Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит неопераційних витрат на підприємстві

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. Сутність і визначення аудиту. Мета й завдання аудиту витрат Економічна наука дає багато визначень аудиту. Можна навести деякі з них: аудит — це процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й оцінює свідчення про кiлькiсну iнформацiю, яка стосується конкретного економічного суб’єкта, з метою встановлення i відображення у звiтi ступеня вiдповiдностi цієї кiлькiсної iнформацiї встановленим критеріям. Існує i таке визначення: аудит — це незалежна експертиза фінансових звiтiв та іншої iнформацiї про господарсько-фiнансову дiяльнiсть суб’єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан. Це визначення суттєво вiдрiзняється від визначення аудиту згідно з Законом України “Про аудиторську дiяльнiсть” . За законом, аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звiтностi, обліку, первинних документiв та іншої інформації щодо фінансово-господарської дiяльностi суб’єктів господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, обліку, його повноти і вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам. У західних країнах публічною є не бухгалтерська, а фінансова звiтнiсть. Якби бухгалтерська звiтнiсть була опублікована, то виявилась би дуже складною для користувачів. Крім того, у багатьох країнах світу не існує єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку. Користувач дістає легку для сприйняття i розуміння iнформацiю у вигляді фінансових звiтiв, ця iнформацiя є повною, оскільки подається розшифрування окремих статей фінансової звiтностi. В Україні ж за наявності Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань i господарських операцій підприємств i органiзацiй опублікування бухгалтерської звiтностi або iнформацiї можна вважати позитивним явищем, проте бухгалтерська iнформацiя є, з одного боку, докладною, а з іншого —обмеженою, оскільки вона не розкриває повністю деяких важливих моментів. Сутність аудиту полягає у перевiрцi бухгалтерської звiтностi, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої iнформацiї, що стосується фінансово-господарської дiяльностi суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усіх суттєвих аспектах i вiдповiднiсть вимогам законів України та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам згідно з вимогами її користувачів. Аудит — це вид підприємницької дiяльностi аудиторів або аудиторських фірм, які покликані захищати інтереси власників, iнвесторiв, держави. Користувачам важливо знати мати достовірну, повну, неупереджену інформацію про всі дії і події суб’єкта господарювання, які належать до витрат підприємства. Для користувачів інформація про витрати є досить важливою, тому що: — це ціноутворюючий фактор; — суттєвий чинник прибутковості чи збитковості діяльності суб’єкта господарювання; — це фактор, який впливає на оподаткування суб’єкта господарювання; — є соціальним фактором, що впливає з одного боку, на задоволення соціальних потреб працівників через заробітну плату, премії тощо, з другого – через ціни на покупну продукцію для задоволення потреб населення.

Метою аудиту витрат є складання аудитором висновку про те, чи відповідає інформація, відображена у фінансовій звітності щодо витрат, в усіх аспектах нормативним документам, які регламентують порядок обліку, підготовки і подання фінансових звітів. Щоб скласти об’єктивну думку щодо інформації про витрати суб’єкта господарювання, аудитору необхідно: 1. Одержати обґрунтовану гарантію того, що інформація в бухгалтерській документації та інших джерелах даних із питань перевірки достовірна і достатня; 2. Вирішити, чи правильно відтворена в обліку і звітності відповідна інформація. Метою аудиту витрат є: — перевірка правильності класифiкацiї витрат, не пов’язаних із виробництвом; — перевірка повноти відображення витрат у бухгалтерському обліку. При перевiрцi витрат дiяльностi необхідно виконати такі аудиторські процедури: — перевірка складу витрат за статтями згідно із застосовуваною підприємством класифiкацiєю; — перевірка наявності та повноти оформлення документів, які підтверджують витрати; — перевірка складу витрат за центрами виникнення витрат згідно із застосовуваною підприємством класифiкацiєю; — перевірка наявності та повноти оформлення документів, які підтверджують витрати; — перевірка правильності розрахунку резерву сумнівних боргів; — перевірка обгрунтованостi списання на витрати поточної безнадійної заборгованості суми, що перевищує резерв сумнівних боргів; — перевірка правильності відображення в обліку витрат від знецінення, нестачі та псування запасів; — перевірка наявності й повноти оформлення документів, які підтверджують витрати; — перевірка повноти відображення витрат, пов’язаних із нарахуванням та сплатою вiдсоткiв за кредит; — перевірка наявності й правильності відображення витрат, пов’язаних із випуском, утриманням та обігом цінних паперів; — перевірка наявності й правильності відображення витрат, пов’язаних із фінансовим лізингом; — перевірка наявності й правильності відображення витрат, пов’язаних із втратами: від iнвестицiй в асоцiйованi підприємства; від спільної дiяльностi; від iнвестицiй у дочiрнi підприємства; — перевірка розрахунку собiвартостi: реалізованих фінансових iнвестицiй; реалізованих необоротних активів; реалізованих майнових комплексів; — перевірка правильності розрахунку від’ємних неопераційних курсових різниць; — складання переліку вiдсутнiх первинних документів; — складання переліку витрат, не відображених в обліку; — узагальнення iнформацiї з аудиту витрат; — перевірка Головної книги щодо суттєвості нестандартних записів на бухгалтерських рахунках; — вивчення операцій із пов’язаними сторонами: протоколів, договорів щодо операцій із пов’язаними сторонами, наявність операцій із пов’язаними особами, не відображених в обліку. При перевiрцi й оцiнцi внутрішнього контролю витрат дiяльностi застосовують тест. Тестування дає змогу встановити, як здійснюється класифiкацiя витрат на пiдприємствi, чи здійснюється санкціонування таких витрат. За результатами тестування аудитор переходить до складання програми аудиту витрат дiяльностi.

Кiлькiсть аудиторських процедур оберненопропорцiональна оцiнцi системи внутрішнього контролю: чим вища оцінка системи внутрішнього контролю, тим менше аудиторських процедур може планувати аудитор. За програмою аудиту здійснюється перевірка правильності відображення витрат дiяльностi в обліку i звiтностi за обраним методом організації аудиту (суцільний, вибірковий, комбінований). Аудиторство нерівнозначне нашим поняттям документальної комплексної ревiзiї, рахункової перевірки балансу, судово-бухгалтерської експертизи, аналiзу господарсько дiяльностi, але аудит використовує методи їх дослідження. В основному це поєднання методів документальної ревізії i аналiзу господарської дiяльностi. Огляд. Це використання, зокрема, вiзуалъної оцінки певних подій. Цей метод використовується на різних стадіях аудиторської перевірки. На початку перевірки аудитор може обійти підприємство клієнта i скласти перше враження про бізнес, основні засоби підприємства, рівень зносу обладнання. Огляд активів дає точну iнформацiю про їх існування i орієнтовану про їх стан i оцінку. Крім того, можна проводити пряме візуальне спостереження за роботою працiвникiв пiдприємства-клiєнта з виконання ними своїх обов’язків. Спостереження за роботою бухгалтерів може допомогти аудитору в оцiнцi ефективності окремих процедур контролю. Спостереження не бувають достатніми самі по собі, попередні враження необхідно підтвердити іншими свідченнями. Опитування. У результаті опитування клієнт дає письмову чи усну iнформацiю на запитання аудитора. На етапі планування перевірки необхідно зробити висновки про бізнес підприємства клієнта i структуру внутрішнього контролю. У результаті опитування можна одержати значні обсяги свідчень, але цю iнформацiю не вважають остаточною, оскільки вона не надходить з незалежного джерела i може бути викривлена на користь клієнта. Підтвердження. Це одержання письмової вiдповiдi від незалежної третьої особи, яка підтверджує правильність тієї чи іншої iнформацiї у вiдповiдь на вiдповiдних запит аудитора. Оскільки підтвердження надходять з незалежних від клієнта джерел, вони є особливо цінними i широко використовуються як пiдтверднi свідчення. Рішення щодо використання підтвердження залежить від того, наскільки в кожній конкретній ситуації потрібна більш надійна, ніж звичайно iнформацiя, а також від доступності альтернативних свідчень. Залежно від конкретних умов практично будь-яка господарська операція може бути підтверджена третьою особою. Підтвердження — це досить корисний тип свідчень при перевiрцi багатьох видів iнформацiї. Щоб свідчення було надійним, підтвердження має бути під контролем аудитора від запиту до вiдповiдi. Якщо виявиться, що підготовкою запитів про підтвердження, їх надсиланням i одержанням вiдповiдей займається клієнт, то це означає, що аудитор втратив контроль, а разом з ним i свою незалежність. У такому разі зменшується надiйнiсть свідчень. Фактичний контроль. Під фактичним контролем розумiєтъся огляд i підрахунок аудитором матеріальних активів (виробничих запасів, коштів, цінних паперів, основних засобів та інше).

Слід врахувати, що на початку грошової реформи в обігу було 366 трлн. карбованців, а товарних запасів тільки на суму 157 трлн. крб. Резерви іноземної валюти були недостатніми для того, щоб підтримати в цих умовах стабільний курс національної валюти до іноземних валют. Це означає, що в разі введення обмежень на обмін карбованців на гривні почалося б масове скуповування товарів, особливо тих, які легко реалізувати або можливо зберігати, а також скуповування іноземної валюти, що створило б тиск на валютний курс. Зважаючи на стихійний стрімкий процес, який охоплює короткий період часу, він неминуче зірвав би досягнуту напередодні реформи економічну стабільність і призвів би до суттєвого інфляційного сплеску та зриву валютного курсу. Негативні наслідки обмеження обміну карбованців на гривні проявляються також у відмові підприємств приймати карбованці при платежах за товари і послуги, формуванні різних цін на однакові товари і послуги залежно від валюти платежу, появі комерційних структур, які скуповують карбованці за півціни й отримують прибутки від такої діяльності

1. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

2. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

3. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

4. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

5. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

6. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
7. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
8. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

9. Правовий статус підприємств

10. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

11. Організація оплати праці на підприємстві

12. Реструктуризація підприємств

13. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

14. Правила поведінки на підприємстві

15. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

16. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Кредитування підприємств

18. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

19. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

20. Охорона праці на підприємстві

21. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

22. Доходи сільськогосподарських підприємств
23. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
24. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

25. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

26. Звітність сільськогосподарських підприємств

27. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

28. Облік доходів підприємств

29. Облік собівартості продукції на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

31. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Організація обліку на підприємстві

34. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

35. Організація управлінського обліку на підприємстві

36. Ревізійні комісії підприємств і організацій

37. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

38. Аудит доходів підприємства
39. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
40. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

41. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

42. Інформаційні системи і технології на підприємстві

43. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

44. Інтернаціоналізація підприємств

45. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

46. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

47. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

48. Організація обліку на торгівельному підприємстві

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

50. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

51. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

52. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

53. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

54. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
55. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві
56. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

57. Дослідження та розробки на підприємстві

58. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

59. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

60. Основи управління персоналом підприємств

61. Персонал на підприємстві

62. Проблема управління прибутком на підприємстві

63. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

64. Стратегічне планування і управління на підприємстві

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

66. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

67. Управління якістю на підприємстві

68. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

69. Організаційний розвиток підприємств

70. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
71. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
72. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

73. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

74. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

75. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

76. Грошові розрахунки підприємств

77. Державна фінансова підтримка санації підприємств

78. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

79. Кредитування підприємств

80. Методика інвестування підприємств

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

81. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

82. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

83. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

84. Основи фінансів підприємств

85. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

86. Сутність і призначення санації підприємств
87. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
88. Фінанси підприємств

89. Фінансова санація та банкрутство підприємств

90. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

91. Фінансовий облік на підприємстві

92. Формування власного капіталу підприємств

93. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

94. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

95. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

96. Економіка підприємств будіндустрії

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

97. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

98. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

99. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.