Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 1.1 Сутність, структура та призначення оборотних активів підприємства 1.2 Джерела формування оборотних активів підприємства 1.3 Методичні підходи до оцінювання ефективності використання оборотних активів підприємства РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 2.1 Загальна характеристика діяльності промислових підприємств Липовецького району 2.2 Оцінка складу та структури оборотних активів промислових підприємств Липовецького району 2.3 Оцінка джерел формування оборотних активів підприємств 2.4 Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємств Липовецького району РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Економічний механізм формування та ефективного використання оборотних активів викликає інтерес як у теоретиків, так і практиків. В умовах трансформаційної економіки відбувається перехід до ринкових методів господарювання та переосмислюється роль оборотних активів в управлінні промисловістю. Облік відіграє важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу управління, оскільки є базою для формування управлінської звітності, іншими словами він є підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Оборотні активи підприємства набули нових істотних змін у формуванні джерел їх фінансування і, в першу чергу, за рахунок нових фінансових інструментів, що найбільш сильно вплинули на процес прийняття тактичних та стратегічних управлінських рішень. Все це і ускладнює відображення в обліку господарських операцій та пошук практичних рішень, які впливають на умови і фактори руху оборотних активів. Доцільність обраної теми полягає у дослідженні ряду проблем які властиві економічній діяльності сучасних український підприємств. Серед них головною із яких є проблема ефективного управління оборотними активами, високий рівень ефективності використання яких в певній мірі забезпечує стійкий фінансовий стан, кредитоспроможність, інвестиційну привабливість та зміцнює фінансову безпеку господарюючого суб’єкта. Проблеми методології, теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з обліком, аналізом та управлінням оборотними активами знайшли відображення у працях багатьох вітчизняних вчених. Проте, відсутня єдина методика аналізу оборотних активів підприємств, яка вимагає подальших досліджень і наукових розробок. Існує необхідність у створенні такої методики обліку та аналізу оборотних активів, яка б дозволила не тільки чітко визначити їх фінансовий стан, а й була б доступною у використанні, зрозумілою та економічно ефективною з точки зору співвідношення “вигода - витрати”. Зазначене вище ще раз підтверджує актуальність теми дослідження та практичну значимість роботи. В обліку оборотних активів проблемними питаннями є: з’ясування значення категорії “оборотні активи” в обліково-економічній літературі; неузгодженість між економічними термінами “оборотні кошти”, “оборотні активи” та “оборотний капітал”; методологічні аспекти відображення оборотних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку; класифікація оборотних активів як об’єктів обліку; методика аналізу наявності та ефективного використання оборотних активів, складання управлінської звітності тощо.

Вибір даної теми дослідження зумовлений тим, що дані обліку повинні забезпечувати можливість прийняття управлінських рішень щодо оборотних активів, а це можливо лише за умови правильного ведення обліку, що в свою чергу забезпечує достовірність облікових даних. Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування сутності, змісту, ролі оборотних активів в господарській діяльності підприємств Липовецького району та ефективності їх використання. Об’єктом дослідження курсової роботи є використання оборотних активів на промислових підприємствах Липовецького району. Предметом дослідження є забезпеченість підприємств оборотними активами та ефективність управління ними. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: обґрунтувати концептуальні підходи щодо сутності та значення оборотних активів та джерел їх фінансування; узагальнити класифікаційні ознаки оборотних активів у розрізі їх типів з метою визначення критеріїв визнання оборотних активів як об’єктів обліку та аналізу; провести аналіз забезпеченості підприємств оборотними активами та ефективності їх використання; розробити практичні рекомендації щодо покращення використання оборотних активів відповідно до вимог системи управління. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ Сутність, структура та призначення оборотних активів підприємства За характером участі у діяльності підприємства його активи, тобто вся сукупність використаного для здійснення діяльності майна, ділиться на необоротні та оборотні. Відмінність між необоротними і оборотними активами визначається тривалістю циклу використання активів у виробництві продукції. Для необоротних активів характерне збереження речової форми в ході виробничого процесу протягом тривалого часу, зношуються вони повільно і оборот їх явно не спостерігається. До оборотних активів відноситься та частина майна, яка використовується протягом одного виробничого циклу і повністю переносить свою вартість на вартість продукції, що виробляється, змінюючи свою натурально-речову форму. Серед публікацій останніх років досить мало таких, які б були повністю присвячені дослідженню сутності понять “оборотні активи”, “оборотні кошти” та “оборотний капітал”, а поняття в переважній більшості публікацій розглядаються у контексті управління та контролю. Проаналізувавши поняття “оборотні активи” в різних літературних джерелах, можна виділити чотири підходи економістів до трактування сутності даного поняття: це сукупність оборотних фондів та фондів обігу; це оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу; це активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті, або будуть перетворені на гроші протягом одного року; це гроші, запаси, борги третіх осіб, короткострокові фінансові вкладення. Серед вчених найбільше прихильників першого та другого підходу. Згідно п.4 П(С) БО «Баланс» оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати балансу .

Склад оборотних активів підприємства згідно з П(С)БО 2 «Баланс» подано на рисунку 1.1. Рисунок 1.1 - Склад оборотних активів підприємства Отже, виробничі запаси – це комплексна група, що включає сировину, основні матеріали, куповані напівфабрикати, паливо, тару, запасні частини, малоцінні і швидкозношувані предмети. Векселі одержані – це заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. Дебіторська заборгованість – це заборгованість покупців або замовників за продані товари чи надані послуги, заборгованість фінансових і податкових органів перед підприємством, сума нарахованих дивідендів, процентів чи роялті, що підлягають надходженню, тощо. Поточні фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (окрім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів). Грошові кошти та їх еквіваленти – це кошти у касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Інші оборотні активи – це оборотні активи, які не можуть бути включені до наведених вище оборотних активів. Оборотні активи підприємства у вартісній оцінці отримали на практиці назву оборотних засобів. Оборотні засоби підприємства – це сукупність грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні виробничі фонди і фонди обігу з метою забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції . Як вже зазначалось, оборотні кошти авансуються в оборотні фонди та фонди обігу, поєднання яких є економічною сутністю оборотних коштів, покликаних забезпечити безперервність усього процесу відтворення, в ході якого фонди обов’язково проходять усі стадії від виробництва до споживання. Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва. Вони матеріалізуються в предметах праці (сировині, матеріалах, паливі та ін.) та частково в засобах праці у вигляді малоцінних швидкозношуваних предметах та втілюються у виробничих запасах, незавершеному виробництві, напівфабрикатах власного виробництва, також вони представлені витратами майбутніх періодів, які необхідні для встановлення нового обладнання, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв та агрегатів та ін. Інший елемент оборотних коштів – фонди обігу. Вони не приймають безпосередньої участі в процесі виробництва, їх призначення полягає в забезпеченні ресурсами процесу обігу, в обслуговуванні кругообігу засобів підприємства та досягненні єдності виробництва та обігу. Фонди обігу знаходять своє відображення в готовій продукції та грошових коштах. Але під фондом в обліковому значенні необхідно розуміти такі категорії пасиву, яким в активі протиставляються засоби найрізноманітнішого призначення, закріплені за підприємством. До оборотних виробничих фондів належать виробничі запаси, незавершене виробництво, МШП, брак у виробництві, напівфабрикати, тварини на вирощуванні та відгодівлі, витрати майбутніх періодів, а до фондів обігу – готова продукція на складі, товари, грошові кошти, дебіторська заборгованість .

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Соціальні інститути.

2. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

3. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

4. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології

5. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

6. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства
7. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття
8. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

9. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

10. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

11. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

12. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

13. Диплом Программная система "Аттестации ИТ-специалистов"

14. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word`2000)

15. Рекомендации КАК НАПИСАТЬ ДИПЛОМ? в техническом ВУЗе

16. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Учет и анализ финансовых результатов (на примере ООО "Карат", г. Биробиджан) ([Диплом])

18. Соціальне становище Запорізького краю

19. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

20. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

21. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

22. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word
23. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.
24. Диплом из СГМТ по pасчету паpового котла

25. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

26. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

27. Диплом - Проектирование котельной

28. Диплом по технологии машин

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

31. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

32. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

34. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

35. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

36. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

37. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

38. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)
39. Диплом по гражданскому праву
40. Соціальні проблеми у ЗМІ

41. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

42. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

43. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

44. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

45. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

46. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

47. Мораль і соціальне управління

48. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов

49. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

50. Сутність і значення соціального страхування

51. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

52. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

53. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

54. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
55. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
56. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

57. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

58. Шляхи енергозбереження в сільському господарстві

59. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

60. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

61. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

62. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

63. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

64. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

65. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

66. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

67. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

68. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

69. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

70. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"
71. Матеріальна частина артилерії
72. Соціальна інфраструктура України

73. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

74. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

75. Розвиток соціальної географії в СРСР

76. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

77. Історія соціально-економічної географії світу

78. Актове, приказне і колегіальне діловодство

79. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

80. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

81. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

82. Інститут глави держави в Україні

83. Інститути державної влади Ізраїлю

84. Мiжнародно-правовi механiзми вирiшення мiжнародних спорiв мирним шляхом

85. Нотаріальне оформлення документів

86. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
87. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
88. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

89. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

90. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

91. Правовий статус територіальної громади

92. Правовідносини у сфері соціального захисту

93. Принципи нотаріального процесуального права

94. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

95. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

96. Система соціального захисту в Україні

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

97. Соціальна захищеність дітей в Україні

98. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

99. Соціальне партнерство в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.