Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

КУРСОВА РОБОТА на тему: Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі Київ 2004 План Вступ. 1. Реституція. 2. Компенсація. 3. Циільний позов. 4. Відшкодування моральної шкоди. а).Порядок роз'яснення прав особі яка зазнала шкоди від злочину. б). Обставиною, що підлягає доказуванню. 5. Умови та порядок відшкодування майнової шкоди. Виновок. ВСТУП. Будь-яке злочинне діяння як юридичний факт посягає на суспільні відносини і є причиною негативних змін у них. У силу об'єктивно існуючої причинно - наслідкової залежності воно породжує визначені для кожного його окремого виду шкідливі наслідки, що конкретно виражаються у збитку, який заподіюється об'єктам злочину, охоронюваних як кримінальним , так і іншими галузями права . Саме наслідки злочину є основним елементом його суспільної небезпеки, а їхній характер визначається змістом суспільних відносин, яким даний злочин заподіює шкоду. В.Н. Кудрявцев відзначає, що основними показниками небезпеки злочинної дії є: “а) значемість можливих наслідків; б) імовірність їхнього настання; в) поширеність дій подібного роду” . Значемість реальних або можливих наслідків є основним показником небезпеки злочинного діяння, хоча зрозуміло, що ступінь суспільної небезпеки реально заподіяних шкідливих наслідків незрівнянно більший, ніж імовірність їх настання. Законодавець лише в деяких випадках вважає злочинне діяння закінченим з моменту створення небезпеки настання шкідливих наслідків. У юридичній літературі під наслідками злочину розуміються шкідливі зміни в охоронюваних законом суспільних відносин (об'єктах), що являються його результатом . У одних випадках злочин наносить шкоди власності, у інших заподіюється шкода життю, здоров'ю громадян, їх майну, у третіх - порушує встановлений у державі правопорядок і т.д. Отже, за своїм характером шкідливі наслідки злочину досить різноманітні і їх можна класифікувати за різними ознаками. Обравши в якості класифікаційної ознаки наявність або відсутність у результаті вчиненого злочину матеріального збитку, його наслідки можна розділити насамперед на матеріальні і нематеріальні. Якщо нематеріальні наслідки (політичні, моральні, фізичні страждання та ін.), незважаючи на всю їхню вагу і суспільну небезпеку, визначити кількісно, оцінити у грошовому еквіваленті не можливо, то матеріальні виражаються насамперед у майновому збитку, заподіюваному в першу чергу матеріальним об'єктам злочинного посягання, що володіє кількісною характеристикою. Отже, його можна виразити у грошовому еквіваленті і усунути . Стаття 41 Конституції України проголошує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності. Право приватної власності непорушне й охороняється законом. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності. Ст. 13 Конституції України встановлює принцип рівності всіх суб'єктів права власності перед законом. Громадянин набуває права власності в результаті підприємництва, вкладення грошей в кредитні організації, а також внаслідок спадщини та інших угод, не заборонених законом.

Умови та порядок відшкодування майнової шкоди , завданої майну фізичної особи , яка потерпіла від злочину , встановлюється законом. Об'єктами права власності можуть бути будь-які матеріальні цінності, гроші, акції , цінні папери та інші об'єкти , не заборонені законом в обігу. Норми кримінального права охороняють державну, комунальу та приватну власність, майнові права і інтереси державних і громадських організацій (юридичнх осіб), а також громадян, установлюючи кримінальну відповідальність за посягання на них шляхом розкрадань, присвоєнь, навмисного або необережного пошкодження майна. Заподіяння матеріального збитку злочином виступає у різних його складах по-різному. В одних матеріальний збиток складає мету злочинця. Так, при посяганні на державну, комунальну або приватну власність метою злочинця є заподіяння матеріального збитку шляхом вилучення майна у власника. Цим вилученням матеріальних цінностей злочин цілком вичерпується. Нерідко відносинам власності заподіюється шкода у процесі посягання на основний об'єкт. Так, об'єктом хуліганства є громадський порядок. Однак у залежності від способу вчинення хуліганських дій останніми може бути заподіяно шкоду особистим благам громадян (здоров'ю) або відносинам власності, результатом чого є майнова шкода. Матеріальна шкода як один зі шкідливих наслідків вчинення злочину виникає не тільки в результаті посягання на відносини власності у формі визначених материальних об'єктів. Він виникає і при посяганні на особу її права (наприклад, трудові - ст. ст. 172,173 КК України). Спрямовані проти життя і здоров'я громадян злочини (убивство, тілесні ушкодження, побої і т.д.) спричиняють шкоду, а саме - фізичну, яку безпосередньо відшкодувати неможливо. Але шкода фізична, як правило, поєднанна з матеріальною , тобто матеріальними витратами, що були понесені потерпілими в зв'язку з утратою годувальника, утратою заробітка, відновленням здоров'я і т.д. Шкідливі майнові наслідки злочину – це результат протиправного діяння, що одночасно вявляється кримінальним і цивільним (у широкому його розумінні) правопорушенням. Однак при його вчиненні виникає два види охоронюваних правовідносин - кримінальне і цивільне . Якщо в кримінальному правовідношенні правопорушникові (злочинцеві) протистоїть держава , то цивільно - правове відношення виникає між правопорушником і юридичною особою або громадянином, якім злочином заподіяну матеріальну шкоду. Зміст останнього складає право потерпілих осіб на відновлення порушеної злочином майнової сфери, з одного боку, і кореспондуючий цьому праву обов'язок правопорушника відшкодувати шкоду. У першому із названих правовідносин реалізується кримінальна відповідьальність, у другому – цивільно - правова (майнова). Суб'єктом захисту майнових прав потерпілих від злочину є орган , що здійснює кримінальний процес. Захист майнових прав потерпілих осіб здійснюється у встановленому кримінально - процесуальним законом порядку шляхом реалізації передбачених кримінально – процесуальних норм. Чинне законодавство передбачає такі способи відновлення порушеного матеріального стану при провадженні у кримінальній справі , участь у яких бере слідчий: а) реституція (ст.

80, 81 КПК України); б)добровільне відшкодування шкоди винною особою чи цивільним відповідачем; в) розгляд цивільного позову в кримінальній справі (ст. 28 КПК України); Кожний з перерахованих кримінально-процесуальних способів відновлення порушеної злочином майнової сфери потерпілих осіб розрахований на визначену ситуацію, і їх реалізація залежить насамперед від характеру самого збитку. 1. Реституція. Одним зі способів захисту порушених злочином майнових прав потерпілих осіб, що використовується у кримінальному процесі, є повернення їм майна (грошей, цінностей, інших речей), протиправно відчужених внаслідок вчинення злочину. Реституція — найдавніше правило, спрямоване на захист права власності, широко застосовуване ще згідно з Руською правдою часів князя Володимира. Реституція — це особлива форма відшкодування матеріальних збитків, яка застосовується судом без пред'явлення позову з боку потерпілого та полягає у поверненні речі хазяїну, а не в сплаті її вартості. У даний час у кримінально - процесуальній доктрині ще немає повного поняття реституції, що пояснюється в першу чергу недостатньою увагою до цього кримінального - процесуального інститута. Так, А. Г. Мазалов визначає її як : „ Повернення речей законним власникам&quo ; . Безумовно, таке визначення є занадто загальним, оскільки не містить вказівки на ознаки, властиві цьому кримінально – процесуальному явищу. Більш вдале визначення, запропоноване 3.3. Зинатулліним, на його думку „ Під кримінально - правовою реституцією треба розуміти відновлення матеріального становища потерпілого шляхом повернення йому речей або інших матеріальних цінностей, безпосередньо втрачених внаслідок вчинення злочину &quo ;. З врахуванням цього кримінально - правову реституцію можна визначити як відновлення порушеного злочином майнового положення потерпілих осіб шляхом повернення їм неправомірно відчудженого майна - речових доказів, виявлених і вилучених або прийнятих від інших осіб органами, що здійснюють кримінальний процес. Умови реституції в сучасному кримінальному процесі визначаються положеннями ст. 79-81 КПК України. Передумовою реституції є перебування тієї або іншої цінності в розпорядженні органів правосуддя (відчужена цінність була вилучена в процесі слідчих чи інших процесуальних дій). Не підлягають реституції речі , вилучені з цивільного обігу, та предмети, вручені як хабар, за винятком випадків вимагання хабара. Частина 3 ст. 79 КПК України визначає: &quo ;В окремих випадках речові докази можуть бути до вирішення справи в суді повернуті їх власникам, якщо це можливо без шкоди для успішного провадження у справі&quo ;. Згідно зі ст. 81 КПК України питання про речові докази , в тому числі і про вилучені матеріальні цінності, може вирішуватись постановою слідчого про закриття справи , при цьому: — знаряддя злочину, що належать обвинуваченому, конфіскуються; — речі, вилучені з обігу, передаються відповідним установам або знищуються; — речі, які не мають ніякої цінності і не можуть бути використані, знищуються , а у випадках , коли заінтересовані особи просять про це , можуть бути передані їм; — гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, передаються в дохід держави ; — гроші, цінності та інші речі, які були об'єктом злочинних дій, повертаються їх законним володільцям, а якщо їх не встановлено то ці гроші, цінності та речі переходять у власність держави.

Вн завжди глибоко вивчав ¶ добре знав матерали справи, хоча виписки робив рдко. Сила ораторського мистецтва А. Кон проявлялась  в тому що вн умв показати не лише саму подю, але й т умови, як до не призвели. У Кон дар психологчного аналзу поднувався з даром художника слова. Його промова була багата образами, порвняннями, узагальненнями, влучними зауваженнями. Це все надавало ш життво правдивост, захоплювало слухачв Микола Карабчевський (1851-Ш5). Народився в Херсонськй губерн. Псля закнчення (¶з срибною медаллю) Миколавсько реально гмназ вступив на юридичний факультет Петербурзького унверситету, який у 1874 роц успшно закнчив з ступнню кандидата права. Не отримавши посвдчення про благонадйнсть, яке вимагалося для роботи в установах мнстерства юстиц, Микола Карабчевський вступа до адвокатури Петербурзько судово палати. Досить швидко завоював популярнсть як один з найкращих захисникв З успхом виступав у багатьох «гучних» процесах: про нтендантськ зловживання пд час росйсько-турецько вйни (кримнальна справа розглядалася особливим присутствм Петербурзького Вйськово-окружного суду), на захист Ольги Палей, яка звинувачувалася в убивств студента Довнар; братв Скитських; мултанських вотякв, у виршенн дол яких активну участь брав його земляк, письменник В

1. Постанови з кримінального процесу

2. Докази та доказування в кримінальному процесі

3. Доказування у кримінальному процесі

4. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

5. Захисник у кримінальному процесі

6. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі
7. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану
8. Принципи кримінального процесу в Україні

9. Стадії кримінального процесу

10. Учасники у кримінальному процесі

11. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

12. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

13. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

14. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

15. Принципи кримінального права

16. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

17. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах

18. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

19. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

20. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

21. Давність у кримінальному праві

22. Захисник у кримінальному судочинстві
23. Звільнення від кримінальної відповідальності
24. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

25. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

26. Кримінальна відповідальність

27. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

28. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

29. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

30. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

31. Кримінальне право України

32. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

34. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

35. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

36. Обмеження волі як вид кримінального покарання

37. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

38. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
39. Поняття злочину у кримінальному праві України
40. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

41. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

42. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

43. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

44. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

45. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

46. Вина в кримінальному праві країни

47. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

48. Матеріальні носії документа

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

50. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

51. Матеріальний потік і його характеристики

52. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

53. Кінематика і динаміка матеріальної точки

54. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
55. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
56. Лексика традиційної матеріальної культури у подільській говірці

57. Нотаріальний процес в Україні

58. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

59. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

60. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

61. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

62. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

63. Структура организации материи

64. Цивільний та арбітражний процес

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

65. Материал для сочинения по литературе

66. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

67. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

68. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

69. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

70. Эмоциональная связь матери и младенца
71. Физическая природа времени гравитации и материи
72. Понимание материала и сознания

73. Материя и ее основные свойства (Контрольная)

74. Движение материи

75. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

76. Особенности химической формы развития материи

77. Особенности химической формы развития материи

78. Соціальне становище Запорізького краю

79. Прощание с Матерой. Распутин В.

80. Історія розвитку криміналістики в Україні

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

82. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

83. Лимнийская икона Божией Матери

84. Ситкинская икона Божией Матери

85. Порт-Артурская икона Божией Матери

86. Слово о женщине, слово о матери (По произведениям Фадеева, Айтматова)
87. Сын, достойный своей матери
88. Образ матери в литературе XX века

89. Геометрический материал на уроках математики

90. Вечный круговорот материи во вселенной

91. Единая теория структуры материи

92. Национальный банк клеточного материала

93. Рацион беременной и кормящей матери

94. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

95. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

96. Параметры «черных дыр» и природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

97. Темная Материя во Вселенной

98. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

99. Нуклонный “веполь” - новое состояние материи и топологический дефект нуклонной массы атомов.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.