Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Білоцерківський інститут економіки та управління Факультет СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КУРСОВА РОБОТА з предмету: «Цивільне право» НА ТЕМУ: «Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав» План Вступ Розділ 1. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Поняття юридична особа Правоздатність та дієздатність юридичних осіб Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 2.1 Теоретичні засади класифікації юридичних осіб 2.2 Комерційні юридичні особи 2.3 Некомерційні юридичні особи Розділ 3. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Поняття філії та представництва Відкриття філій Розділ 4. ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИНИХ ОСІБ 4.1 Порядок виникнення юридичних осіб 4.2 Порядок припинення юридичних осіб Висновок Список використаних джерел ВСТУП Реформування цивільного законодавства в Україні пов’язано як з запровадженням у юридичну практику нових інститутів та категорій, так і з переглядом тих, що вже застосувалися і є звичними. Разом з тим, в силу взаємозв’язку і взаємообумовленості зміна в правовому регулювання однієї частини суспільних відносин веде й до зміни інших.Визнання в Конституції України (ст. 42) за кожною особою права на підприємництво зумовило розвиток організацій, в першу чергу тих, що створювалися в цій сфері. На жаль, правова база існування даних відносин, які без сумніву, стосуються сфери правового регулювання, відстає від потреб практики.Цивільне законодавство як суб’єктів правовідносин визнає громадян (фізичних осіб) і юридичних осіб. Держава є суб’єктом будь-яких правовідносин, в тому числі й цивільних. В умовах розвинутої економіки серед всіх суб’єктів економічних (майнових) відносин головне місце, безперечно, належить юридичним особам.Теорія і законодавча практика всіх держав в тій чи іншій мірі визнає як суб’єктів права колективні, організаційні утворення. На відміну від фізичних осіб (людей) при визначенні статусу суб’єкта цивільних правовідносин ознака юридичної особи для організацій є визначальною. Акутуальність теми. Основою суспільства є люди, які, спілкуючись, і створюють те, що називають суспільством, соціумом. Існування людей і суспільства не визначається ні наявністю права, ні держави. Саме завдяки людям і заради них виникають та існують будь-які соціальні явища, до яких належать і право, і держава.Учасниками суспільних відносин безвідносно до того, чи регулюються ці відносини правом, є люди і колективи людей, які можуть утворюватися з різних підстав (територіальні об’єднання, за місцем роботи, за кровним зв’язком (родина, сім’я), за спільним інтересом тощо). Лише частина колективів людей утворюють організовані колективи (організації). Основою розмежування колективів людей і організацій може бути наявність спільного для всіх або більшості членів колективу інтересу. Інакше кажучи, в основі створення організації, на відміну від колективу, завжди лежить суб’єктивний фактор – інтерес. Об’єктивні фактори – фізичні, фізіологічні ознаки (вік, стать тощо), соціальні ознаки (мова, національність, громадянство тощо) не визначають організації як такої.О

б’єктом дослідження даної курсової роботи є становлення інституту юридичної особи у цивільному праві, а також її правове регулювання. Предмет дослідження складає система нормативних актів, що встановлюють певні організаційно-правові форми юридичних осіб; спеціальна вітчизняна і зарубіжна наукова література, в якій розкриває розвиток і становлення юридичних осіб у цивільних правовідносинах.Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення поняття, ознак та особливостей правосуб’єктності юридичних осіб, а також, визначення всіх можливих видів юридичних осіб. Завданням дослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети є: 1. Визначити та обґрунтувати поняття юридичних осіб у якості суб’єктів цивільних прав; 2. Довести доцільність існування даного правового інституту в цивільному законодавстві; 3. Розглянути види юридичних осіб, порядок їх виникнення та припинення.Методологічна та теоретична основа дослідження.Особливості певних видів юридичних осіб досліджуються в роботі з урахуванням їх історичного розвитку, а також основних моментів розвитку юридичних осіб в зарубіжних країнах. Аналіз відповідної нормативної бази та правової літератури був проведений за допомогою робіт таких вчених, як Г.Фединяка, Я. М. Шевченка, О.Кравчука, В. І. Борисової, О. В. Дзери, та інших вчених. Розділ І. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЭКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Поняття юридична особа Сьогодні Цивільний Кодекс України в ст.23 дає наступне поняття юридичної особи: юридичними особами визнаються организації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або третейському суді. Виходячи з Закону та практики українські фахівці першою ознакою будь-якої організації як юридичної особи визначають організаційну єдність. Юридична особа - це не окремий орган (фізична особа), а колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація). Кожна така організація характеризується наявністю певної системи істотних соціальних взаємозв’язків її членів, внутрішньою структурою та органами, що реалізують її дієздатність. Але незалежно від внутрішньої будови, юридична особа у зовнішніх відносинах виступає як єдина організація. Організаційна єдність юридичної особи виражається і закріплюється в її установчих документах. Іншою важливою ознакою юридичної особи є наявність у неї відокремленого майна. Наявність відокремленого майна виражається в самостійному балансі організації. Майно юридичної особи відокремлене від майна членів трудового колективу даної організації, від майна держави, чи автономного утворення, адміністративно-територіальної одиниці, від майна інших організацій. З майновою відокремленістю нерозривно пов’язана і третя ознака юридичної особи - її самостійна майнова відповідальність. Юридична особа відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй (закріпленим за нею) майном, на яке може бути звернене стягнення згідно ст.32 Цивільного Кодексу України, і ст.7 Закону «Про власність» та іншим законодавчим актам України.

Так як юридична особа - самостійний учасник цивільного обігу, то однією з її ознак є виступ у цивільному обігу від свого імені. Кожна юридична особа має своє найменування. Від свого імені вона набуває майнових і особистих немайнових прав і несе обов’язки, вступаючи в різноманітні цивільно-правові відносини з іншими організаціями та громадянами. Кредитори юридичної особи мають право звертатися з вимогами, що випливають з її зобов’язань, тільки до даної юридичної особи. Інші осби не можуть діяти від імені юридичної особи без її згоди. Ознакою юридичної особи є також її здатність бути позивачем або відповідачем в суді, арбітражному чи третейському суді. В разі потреби захисту порушених цивільних прав юридична особа стає стороною - позивачем або відповідачем у цивільному, арбітражному процесі або третейському розгляді цивільного спору. Ця ознака виступає кінцевим зовнішнім виразом самостійності та цивільної правосуб’єктності юридичної особи. Всі зазначені ознаки юридичної особи повинні розглядатися в єдності, сукупності, бо лише разом вони розкривають суть юридичної особи. Існують також другорядні, похідні ознаки юридичної особи такі як рахунок в банку, печатка тощо, вони є елементами цивільної правосуб’єктності. Прихильники тлумачення юридичної особи як штучного утворення стверджують, що суб'єктом цивільного права може бути лише фізична особа, а правосуб'єктність організацій являє собою імітацію правового статусу громадян. Автори цієї теорії не заперечують можливість виникнення юридичної особи за умови дозволу держави або закону, але, на їх думку, це є досить штучне утворення і виникає воно передусім для того, щоб відокремити майно юридичної особи від майна фізичних осіб. Ця теорія надає пріоритет незалежності людини і, з певним упередженням ставиться до громадських об'єднань. Теорія невизначення юридичної особи як суб'єкта цивільних прав. В рамках цієї теорії вважається, що кінцеву вигоду від цивільних правовідносин у суспільстві отримують виключно фізичні особи, а тому немає підстав визнавати об'єднання громадян - юридичну особу суб'єктом цивільних прав. Тлумачення визнання юридичної особи як повноцінного суб'єкта (теорія реальності) цивільних прав акцентує увагу на тому, що фізичні особи в залежності від обставин і власного волевиявлення можуть діяти як ізольовано, так і спільно. Об'єднуються вони між собою тоді, коли у них виникають спільні інтереси. Саме для реалізації таких інтересів фізичні особи і створюють різні організації. Враховуючи, що історичні досягнення є результатом розвитку кооперування людей, автори названої теорії вважають за потрібне надавати можливість об'єднанням громадян виступати суб'єктами цивільних правовідносин. Сьогодні ця теорія є домінуючою. В рамках цієї теорії існує кілька напрямів. Так, органічна теорія на перше місце ставить соціологічні дослідження об'єднань людей; організаційна теорія визначальною вважає правову охорону юридичних осіб; а теорія соціальної функції віддає перевагу дослідженням соціальних функцій юридичних осіб. Як бачимо, теорія визнання юридичної особи побудована на врахуванні волевиявлення лише фізичних осіб щодо їх об'єднання між собою.

Славнозвсне «дайош часи» та все те брутальне, що творилося в совтськй зон окупац, знали вже вс. Про поводження з «своми» укранцями, росянами та ншими пдсовтськими людьми, що х насильно було вивезено до Нмеччини або взято нмцями в полон, я вже й не кажу: про звряч розправи з цими «зменниками родни» зна весь свт.[198] Приблизно за тиждень якась польська органзаця розповсюджувала в табор видавану американським штабом арм газету «S. H. A. E. F., Feldschirmousgabe» ч. 26 з 10. V. 1945 р. В цй газет було вмщено наказ Головнокомандувача, генерала Айзенговера трьома мовами: французькою, нмецькою та польською. В цьому наказ оголошено порядок репатряц звльнених вйськовополонених, чужоземних цивльних робтникв та нших перемщених осб (zwangsverschicktene Personen). Для всх осб з захдньо та пвденносхдньо Европи визначено порядок повернення на батьквщину. Полякам давалось право, за х бажанням, самим виршити, чи хочуть вони повертатись додому, чи н. Що ж до нас, себто людей з Сходу, то всх нас позначено одною загальною назвою: «Alle Russen», причому наказувалось усх нас, по можливост, якнайшвидше доставити в розпорядження росйсько влади.[199] Цей наказ сильно пдбадьорив полякв та ще в бльшй мр схвилював усх людей, що в цй або ншй мр мали вдношення до Совтського Союзу

1. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

2. Юридичні особи як суб

3. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

4. Суб’єкти цивільного права

5. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

6. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
7. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень
8. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

9. Особистiсть-субєкт полiтики

10. шпори з цивільного права України

11. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

12. Розвиток системи цивільного захисту

13. Громадяни як суб’єкти трудового права

14. Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

15. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

16. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

18. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

19. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

20. Статус суб’єктів у федеративній державі

21. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

22. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
23. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи
24. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

25. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

26. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

27. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

28. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

29. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

30. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

31. Психологічні проблеми цивільного судочинства

32. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

34. Опалення та вентиляція цивільного будинку

35. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

36. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок)

37. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

38. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
39. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
40. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

41. Оборона в особых условиях

42. Особые экономические зоны

43. Третьи лица и установление фактов в особом производстве

44. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

45. Особо охраняемые природные территории РФ

46. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

47. Экспресс диагностика особо опасных инфекций

48. Плюсы и минусы особых подходов к профилактике курения

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

50. Уголовное право (особая часть)

51. Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России

52. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

53. Приватизація як засіб припинення державної власності

54. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии
55. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений
56. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

57. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

58. Особость архетипов женского/девичьего успеха в русской сказке

59. Особая роль образа Рахметова в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?"

60. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

61. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

62. Экспресс диагностика особо опасных инфекций

63. Планування як функція менеджменту

64. Двунадесятые праздники и их особые песнопения

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

65. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

66. Банк как особый участник налоговых правоотношений

67. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

68. Цивільне право України

69. Особые бредовые психозы позднего возраста (параноиды жилья)

70. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості
71. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
72. Особо чтимые святые болгарской Православной Церкви

73. Искать свой особый путь

74. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

75. Контракт как особая форма коллективного договора

76. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

77. Субєктивна сторона складу злочину

78. Філософська культура особи та її суспільна значущість

79. Податки з юридичних осіб

80. Особые случаи глобальной экологии (экологический терроризм и военная экология)

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Адам Сміт як економіст

82. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов

83. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

84. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

85. Льготы, компенсации и другое обеспечение за особые условия труда

86. Бакланов Яков Петрович
87. Яков Полонский
88. Санников Яков

89. Управленческий учет как особая область экономических знаний

90. Право як спеціальне соціальне явище

91. Право власності юридичних осіб

92. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

93. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

94. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

95. Хiба ревуть воли, як ясла повнi

96. Як-15 (истребитель)

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. "Особый реализм" (Ф.М. Достоевский. "Преступление и наказание")

98. Агресія як форма поведінки підлітків

99. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.