Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Загальна характеристика конституції України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Вінницький державний технічний університет ІНЕЕМ Кафедра політології Реферат З «Основ політології» На тему: Загальна характеристика конституції України, як основного закону держави Виконав: Ст. гр. 2ЕСЕ-99 Степлюк М. О. Перевірив: Кавка В. В. 2002 Загальна характеристика Конституції України як основного закону держави Зміст Загальна характеристика Конституції України як основного закону держави 2 Зміст 2 вступ 3 1.1 Поняття і основні властивості Конституції як основного закону держави 6 1.2 0сновні етапи розвитку конституційного процесу в Україні. 8 1.3 НОВІТНІЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 112 Загальна характеристика Конституції України як політико-правового документу. 14 2.1 Ознаки Конституції. 14 2.2 Структура Конституції. 173 Конституційний суд – правова охорона Конституції України. 19 3.1 Що таке Конституційний Суд і який його статус? 20 3.2 Які нормативні акти України регулюють діяльність Конституційного Суду? 20 3.3 Які повноваження Конституційного Суду ? 20 3.4 Чи може Конституційний Суд вирішувати питання за власною ініціативою або на прохання суб’єктів права в Україні? 21 3.5 Склад і структура Конституційного Суду. 22Висновок 23 Література 25 вступ Не можливо уявити демократичну державу сучасного світу, яка б не мала своєї конституції. Адже саме в конституції закріплюються вихідні положення, на яких грунтуються найголовніші форми життя суспільства. Вона закладає підвалини організації та функціонування держави і громадських структур, формулює основи правового статусу особи, є базисом усієї правотворчої діяльності. Необхідною передумовою забезпечення реальності конституційних приписів, неухильного впровадження їх у повсякденну практику всіх учасників суспільних відносин є правильне розуміння сутності конституції, її місця та ролі в житті суспільства й держави, знання її конкретних положень. Сутність конституції — це її внутрішня основа, смисл, найбільш важливі якості і властивості, які визначають всі структурні та функціональні характеристики Основного закону суспільства й держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це найбільш узагальнююча категорія, яка уособлює істотні ознаки соціального, політичного призначення та нормативно-правового змісту конституції. Однак конституція — явище історичне: вона постійно розвивається і вдосконалюється, її сутність не може розглядатися як щось застигле і незмінне. І це не випадково: історія засвідчує, що застиглість — це деградація і смерть інститутів суспільства. Ось чому зміна й оновлюваність суспільства — неодмінна умова нормального його функціонування і розвитку. Тому усвідомлення сутності конституції, її соціальної ролі та призначення в сучасних умовах набуває особливого значення. Сутність конституції знаходить своє втілення в найрізноманітніших аспектах. Крім юридичного важливий, перш за все, соціальне — політичний аспект сутності конституції. Конституція — це фіксація становища співвідношення політичних сил, що склались на час прийняття конституції. Це — своєрідний суспільний договір, який фіксує і узгоджує політичні інтереси різноманітних соціальних груп, прошарків, класів тощо.

А такі інтереси дуже різноманітні. Багато з них виникають і реалізуються в політичній сфері, яка як відомо, є об’єктом діяльності політичних партій, громадських рухів та інших соціальних об'єднань. Така діяльність знаходить свій вираз в різноманітних правових, в тому числі й конституційних документах. Тобто конституція не може не враховувати дійсний стан речей, не фіксувати їх у відповідних її положеннях. Без такого узгодження неможливо досягти соціальної злагоди, забезпечити законність і правопорядок. В сучасному постіндустріальному суспільстві конституція має бути механізмом здійснення консенсусу всіх соціальних груп, суспільним договором, коли різноманітні верстви суспільства немов передають державі свої повноваження по забезпеченню соціальної гармонії і злагоди на всіх рівнях. Це, безперечно, не означає, що традиційні соціальні та суспільні суперечності зникають зовсім: вони пом’якшуються, набувають нових рис, відступають на задній план. Проголошення 24 серпня 1991р незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу, судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін. Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя та цілісної системи органів виконавчої влади. Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні державні органи й організації та численні недемократичні інститути (однопартійність, цензура тощо). У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо. Українська держава поступово входить у світове співтовариство як повноправний і рівноправний суб’єкт. Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм, відбуваються зміни у правовій системі в цілому. Важливим етапом в українському державотворенні, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996р нової Конституції України. Прийняття Основного Закону нашої держави — це визначна подія в її історії, у житті її народу. Прийнята Верховною Радою України Конституція є історичною віхою в утвердженні державної суверенності України. Якою мірою і яку роль вона відіграє в процесі державотворення української нації покаже майбутнє. Разом з тим сьогодення вимагає глибокого її осмислення з тим, щоб позитив Основного Закону оптимально використовувався і спрямовувався у прогресивне русло процесів державотворення. Тим більше, що Конституція у деяких її положеннях неоднозначне сприймається різними політичними силами та верствами суспільства. Говорячи про це ми не можемо забувати, що якою б не була Конституція, вона не може передбачити всіх проблем, які поставить перед нею життя у перехідний період. Нова Конституція України відображає тенденції і закономірності розвитку світового конституціоналізму. Найважливішими з таких тенденцій є: цілеспрямоване регулювання й перебудова внутрідержавних і міжнародних відносин; загальна демократизація конституції, політичних режимів, правового статусу особи виборчого права; закріплення основних характеристик (рис) правової держави; впровадження ідей парламентаризму; запозичення досвіду конституційного будівництва інших країн; орієнтація на людину і загальнолюдські цінності; правове зміцнення основ громадянського суспільства, розвиток механізмів узгодження інтересів різноманітних соціальних, національних, мовних і релігійних груп; посилення виховної, морально — етнічної ролі конституції; розширення масштабів і сфер конституційного регулювання тощо.

Конституція України, відповідаючи загальнолюдським конституційним стандартам, втілює в життя конституційні ідеали: здорове екологічне середовище, соціальну захищеність, відповідний рівень життя, право на користування надбанням людства в сфері політики, економіки, культури тощо. 1 Поняття і основні властивості Конституції як основного закону держави Термін "конституція" походить від латинського слова "co s i u o", що буквально можна перекласти як " устрій, установлення, утвердження ".Разом з тим існує думка, що він бере початок від звороту " rem publicum co ", з якого починаються окремі акти римських імператорів. Конституція — категорія історична. Окремі її елементи були сформульовані в працях древньогрецьких філософів, зокрема Платона і Арістотеля, указах імператорів Стародавнього Риму, які мали силу джерела права, в актах конституційного типу — хартіях (Магдебурзьке і Любекське право 13 — 18 ст.). Сучасне розуміння слова "конституція" (конституція держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний (XVII -XVIII ст.) і кінцево викристалізовується на початок XX ст. уже як сутність основного закону держави. Першими (писаними) конституціями довгий час вважали Конституцію США 1787 р., Конституції Франції та Польщі 1791 р. До останніх сьогодні відносять і Конституцію Пилипа Орлика 1710. Наука конституційного права знає різні підходи (погляди різних правових шкіл) щодо визначення поняття конституції. Одним із найуніфікованіших вважають визначення, за яким "онституція — це Основний Закон держави, що об’єднує у собі групу норм із вищою юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права, свободи та обов'язки особи і громадянина, систему та принципи організації державної влади, територіальної організації держави тощо". Конституція — це Основний Закон держави, який регулює у відповідності з волею та інтересами пануючого класу (класів, народу) суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення основоположних засад організації суспільства й держави. Конституція — політико-правовий документ, в якому знаходять свій концентрований, офіційний вираз і закріплення головні, базові устої суспільного і державного устрою: належність державної влади, характер власності, права і свободи громадян, національне — державний і адміністративне — територіальний устрій, а також система і принципи діяльності механізму здійснення повновладдя народу. Конституція — це особливий інститут правової системи держави, якому належить правове верховенство по відношенню до всіх її актів. Це не просто закон, а особливий закон країни: закон законів, як називав її Маркс. Вона оформляє національну систему права, стягує воєдино діюче законодавство, визначає основи законності і правопорядку в країні. Конституція країни — це Основний Закон. Закони являють собою систему, а не хаотичний набір різних положень. В основі цієї системи — Конституція, що є не тільки установчим документом держави та її основних інституцій: парламенту, уряду, суду, місцевого самоврядування і те. ін., а й юридичним актом. Як юридичний документ, Конституція має бути викладена в чітких юридичних термінах, її положення не повинні суперечити одне одному, тобто створювати колізії.

Останнй провдник московських демократв О. Керенський казав: «Краще деспотичний диктатор, нж розпад нашо мпер»[131]. За майже тисячу рокв демократичний лад у московськй держав снував усього П¶ВРОКУ (вд березня до листопада 1917 р.), а крпацтва не було лише 57 рокв (18611918). Такими  факти. Не витримують серйозно критики  твердження, нби повстання декабриств було спробою обмежити владу царя. У статут заснованого 1816 р. «Союзу истинных и верных сынов отечества» значилося, що його метою  допомагати урядов «в его благих начинаниях». Олександр ¶ читав статут, програму  проекти Союзу, знав особисто його членв. По смерт Олександра ¶ трон мав успадкувати його брат Костянтин, але вдмовився на користь Миколи ¶. Провд Союзу став на бк Костянтина. Члени Союзу були офцерами столично гвард  повели полк до царського палацу, щоб скинути Миколу. Врн Микол вйська розгнали х за дв години. Лише в Укран Чернгвський полк з полковником Сергм Апостолом (нащадком гетьмана Д. Апостола) пробував взяти Кив  викликати загальне повстання в Укран. Один з декабриств О

1. Державній бюджет України

2. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

3. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

4. Загальна характеристика системи органів влади

5. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

6. Принципи розробки та оцінки державної політики України
7. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя
8. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

9. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Конституційні засади виконавчої влади України

12. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

13. Судова система України. Конституційний Суд України

14. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

15. Система митних органів України та їх повноваження

16. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

17. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

18. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

19. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

20. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

21. Державний бюджет України і бюджетне право

22. Органи внутрішніх справ України
23. Судова система України
24. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

25. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

26. Банківська система України

27. Банківська система України та проблеми її реформування

28. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

29. Державне право України

30. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

31. Засади конституційного ладу України

32. Місце правової системи України серед правових систем світу

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

33. Організація роботи Верховної Ради України

34. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

35. Поняття, функції та система трудового права України

36. Правова система України

37. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

38. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
39. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
40. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

41. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

42. Державний лад України при НЕП

43. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

44. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

45. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

46. Державна агенція промоції культури України

47. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

48. Удосконалення системи контролю в органах державної служби

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

49. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

50. Президент України і виконавча влада

51. Державно-церковні відносини в період незалежної України

52. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

53. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

54. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
55. Бюджетна система України
56. Валютна система: України, світу, та Європи

57. Державне регулювання грошового обороту України

58. Державний бюджет України

59. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

60. Система оподаткування України

61. Фінансова система України

62. Формування податкової системи України

63. Банківська система України

64. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

66. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

67. Атомна енергетика України і РПС

68. Контроль в системе органов государственной власти

69. Громадянство України

70. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
71. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства
72. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

73. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

74. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

75. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

76. Історія України

77. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

78. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

79. Період гетьманщини України

80. Центральна Рада і пролетаріат України

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

82. Культура України в 30-х рока

83. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

84. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

85. Понятие система органов местного самоуправления

86. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности
87. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
88. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации

89. Налоговая политика в Российской Федерации и система органов государственной власти, участвующих в ее разработке и реализации

90. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

91. Система органов власти субъектов Российской Федерации

92. Цивільне право України

93. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

94. Суверенітет України

95. Бюджет України: актуальні проблеми

96. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

97. Управління фінансами України

98. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

99. Інтеграція України у світове господарство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.