Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Тема № 2. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень Роль організаційних форм і функцій спеціалістів в інноваційній діяльності. Інноваційний потенціал та його оцінка Типи інноваційної стратегії Розроблення та обґрунтування інноваційної стратегії 1. Роль організаційних форм і функцій спеціалістів в інноваційній діяльності Одна із особливостей управління інноваціями – це чисельність організаційних форм інноваційної діяльності на міждержавному, державному, регіональному, галузевому, місцевому (муніципальному) і інших рівнях. Інноваційна структура – юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що створена відповідно до законодавства, або група юридичних і фізичних осіб, які діють на основі договору про спільну діяльність, з визначеними галуззю діяльності та типом функціонування, орієнтованим на створення і впровадження інноваційної продукції. Інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги і забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні, тощо). Інноваційна структура охоплює створення технополісів, технопарків, технологічних центрів, науково-дослідних консорціумів, інжинірингових центрів і фірм як на державному, так і на регіональному рівнях. Інноваційна інфраструктура забезпечує інформацією споживачів і розробників технологій. Світова практика свідчить, що за допомогою вказаних інноваційних структур вирішуються наступні актуальні задачі: вдосконалення галузевої структури виробництва і прискорення соціально-економічного розвитку територій (особливо малоосвоєних), що передбачають постійне “вростання” інноваційної структури або її окремих виробництв у господарську структуру навколишнього регіону; активне впровадження у виробництво вітчизняних і зарубіжних науково-технічних розробок і винаходів із подальшою передачею результатів для широкого використання в економіці та на зовнішньому ринку; розвиток експортної бази і збільшення валютних надходжень внаслідок більш інтенсивного включення економіки окремої країни в систему міжнародних економічних зв'язків (в тому числі валютно-кредитних, страхових, інформаційних, транспортних та інших) на основі використання переваг зонального “шлюзу” між внутрішньою економікою й світовим ринком; насичення внутрішнього ринку конкурентноздатними товарами і послугами виробничого та споживчого призначення; випробування на локальному рівні різних варіантів впровадження нових форм господарювання, пристосованих до умов внутрішнього ринку; практичне навчання місцевих фахівців прийомам і методам міжнародного бізнесу. Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство чи об’єднання підприємств, що розробляють, виробляють і реалізують інноваційні продукти або продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 % його загального обсягу продукції і (або) послуг. Організаційні структури інноваційного менеджменту – це організації, що займаються інноваційною діяльністю, науковими дослідженнями і розробками.

Усі організаційні структури інноваційної діяльності можна поділити на три групи: 1 група – наукові організації, що створюють і реалізують новації; 2 група – ринкові суб’єкти інноваційної діяльності, що опрацьовують, виробляють та реалізують інновації; 3 група – організаційні структури інтеграції науки та виробництва, що скорочують період від виникнення ідеї до її практичного використання. Наукова організація – організація (підприємство, фірма, заклад, установа), для якої наукові дослідження і розробки складають основний вид діяльності. Організаційні форми інноваційної діяльності: на галузевому рівні – це галузеві науково-технічні центри: НДІ, КБ, лабораторії, дослідні станції тощо; на регіональному рівні: установчий центр, центр нововведень, центр промислової технології, університетсько-промисловий центр, промисловий двір, інженерні центри при університетах; на державному рівні: наукові парки, технопарки, технополіси, галузеві технополіси. Організаційні форми інноваційної діяльності можуть бути: внутрифірмові; межфірмові. Внутрифірмові розглядаються такі: типові інноваційні ролі персоналу: антрепренер, інтрапренер, генератор ідей, інформаційні привратники, ділові ангели, лідер, плановик, підприємець, вільний співробітник, золоті комірці, науково-технічні привратники, інформаційні зірки, альтернативний персонал; типові новаторські утворення: бригадне новаторство і тимчасові творчі колективи, буглегерство, ризикові підрозділи компаній, нові фірми в рамках старих компаній, венчурні фірми, інкубаторні програми і мережі малих фірм, бізнес-інкубатори. Міжфірмові розглядаються такі: міжкорпораційні, програмно-цільові кооперативні, науково-технічні підприємства; альянси, консорціуми і сумісні підприємства. Розповсюдження нових технологій і продуктів іноді відбувається у вигляді „франчайзингу” або „лізингу”. Реалізація регіональних науково-технічних і соціальних програм пов’язана з організацією відповідних об’єднань наукових (університетських), промислових і фінансових організацій: різного виду науково-промислових центрів. Завдяки високому ризику виникають ризикові організаційні форми інвесторів у вигляді венчурних фондів і венчурних організацій. Державні програми особливої важливості, що потребують великих ресурсів і розраховані на тривалий термін, спричиняють створення наукових і технологічних парків, технополісів. Розвиток міжнародних науково-технічних і торгових відносин пов’язаний із глобалізацією ринку багатьох продуктів, інтернаціональним розподілом праці і створення різних альянсів і сумісних підприємств. Керівники компаній виходять із того, що для досягнення комерційного успіху потрібна велика кількість новаторських ідей – досліджень, пропозицій по покращенню якості, дизайну, зниженню собівартості тощо. Останньою ланкою в проведенні інноваційної політики виступає інтеграція зусиль персоналу в корпорації – залучення широкого кола співробітників до рішення питань підвищення ефективності і якості роботи. 2. Інноваційний потенціал та його оцінка Розробка стратегії починається з формулювання загальної цілі організації, що повинна бути зрозуміла будь-якій людині.

Постановка цілі відіграє важливу роль у зв'язках фірми із зовнішнім середовищем, ринком, споживачем. Загальна ціль організації повинна враховувати: основний напрямок діяльності фірми; робочі принципи в зовнішнім середовищі (принципи торгівлі; відносини до споживача; ведення ділових зв'язків); культуру організації, її традиції, робочий клімат. Після постановки загальної цілі здійснюється другий етап стратегічного планування — конкретизація цілей. Щоб ціль могла бути досягнута, при її постановці, повинні бути враховані наступні вимоги: чітке і конкретне формулювання цілі, виражене в конкретних вимірниках (грошових, натуральних, трудових); кожна ціль повинна бути обмежена в часі, заданий термін її досягнення (наприклад, налагодити серійний випуск нової моделі м'ясорубки до кінця третього кварталу). цілі можуть бути довгостроковими (до 10 років), середньостроковими (до 5 років) і короткостроковими (до 1 року). Цілі уточнюються з урахуванням змін обстановки і результатів контролю; цілі повинні бути досяжними в принципі; цілі не повинні заперечувати один одного. Для досягнення цілі організації виробляється інноваційна стратегія, реалізація якої потребує цільового управління інновацією, тобто формулювання інноваційної цілі. Потрібно розрізняти формулювання цілі і стратегії. Перші визначаються, як вектори розвитку, а другі – направлення дій (тобто направлення використання ресурсів) за даним вектором і способи підготовки і використання ресурсів. Однак стратегія є засіб досягнення цілі більш високого рівня управління. Реалізація стратегії потребує її формулювання як цілі. Інноваційний потенціал організації – це міра її готовності виконати задачі, які забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі, тобто міра готовності до реалізації інноваційного проекту або програми інноваційних перетворень і впровадження інновації. Від стану інноваційного потенціалу залежить вибір і реалізація інноваційної стратегії, тому його оцінка – це необхідна поточна операція. Розвиток інноваційного потенціалу організації як цілісної системи може здійснюватись тільки через розвиток внутрішніх компонентів її середовища. Необхідним стає аналіз внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище організації складається із елементів, що утворюють її виробничо-господарську систему. Елементи груповані в такі блоки: продуктовий (проектний) блок – направлення діяльності організації і їх результати у вигляді продуктів та послуг (проекти і програми); функціональний блок (блок виробничих функцій і ділових процесів0 – оператор перетворення ресурсів і управління в продукти і послуги в процесі трудової діяльності співробітників організації на всіх стадіях життєвого циклу виробів, що включають НДДКР, виробництво, реалізацію і споживання; ресурсний блок – комплекс матеріально-технічних, трудових, інформаційних і фінансових ресурсів підприємства; організаційний блок – організаційна структура, технологія процесів п за всіма функціями і проектами, організаційна культура; блок управління – загальне керівництво організацією, система управління і стиль управління.

По новому Плану счетов бухгалтерского учета амортизационный фонд на предприятии не создается.* Поэтому сегодня амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов накапливаются предприятием на других счетах бухгалтерского учета и как источник финансовых ресурсов поступают на расчетный счет предприятия в составе выручкиот реали­зации продукции, работ и услуг.** ></emphasis> * См.: Новый план счетов бухгалтерского учета // Финансы. 1992. № 2. С. 3—4. ** См.: Основы методологии учета основных средств // Экономика и жизнь. 1993. № 52. Следующим по значимости источником финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий являются бюд­жетные ассигнования. Казенным предприятиям бюджетные ассигнования выделяют­ся согласно суммам, предусматриваемым ежегодно в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ «О порядке планирования и финансирования деятельности казен­ных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» от 6 октября 1994 г. бюджетные средства выделяются казенному предприятию при недостаточности собственных средств и лишь на следующие цели: а) реализацию плана развития завода (в том числе осущест­вление государственных инвестиционных программ, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ме­роприятий по мобилизационной подготовке); б) содержание объек­тов социальной инфраструктуры; в) компенсацию убытков от вы­полнения плана-заказа

1. Застосування права як особлива форма його реалізації

2. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

5. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

6. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
7. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
8. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

9. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

11. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

12. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

13. Особистiсть-субєкт полiтики

14. Підприємство та підприємництво

15. Механізм реалізації форфейтингу

16. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

17. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

18. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

19. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

20. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

21. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

22. Договір позики (проблеми правової реалізації)
23. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання
24. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

25. Проблеми реалізації норм права

26. Реалізація Конституції

27. Реалізація права на житло шляхом будівництва

28. Статус суб’єктів у федеративній державі

29. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

30. Особливості реалізації фонеми в мовленні

31. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

32. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски

33. Реалізація двохзв’язного списка

34. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

35. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

36. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

37. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

38. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство
39. Реалізація шкіряного взуття
40. Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

41. Експертиза та контроль реалізації товару

42. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

43. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

44. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

45. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

46. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

47. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

48. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

49. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

50. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

51. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

52. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

53. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

54. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання
55. Фінансова діяльність субєктів господарювання
56. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

57. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

58. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

59. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

60. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

61. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

62. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

63. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

64. Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

65. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

66. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

67. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

68. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

69. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

70. Персонал як об’єкт управління організації
71. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
72. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

73. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

74. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

75. Формування основних фондів підприємства

76. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

77. Юридичні особи як суб

78. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

79. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

80. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

82. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

83. Облік основних засобів підприємства

84. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
87. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
88. Організація облікової політики підприємства

89. Організація обліку запасів на підприємствах

90. Організація обліку на підприємстві

91. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

92. Організація управлінського обліку на підприємстві

93. Ревізійні комісії підприємств і організацій

94. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

95. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

96. Громадяни як суб’єкти трудового права

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

98. Реєстрація приватного підприємства

99. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.