Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства Запоріжжя 2005 ВступВся контрольно-ревізійна діяльність податкової служби України здійснюється у відповідних правових формах, що викликає потребу в дослідженні саме правових питань діяльності податкових органів України. Серед важливих завдань, які стоять перед працівниками державних податкових служб, не в останню чергу є правильне оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства. Від цього значною мірою належить дотримання завдань, які держава та суспільство ставлять перед податковими службами. Так, проведений аналіз скасованих ДПА у Харківській області рішень, прийнятих податковими інспекціями за І півріччя 2005 року, свідчить про те, що причинами скасування більш, ніж десятої їх частини є неякісне проведення перевірок і оформлення матеріалів за ними1. Актуальність теми реферату зумовлюється суттєвим зростанням ролі податкової служби в сучасному розвитку економіки України і, у зв’язку з цим, посиленням необхідності удосконалення її правового регулювання. Мета роботи полягає у системному аналізі сучасного стану особливостей та порядку оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства. Методи дослідження випливають з вимог комплексного та об’єктивного аналізу оформлення результатів документальних перевірок діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства з боку суб’єктів підприємницької діяльності. Дослідження проведено на основі формально-логічного, системно-функціонального, порівняльно-правового та інших загальних та спеціальних наукових методів. Нормативно-правову база роботи становлять законодавчі, інші нормативно-правові акти, ухвалені відповідними органами державної влади, накази та роз’яснення Державної податкової адміністрації України. Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавстваОргани державної податкової служби від імені держави здійснюють планові та позапланові документальні перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Зміст та правила складання акта документальної перевірки чітко обумовлено відповідними нормативними актами Державної податкової адміністрації України. Це накази ДПА „Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” (від 10.08.2005 № 327); „Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб” (від 1 квітня 2004 р. № 187); „Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами” (від 11 червня 2004 р.

№326); „Про затвердження форм актів перевірок” (від 31 січня 2003 р. № 50); „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення” (№ 165 від 30.05.97); „Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 № 68” (від 15.12.2003 № 599). За результатами проведеної документальної перевірки складається акт документальної перевірки. Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема, норм валютного законодавства (а також невиконання платником податків законних вимог посадової особи податкових органів, яка проводила перевірку). За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень валютного законодавства. Факти виявлених порушень податкового та валютного законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко, об’єктивно та в повній мірі, з посиланнями на первинні або інші документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність зазначених фактів. Акт документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. У разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника податків, що перевіряється. Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах державної податкової служби, інший — залишається суб’єкту підприємницької діяльності. У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті. В акті документальної перевірки, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних. Крім того, усі вартісні показники відображаються в національній валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки з вказівкою їх еквівалента в національній валюті України за курсом валют, що встановлений Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції. Законодавцем встановлено, що інформація, що міститься в акті документальної перевірки, не підлягає розголошенню органом державної податкової служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством. Додамо, що у разі, якщо платник податків відмовляється від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з отриманням інших об’єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до перевірки.

Акт відмови від допуску до перевірки (та акт відмови від підпису) підписується не менш як трьома особами. Акт документальної перевірки повинен складатися з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку. Вступна частина акта документальної перевірки повинна містити такі дані: — місцезнаходження суб’єкта господарювання (місце розташування об’єкта власності, щодо якого проводиться перевірка). — повне і скорочене найменування суб’єкта господарювання відповідно до установчих документів. — підстави для проведення перевірки відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” та інших законодавчих актів. — дата та номер направлення на виїзну планову чи позапланову перевірку, назва органу державної податкової служби, який його виписав. Дати та номери наказів керівника органу державної податкової служби на проведення позапланової перевірки, продовження термінів проведення перевірок. Якщо виїзна позапланова перевірка у відповідних випадках здійснюється на підставі рішення суду, зазначається назва суду, який прийняв відповідне рішення щодо здійснення виїзної позапланової перевірки, його номер та дата, термін проведення перевірки. — посади, назва структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводять перевірку. — тип перевірки (невиїзна документальна, виїзна планова чи позапланова перевірка). — період, за який проводиться перевірка діяльності суб’єкта господарювання. — інформація про направлення суб’єкту господарювання повідомлення про проведення планової виїзної перевірки. — інформація про наявність журналу реєстрації перевірок суб’єкта господарювання та вчинення в ньому запису про проведення перевірки. Загальні положення акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок повинні містити такі дані: — термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки). — інформація про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення та звільнення із займаної посади. — дані про реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта господарювання в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік органом державної податкової служби (назва документа, назва органу державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер). — дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір їх внесків до статутного фонду, форма внесення (у разі необхідності), а також коди за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційні номери (для фізичних осіб). — інформація про те, чи є суб’єкт господарювання засновником (учасником), акціонером іншого суб’єкта господарської діяльності. — код форми власності, підпорядкованість для державних підприємств. — перелік структурних підрозділів, у тому числі філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, створених у встановленому порядку (у разі їх наявності).

Официальный характер судебной медицины также отличает ее от других медицинских дисциплин. Порядок назначения, производства и оформления результатов строго регламентируется соответствующим процессуальным законодательством. Проведение большинства исследований связано с обязательным использованием различных официальных нормативных документов: правил, инструкций, методических рекомендаций и т.Pд. Так, все исследования проводятся в соответствии с «Инструкцией по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы». По результатам судебно-медицинской экспертизы составляется «Заключение эксперта». Оно имеет свою структуру и порядок заполнения. Во вводной части имеется расписка эксперта о разъяснении его обязанностей и предупреждении его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. IV. Политический характер судебной медицины также отличает ее от других медицинских дисциплин. В мире отдельные расследования продолжаются в течение десятков лет. Эти расследования приводят к различным, подчас противоположным результатам в зависимости от изменения политической обстановки в странах

1. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

2. Порядок оформлення результатів ревізії

3. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

4. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

5. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

6. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
7. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності
8. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

9. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

10. Трудовий договір та порядок його оформлення

11. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

12. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

13. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

14. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

15. Переоценка активов: порядок оформления и учет

16. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

17. Поняття, підстави та порядок спадкування

18. Трудовий договір та порядок його укладення

19. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

20. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

21. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

22. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі
23. Методика та порядок проведення презентацій
24. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

25. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

26. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

27. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

28. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

29. Особливості та режими зварювання різних металів

30. Товарознавча експертиза та митне оформлення заморожених плодоовочів

31. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

32. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Порядок оформления налоговых проверок

34. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

35. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

36. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

37. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

38. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

41. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

42. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

43. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

44. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

45. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

46. Цветовое и звуковое оформление степных пейзажей в прозе А.П.Чехова

47. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

48. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

50. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

51. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

52. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

53. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

54. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
55. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
56. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

57. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

58. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

59. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

60. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

61. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

62. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

63. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

64. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

66. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

67. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

68. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

69. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

70. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
71. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
72. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

73. Дослідження та розробки на підприємстві

74. Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства

75. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

76. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

77. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

78. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

79. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

80. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

82. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

83. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

84. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

85. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

86. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства
87. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
88. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок)

89. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

90. Фінансова діяльність субєктів господарювання

91. Фінансова санація та банкрутство підприємств

92. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

93. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

94. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

95. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

96. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

97. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

98. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

99. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.