Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Дія нормативно-правових актів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Мінстерство внутрішніх справ України Київський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції Кафедра теорії держави і права Курсова робота на тему: «Дії нормативно-правових актів» КИЇВ-2009 Зміст Вступ 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація 1.1 Закон, як нормативно-правовий акт, його значення та дія 1.2 Підзаконні нормативно-правові акти України: поняття види 2. Межі дії НПА в часі 3.Дія нормативно-правового акта у просторі 4.Дія НПА за колом осіб 5. Принцип вступу закону в дію. Зворотна сила закону Висновок Список використаної літератури Вступ Всі нормативно-правові акти мають визначені, тимчасові, територіальні обмеження (кордони) свого існування і дії, а також розповсюджуються на визначене коло осіб (суб’єктів права). Для практики безпосереднє значення має проблема межі дії нормативних актів. Вона включає в себе чотирі питання: На які суспільні відносини даний акт розповсюджується; З якого моменту і по який нормативний акт має юридичну силу; На яку територію він розповсюджує свій регулюючий вплив; Які його адресати. Нормативні акти регулюють різні за своїм характером відносини. Актуальність цієї теми полягає в значені нормативно-правового акту, можливості впливу його нарізні сторони розвитку держави та врегулювання суспільних відносин. Наприклад, акти, розраховані на врегулювання майнових і пов’язаних з ними не майнових відносин, не мають сили у відносинах між державними органами, і навпаки. Іншими словами, тільки в якості вийнятку (в ситуації так званого субсидіарного застосування права) норми однієї галузі можуть розповсюдити свої дії на відносини, що регулюються нормативними актами іншої галузі права. В предмет правового регулювання входять вольові суспільні відносини, що виключають дію актів по відношенню до події або інших станів в яких не може брати участь воля людини. Такого роду обставини можуть виступати тільки в якості юридичних фактів, тобто закон може пов’язати з ними настання юридичних наслідків, але вплинути на їх хід норми права безсилі. Законодавець виключає притягнення до відповідальності за образи думок, вважаючи таку практику реакційною. Фундаментальні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених дають уявлення про істотні переваги нормативно-правового акту перед іншими джерелами права, його юридичні властивості, особливості та дії (в просторі, за колом осіб, в часі); момент набуття чинності та момент припинення його дії, а також зворотна сила закону, аналізували сучасні вітчизняні дослідники: В. Колісник, В. Котюк, О. Михайленко, В. Прилуцький, С. Шевчук, Копейченков В.В. Деяким проблемам значення місця і ролі нормативно-правового акту в політичному, економічному житті суспільства були присвячені роботі зарубіжних вчених: С. Алексєєва, Венеєв Ю.А., Тихомиров Ю.А., Слободчиков Н.А., Василевич Г.А. Бахрах Д.Н., Блім М.І., Тиллє А.А., Гаврилов Е.П., Маков В.П., Межведев А.М. Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є з`ясування місця й ролі нормативно-правового акту в житті держави. Дослідження проблематики юридичної сили, набуття чинності та моменту припинення дії дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні питання його врегулювання відносин в державі законом, його виконання, дотримання наказів, інструкцій тощо.

Ця мета конкретизована у комплексі науково-дослідницьких завдань. До них належать: з`ясувати основні етапи правотворчості НПА; розкрити поняття, ознаки види нормативно-правового акту. Чим НПА відрізняється від інших джерел права; розкрити поняття закону та підзаконного акту, його ознаки; з’ясувати основні напрями дії НПА; звернути увагу на зворотню силу закону; Об`єктом дослідження – дія нормативно-правового акту. Предметом дослідження є статус та значння закону та підзаконного актів, їх значний вплив на діяльність суспільства, здійснення реалізації НПА для формування демократичної, соціальної-правової держави та громадянського суспільства. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового обґрунтування організації та функціонування нормативно-правовових актів. Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, закони, категорії діалектики. Системний метод застосовувався при аналізі понять «нормативно-правовий акт», «закон», «підзаконний акт». Методом порівняльно-правового аналізу досліджувались питання пов’язані з значимістю закону і підзаконного акту іх дієвістю і важливістю в демократичних країнах. Крім загальних методів використовувались й спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень. Історичний метод дає змогу виявити суспільну думку, оцінку реалізації НПА. Соціологічний метод вданній роботі виконує дійсний вплив законів, підзаконних актів на поширення їх дії в суспільстві та їх значення. Структура й обсяг роботи. Відповідно до мети завдань, об’єкта й предмета дослідження курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків (обсяг), та переліку використаних джерел (найменування). 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання. Нормативно-правовий акт – це письмовий документ компетентного органу держави, що містить формально обов’язкове правило поведінки загального характеру і є основною формою для багатьох правових систем сучасності. Поширеність саме цієї форми права можна пояснити рядом переваг: можливість чітко сформувати зміст прав та обов’язків, швидко довести його до відома адресатів, створити умови для правильного розуміння суті норм; забезпечити умови для правильного розуміння суті норм; забезпечити умови швидкого відшукання потрібної норми, оперативної її зміни чи скасування, здійснення упорядкування, погодження, систематизації всієї кількості юридичних норм. У Конституції України чітко визначено перелік форм нормативно-правових актів для кожного суб’єкта правотворчої діяльності, їх ієрархічне підпорядкування, межі повноважень зазначених суб’єктів та порядок дії в часі, просторі. Характерними ознаками нормативно-правового акта є: НПА приймається або санкціонується державою чи народом; НПА завжди містить НП або відміняє діючі; НПА завжди чітко формулює права та обов’язки; НПА приймається за певною юридичною процедурою; НПА має форму письмового акта та відповідні реквізити (вид акта – закон, указ, постанова; найменування органа, який його видав; дату прийняття; державний реєстраційний номер); НПА публікуються в офіційних друкованих виданнях; має юридичну силу (це властивість НПА діяти та породжувати юридичні наслідки: а саме, виникнення, зміну чи припинення правовідносин); має визначену структур (розділ, параграфи, пункти) та зміст (назва, дата, місце і суб’єкт прийняття); є результатом особливої діяльності держави, яку іменують правотворчою.

Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема: він найбільш чітко, повно і однозначно формулює права і обов'язки суб'єктів суспільного життя; дає можливість найшвидше і найповніше довести зміст норм права до суб'єктів суспільного життя; дає можливість та створює умови для адекватного (належного) і однакового розуміння норм права; дає можливість оперативно реагувати на потреби правового регулювання, змінюючи, встановлюючи чи скасовуючи відповідну правову норму; нормативно-правові акти найбільш повно і легко можуть бути систематизовані, що сприяє полегшенню користування ними, крім того, вони дають можливість для узгодження і впорядкування чинних правових норм. Нормативно-правовим актам властиві наступні основі юридичні властивості: вони є волевиявленням держави або всього народу, тобто приймаються тільки державними або іншими органами, які мають відповідні державно-владні правотворчі повноваження, і є їхнім одностороннім волевиявленням; містять у собі правові норми; мають зовнішню форму у вигляді письмового документу встановленої форми; володіють юридичною силою, яка відображає їхнє співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, місце і роль у системі законодавства та правового регулювання. Нормативно-правовий акт може прийматися також у порядку делегованого законодавства або референдуму, але так чи інакше за участю держави і є виразом її волі. Нормативно-правові акти слід відрізняти від іншого різновиду правових актів – актів застосування права. Їх об’єднує загальна юридична природа, і те, що ті та інші містять державно-владні розпорядження, але у актів застосування ці розпорядження мають індивідуальний, конкретний (як за суб’єктом так і за змістом) характер. Основне завдання нормативно-правового акта, як будь-якої форми права – зберігати правову інформацію і оптимальним чином доводити її до адресатів. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію норми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. Варто звернути увагу, що поняття акт узагалі ж вживається в теорії права в двоякому змісті. Один – це акт як дія, другий – це акт як матеріальний (письмовий, електронний) носій інформації, як документ. Саме в останньому змісті і позначається нормативно-правовий акт як джерело права. Така форма права, як нормативно-правовий акт, породжує і безліч актуальних наукових проблем, одні з яких вирішені в теорії права, а інші знаходяться в стадії обговорення. Насамперед, це проблема структури нормативно-правового акта і її співвідношення зі структурою самого права. У цьому плані нормативно-правовий акт є найбільш зручною і довершеною формою для всіх суб’єктів права (громадян, держави і т. п.). За допомогою нормативно-правового акта держава може оперативно здійснювати правове регулювання, реагувати на правові потреби суспільства, координувати всю роботу управлінню суспільними процесами. Нормативно-правові акти неоднозначні. З огляду на формальну обов’язковість, залежно від суб’єкта прийняття – ця властивість відображається юридичною силою (це специфічна властивість нормативно-правових актів, яка розкриває їхнє співвідношення та залежність за формальною обов’язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави).

Нередко понятие "уголовно-процессуальный закон" применяется в более узком, строго-специальном значении, предназначенном для обозначения только непосредственно самих нормативно-правовых актов. В этом смысле закон как акт высшей юридической силы, принятый законодательным органом ГФ, является единственным источником уголовно-процессуального права. Это означает, что уголовно-процессуальные нормы могут содержаться только в федеральных законах, то есть в нормативно-правовых актах, принимаемых высшим законодательным органом п."о" ст. 71 Конституции РФ. Нормы уголовного судопроизводства могут содержаться в некоторых других источниках, например в международных договорах, заключенных РФ с другими странами (ст. 32 УПК РСФСР), нормах международного права. Признание того, что нормы уголовно-процессуального права могут содержаться только в законе, обусловлено тем, что в сфере уголовного судопроизводства могут быть ограничены или так или иначе затронуты действиями и решениями государственных органов и должностных лиц конституционные права и свободы человека и гражданина

1. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

2. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

3. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

4. Нормативный правовой акт

5. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ
7. Нормативно правовые акты
8. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

9. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

10. Норма права і стаття нормативно-правового акту

11. Нормативно-правовые акты РФ

12. Нормативный правовой акт как источник права

13. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

14. Пределы действий нормативно-правовых актов

15. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

16. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные

17. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

18. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

19. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

20. Анализ нормативно-правового обеспечения и выявление недостатков, препятствующих успешному развитию малого предпринимательству в РФ

21. Нормативно-правовое оформление налоговой политики

22. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие
23. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов управления
24. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

25. Административно-правовые акты

26. Действие административно-правовых актов

27. Компетенция и правовые акты Президента РФ. Правила проведения пикетирования

28. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

29. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

30. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

31. Нормативно-правові акти

32. Нормативно-правовое регулирование

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

34. Нормативно-правовой контекст инвалидности

35. Первые правовые акты советской власти

36. Правовые акты управления

37. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

38. Нормативно-правовая база найма работников
39. Нормативно-правовое обеспечение образования
40. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

41. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

42. Финансово-правовые акты

43. Нормативно-правовые основы кооперации

44. Правовые и нормативные основы труда

45. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

46. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

47. Проблемы обжалования нормативных актов

48. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

49. Создание правовой и нормативно-методической базы охраны труда

50. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

51. Правовые нормативно-технические и организационные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных экологических ситуациях

52. Інвентаризація активів

53. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

54. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
55. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів
56. Ведомственные нормативные акты

57. Законодательные и нормативные акты системы государственного регулирования лекарственного обеспечения

58. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом

59. Політично-правова теорія Жана Бодена

60. Правова організація працевлаштування громадян

61. Правовое регулирование исполнения судебных актов

62. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

63. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

64. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

65. Сравнительная характеристика нормативных актов о франчайзинге различных стран

66. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

67. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

68. Активізація пізнавальної діяльності учнів

69. Мотивація, стимулювання і активізація навчання

70. Державно-правова концепція Аврелія Августина
71. Норми права та нормативні акти
72. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

73. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

74. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

75. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

76. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

77. Гражданское общество и правовая страна

78. Административно правовые отношения (Контрольная)

79. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

80. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

81. Административно-правовой статус государственных служащих в России

82. Административно-правовой статус граждан

83. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

84. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

85. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

86. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
87. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
88. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

89. Финансовые и правовые основы полного товарищества

90. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

91. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

92. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

93. Гражданско-правовой договор

94. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

95. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

96. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

97. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

98. Правовой статус ценной бумаги

99. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.