Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Основні принципи модульного програмування та стеки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Якщо в деякій програмі використовуються власні процедури досить великого розміру, то ці процедури найкраще оформити в вигляді окремого модуля. Існує декілька причин для створення такого модуля. По-перше, модуль може зберігатися як в вихідному виді в PAS-файлі, так і в відкомпільованому файлі з розширенням PU ( urbo Pascal U i - модуль ТУРБО ПАСКАЛЬ). Усі процедури не компілюються щораз при перекомпіляції основної програми, а просто їхній код, що міститься в pu-файлі, компонується з кодом основної програми. Це значно заощаджує час загальної компіляції задачі. По-друге, винесення множини процедур в окремий модуль розвантажує текст основної програми від зайвої захаращеності, робить його більш компактним і зрозумілим для сприйняття. По-третє, модулі з процедурами, що часто зустрічаються в різноманітних програмах, заощаджують час при написанні нових програм. Для цього достатньо помістити потрібний pu-файл в каталог із новим проектом, в основній програмі підключити цей модуль в рядку uses і далі просто використовувати процедури з цього модуля в тексті основної програми. Будова модуля нагадує створення нової програми. в окремому pas-файлі записується заголовок модуля, константи, змінні, процедури і функції, які використовуються в цьому модулеві: U i ім'я модуля; {це ж ім'я повинно бути іменем файла} I erface {розділ описів} Co s глобальні константи; Var глобальні змінні; Procedure Ім’я1 (параметри); Procedure Ім’я2 (параметри); . .Procedure Ім’яM (параметри); Fu c io Ім’я11 (параметри): тип; . Fu c io Имя1 (параметри): тип; Impleme a io {розділ реалізації}; Co s локальні константи; Var локальні змінні; Procedure Ім’я1; . Begi .E d; Procedure Ім’я2; . Begi .E d; . Fu c io Ім’я11; . Begi .E d; . E d. Модуль не виконується як звичайна програма, а компілюється в pu-файл. Інтерфейсна частина модуля, яка фактично відображає його зміст, компілюється особливо, що дозволяє компілятору надалі дуже швидко переглядати pu-файли і знаходити потрібні процедури. Завдання. Створити модуль з набором процедур, що реалізують різноманітні методи сортування числових масивів. Налагодити модуль для використання в наступній лабораторній роботі. 3.1. Приклад програми u i mmm; i erface procedure s r(var a:array of i eger); procedure s s(var a:array of i eger); procedure bub(var a:array of i eger); procedure qui(var a:array of i eger); impleme a io procedure s r; var x,i,j:i eger; 1, :i eger; begi :=high(a); 1:=low(a); for i:= 1 o do begi x:=a&g ;x) do begi a:=x; e d; e d; procedure s s; var x,k,i,j:i eger; 1, :i eger; begi :=high(a); 1:=low(a); for i:= 1 o -1 do begi k:=i; for j:=i 1 o do if a he k:=j; if k&l ;&g ;i he begi x:=a:=x; e d; e d; e d; procedure bub; var x,i,j:i eger; 1, :i eger; begi :=high(a); 1:=low(a); for i:= 1 o -1 do for j:= dow o i 1 do if a; a:=x; e d; e d; procedure qui; var 1, :i eger; procedure sor (l,r:i eger); var x,w,i,j:i eger; begi i:=l;j:=r; x:=a&l ;x do i:=i 1; while a; a:=w; i:=i 1; j:=j-1; e d; u il i&g ;j; if i&l ;r he sor (i,r); if j&g ;l he sor (l,j) e d; begi :=high(a); 1:=low(a); sor ( 1, ); e d; e d.

program es ; uses mmm; co s =100; var a:array of i eger; i:i eger; begi ra domize; for i:=1 o do a:=ra dom(100); wri el ('неупорядкований масив:'); for i:=1 o do wri e(a:4); wri el ; s s(a); wri el ('упорядкований масив :'); for i:=1 o do wri e(a:4); wri el ; e d. Реалізація роботи з графічними елементами на принципах модульного програмування Для реалізації графічних зображень використовується графічний режим. Для ініціалізації графічного режиму необхідно підключити модуль graph. pu за допомогою оператора USES GRAPH; та викликати процедуру ініціалізації графічного режиму: i i graph(ім'я драйвера, режим, шлях до драйвера); Можливе автоматичне визначення відеоадаптера. Для цього на місці першого параметра треба вказати ім'я De ec : I I GRAPH(De ec ,Regim,”); Після роботи в графічному режимі його закривають процедурою closegraph. Перелік процедур та функцій роботи з графічними елементами надана в додатку. Приклад програми Умова задачі: Дослідити область визначення і побудувати графік функції Y=3 2/X 3/X2 Алгоритм 1. Ініціалізація графічного режиму 2. Відображення координатних осей, асимптот, надписів. 3. Відображення графіка. 3.1. Перебір точок з абсцисами від лівого до правого кінця екрана 3.2. Визначення масштабу відображення точки на екрані 3.3. Визначення ординати точки 4. Кінець uses cr ,graph; { Підключення модуля GRAPH } var grDriver,grMode:i eger; {Змінні застосовуються процедурою I i Graph} x,y:real; { Змінні умови } i:i eger; { Змінна циклу } fu c io f(x:real):real; {функція , що досліджується} begi f:=3 2/x 3/sqr(x); e d; procedure koordi a e; {зображення координатних осей} begi se color(5); {колір осей червоний} se bkcolor(15); {колір фону білий} Li e(320,0,320,350); {координатна вісь Х } Li e(0,300,640.300); {координатна вісь Y} Li e(318,10,320.0); {стрілка на осі Y } Li e(322,10,320.0): {стрілка на осі Y } Li e(630,298,640,300); {стрілка на осі Х } Li e(630,302,б40,300); {стрілка на осі Х } Se Li eS yle(DashedL ,0,1); { штрихова лінія } Li e(0.240,640,240); {асимптота графіка} Ou ex XY(310,305,'0'); {надписи на осях} Ou ex XY(310,5,'Y');Ou ex XY(630.305.'X'); e d; begi {---------------------головна програма---------------------} grDriver:=De ec ; {визначення номера драйвера } графічного режиму} koordi a e; {зображення координатних осей} for i:=-320 o 320 do begi {зображення графіка} x:=0.05 i; { визначити значення абсциси } {масштаб представлення графіка в системі координат хОу дорівнює 20} if x&l ;&g ;0 he { область визначення } begi y:=f(x); {визначити значення ординати} Pu Pixel(rou d(320 20 x),rou d(300-20 y),1); {зобразити піксель в заданих } e d; {координатах синім кольором} e d; readi ; closegraph; { закриття режиму графіки } e d. ЧЕРГИ ТА СТЕКИ Змінні можуть бути статичними і динамічними. Для статичних змінних пам'ять виділяється компілятором на весь термін дії програми і звільнюється після закінчення програми. Для динамічних змінних пам'ять надається на момент звернення до динамічної змінної під час виконання програми. Доступ до динамічних змінних здійснюється за адресою, де зберігається змінна.

Адреса динамічної змінної визначається за допомогою покажчиків на конкретний тип даних. Опис покажчика на конкретний тип має вид: var ім'я змінної : ^ідентифікатор типу; Наприклад: ype poi =^da a; da a=record r: i eger; ex : poi ; e d; var a:poi ; Змінна А є покажчиком на структуру типу DA A. При виконанні програми змінна А набуває значення адреси даних типу DA A. Визначення змінної типу покажчик відбувається при виконанні стандартної процедури ЕW(покажчик). Система знаходить вільну область пам'яті, в якій може розміститися вказаний тип даних. Початкове значення покажчика задається константою IL (A^. EX := IL;). За допомогою процедури DISPOSE (ідентифікатор типу покажчик) звільнюється пам'ять, зайнята даними, на які вказує покажчик. Значення, що знаходиться за адресою, на яку вказує покажчик, визначається за форматом ім'я змінної^, де змінна описана типом покажчик. У мові Паскаль також можна використовувати нетипізовані покажчики, які, на відміну від типізованих, не зв'язані з конкретним типом. Такі покажчики мають тип POI ER, наприклад: VAR P1,P2:POI ER; Ці покажчики сумісні із будь-якими типізованими покажчиками. Процедура GE MEM(P1,Size) виділить пам'ять розміром Size байтів, покажчик Р1 матиме значення адреси початку такої пам'яті (обмежена числом 64К). Значення Size визначається функцією sіzеоf(тип даних). Процедура FREEMEM(P1,Size) звільняє пам'ять. Покажчику можна присвоїти значення IL, що визначає значення &quo ;пусто&quo ;. За допомогою динамічних змінних створюються динамічні структури даних: черги, стеки, списки. Черга - це структура, в якій елемент, що першим прийшов, першим обробляється (firs i , firs ou ). Стек - це структура, в якій елемент, що першим прийшов, обробляється останнім (las i , firs ou ). Алгоритм побудови стека: 1. Визначити покажчик на перший елемент firsr:= il; 2. Виділити пам'ять під новий елемент ew(curr). 3. Занести значення даних за адресою покажчика, наприклад, readl (curr^.da a). 4. Зв'язати перший елемент із поточним curr^. ex :=firs ; 5. Покажчик на перший елемент перепризначити на поточний firs :=curr;. Повторити дії від пункту 2 до тих пір, поки не закінчаться всі елементи. Алгоритм побудови черги 1. Виділити пам'ять під поточний елемент черги ew(curr). 2. Запам'ятати покажчик на перший елемент firs :=curr; 3. Запам'ятати покажчик на попередній елемент prev:=curr; 4. Ввести дані в пам'ять: readl (curr^.da a) 5. Встановити покажчик на наступний елемент сигг^. ех := іІ; 6. Зв'язати поточний елемент із попереднім, перепризначивши покажчик prev^. ex :=curr; 7. Виділити пам'ять під новий елемент та повторити дії пп.3-7. 7.1.2. Приклад програми. Умова задачі. Побудувати список з одночасним впорядкування елементів списку в порядку зростання. Виконати операції додавання, вилучення, друкування елементів списку. Алгоритм 1. Список порожній. 2. Повторювати дії, поки не натиснута клавіша 'Q': 2.1. Виведення списку на екран. 2.2. Додавання елементів до списку і їх сортування: 2.2.1. Виділити пам'ять для нового елемента; 2.2.2. Ввести елемент в пам'ять; 2.2.3. Якщо список порожній, то перепризначити покажчик на новий елемент, покажчику на наступний елемент присвоїти значення il; 2.2

Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века. М., 1989. С. 133 - 134). Это философское учение он обозначил как "наукоучение", выступающее как целостное обоснование практической философии. В результате в его философии происходит отказ от возможности истолкования кантовского понятия "вещи-в-себе" как объективной реальности и делается вывод о том, что "вещь есть то, что полагается в Я", то есть дается ее субъективно идеалистическая интерпретация. Фихте проводит четкий водораздел между материализмом и идеализмом по принципу их решения проблемы отношения бытия и мышления. В этом смысле догматизм (материализм) исходит из первичности бытия по отношению к мышлению, а критицизм (идеализм) исходит из производности бытия от мышления. Исходя из этого, по мнению философа, материализм определяет пассивную позицию человека в мире, а критицизм, напротив, присущ активным, деятельным натурам. Полемизируя с Кантом, Фихте "возвращается" к прежней метафизике (которую Кант отбросил как несостоятельную), выдвинув два основных принципа, которые лежат в обосновании тезиса о переходе от мышления к бытию

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

3. Основные принципы международного публичного права

4. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

5. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

6. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъема штанги тяжелоатлетами
7. Основные принципы диалектики
8. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

9. Сущность и основные принципы маркетинга

10. Основные принципы философии ПоВеды

11. Основные принципы терапии ОКИ

12. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

13. Основные принципы международной политики

14. Основные принципы местного самоуправления

15. Основные принципы и особенности латиноамериканских конституций

16. Основные принципы местного самоуправления

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

17. Основные принципы создания, деятельности и развития саморегулируемой организации арбитражных управляющих

18. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

19. Основные принципы тантрического секса

20. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъёма штанги тяжелоатлетами

21. Основные принципы природопользования

22. Основные принципы письменных коммуникаций
23. Основные принципы бухгалтерского учета в западных странах
24. Основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности региона

25. Как подготовить специалиста: некоторые основные принципы обучения студентов

26. Земная кора, формирование рельефа и основные принципы тектоники

27. Электронная почта. Основные принципы написания писем

28. Основные принципы работы ТЭС

29. Эффективность обучения: семь основных принципов

30. Основные принципы организации безопасных условий труда на территории предприятия

31. Основные принципы и понятия гидробиологии

32. Возникновение и формирование основных принципов учета в Древнем мире и Средневековье

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

33. Основные принципы делопроизводства

34. Цели и основные принципы аудита

35. Основные принципы государственной системы

36. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата

37. Основные принципы правового регулирования труда

38. Основные принципы трудового права
39. Понятие, основные принципы и виды государственной службы
40. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

41. Модульне програмування. Turbo Pascal

42. Основные принципы построения сети 1-WIRE

43. Основные принципы разработки графического пользовательского интерфейса

44. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

45. Системне програмування та операційні системи

46. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

47. Основные принципы системы К.С. Станиславского

48. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты

49. Основные принципы и этапы разработки плана PR-кампании с использованием рекламных средств и приемов в целях продвижения товара или услуги на рынок (ООО "Ростовский колбасный завод – "Тавр")

50. Грязелечение, показания к лечению, основные принципы терапии

51. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

52. Основные принципы регулирования внешнеэкономической деятельности

53. Основные принципы и методы управленческой психологии

54. Разработка основных принципов бизнес-планирования и определение путей эффективного управления в условиях экономики переходного периода на примере ООО "Бетон сервис"
55. Основные принципы проектирования управленческих процессов на ООО "Принт-Экспресс"
56. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

57. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

58. Политические режимы. Основные принципы и установки демократии

59. Основные принципы и методы применения технических регламентов

60. Основные принципы организации и функционирования производства на машиностроительном предприятии

61. Основні види діяльності та їх характеристика

62. Основные принципы психологического консультирования

63. Основные принципы протестантизма, утвержденного Реформацией

64. Основные принципы материалистического учения об обществе К.Маркса, Ф.Энгельса

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

65. Таможенное право: предмет, система, основные принципы деятельности

66. Основные принципы магнитного резонанса

67. Диалектика и ее основные принципы

68. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки

69. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

70. Основные принципы оценки объектов недвижимости и основные факторы, влияющие на ее стоимость
71. Основные принципы регулирования на рынке услуг
72. Социальная политика государства: основные принципы и направления реализации

73. Принципи дипломатичного протоколу та етикету

74. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

75. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

76. Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

77. Принципы воспитания, как основные теоретические положения процесса воспитания, и их характеристика.

78. Основные понятия и принципы развития мышления по Пиаже

79. Философия Иммануила Канта (1724–1804). Основные проблемы и принципы

80. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

81. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

82. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

83. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

84. Основные ритмообразующие принципы прозы А.М.Ремизова

85. Управление: основные понятия, система управления, ее признаки, принципы организации деятельности

86. Поняття, види та принципи страхування
87. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником
88. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

89. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

90. Облік основних засобів та руху грошових коштів

91. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

92. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

93. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

94. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

95. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

96. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

97. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

98. Основные признаки и принципы права

99. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.