Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Аналіз проблеми дидактики вищої школи

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Сучасна ринкова економіка ставить перед вищими навчальними заставами освіти підвищені вимоги до підготовки фахівців, до їх професіоналізму, самостійності, відповідальності, працелюбства. Тому перед вищою школою поставлено важливе завдання-виховання вільної, освіченої, розвиненої і соціально активної особистості, яка має високу професійну мобільність і готовність до ефективної професійної діяльності. Однак багаторічне дослідження особливостей навчально-виховного процесу вищого навчального заставі свідчать про слабку ефективність дидактичних заходів у професійному розвитку студентів, формуванні в них творчих здібностей та професійно-дійових навичок. У цьому зв'язку важливо розкрити дидактичні заподій негативного станові практики вищої школи і виявити провідні фактори побудови навчального процесу, що відповідає запитам години. Аналіз проблеми дидактики вищої школи свідчить, що значення науково доведених педагогікою положень про розвиток студента в процесі навчання принижене. Трапляються спрощене розуміння викладачами розвитку студента, як оволодіння їм певною сумою знань, умінь і навичок, намагання замінити складний і багатоаспектний механізм загального, гуманітарно-соціального, професійного розвитку майбутніх фахівців повідомленням &quo ;готових&quo ; освітніх, економічних, правових і технічних знань. Навчальний процес недостатньо враховує власні цілі й пізнавальні запити студента, ставлячи його в несамостійне становище &quo ;навчаємого&quo ;. Він не забезпечує студентові можливості самостійно вибирати цікаві завдання, вчитися знаходити гіпотезу рішення, планувати його виконання. Чинні навчальні, робочі навчальні програми, підручники і методичні посібники побудовані за принципом розвитку науки, що відображається в шкірному навчальному предметі, а не за принципом розвитку студентів що вивчають систему предметів. Тому різко ускладнене використання знань і способів вивчення одного предмета для більш глибокого розуміння іншого, формування наукового уявлення професій, що безпосередньо стосується і розриву між теоретичними положеннями навчальних предметів, яки вивчаються студентами, і практичними навчально – професійними навичками. Як показує досвід: коли студенти не можуть осмислити систему провідних принципів, які реалізуються в конкретних технологіях управлінської діяльності, те необхідне відпрацювання практичних навичок для виконання певних управлінських операцій залишається для них простимо набором безцільних, нудних і тому не потрібних дій. Це знижує мотивацію студентів до такої діяльності, зменшує імовірність становлення професійних орієнтацій до цих видів праці. Дослідження свідчать, що посібники і програми недостатньо спрямовують на управління процесом становлення в студентів таких психічних новоутворень, як розширення і збагачення навчально-пізнавальної мотивації, потреб і здібностей саморозвитку, самоконтролеві дій, формування творчих мислительних операцій і прийомів, вольових звичок і навичок адекватного становлення до професії, що визначають поряд з набутими знаннями і вміннями розвинену особистість. Психічний розвиток студентів не аналізується.

Відсутня корекція навчального процесу, який підвищує рівень усіх елементів новоутворень, що відображають творчий розвиток студентів. Через недостатню увагу до розвитку студента навчально-виховний процес, по суті, перекладає всю основну психолого-педагогічної діяльності з формування цілеуявлення і мотивації пізнавальної, навчальної і професійної діяльності, різноманітних систем мислительних операцій і прийомів, а також способів самоаналізу дій і методів самоконтролеві в навчанні на самого студента, тому що цей процес не планується і не контролюється. Тож навчання досі залишається прикладом антипсихолого-педагогічної вищої школи активного викладача і пасивно уважних студентів. Характеризуючи розвиток змісту вищої школи в сучасному світі загалом слід визначити такі важливі в діалектичному плані суперечності: між необмеженістю обсягу нагромаджуваних людством знань і обмеженістю навчальних, робочих навчальних програм відобразити ці знання достатньо повно і з належною глибиною; між цілісністю духовно-практичного досвіду людства і переважливо фрагментарним або дисциплінарним способом його викладання студентам; між об'єктивним змістом фундаментальних знань та суб'єктивністю форм і способами їх передачі й засвоєння; між суспільною обумовленістю змісту фундаментальних знань та індивідуально суб'єктивними особливостями формування студентських потреб і диспозицією його засвоєння; між притаманною сукупним людським знанням і досвіду універсальністю й відсутністю абсолютних, універсальних способів передачі цих знань студентам; між зростаючою технологізацією підходів до формування змісту фундаментальних знань та їхньою покликаністю служити гуманістичній меті. Педагоги вищої школи прагнуть пом'якшити або загладити зазначені суперечності. Зокрема основні напрямки сучасного реформування вищої освіти в Україні в галузі формування змісту фундаментальних знань вищої освіти підпорядковано в основному саме цій меті. Професійна підготовка майбутніх фахівців не може обмежуватись лише накопиченням суто професійних знань, навичок, умінь. Виконуючи ті чи ті професійні функції, людина завжди реалізує собі особистісно, цілісно реагує на певні ситуації, взаємодіє з іншими учасниками професійної діяльності. Саме через неготовність до виконання професійних обов'язків на особистісному рівні багато випускників вузові не можуть повністю реалізувати свій індивідуальний потенціал, у них утруднюються процеси соціальної і професіональної адаптації. Психологічно непідготовлена людина частіше підпадає під вплив негативних чинників, що супроводжують професійну діяльність, відчуває особистісні деформації, сама починає вдаватися до неоптимальних форм взаємин з іншими людьми. Безпосередні спостереження та дослідження свідчать про ті, що більшість студентів відчувають значні труднощі в навчанні саме з психологічних причин: нездатність взяти на собі відповідальність за своєї професійної підготовки та життєве самовизначення, порушення в емоційній та пізнавальній сферах, що годиною спричиняють негативні психічні стани (депресії, неврози) та ін. Ці труднощі виникають через конфлікти з викладачами, адміністрацією або іншими студентами, навчальні перевантаження, невпорядкований режим праці і відпочинку та поглиблюються під впливом стресів, фрустрацій.

Не завжди відчувають допомогу студенти збоку викладачів, тому що в їхній системі життєвих та професійних цінностей психологічні аспекти найчастіше зовсім не визначені, і як наслідок такої психологічної неграмотності, за даними аналізу-73% студентів і 57% викладачів визначають у собі наявність чи тихнув ознак неврозові. Практичний досвід і аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що в сучасних умовах розбудови вищої освіти набувають значності тенденції індивідуалізації навчально-виховного процесу. Існуюча система дидактичних принципів вищої школи має низьку педагогічну віддачу, вона не відповідає процесові психолого-педагогічних демократичних перетворень і має досить імперативний характер, не повністю відповідає вимогам сучасної вищої освіти, характеризується недостатньою практичною спрямованістю. Вусі це переконує в тому, що сучасні умови виникнення психолого-педагогічних процесів, тенденцій потребують нового узагальнення методології і методів індивідуалізації процесу навчання та виховання студентів. Основу обґрунтування індивідуалізації процесу навчання і виховання становлять такі методологічні та методичні вимоги, як: концептуальність; ієрархічність; Викладання психології у вищий школі більш орієнтовано на науку, а не на задоволення потреб студента, що знижає їх психологічну грамотність-систему психологічних знань, засвоєних психологічних засобів, за допомогою яких студент розв'язує ті чи ті завдання . Вузівська психологія не може бути обмежена процесом викладання, а і винна вивчати психологію сучасного студента, викладача та тенденції її змін, досліджувати ефективність запроваджуваних педагогічних технологій, професійної підготовки студента, психолого-педагогічної підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складові, створювати психологічні служби (психологічного супроводження навчальної діяльності студентів, консультування, та ін.), зорієнтовані на споживи практики. Психологія вищої школи формує в студентів систему професійних якостей особистості фахівця, яка визначена ієрархією цінностей : загальнолюдськи, національні, гуманістичні, творчі, що створюють умови для актуалізації і підвищення індивідуального потенціалу студента; обраної професії, яка орієнтує на повне входження студента в професійно-рольові віднесення; спеціальних знань, навичок, умінь які надають можливості студентові для оволодіння структурними спеціальними елементами професійної діяльності та закріплення ефективних прийомів їх виконання. Аналіз проблеми психології і педагогіки вищої школи, свідчить проте, що в сучасному вузі більшість викладачів звертають увагу на спеціальні знання, навички й уміння. Проблема ж розкриття цілісної структури професійного розвитку особистості студента і професійної діяльності фактично випадають з актуальних напрямків навчання, Тому методичне і технологічне забезпечення кожної навчальної дисципліни повинне бути орієнтовано на реалізацію всіх ціннісних складників процесу професійної підготовки студента. Серед завдань психології вищої школи найбільш актуальними є: 1) визначення ступеня відповідальності абітурієнтів згідно до вимог, розроблених критеріїв професійного відбору і профорієнтації, виявлення готовності студентів першого курсові до нової форми навчання, нової соціальної ситуації; 2) створювання розумів для реалізації індивідуальних особливостей студентів, процесу адаптації до вузівського життя; 3) формування готовності студентів до професійної діяльності, розроблення засобів апробації резервів навчальної, самостійної і професійної їх активності та методів стимулювання індивідуальної діяльності; 4) розроблення засобів подолання фактичного розриву між структурою навчально-пізнавальної діяльності студентів та структурою майбутньої професійної діяльності, підвищення їх взаєзв'язку та взаємовідповідальності; 5) створення системи критерії оцінювання ефективності професійної підготовки, методів їх використання та підвищення мотивуючого впливу цих критеріїв на діяльність учасників навчально-виховного процесу вузу-викладачів і студентів.

Психология о личности.P М.: Изд-во МГУ, 1988. 5.PБратусь Б. С. Аномалии личности.P М.: Мысль, 1988. 6.PКон И. С. Постоянство и изменчивость личности // Психол. журнал.P 1987. P4. 7.PЛеонгард К. Акцентуированные личности.P Киев: Вища школа, 1989. 8.PЛеонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.P 2-е изд.P М.: Политиздат, 1977. 9.PМясищев В. Н. Личность и неврозы.P Л.: Медицина, 1960. 10.PПетровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив.P М.: Политиздат, 1982. 11.PРубинштейн С. Л. Основы общей психологии.P СПб.: Питер, 1999. Глава 21. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности Краткое содержание Теории личности. Основные периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных философов. Исследования проблем личности в XIXPв. (клинический период). Классификация теорий личности Р. С. Немова. Экспериментальные теории личности. Теории личности фрейдизма и неофрейдизма (3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорпи, Г. С. Салливан). Проблема личности в гуманистической психологии (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу)

1. Проблема возникновения Александрийской школы. Личность Пантена

2. Основы дидактики высшей школы

3. Вимоги до викладача вищої школи

4. Античная философия: основные проблемы, понятия и школы

5. Проблемы обучения информатики в школе

6. Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы
7. Проблемы образования в средней школе
8. Проблема соблюдения прав учащихся в условиях демократической школы

9. Проблемы, с которыми сталкивается психолог в современной школе

10. Проблемы обучения и воспитания в школе ГДР

11. Проблемы равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

12. О проблеме духовно-нравственного воспитания личности в школе

13. Кризис семи лет и проблема психологической готвности ребенка к обучению в школе

14. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

15. Четверте покоління школи "Анналів"

16. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

17. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

18. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

19. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

20. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

21. Проблемы нравственного воспитания в современной школе

22. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи
23. Нейропсихологический подход к проблеме трудностей обучения в школе
24. Проблема готовности детей к школе

25. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

26. Проблема внеземных цивилизаций

27. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

28. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

29. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

30. Проблема происхождения и эволюции человека

31. Расово-антропологическая школа

32. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Демографические проблемы России

34. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

35. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

36. Проблемы добычи алмазов в Якутии

37. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

38. Сырьевая и энергетическая проблема мира
39. Проблема ресурсообеспечения
40. Территориальная проблема Курильских островов

41. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

42. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

43. Рост населения, проблема продовольствия

44. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

45. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

46. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

47. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

48. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

49. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

50. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

51. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

52. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

53. Проблемы избирательного права современной России

54. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
55. Актуальные проблемы гражданского права
56. Проблема рабства в США

57. Проблема отношений всей России с Кавказом

58. Политэкономические школы и направления

59. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

60. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

61. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

62. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

63. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

64. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

65. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

66. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

67. Проблема пользования нелицензионными товарами

68. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

69. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

70. Медицинское страхование в России, проблемы его развития
71. Проблема происхождения государства и права
72. Позитивистская школа права

73. Историческая школа права

74. Свинец и проблемы экологии

75. Глобальные проблемы современности

76. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

77. Особенности работы с антонимамми в школе

78. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

79. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

80. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

82. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

83. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

84. Основные проблемы культуры речи в СМИ

85. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

86. Проблема классификации языков
87. Философские проблемы фантастики
88. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

89. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

90. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

91. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

92. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

93. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

94. Перевод. Искусство перевода и его проблемы

95. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

96. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

97. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века

98. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

99. Анна Андреевна Ахматова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.