Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ Розділ 1. Технічна творчість: її суть, значення, використання творчих завдань 1.1 Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку учнів 1.2 Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності 1.3 Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі Розділ 2. Приклади проведення уроків праці в початкових класах 2.1 Урок: Сувеніри-подарунки з паперу (2 клас) 2.2 Урок: Витинанки, візерунки – це чудові подарунки (3 клас) Висновки Список використаних джерел Вступ За сучасних умов, коли відбувається зміна ціннісних орієнтацій в суспільстві, будується національна держава, відроджується національна культура, теж відчутна потреба в активізації естетичних факторів, але проявляється вона дуже суперечливо. Економічні і політичні труднощі породжують різні оцінки можливостей естетичного виховання сьогодні. Актуальність: Науково-технічний прогрес, охоплюючи всі сфери людської діяльності, стрімко перетворить продуктивні сили, весь технічний базис виробництва, істотно змінює характер і зміст праці, місце і роль людини в продуктивному процесі. Розвиток технічної творчості учнів - важливий засіб формування особистості технічно розвиненого учня. Воно припускає насамперед формування відповідних моральних якостей особистості, основ наукового світогляду, творчого відношення до праці, глибоких і міцних професійних і загальних знань, а також умінь і навичок гнучкого оперування цими знаннями на практиці. Об`єкт дослідження – технічна творчість учнів. Предмет дослідження – розвиток технічної творчості на уроках праці. Мета дослідження – з`ясувати особливості розвитку технічної творчості на уроках технічної праці. Завдання: сформувати уявлення про суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку учнів; охарактеризувати можливості для розвитку технічної творчості учнів початкових класів у процесі трудового навчання; навести приклади уроків трудового навчання. Розділ 1. Технічна творчість: її суть, значення, використання творчих завдань 1.1 Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку учнів Лише творче ставлення до своєї праці може дати помітні досягнення у будь-якій галузі діяльності. Ми бачимо не на прикладах видатних діячів у галузі науки, мистецтва, виробництва Підвищити продуктивність праці у галузі виробництва можна, застосовуючи нову техніку і технологію, а також впроваджуючи наукову організацію праці. Проте в усіх випадках важливим засобом просування вперед стає винахідництво та раціоналізація, за рахунок яких вдається досягти значної економії, значно підвищити продуктивність праці, піднести рівень якості продукції. Розвитку винахідництва й раціоналізації на сучасних промислових підприємствах приділяється надзвичайно велика увага. Тут створені спеціальні бюро раціоналізації та винахідництва, у складі яких працюють досвідчені інженери. Завданих таких бюро - вишукувати &quo ;вузькі місця&quo ;, тобто ті труднощі, що виникають у процесі роботи, і заохочувати учасників виробництва до їх подолання. Бюро раціоналізації та винахідництва розглядають усі пропозиції, які надходять до них, дають їм оцінку та рекомендують у разі потреби впроваджувати їх у виробництво.

Раціоналізація та винахідництво стимулюються матеріально. Проте за певних умов успіхи винахідників і раціоналізаторів могли б бути значно більшими, причому не останнє місце тут належить такій умові, як підготовка учнів до творчої праці в стінах школи. Проведене в свій час опитування ряду керівників провідних промислових підприємств показало, що вони чекають від випускників школи, які приходять до них, насамперед бажання і деякого вміння творчо ставитись до своєї праці. Таке бажання цілком зрозуміле. Адже включення робітників у винахідницьку і раціоналізаторську діяльність значно б полегшувалось і проходило більш ефективно, якби випускники школи, 18-річні дівчата та хлопці, ставали до робочого місця з бажанням критично аналізувати умови своєї діяльності, удосконалювати знаряддя праці, технологію виготовлення продукції ніщо, тобто якби вони були психологічно в якійсь мірі практично підготовлені до творчої праці. Досвід роботи передових шкіл та численні дослідження свідчать про те, то підготовка учнів до творчої праці у процесі навчання в школі цілком можлива. Технічної творчість дітей має багато спільною з технічною творчістю дорослих і разом з тим характеризуватися своїми особливостями. Вивчаючи сам процес технічної творчості, вчені поділяють його па окремі етани Гак, французький психолог Ж. Рібо виділяв у процесі творчості три фази: визрівання ідеї, відкриття або винахід і перевірку. Більш розгорнуту схему етапів винаходу запропонував американський психолог Росмен у своїй книзі &quo ;Психологія винахідника&quo ;. У ній виділено сім етапів винаходу: 1) розуміння потреби винаходу; 2) аналіз ціп потреби; 3) ознайомлення з наявною інформацією; 4) формулювання всіх існуючих об'єктивних розв'язань; 5) критичний їх аналіз; 6) народження ідеї новою винаходу; 7) експериментальна перевірка її. Російський психолог И.М. Якобсон у книзі &quo ;Процес творчої роботи винахідника&quo ; запропонував виділити такі стадії процесу винаходу: 1) період інтелектуальної творчої готовності; 2) усвідомлення потреби; 3) зародження ідеї - формулювання завдання; 4) стадія пошуків розв'язання; 5) одержання принципу винаходу; 6) перетворення принципу у схему; 7) стадія технічного оформлення та розгортання винаходу (креслення, розрахунки, модель, перевірка винаходу). Близьку до цього аналізу станів винаходу схему, запропонував С.М. Василевський. I. Попередня фаза: 1) усвідомлення погреби; 2) бажання задовольнити її; 3) формулювання завдання винаходу. II. Центральна фаза: 1) пошуки розв'язання; 2) одержання принципу рішення та перетворення його у схем): 3) початкове науково-технічне та економічне обґрунтування проекту винаходу. III. Заключна фаза: 1) дальше більш або менш розгорнуте технічне та економічне обґрунтування проекту; 2) більш деталізовані робочі креслення; 3) більш або менш закінчене виготовлення експериментальної 3), а потім і виробничою зразка винаходу. Г.С. Альтшулер у своїй книзі &quo ;Как научиться изобретать&quo ; формулює три основні стадії творчості винахідника: аналітична, оперативна та синтетична. Аналітична стадія творчості винахідника - це ланцюг логічних операцій, в якому одна ланки закономірно іде за іншою.

Вона складається з п'яти етапів: 1) поставити завдання; 2) уявити собі ідеальний кінцевий результат; 3) визначити, що заважає досягненню цього результату (тобто знайти протиріччя); 4) знайти, чому заважає (знайти причину протиріччя); 5) визначній, за яких умов не заважатиме (тобто знайти умови, за яких протиріччя знімається). Після аналітичної настає оперативна стадія творчого процесу: усунути причину протиріччя внесенням змін в об'єкт. Вона характеризується пошуком, який, на думку Г.С Адьтшудера, у загальному, вигляді повинен проходити однаково для всіх випадків: 1) перевірка можливих змін у самому об'єкті, тобто у даній машині, даному технологічному процесі (зміна розмірів, форми, матеріалу, взаємного розташування частин та ін.); 2) перевірка можливості поділу об'єкта на незалежні частини; 3) перевірка можливих змін у зовнішньому для даного об'єкта середовищі (заміна параметрів середовища, зміна середовища та ін.); 4) перевірка можливих змін у сусідніх (тобто таких, що працюють спільно з даним) об'єктах; 5) дослідження прообразів з інших галузей техніки (поставити питання: як дане протиріччя усувається и інших галузях техніки); 6) дослідження прообразів у природі (поставити питання: як дане протиріччя усувається в природі?); 7) повернення в разі потреби до вихідного завдання та розширення його умов. Остання, заключна стадія творчого процесу - синтетична - підказує винахідникові перевірку можливості використання його ідеї удосконалення в інших пристроях. Інакше кажучи, третя стадія веде винахідника до узагальнень та пошуку нових об'єктів, куди б можна було перенести його творчі знахідки. Якщо порівняти наведені вище висновки різних учених, то можна знайти в них багато спільнот. У всякому разі асі вони вказують на три найважливіших етапи творчого процесу: 1) підготовка винаходу; 2) робота над винаходом; 3) реалізація. Отже, у загальному вигляді процес технічної творчості уявляється всім однаковим. Проте, коли йдеться про деталізацію вказаних станів творчого процесу, то тут має місце деяка розбіжність, притому висновки вчених відбивають фактично не стільки послідовність станін творчої діяльності, оскільки логіку, у якій вона повинна проходити. На практиці творчі процеси відбивають типологічні та індивідуальні особливості. ІІроф. М.Д. Левітом пише у зв'язку з цим, що досі не зовсім зрозуміло, як виникає ідея винаходу. Інколи у процесі винаходу з'ясовується принцип розв'язання завдання дослідження, який потім конкретизується, перетворюючись у схему У деяких випадках принцип і схему винаходу винахідник встановлює майже одночасно, и інших - далі відкриття принципу винахідник не йде, а буває й так, що принцип відкриває один винахідник, а перетворює його у схему - інший. Так само не до кіпця зрозумілим є зміст та послідовність процесу творчої діяльності підлітків, хоч з цього приполу і виконано ряд дуже цікавих досліджень. Отже, в розв'язанні питань про навчання технічної творчості методисти не мають ще докладних психологічних рекомендацій, що значно утруднює їхню роботу. Розглянувши суть процесу технічної творчої діяльності у трактуванні психологів, перейдемо до питання, якого характеру трудову діяльність слід відносити до технічної творчості.

Навпаки вони майже завжди тягли за собою катастрофи, що надовго стримували дальший суспльний розвиток. Лише державний устрй, де побч принципв авторитарност правлння, яксно суспльно Aрарх й дисциплни збережен також елементи суспльно контрол та самодяльност (в х здорових формах) лише такий устрй у стан сво]часно стримати переродження диктатури в антисуспльний чинник  забезпечити нац корисне сполучення авторитарно]ст проводу зо збрною, дючою волею народних мас. При цьо]му сполученн вдбуваться постйна спвчиннсть мж творч]стю провдно меншост й працею, корективами й безпосеред]нми почуваннями середньо масово людини. В цей спосб переходить нормальний обмн функцй у нацонально-державному органзм, подбний до циркуляц крови в здорово лю]дини. Ц рвноваги не здбна додержати перманентна, застар]ла диктатура. ¶золюючи свою провдну меншсть вд мас, вона не лише усува псяку суспльну контролю, але й нищить природне джерело свого скрплення свжими силами з Aрунту

1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

2. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

3. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

4. Розвиток мовленнєвої культури учнів

5. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

6. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій
7. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання
8. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

9. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

10. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

11. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

12. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

13. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

14. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

15. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

16. Активність і творчість учнів на уроках історії

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

18. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

19. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

20. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

21. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

22. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
23. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
24. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

25. Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим

26. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання

27. Диференціація навчання на всіх етапах уроку

28. Изготовление космического аппарата типа шатл на уроках трудового обучения

29. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

30. Психотерапевтичні здібності лікаря

31. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів

32. Розвиток гнучкостi хлопчикiв 8-9 років першого року навчання в ушу

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

34. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

35. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

36. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

37. Трудовые коллективные споры

38. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений
39. Трудовые споры
40. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

41. Законодательная и нормативная регламентация документирования трудовых правоотношений

42. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

43. Трудовое право (Контрольная)

44. Трудовое право. (Контрольная)

45. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

46. Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

47. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

48. Трудовое право

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

50. Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника

51. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений

52. Статистика трудовых ресурсов

53. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

54. Трудовой договор
55. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права
56. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

57. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

58. Граждане как субъекты трудового права

59. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

60. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

61. Индивидуальные трудовые споры

62. Основания возникновения трудовых правоотношений

63. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

64. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

65. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

66. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

67. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

68. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

69. «Человек тыла» его трудовая жизнь, культура и быт в тылу в годы Великой Отечественной войны ( 1941- 1945 гг.)

70. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці
71. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
72. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

73. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

74. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

75. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

76. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

77. Урок в современной школе

78. Планы уроков английского языка

79. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

80. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

82. Трудовое воспитание младших школьников

83. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

84. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

85. Активные формы работ на уроках математики

86. Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда
87. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
88. Нетрадиционные формы урока

89. Ролевые игры на уроках английского языка

90. Конспект традиционного урока

91. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

92. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

93. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

94. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

95. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

96. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

97. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

98. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

99. Фашизм. История и уроки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.