www.za4et.net.ru

, ,      

"Extra " (), 100 (150x200 ).
"" , ,
148
:
.
.
106
:
.
21,5 . , .
21
:

1 () I. 1. ᪨ 㯯 2. ᯨᠭ ⨩ II. ⥬ ࠧ 㤠⢠ 㤥: - ஡ ᯥ祭 祡 ன, 孨- .. 筮 ⮣ ⠪ ५ 㤥⮢ - 㦤 ᠬ ᥡ 㯠 ; - ଠ ⥬ ࠧ ।᪠㥬묨 ᫥⢨ﬨ; - (᪨஢) ᯫ⭮ ࠧ- . III. ஥ ਭ樯 ᮢ⭮ 㭪- ஢ ⥬: 饩 ( 㯭 ) 뭮筮 ( ). ⥬  - 饩 - 業 뭮筮 ⥬. 饩 ⥬ 뭪: - ந ࠧ ⠭ 業 ⮢- 㣨; - 뢠 ॡ⥫  ⮢ ("஬뢠 " ४); - ਧ ९ந⢠ ࠣ - ⥬ - প ५ 뭮 - ⥬, , 筮 ⮣, ᥣ 訡 - 饩 ⥬. I el, IBM Microsof  ਭ 饩 ⥬ ᥬ २⢠. ⥫-  뢠 ਧ ஢ ୮ ਨ. ⥪ ஢ IBM A ய஢ I el ਭ樯쭮 ५. ⥬ Wi dows ⠫ ᢥ㭨ᠫ쭮, ਢ १砩 ࠡ ஢. ਧ 筮 ⮣ ᯫ 뭮筠 ⥬, .. ॡ⥫. IV. ண! । - ।⢥? 1. 筮 ᠭ ࢮ , ।- ⢥ - 쥣. 2. ਧ  堫 - ⢨ ⨭ (.. ࠧ- ). 3. "祡" " 砩". 筮 祡 ⥮⨪ - , - १ ॠ쭮 ࠪ᪨ 몮 ᬠਢ ।. " 砩" , ⮫쪮 稭- 騥 뢠 . ஡: 訥 筮 묨 ࠦ ண . V. 1. ⠪ ? - , 祬 䨧᪨ ꥪ ᯥਬ. 2. 祬 㦭 ? ᯥਬ஢ 䨧᪨ ꥪ⮬ ண, 㤮 ᭮. 3. 祬 㦭 樮 ஢? ᫨誮 ࠧ୮ - 襭  - 㣨 稭, ᯮ 樮 ஢. 4. ᨮ ७ . VI. 1. ୠ 䨪 來 ⮡ࠦ - ஢. 2. 孨᪨ ண ࠡ ஢. ⭮ ஢ ⨢, ᪠ - ⥯ 䠪᪨ ࣠.

3. ࣠ . ᮢ 窨. ᮢ - ᪮ ⨭. ᮢ 㪢. ᮢ ᪨ ࠦ. 2 I. 1. 쬨⮢ ० (256 梥⮢). 1.1. ࠧ襭 320200 祪. ᭮ ࠭⢮ 64 ( A0000h-AFFFFh). ᯮ ⠡ 梥⮢ - 256 25180 ⥭. 1.2. ᮪ ࠧ襭 ⠭ VESA. ࠭筠 १ ᥣ 64 ( A0000h-AFFFFh), ࠭⢠ ꥬ 64 ( E0000000h-E3FFFFFFh). 2. 24- 32-⮢ ० ( rue color). ࠭筠 १ ᥣ 64 ( A0000h-AFFFFh), ࠭⢠ ꥬ 64 ( E0000000h-E3FFFFFFh). II. . ୮ ६ ( "-த- ⢨"): ॠ樨 㬥୮ 䨪 筮 㦭 - 뢠 ࠦ ꥪ - . ࠦ ꥪ⮢ ⠭ ࠭ ( ᨮ 樮 ணࠬ), ᠭ 䠩- ᪥ , 室, ७ᥭ ⨢ . 騥 ꥪ ⫨ ⥬, ॡ ᪮쪮 ⨭ ᠭ ⤥ 䠧 - 2 - (3-16 䠧 ⨯ ). பᨬ. ﭨ ࠧ襭 ⢮ ⨭. ⭨ 䥪. 묨 -, ⨢ . 室 砫 ⨢ , 㦥 ⥬ 뢮 ࠦ . 室 . ᯮ짮 ᨬਨ ⮡ࠦ - 㯠⥫ ⥫ ⨢ - . ᫮ ꥪ⮢ ᪮쪮 ᨬ ⮡- ⮢. 3 . 室 . ᯮ짮 ᨬਨ ⮡ࠦ - 㯠⥫ ⥫ ⨢ - . ᫮ ꥪ⮢ ᪮쪮 ᨬ ⮡- ⮢. ꥪ ᪮쪨 ﬨ ᨬਨ. - ꥪ - ᫮ ᥩ ᨬਨ.  饭 㣠. 쪮 ࠧ ꥪ⮢ ࠧ ( ᫥ 䠧 ) ࠭ - ⨢ ( ꥬ)? . ਭ ᥢ. ப⪠ ࠦ. 4 . 室 ⪨ ࠭祭: - ࠧ୮ ⮡ࠦ ࠭⢠ ( ᫮ - ᥩ); - ࠧ ⮡ࠦ ࠭⢠ (頤 㡨); - ᫮ 䮭; - ᫮ ᫮ ꥪ⮢; - ᫮ ᫮ ꥪ⮢, ᫮ ⨯ ᫮ 䠧 ; - ⠡㥬 ꥪ⮢ ( ᪮쪮 ⨬ 㢥- 祭 㬥襭 ꥪ); - ࠢ 鸞 㣮 .

ࠢ 鸞: ᢥ, ᡮ, ᢥ-ᡮ. न . 㬥୮, ᥢ嬥୮ 嬥୮ ࠭⢮. ਥ ᥩ 㬥୮ ࠭⢥ (⭮⥫쭮 - ). x y ਥ ᥩ 嬥୮ ࠭⢥ ( x y - 㬥୮, z ࠢ ࠭). . - 2 - ⭮襭 ᪨ אַ㣮묨 न- : x = 7r0 si 7f0 cos 7Q y = 7r0 si 7f0 si 7Q z = 7r0 cos 7f 㤮. ਬ⨢ ਠ z-ਧ樨 ᥢ嬥୮ 䨪. 5 : ணࠬ, 믮 ஢ 㭪- 樮஢ - ⥬ ⮡ࠦ १ - ஢ ࠭ ᪮ . 㤥 ᥡ (⨯ 㥬 ⥬) ᠬ⥫쭮. ணࠬ , 易⥫쭮 ஢ - ॠ ⥬ . : 1. ணࠬ ࠡ 樮 ⥬ DOS. ᯮ짮 Wi dows. 2. 모 ணࠬ஢: , ᪠ ᥬ. ꥪ- -ਥ஢ 몮 ᯮ짮 . 3. ࠭祭 ᪨ ०: ᯮ짮 ⮫쪮 ० 256 梥⮢ (1 ) ࠧ襭 320200 祪 ( 砥 ࠩ 室) 640400 祪. 4. ᯮ짮 ᪨ ⥪ - - ଠ樨 ந . 5. ࠭祭 த⢨: ணࠬ ࠭ ࠡᯮᮡ 486- . 6. ࠭祭 ⨢ - ᯮ짮 500 ᭮ 1 ७. 6 2७ 㬥୮ ࠭⢥ ७ 窨 P(x,y) P(x',y'): x' = x 7D0x y' = y 7D0y 業 न (窠 P(x,y) 室 P(x',y')): x' = x cos 7f0 - y si 7f y' = x si 7f0 y cos 7f ᫥ 筮 ଥ ७: 1 0 0 1 7D0x 7D0y ࠡ ⭮ 楩 ७ ( - 祭 䨪⨢ ६): 1 0 0 0 1 0 7D0x 7D0y 1 ਭ 뢠 ⥬ "த न". 業 न 㣮 7f0: cos 7f0 si 7f0 -si 7f0 cos 7f0 . - 2 - cos 7f0 si 7f0 0 -si 7f0 cos 7f0 0 0 0 1 ந쭮 窨 न⠬ (x400,y400) 㣮 7f0 ।⠢ 㫮: R १ R 祭 ࠧ஬ 3x3. ⮨ 権: 1. ८ࠧ ७ 窨 (x400,y400) 砫 - : 1 0 0 ' = 0 1 0 -x400 -y400 1 2. 砫 न 㣮 7f0: cos 7f0 si 7f0 0 R400 = -si 7f0 cos 7f0 0 0 0 1 3. ७ 砫 न (x400,y400): 1 0 0 = 0 1 0 x400 y400 1 R = 'R400 : cos 7f0 si 7f0 0 R = -si 7f0 cos 7f0 0 c410 c420 1 c410 = x400 - x400 cos 7f0 y400 si 7f c420 = y400 - x400 si 7f0 - y400 cos 7f .

. Windows (Application Programming Interface, API) Windows Microsoft, , , , , . , Windows / , . , . Win32/Win64 API, Windows API, 32 64- Microsoft, Windows XP, Windows 2000 Windows Server 2003

1. , ,

2.

3. SQL

4.

5.

6.
7.
8.

9. -

10. , ([])

11. Excel

12. -

13. 4 " " ( )

14. 2 " " ( -. )

15.

16. .

, 375 .
70404, .
497
:
"Color copy", 4, 220 /2, 250 .
: 4. : 220 /2. : 250. : 161% CIE.
835
: 4
, 12 .
. : 12. . . . .
416
:

17. - i (WinWord 7.0 . )

18. , ,

19. ( )

20. : " Internet "

21. .

22.
23. -
24.

25. -

26. ( )

27.

28.

29.

30.

31. .

32.

"", 4 1.
"" - . : ; ;
321
:
, , 6 , .
, . .
383
: , ,
6 31-020 Alparaisa "Family", , 61,5x54,5 .
: 61,5x54,5 c. : - 1015 (3 ), - 1510 (1 ), - 1010 (2 ). - 6-
757
:

33. :

34. -

35.

36. , , .

37.

38. -
39. "
40.

41. " "

42.

43.

44.

45. 5

46. , (Microsoft Access)

47. :

48. Wi-Fi:

"" (2).
3-7 . 580600450 . : 320 , 570 . : 300280 . :
1444
:
"".
, , , ,
531
: ,
(2 ), 4035 .
( , ) -
346
:

49. ,

50.

51. Visual Basic

52. 5

53.

54. :
55.
56.

57.

58. "- "1: 8.2"

59. : , -

60. " "

61.

62. Microsoft Office

63.

64.

"!".
"" ! :
1262
:
"Dream&Do".
, . ,
1860
:
"", 25 .
"" . : 410295312 . : 25 .
416
: 10

65.

66.

67. .

68. -

69.

70.
71. ""
72.

73. JSP

74.

75.

76. MS Excel

77.

78.

79.

80. .

, 30 .
: . : 470370245 . : 30 . , .
544
: 10
4- , .
: , , , , . : 84,584,561
2167
:
, 24 .
. . . . : .
324
: 13-24

81. -

82. -

83. -

84. -

85. ,

86.
87.
88. " ", ,

89. " II .. "

90. " "

91. - -

92. -

93. -

94.

95.

96.

"Molecola", , , 1,2 .
"Molecola" , ,
357
:
Darel Box, 41x30x21 .
, .
319
: 10
" . ", 20 , 3.
2 (10 10 ),
345
: ,

97. - . .

98. -

99. -

100.


  za4eti.ru ,     (,  )?   . ,  -   ,  ,  . 
     ,  ,     10- .   .