаційні системи і технології на підприємстві

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения

81. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

82. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

83. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

84. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

85. Стратегия и тактика руководства предприятия по разработке и внедрению системы менеджмента качества на примере ОАО "Лента"

86. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
87. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства
88. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

89. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

90. Методи фінансового планування на підприємстві

91. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

92. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

93. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

94. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

95. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

96. Политические системы (Контрольная)

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Человек в системе менеджмента

98. Финансовая и денежно-кредитная система в России в XIX веке. Денежная реформа С.Ю. Витте (Контрольная)

99. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

100. Финансовый менеджмент (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.