Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний маркетинг” Виконав: студент 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Хаткевич Юрій Перевірив: Викладач Крайнюченко Ольга Феодосіївна Київ – 2009 ЗмістТеоретичне питання 15. Діагностика міжнародного економічного середовища Теоретичне питання 47. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок Задача Список використаної літератури Теоретичне питання 15. Діагностика міжнародного економічного середовища Міжнародне середовище –– це сукупність економічних, соціально-культурних, політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або ускладнюють її. Міжнародне економічне середовище — сукупність економічних умов, процесів, чинників, що сприяють чи протидіють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності. До міжнародного економічного середовища можна віднести складові: міжнародну торгівлю; платіжний баланс; зовнішньоторгівельну політику; міжнародну інвестиційну діяльність; міжнародні організації; міжнародну економічну інтеграцію. Отже, діагностика міжнародного економічного середовища полягає у діагностиці його складових частин. Міжнародна торгівля 1 Міжнародна торгівля — історично перша форма міжнародних економічних відносин (якщо не брати до уваги натуральний обмін), що являє собою обмін товарами та послугами між державами. Для національного господарства участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля — це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивозу (експорту) та ввозу (імпорту) товарів та послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних держав утворює міжнародну торгівлю. Міжнародна торгівля — це складна соціально-економічна категорія, яку можна розглядати в двох аспектах: Рис. 1. Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі Для оцінки масштабів, темпів, тенденцій, напрямів розвитку міжнародної торгівлі доцільно використовувати систему показників, яка складається з 6 груп. 1. Абсолютні показники: – експорт (реекспорт), – імпорт (реімпорт), – зовнішньоторговельний обіг (ЗТО), – «генеральна» торгівля, – «спеціальна» торгівля, – фізичний обсяг зовнішньої торгівлі. 2. Структурні показники: – товарна структура експорту та імпорту, – географічна структура експорту та імпорту. 3. Показники інтенсивності торгівлі: – обсяг експорту, імпорту чи зовнішньоторговельного обігу на душу населення; – експортна, імпортна чи зовнішньоторговельна квота. 4. Підсумовуючі показники: – сальдо торговельного балансу, – сальдо балансу послуг та некомерційних операцій, – сальдо балансу з поточних операцій, – індекс «умови торгівлі». 5. Показники динаміки. 6. Показники зіставлення. Сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі характеризується такими особливостями: 1. Різким зростанням обсягів експорту та імпорту (див.табл.1). 2. Зростанням ролі зовнішньої торгівлі в економічному розвитку більшості країн, про що свідчить зростання експортної квоти країн (див.т

абл.2). Таблиця 1. Динаміка фізичного обсягу світової торгівлі (1980р. – 100 %) Показники 1970 р. 1985 р. 1990 р. ЕКСПОРТ, в цілому 62 112 152 у тому числі: • індустріально розвинуті країни 54 118 154 • Країни, що розвиваються 79 98 156 • Східноєвропейські країни 53 113 110 ІМПОРТ, в цілому 58 114 160 у тому числі: •Індустріально розвинуті країни 62 117 163 •Країни, що розвиваються 49 106 159 •Східноєвропейські країни 48 123 131 Таблиця 2. Динаміка експортної квоти індустріально розвинутих країн КРАЇНА 1960 р. 1975 р. 1990 р. США 4.0 7.2 6.7 Великобританія 13.9 14.3 16.4 ФРН 15.8 21.2 26.9 Франція 11.4 15.5 17.6 Італія 9.8 20.3 15.5 Нідерланди 35.9 43.1 45.7 Бельгія та Люксембург 29.8 44.6 58.7 Швеція 21.0 25.1 27.6 Швейцарія 22.4 23.9 27.3 Данія 24.9 24.6 24.5 де Ке – експортна квота країни, ( %) Е – річна вартість експорту, ВВП – валовий внутрішній продукт за рік. 3. Вкрай нерівномірне зростання світових цін на основні види товарів. 4. Зміни в товарній структурі світової торгівлі: збільшення питомої ваги готових виробів та напівфабрикатів; зростання частки машин, обладнання та транспортних засобів; інтенсифікація обміну продукцією інтелектуальної праці (ліцензіями, «ноу-хау», інжиніринговими послугами). 5. Зрушення в географічному розподілі товарних потоків. 6. Розповсюдження сталих та довгострокових відносин між постачальниками та покупцями, зростання питомої ваги внутрішньофірмових постачань у межах ТНК. 7. Зростання ролі країн, що розвиваються, у світовій торгівлі. 8. Послаблення позицій США, Великобританії, Франції, Італії при істотному зміцненні позицій Японії та нових індустріальних країн. 9. Посилення конкуренції між трьома центрами світового економічного розвитку: США, Японією та країнами ЄС. 10. Активізація (починаючи з другої половини 70-х років) зустрічної торгівлі. 11. Посилення протекціоністських тенденцій у зовнішньо-економічній політиці більшості країн. 12. Поява тенденції до створення замкнутих економічних просторів (див. рис. 2). Рис. 2. Питома вага внутрішньогрупової та міжгрупової торгівлі у світовому експорті, % (Джерело: ООН, Департамент з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН, 1993 р.) Платіжний баланс 2 Платіжний баланс — співвідношення між платежами, здійсненими економічними суб’єктами даної країни в інших країнах, та надходженнями, які одержані ними з інших країн за певний період часу (місяць, квартал, рік). Платіжний баланс: • у більшості країн оприлюднюється; • в країнах з розвинутою ринковою економікою розробляється за схемою, яка рекомендована Міжнародним валютним фондом (див. рис. 3); • чітко відображає економічне становище країни; • широко використовується для прогнозування та макроекономічного регулювання. Рис. 3. Схема платіжного балансу (рекомендована МВФ) Стан платіжного балансу країни визначають: • економічний потенціал, • особливості структури економіки, • участь у міжнародному поділі праці, • зв’язки із світовим ринком позичкових капіталів, • стан державного регулювання економіки і зовнішньоекономічних зв’язків. Наслідки дефіциту платіжного балансу: • посилення валютного контролю, • зниження курсу національної валюти, • зростання обсягу позик за кордоном, • проблема економічної залежності (відносини з МВФ) Наслідки надлишку платіжного балансу: • тиск з боку інших країн з вимогами лібералізації торгівлі (відкриття ринків) та стимулювання споживання • перетворення країни в нетто-експортера капіталу.

Сальдо (від італ. salgo — розрахунок) у міжнародних розрахунках — різниця між обсягом експорту та імпорту. Види експортно-імпортного сальдо: • сальдо торговельного балансу, • сальдо балансу послуг, • сальдо балансу послуг та некомерційних операцій, • сальдо балансу поточних операцій, • сальдо платіжного балансу. Зовнішньоторговельна політика 3 Кожна країна будує свої міжнародні відносини, виходячи з зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики. Зовнішньоекономічна політика — генеральна лінія дій, система заходів, які провадить держава у сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торговельних обмежень, залучення іноземних інвестицій, зарубіжного інвестування, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим країнам, здійснення спільних економічних проектів відповідно до інтересів країни. Зовнішньоторговельна політика –– сукупність методів, прийомів та механізмів регулювання обсягів та спрямованості експорту та імпорту, які застосовує держава з метою реалізації зовнішньоекономічної політики в цілому. Історично відомі два основні напрями у формулюванні зовнішньоторговельної політики: протекціонізм та лібералізація (рис. 4). Рис.4. Типи зовнішньоторговельної політики «Вільна торгівля» — відсутність будь-яких бар’єрів та обмежень у торгівлі між державами. Реалізується тільки у вільних економічних зонах. Лібералізація — розширення свободи економічних дій, скорочення кількості та зниження рівня обмежень у торгівлі з іншими країнами. Протекціонізм (від лат. proc io – прикриття) –– державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції. Неопротекціонізм — сучасні обмеження на міжнародну торгівлю, які застосовуються країнами як доповнення до традиційних форм обмеження небажаного імпорту або замість них. Обгрунтований (селективний) протекціонізм –– захист окремої галузі економіки, групи підприємств, а не всього національного виробництва, або протекціонізм у торгівлі з окремими країнами і за окремими групами товарів. Автаркія –– політика економічного відокремлення країни, спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе усім необхідним самостійно. Для реалізації зовнішньоторговельної політики уряди використовують спеціальні методи та інструменти (рис. 5). Рис. 5. Методи та інструменти регулювання зовнішньої торгівлі Превентивне правове регулювання: – система міжнародних торговельних договорів, угод та протоколів; – застереження в угодах (захисні, валютні, інфляційні, податкові, патентні, «ескалаторні», форс-мажорні та застереження щодо страхування). Торговельні режими: – режим найбільшого сприяння, – преференційний, – звичайний (простий), – дискримінаційний (застосовується тимчасово). Митне оподаткування: – митний тариф (система товарної класифікації тарифу, структура тарифу, види мита, метод визначення країни походження товару); – митні податки та збори. Внутрішнє (національне) оподаткування імпортних товарів –– відповідно до положень ГАТТ національні податки та збори повинні застосовуватися до іноземних товарів у такому ж розмірі, як і до товарів вітчизняного виробництва.

Чи все те реч, про як невльно говорити? Рчи, що не мають някого значення для нашого краю, у якм 10% людност жиди? Чи, може, нарешт, се все антисемтськ вигадки? Здаться, що н, бо ось що читамо, прим., у варшавськм жидвськм орган «Gтos», у збрнй статт вд редакц, в якй засдають також свтл одиниц жидвськ: «Жидвському питанню з погляду суспльно-економчного особливе забарвлення нада зорганзована вдрубнсть. Жидвський визиск свом змстом не рзниться вд звичайного визиску, але рзниться особливо гидкою формою. Народ, позбавлений земл й обмежений у вибор занять, зробився паразитом, що живе з кроваво прац нших. Уняте в тсн карби лучност, ддично виспецалзуване до сповнювання лиш деяких чинностей жидвство витворило особливу збрну органзацю, призначену одиноко до визискування нших. Бувають мж жидами не тльки капталсти, але також пролетар; та дивний се пролетарат, бо хоч часто майже вмира з голоду, та засоби для свойого снування здобува звичайно тльки визиском чужих елементв

1. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

4. Характеристики основных форм оздоровительной культуры

5. Особливості економічного розвитку Київської Русі

6. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
7. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры
8. Характеристика организационных форм международного бизнеса

9. Міжнародна економічна система та її головні елементи

10. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

11. Ревізія як елемент методу економічного контролю

12. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

13. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

14. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

15. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

16. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

18. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

19. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

20. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

21. Міжнародна економіка

22. Міжнародні економічні відносини
23. Міжнародні економічні відносини
24. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

25. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

26. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

27. Міжнародна економіка

28. Мышление: его общая характеристика, операции, формы, виды

29. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

30. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

31. Екологічні аспекти економічного розвитку

32. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

33. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

34. Історія розвитку економічного аналізу

35. Міжнародна економічна інтеграція

36. Передумови "Японського економічного дива"

37. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

38. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
39. Теорія економічного аналізу
40. Циклічність економічного розвитку

41. Концепції історичних етапів економічного розвитку

42. Предмет та метод економічного аналізу

43. Методи та прийоми економічного аналізу

44. Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

45. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

46. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

47. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

48. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

49. Сравнительная характеристика форм бухгалтерского учета

50. Економіко-географічна характеристика Румунії

51. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

52. Характеристика формы российского государства на современном этапе

53. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

54. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба
55. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах
56. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

57. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

58. Економічна характеристика країн Африки

59. Міжнародний кредит у світовій економіці

60. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

61. Середовище міжнародного маркетингу

62. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

63. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

64. Форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах

Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

65. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

66. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

67. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

68. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

69. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

70. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища
71. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
72. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

73. Загальна характеристика основних економічних моделей

74. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

75. Форми і методи регулювання економіки державою

76. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

77. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

78. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

79. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

80. Поиск внеземных форм жизни

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

82. Поиск внеземных форм жизни

83. Патологические формы простейших и их биология

84. Редкие растения, краткая характеристика

85. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

86. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
87. Экономико-географическая характеристика Белоруссии
88. Общая характеристика степной зоны

89. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

90. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

91. Характеристика Австралии

92. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

93. Экономико-географическая характеристика Московского региона

94. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

95. Экономико-географическая характеристика Японии

96. Комплексная характеристика Бразилии

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

97. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

98. Общая характеристика Туниса

99. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.