Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

РЕФЕРАТ з податкового обліку на тему: Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку Становлення ринкових відносин в Україні потребує подальшого розвитку і вдосконалення системи оподаткування. Система оподаткування - це нормативно визначенні платники податків, їхні обов'язки і права, об'єкти оподаткування, види податків, зборів і платежів, а також порядок їх стягнення. Податки - це обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що стягуються до бюджету. Основними функціями податків наступні: фіскальна, регулююча і соціальна. Фіскальна функція податків полягає у тому, що вони забезпечують фінансування державних витрат. Фіскальна функція є основною в характеристиці сутності податків і визначає їх суспільне призначення. Суть регулюючої функції - у впливі податків на різні сторони діяльності їх платників. Сутність соціальної функції - у підтримуванні соціальної рівноваги через зменшення розбіжностей реальних доходів окремих груп населення. Крім податків система оподаткування включає збори та інші обов'язкові платежі, а також внески до державних цільових фондів. Справляння податків передбачає також наявність та взаємодію інших елементів системи оподаткування, а саме; платник податку, об'єкт оподаткування, ставка податку тощо. Платник податку - це фізична або юридична особа, яка згідно з чинним законодавством зобов'язана сплачувати податки. Сплата податку - один з основних обов'язків фізичних і юридичних осіб. Реалізація цього обов'язку залежить як від наявності певних заохочувальних стимулів, їх правового регулювання, так і від розподілу прав та обов'язків суб'єктів податкових відносин. Основні обов'язки платників податків наступні: сплачувати належні суми податків у встановлені законами терміни; вести податковий облік, складати звітність про господарську діяльність підприємств; подавати до державних податкових та інших органів звітність й інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків. Об'єкт оподаткування - це власне те, що підлягає оподаткуванню. Ставка податку - законодавчо встановлений розмір податку. Податкові платежі здійснюють на основі відповідних законів. Система оподаткування і сукупність податкових органів становить податкову систему, Її механізм грунтується на дотриманні певних принципів, визначених Законом України &quo ;Про систему оподаткування&quo ;, а саме: обов'язковість сплати податків; соціальна справедливість; рівноправність суб'єктів оподаткування; стимулювання підприємницької виробничої діяльності; стабільність (забезпечення незмінності податків та їх ставок); рівномірність сплати; економічна обгрунтованість (встановлення податків на підставі показників розвитку національної економіки і фінансових можливостей); компетенція (встановлення та скасування податків, а також пільг для платників здійснює відповідно до законодавства про оподаткування винятково Верховна Рада України); єдиний підхід (забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку, об'єкта оподаткування, термінів і порядку сплати, підстав для надання податкових пільг).

Раціональна система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, створювати відносно рівні умови для всіх суб'єктів господарювання. Система оподаткування має бути повністю адаптована до чинних у державі системи управління і методів державного регулювання розвитку економіки. Вона повинна враховувати аналіз інтересів виробника і споживача, держави і суспільства. Навіть незначні невідповідності між оподаткуванням і економічною моделлю держави можуть спричинити значні негативні наслідки, що виявляються як в обмеженні фінансових можливостей суб'єктів господарювання, так і в скороченні доходів держави. Податкова система кожної країни відображає її специфічні умови, тобто не може бути країн з однаковими податковими системами. Разом з цим, існують певні положення, що визначають підхід до створення податкової системи. Багатовікова історія формування і застосування як загальнотеоретичних, так і конкретних практичних принципів оподаткування, що відповідають певному рівню розвитку соціально - економічного життя конкретної країни, дала змогу відібрати найдієвіші і найефективніші серед них. В умовах становлення ринкової економіки в Україні постійно ведуть роботу з удосконалення податкової системи, але, на жаль, вона й досі не відповідає світовим стандартам. Недоліки податкової системи в Україні наступні: податкова система відзначається нестабільністю. Це стосується як видів податків, баз оподаткування, податкових ставок, так і методики обчислення Й термінів та порядку їх введення у дію. Закони про податки часто приймають поспіхом, без належного обгрунтування і розрахунків. Це призводить до внесення змін і доповнень у щойно прийняті закони, порушує один із головних принципів формування податкової системи - її стабільність. податкова система не стимулює суб'єкти господарювання накопичувати фінансовий капітал та його інвестувати: значна частина доходів держави, сформованих за рахунок податків, покривається непрямими податками. По-іншому оподатковується не лише прибуток або доход, а й витрати суб'єктів господарювання; податкова система не створює умов для зменшення товарообмінних (бартерних) операцій; наявність розбіжностей, сумнівних тлумачень окремих термінів, положень, визначених у законах і підзаконних актах; високий рівень оподаткування; авансова сплата податків призводить до вилучення обігових коштів підприємств, що є особливо руйнівним в умовах інфляції. Разом з тим, світовий та вітчизняний досвід переконує, що не має і не може бути податкової системи, котра задовольняла б одночасно усіх платників податків і державу. А це означає, що, реформуючи систему оподаткування, слід прагнути до оптимального поєднання інтересів платників і держави. Найоптимальнішою і ефективною в умовах України була б, напевно, така податкова система, яка б відповідала соціально орієнтованій моделі економіки. У цілому податкову систему потрібно вдосконалювати у напрямку її уніфікації щодо джерел податків і забезпечення зацікавленості суб'єктів господарювання у підвищенні ефективності виробництва. Перехід України до ринкових відносин зумовив значні перетворення у системі господарювання, зміни у ставленні до власності, управлінні господарськими процесами тощо.

Вони не могли не торкнутися і бухгалтерського обліку як системи впорядкованого узагальнення інформації про господарську діяльність, стан і рух майна та зобов'язань підприємств. З появою нових видів інформації та нових груп її споживачів рамки і функції бухгалтерського обліку розширилися. У результаті в нашій державі за принципами, встановленими у міжнародній практиці, формується декілька самостійних підсистем єдиної системи бухгалтерського обліку. Серед них слід виділити підсистеми фінансового, управлінського та податкового обліку. У зв'язку з введенням у дію 1997 р. Законів України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; і &quo ;Про податок на додану вартість&quo ; з'явилося поняття податкового обліку. Податковий облік - це підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати податків відповідним державним органам. Таким чином, основа податкового обліку - контроль за повнотою і своєчасністю нарахування й сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Податковий облік організовують в такому порядку, щоб задовольнити потреби управління і служби податкового менеджменту в інформації щодо формування оподаткованої бази підприємства від усіх видів діяльності. Разом з цим, податковий облік обмежується в основному створенням системи формування валових доходів та витрат і достовірності їх відображення у декларації про прибуток підприємств, а також повноти нарахування, своєчасності перерахування у доход бюджету різних податків (зборів, платежів), правильності заповнення декларації з податку на додану вартість. Податковий облік тісно пов'язаний з економічними дисциплінами, в першу чергу з фінансовим обліком. Взаємозв'язок податкового і фінансового обліку у наступному: 1. Обидва вони базуються на одних і тих же первинних документах. 2. Фіксують одні й ті ж дані І факти господарського життя. 3. Ці види обліку ведуть одні й ті ж спеціалісти - бухгалтери. 4. Основна частина інформації, отриманої як у системі фінансового, так і податкового обліку призначена для зовнішніх користувачів. Як свідчить практика, результати за даними фінансового і податкового обліку можуть відрізнятися між собою. Найпоширенішими причинами таких відхилень є наступні: Принципово новий підхід до визначення моменту виникнення валових доходів і витрат, який не збігається з моментом отримання доходів і витрат діяльності підприємств. Сума валових витрат не відповідає сумі витрат діяльності. Новий підхід до визначення об'єкту оподаткування. Об'єкт оподаткування у податковому обліку - це величина, яка не збігається з прибутком підприємств, що є об`єктом оподаткування у фінансовому обліку. Відмінність у методиці визначення сум валових доходів і валових витрат, з сумами витрат і доходів діяльності. Якщо у фінансовому обліку існують певні теоретичні категорії, окрема методологія обліку, то теоретична база податкового обліку обмежується лише правилами його ведення. Відмінність у призначенні фінансової і податкової звітності. Якщо за даними першої можна охарактеризувати фінансовий стан суб'єкта господарської діяльності, то за даними другої - стан розрахунків з бюджетом за відповідними податками і платежами.

А вот и цели такой согласованной политики, этого сверхмощного американского «драйва»: Использование космических систем для ускорения превращения Вооруженных сил США в современные силы, способные к оборонительным и наступательным действиям против растущих угроз, обращенных против национальной территории США, частей передового развертывания, союзников и интересов страны за рубежом и в космосе; Разработка революционных методов сбора разведывательной информации из космоса, для предоставления президенту информации, необходимой ему для руководства государством, кризисного управления и разрешения конфликтов в сложных условиях переменчивой международной обстановки; Формирование национальной и международной правовой и нормативной базы космической деятельности для защиты национальных интересов США и обеспечения конкурентоспособности коммерческого сектора и эффективности гражданского космического сектора; Создание и поддержка внутриправительственных структур обученного корпуса квалифицированных военных и гражданских специалистов

1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

2. Портфель цінних паперів - сутність та функції

3. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

4. Сутність та зміст контролю

5. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

6. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
7. Сутність та призначення фінансів
8. Сутність та види прибутку

9. Нормативна база, методика та методи перевірки

10. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

11. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

12. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

13. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

14. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні

15. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

16. Несостоятельность (банкротство): содержание, формирование нормативной базы

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Сутність витрат та методи їх зниження

18. Нормативная база бухгалтерского учета

19. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

20. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

21. Облік готової продукції та її реалізації

22. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
23. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки
24. Нормативная база, регламентирующая деятельность НКО

25. Сутність демократії та її основні цінності

26. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

27. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

28. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

29. Нормативная база планирования

30. Сутність лідерства та управління

31. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

32. Таїнство Хрещення і його сутність

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

33. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

34. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

35. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

36. Антимонопольна політика держави та її сутність

37. Нормативная база стандартизации

38. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
39. Маркетингова сутність реклами
40. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

41. Суспільна свідомість та її структура

42. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

43. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

44. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

45. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

46. Сутність перестрахування

47. Сутність токсикоманії

48. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

50. Економічна сутність виробничих запасів

51. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

52. Поняття, сутність і зміст права

53. Сутність держави

54. Сутність і сфера міжгалузевого управління
55. Сутність Римського права
56. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

57. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

58. Сутність міжнародного маркетингу

59. Сутність спонсорства

60. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

61. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

62. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

63. Міжнародні контракти: сутність структура види

64. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Інтелектуальна власність та авторське право

66. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

67. Сутність організаційних змін

68. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

69. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

70. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми
71. Сутність педагогічного спілкування
72. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

73. Сутність лібералізму

74. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

75. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

76. Сутність соціального контролю у сфері праці

77. Сутність технологій в соціальній роботі

78. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

79. Сутність неореалізму

80. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Сутність і особливості фінансів

82. Фінансова діяльність та політика держави

83. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

84. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

85. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

86. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
87. Сутність керування ризиками
88. Сутність нагромадження капіталу

89. Основи побудови обліку праці та її оплати

90. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

91. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

92. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

93. Організація обліку в магазині "Світанок"

94. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

95. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

97. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

98. Система та процес бухгалтерського обліку

99. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.