Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 1.1 Облікова політика, економічна сутність та структура сільського бюджету 1.2 Особливості обліку та виконання сільського бюджету РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ В ПАШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ЗА 2006-2008 РОКИ 2.1 Бухгалтерський облік по виконанню сільського бюджету 2.2 Аналіз виконання сільського бюджету РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПО ВИКОНАННЮ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 3.1 Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку по виконанню сільського бюджету 3.2 Шляхи удосконалення ведення бухгалтерського обліку по виконанню сільського бюджету ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевого самоврядування. Реалізація законодавчо закріпленого права кожної територіальної громади на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме проблеми складання сільських, селищних бюджетів в сучасних умовах та проблеми фінансового вирівнювання, оскільки переважна частина бюджетів сіл та селищ є фінансово неспроможними без офіційних трансфертів, які надаються із державного бюджету. Також варто відзначити неможливість забезпечити власне автономію даних бюджетів сіл та селищ, навіть якщо розглядати власні доходи бюджетів у призмі нової редакції Бюджетного кодексу України. Метою курсової роботи є дослідження механізму функціонування, процесу обліку та виконання сільського бюджету, проведення аналізу виконання, розгляд проблем та відповідно шляхів покращення бухгалтерського обліку виконання, розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення. Для досягнення цієї мети поставлено та вирішено наступні завдання: Рослідження економічного змісту та сутності сільських, селищних бюджетів та їх ролі у соціально-економічних процесах. Розгляд процесу складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Критичне вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем сільських, селищних бюджетів. Дослідження проблем формування і використання сільських, селищних бюджетів. Розробка пропозицій щодо вдосконалення існуючого механізму функціонування сільських, селищних бюджетів. Завдання роботи визначають її структуру: в першому розділі розкрито теоретико-метологічні основи обліку та виконання сільського, селищного бюджету (окреслені економічна сутність та структура сільського бюджету та облік його виконання); в другому прикладному розділі проведено аналіз виконання сільського бюджету Пашковецької сільської ради в 2006-2008 роках; в третьому практично-прикладному розділі вказано проблеми, шляхи оптимізації та зарубіжний досвід обліку виконання сільських, селищних бюджетів.

Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні аспекти формування та виконання сільських, селищних бюджетів. Об’єкт дослідження – бюджет Пашковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області. Теоретично-методологічну основу написання курсової роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання сільських, селищних бюджетів (Бюджетний кодекс України, Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” інформаційну – дані Пашковецької сільської ради). Проблематика сільських, селищних бюджетів займає важливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених: А. Вагнера, Р. Гнейста, К. Рау, Л. Штейна; сучасних західних науковців: Р. Аграноффа, Ш. Бланкарта, Ю. Немеца, У. Оутса, К. Фостера, Дж. Хіллі, С. Чапкової, А.Шаха та інших. В даний час дана проблематика знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених О.Василика, В. Гейця, М. Долішного, В. Зайчикової, Б. Кваснюка, Т. Ковальчука, В. Лагутіна, І. Луніної, І. Чугунова, Н. Чумаченка, О. Шишка, А. Чухна, С. Юрія. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 1.1 Облікова політика, економічна сутність та структура сільського бюджету Облікова політика бюджетної установи – це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються бюджетною установою для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика в бюджетних установах базується на основних принципах бухгалтерського обліку, яких бюджетні установи повинні дотримуватися при веденні рахунків і складанні фінансової звітності. Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю активних та пасивних операцій ґрунтується на відповідних нормативних документах. Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів, якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної заборгованості. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані із зазначенням їх причин і змін. Не вважається зміною в обліковій політиці: – нова облікова політика щодо операцій, які не с суттєвими; – нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по суті від попередніх і не здійснювалися раніше. Нова облікова політика застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення. Облікову політику можна розглядати, з одного боку, як сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого – як сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської діяльності. Формуючи облікову політику, необхідно керуватися основними принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника та періодичності.

Принцип послідовності безпосередньо стосується облікової політики підприємства. Обрана облікова політика застосовується підприємством із року в рік. У будь-якому разі вона має залишатися незмінною принаймні протягом календарного року (з 1 січня по 31 грудня). Зміна облікової політики можлива у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у зв'язку зі змінами в законодавстві, розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку або суттєвими змінами в умовах роботи чи у структурі підприємства. Якщо такі зміни відбулися, то про це ґрунтовно повідомляється у пояснювальній записці до річної звітності. На сьогоднішній день в Україні функціонують понад 900 селищних бюджетів, а також понад 10 тис. сільських бюджетів. Економічна сутність сільських, селищних бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності відповідних органів місцевого самоврядування, розподіл та використання цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства. Законодавством, яке регламентує місцеве самоврядування в Україні, встановлено, що сільські, селищні, міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання. Усі видатки сільських, селищних бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Вперше такий поділ був встановлений у Законі України &quo ;Про бюджетну систему України&quo ;, пізніше — в Законі &quo ;Про місцеве самоврядування в Україні&quo ; він був збережений і поширений на дохідну частину місцевих бюджетів. Поточні видатки — витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. Видатки розвитку — витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, таких як фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами встановлені у Бюджетному кодексі України залежно від повноти надання тієї чи іншої послуги та наближення її до безпосереднього споживача. В розрізі тематики курсової роботи розглянемо першу групу видатків, тобто видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які максимально наближені до споживачів. Відповідно вони здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань. В складі сільських, селищних бюджетів виділяють відповідно загальний та спеціальний фонд, які формуються за рахунок таких джерел: Податок з доходів фізичних осіб, в частині 25%; Плата за землю, в частині 60%; Місцеві податки та збори 100%; Фіксований сільськогосподарський податок, в частині 100%; Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва - 43%; Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна 100%; Державне мито 100%; Адміністративні штрафи та інші санкції 100%; Дотація вирівнювання з районного бюджету; Інші джерела надходжень.

Рассадин), Балерина ("Соревнование", 1980, балетм. Л. Шереги), Анна ("Дом у дороги", 1985, балетм. А. М. Полубенцев), Констанция ("Три мушкетёра", 1987, балетм. Л. С. Лебедев). Др. партии и миниатюры: Зоя ("Клоп"), "Вечная весна", "Снегурочка". Т. Е. Кузовлева. КИКТА Валерий Григорьевич (р. 22.10.1941, noe. Владимировка Волковахского р-на Донецкой обл.), композитор. Засл. деят. иск-в России (1992). В 1965 окончил Моск. коне. (по классу композиции С. С. Богатырёва и Т. Н. Хренникова). Опираясь на традиции рус. классич. и совр. муз., К. создал глубоко индивидуальный творч. стиль. Темы и образы родной природы, истории России и Украины, сюжеты отечеств, литературы и современность вдохновили композитора на создание сочинений разл. жанров, в т. ч. балетов: "Золотая пора" (1963, Москва, Нар. т-р балета, балетм. Р. В. Захаров), "Данко" (1974), "Посвящение" (совм. с В. А. Овчинниковым, пост. 1975), "Муха-цокотуха" (1978, Новосибирский т-р, балетм. Ю. Н. Яшугин), "Дубровский" (1984, Горьковский т-р, балетм. А. Г. Бадрак), "Свет мой, Мария!" (1985, Т-р муз. комедии, Иркутск, балетм. Н

1. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

2. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

3. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

4. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

5. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

6. Облік і аналіз фінансових результатів
7. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
8. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

9. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

10. Організація та методика виконання курсових

11. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

12. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

13. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

14. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

15. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

16. Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Міський бюджет: пріоритети та механізми

18. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

19. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

20. Облік зносу та амортизації основних засобів

21. Основи побудови обліку праці та її оплати

22. Розробка та виконання програм на мові pascal.
23. Аналіз доходів та витрат банку
24. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

25. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

26. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

27. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

28. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

29. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

30. Готельні послуги: документація та облік

31. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

32. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

34. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

35. Облік готової продукції та її реалізації

36. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

37. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

38. Облік основних засобів та руху грошових коштів
39. Облік праці та її оплати
40. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

41. Облік та аудит

42. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

43. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

44. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

45. Організація обліку в магазині "Світанок"

46. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

47. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

48. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

50. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

51. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

52. Система та процес бухгалтерського обліку

53. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

54. Теоретичні основи обліку та аудиту
55. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
56. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

57. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

58. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

59. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

60. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

61. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

62. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

63. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

64. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

66. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

67. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

68. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

69. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

70. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
71. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби
72. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

73. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

74. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

75. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

76. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

77. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

78. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

79. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

80. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

82. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

83. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

84. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

85. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

86. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
87. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ
88. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

89. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

90. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

91. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

92. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

93. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

94. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

95. Аналіз обліку платників податків в Україні

96. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

97. Облік розрахунків з бюджетом за податками

98. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

99. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.