Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА Мішин Михайло Юрійович УДК 616 – 079.6 – 091.818 Cудово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень 14.01.25 - судова медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ольховський Василь Олексійович, Харківський національний медичний університет, завідувач кафедри судової медицини та основ права імені Заслуженого професора УРСР М.С. Бокаріуса Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Михайличенко Борис Валентинович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри судової медицини кандидат медичних наук, доцент Сулоєв Костянтин Миколайович, Дніпропетровська державна медична академія, доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини Захист відбудеться “5” червня 2008р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.03 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 9 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 Автореферат розісланий “11” квітня 2008р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук О.О. Гуріна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Проблема судово-медичної діагностики раптової кардіальної смерті (РКС), обумовленої серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), у теперішній час є об'єктом численних досліджень, що пояснюється поширеністю цієї патології. У даний час ССЗ продовжують залишатися головною причиною смертності в багатьох розвинених країнах (Зербіно Д.Д., Малик О.Р., 2004). На основі комплексного морфологічного дослідження провідної системи серця були отримані нові дані стосовно гістологічної будови основних структурних елементів провідної системи (Грицина І.В., 2001). Додаткові діагностичні показники, що дозволяють посмертно констатувати патологію, прояви якої метаболічні, а не морфологічні, у даний час відсутні. У теперішній час відбулася переоцінка ключових положень патогенезу ССЗ з позиції розвитку імунного запалення в судинній стінці. Велику роль у формуванні аутоімунних процесів при серцево-судинних захворюваннях відіграє порушення балансу цитокінів. На сучасному етапі отримані неспростовні докази того, що у розвитку запального процесу, особливо його гострої фази, беруть участь адаптогенні системи всього організму, й, насамперед, імунна, ендокринна та серцево-судинна (Ардаманський Н.А., Абакумова Ю.В., 1998). Імунні порушення відіграють важливу роль у виникненні патологічних станів при РКС (Гиязов З.А, 1977; Хромова А.М., 1998). Доведено, що в міокарді при атеросклеротичній хворобі серця (АХС) має місце активна інфільтрація тканини циркулюючими в крові моноцитами та нейтрофілами.

Активовані нейтрофіли посилюють утворення супероксид - радикалів і активізують перекисне окислення білків та ліпідів (ПОЛ). Підвищене виникнення вільних радикалів при дефіциті антиоксидантів стає патологічно значущим і супроводжується порушенням функціональних характеристик міоцитів (Абакумова Ю.В., Ардаманський Н.А., 2005). З огляду на сучасне положення в області судово-медичної експертної практики, найбільш актуальними є дослідження в області діагностики РКС з різних причин. Це підкреслює важливість і першочергове значення інтенсифікації наукових досліджень з проблеми диференціального розмежування РКС. За останні часи за даною проблемою була проведена дослідницька робота стосовно судово-медичної оцінки змін регіонарних лімфатичних вузлів серця при гострій ішемічній хворобі серця (Мішалов В.Д., Сулоєв К.М., 2003). При судово-медичному дослідженні нерідко бувають випадки конкуруючих причин смерті. У вивченій літературі, щодо актуальності цієї проблеми, зустрічаються окремі роботи, в яких фахівці намагалися вирішувати питання диференціальної діагностики при РКС (Хромова А.М., Забусов Ю.Г., 1998). Так, було проведено оцінку концентрації рівнів імуноглобулінів у сироватці крові. Зміна вмісту імуноглобулінів трупної крові разом з іншими даними може бути використана для вирішення питань, пов'язаних із раптовою смертю (Костилєв Д.В., 2003). Враховуючи сучасне становище в галузі судово-медичної експертної практики, найбільш актуальними є дослідження диференційної діагностики РКС, що обумовлена ССЗ. Таким чином, можна зробити висновок про необхідність проведення досліджень у напрямку виявлення об'єктивних і достовірних критеріїв судово-медичної діагностики РКС, обумовленої ДКМП, АКМП, АХС, гострим інфарктом міокарду без гемоперикарду (ГІМБГ). Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної тематики Харківського національного медичного університету “Вивчення загальних закономірностей патологічних процесів та розроблення принципів і методів їх корекції”; теми основного плану кафедри судової медицини та основ права імені Заслуженого професора УРСР М.С. Бокаріуса ХНМУ: “Вивчення достовірності висновків експерта про причину смерті у випадках судово-медичної діагностики алкогольної кардіоміопатії” (державний реєстраційний номер 0106U001635), у виконанні якої дисертантом особисто проведені дослідження морфологічних, морфометричних ознак та імуноморфологічне обґрунтування застосування діагностичного алгоритму при РКС, що обумовлена АКМП, ДКМП, АХС, ГІМБГ. Тема дисертації затверджена Вченою Радою Харківського державного медичного університету 15 квітня 2004 року (протокол № 4). Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності діагностики РКС, що обумовлена ССЗ, на підставі розробки достовірних критеріїв судово-медичної діагностики РКС з урахуванням морфологічних, імунологічних, біохімічних показників. Виходячи з поставленої мети, визначено такі основні завдання дослідження: Провести статистичний аналіз динаміки РКС за даними відділу №2 ХОБСМЕ за 2001-2006рр.,

визначити середній показник смертності від ССЗ порівняно з даними по Україні; Описати об'єктивні характерні морфологічні критерії при РКС, обумовленій ССЗ; Вивчити імуногістохімічні особливості змін в міокарді осіб, смерть яких настала раптово від АХС, ГІМБГ, АКМП, ДКМП; Визначити імунний статус (стан Т- і В-систем лімфоцитів, цитокіновий баланс) при РКС, оцінити вірогідність розходжень визначенних показників при РКС від АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП; Визначити й оцінити стан АОС і ПОЛ та рівень ендогенної інтоксикації при РКС від АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП; Розробити концепцію застосування комплексу морфологічних, імуногістохімічних, біохімічних, імунологічних критеріїв для судово-медичної диференційної діагностики РКС від АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП. Об’єкт дослідження – судово-медична діагностика РКС від АХС, ДКМП, АКМП, ГІМБГ. Предмет дослідження – морфологічні ознаки та лабораторні показники РКС від АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП, акти судово-медичного дослідження. Методи дослідження: судово-медичні, морфологічні, гістологічні, імунологічні, імуногістологічні, біохімічні, мікроскопічні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. На регіональному рівні показано, що РКС займає перше місце серед ненасильної смертності. Вперше розроблені достовірні критеріі диференційної діагностики РКС, обумовленій ССЗ, на основі морфологічних та імунометаболічних показників, що дало можливість встановити рівень порушення імунного статусу, особливості клітинного метаболізму та морфогенезу при АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП. Вивчено й описано особливості імунного, цитокінового та метаболічного статусу, характерні для РКС, обумовленій АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП. Вперше запропоновано комплекс діагностичних критеріїв для диференціації різних форм РКС в судово - медичній практиці. Все визначене дозволило, сумісно з даними морфологічного дослідження, вперше запропонувати концепцію застосування вагомих достовірних показників для визначення комплексу діагностичних критеріїв щодо будування алгоритму диференціації різних форм РКС для підвищення ефективності судово-медичної діагностики РКС від АХС, ГІМБГ, ДКМП, АКМП. Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень розроблені практичні рекомендації щодо удосконалення судово-медичної диференційної діагностики різних форм РКС, що дозволить покращити якість судово- медичної діагностики. Для диференціальної діагностики РКС, що обумовлена ССЗ, рекомендується використовувати алгоритм проведення судово-медичного дослідження за допомогою лабораторних методів діагностики: проводити диференціацію РКС від ДКМП і АКМП за такими лабораторними показниками: визначення імунологічних критеріїв - CD8, CD21, Fα, IL-1&be a;, IL-4, клітинного цитокіну з дозозалежною активністю GF-&be a;, метаболічних показників - ЛДГ, МДА, ДК, каталази, SH-груп у міокарді, МДА, ДК, каталази у сироватці крові, рівню ендогенної інтоксикації - МСВ у плазмі крові, що є достовірними для розмежування цих видів смерті; проводити диференціацію РКС від АХС і ГІМБГ на підставі достовірних критеріїв, що є CD8, K, сіромукоїди, Fα, IL-6, IL-4, ЛДГ, МДА, ДК, каталази у сироватці крові та ЛДГ, МДА, ДК, каталази у міокарді, а також визначення відносних обґємів лімфоцитів і клітин-продуцентів цитокінів у міокарді.

Тому його раптова смерть подавалась геббельсвською пропагандою як «дарунок германських богв». Гуру зробив невелику паузу, а потм продовжив: PУ зв'язку з «дяльнстю» товариства «Аненербе» на територ Украни ми повинн ще раз згадати цкавий феномен сучасного духовного життя певних кл вашо нтелгенц. Маться на уваз «Мага-вра» та  засновник Лев Силенко [Сучасний рух за вдхд вд християнства як «чужо» релг  повернення до «батьквсько» ври ма, на щастя, не народний, а вузькоелтарний характер]. Ми вже про нього згадували. Однак виника потреба глянути на його концепцю дещо з ншого боку. Я дедал бльше переконуюся, що вона значною мрою  калькою доктрини «Аненербе»,  особливо поглядв Г. Врта. Лев Силенко («духовний богатир, народжений на берегах Днпра», як про нього пишуть його послдовники), офцер-штабст Червоно Арм, у 1941 роц в Блоруси перейшов на бк нмцв. Боровся проти СРСР, згодом став активним членом товариства «Аненербе», У склад його делегац пд час окупац Украни брав участь в сторико-археологчних дослдженнях у район Мелтополя

1. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

2. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

3. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

4. Медичні дослідження Герофіла

5. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

6. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу
7. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів
8. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

9. Право на медичну допомогу

10. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

11. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

12. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

13. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

14. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

15. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

16. Смерть Сталина и борьба в руководстве страны за власть

Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические

17. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

18. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

19. Болезнь и смерть князя Андрея Болконского (Толстой, «Война и мир»)

20. Жизнь и смерть Курта Кобейна

21. Царствование и смерть Павла I

22. Опіки. Види, допомога
23. Смерть И.В. Сталина и ее последствия
24. Расчёт мощности судовой электростанции

25. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

26. Расчет и проектирование судового асинхронного электродвигателя

27. Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна "ОГЮСТ"

28. Грех как путь смерти и небытия в работе П.А. Флоренского "Столп и утверждение Истины" Письмо седьмое "Грех"

29. Смысл человеческого бытия. Проблема жизни, смерти и бессмертия

30. Смерть как тайна человеческого бытия

31. Жизнь, смерть, бессмертие ?..

32. Танатология, как учение о смерти

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Смерть Ивана Грозного в изложении Джерома Горсея

34. Соціальне становище Запорізького краю

35. Византия после смерти Анастасия

36. Византия после смерти Юстиниана I

37. Смерть Артура (Le morte Darthure)

38. Жизнь и смерть, свобода и рок в античном мире
39. Смерть Пушкина, рождение интеллигенции
40. Сущность, проблемы и отношение к смерти в различных религиях

41. Жизнь и смерть в художественной концепции «Рассказа о семи повешенных» Л. Н. Андреева

42. Судьба поэта из народа в стихотворении Н. А. Некрасова "На смерть Шевченко"

43. Смерть и бессмертие в поэзии Г. Р. Державина

44. Жизнь и смерть Евгения Базарова

45. Основные темы в творчестве Ивана Алексеевича Бунина - вечные темы: природа, любовь, смерть

46. Смерть и бессмертие в поэзии Державина

47. Трагедия гражданской войны в «Конармии» И.Э. Бабеля (на примере рассказа «Смерть Долгушова»)

48. Существует ли право на "хорошую смерть"

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. Освобождение от смерти

50. Психологические аспекты смерти

51. Терминальные состояния и клиническая смерть

52. Эффект Махариши: медитация и процесс смерти

53. Программируемая клеточная смерть

54. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
55. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
56. О жизни, смерти и квантовой механике

57. Страх смерти: культуральные источники и способы

58. Жизненный смысл выбора смерти

59. Жизненный смысл выбора смерти

60. Особенности формирования личности в условиях балансирования на грани жизни и смерти

61. Анку: персонификация смерти, вестник смерти или орудие смерти

62. Ленин и Линкольн — образы современной смерти

63. Проблемы жизни и смерти и отношение к смерти в различных религиях

64. "Физика" и "метафизика" смерти

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

66. Соціальні інститути.

67. Проектирование судовой системы водяного пожаротушения

68. Судовые устройства

69. Судовые холодильные установки

70. Измерения проблемы жизни, смерти и бессмертия
71. Философия смерти
72. Смерть и отношение к ней

73. Жизнь и смерть в буддизме

74. Проблемы жизни и смерти и отношение к смерти в различных религиях

75. Жизнь после смерти. Смерть и бессмертие

76. Жизнь, любовь и смерть

77. Смерть субъекта

78. Смерть бога в философии Ф. Ницше. Социально-философский анализ

79. О смерти и бессмертии человека и человечества

80. Жизнь и смерть

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека

82. Современные дизельные, судовые и тяжелые моторные топлива

83. Економічне вчення Д. Рікардо

84. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

85. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

86. Роль власності у соціально-економічних процесах
87. Смерть М. Цветаевой
88. Исследование работы судовой системы в ЧС

89. Волна, несущая смерть

90. Судова система України

91. “Акорд смерті” у Шопена

92. Соціальна екологія

93. Смерть Мадам Тюссо english

94. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

95. Русь после смерти Святослава Игоревича

96. Юрий Николаевич Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

98. Почему замолчал А.Блок за три года до смерти?

99. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.