Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ВИШНЕВСЬКА Галина Георгіївна Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму 26.00.06 – прикладна культурологія. Культурні практики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі культурології Київського національного університету культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Київ. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Поплавський Михайло Михайлович, Київський національний університет культури і мистецтв, ректор Офіційні опоненти: доктор історичних наук Любовець Олена Миколаївна, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії кандидат географічних наук, доцент. Стафійчук Валентин Іванович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри країнознавства і туризму. Захист відбудеться &quo ;01&quo ; липня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою 01601, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв за адресою 01601, м. Київ, вул. Щорса, 36. Автореферат розісланий 30.05.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради. Л.Г. Петрова Загальна характеристика роботи Актуальність дослідження. Згідно з „Державною програмою розвитку туризму в Україні на 2002–2010 роки” туризм є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури. Визначивши таку важливість туризму, український уряд, постановою якого було затверджено цю програму, надав першочергового значення і науковим розробкам у цій сфері. На це ж зорієнтовує наукову громадськість і Указ Президента України №136/2007 від 21.02.2007 року „Про заходи щодо туризму і курортів в Україні”, згідно з яким 2008 рік оголошено „Роком туризму і курортів в Україні”. В світлі зазначених чинників постає незаперечною актуальність звернень науковців до всебічного дослідження й вивчення різних аспектів такої соціокультурної практики, як туризм. Саме з цієї причини досить актуальним у науковому плані є і дослідження інфраструктури туризму, зокрема, готельного господарства, яке складає частину сфери гостинності конкретного міста або туристського регіону поряд з іншими об’єктами, які забезпечують їх туристичну привабливість. Досі в системі міждисциплінарних досліджень проблем розвитку туризму культурологічним аспектам не приділялося належної уваги. Тому низький рівень використання потужного туристського потенціалу України пояснюється не лише недоліками державної політики, а й недостатньою теоретичною обґрунтованістю соціально-економічної стратегії його освоєння як на національному, так і на регіональному рівнях. Ці міркування стосуються і міста Києва як однієї з найвідоміших і найпотужніших туристичних атракцій України.

Мало дослідженою науковцями залишається і сфера гостинності міста, у тому числі з точки зору її формування та етапів розвитку. Особливо актуальним це уявляється у зв’язку з роллю Києва, яку він відігравав як в контексті традиційних видів масового подорожування, так і в контексті становлення та розвитку у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. нової соціокультурної практики в Україні – туризму. Цим і зумовлений вибір теми дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснене за планами науково-дослідної роботи кафедри культурології і цільової комплексної програми наукових досліджень Київського національного університету культури і мистецтв „Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України” (Державний реєстраційний № 0107U009539). Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі залучення нових архівних документів, використання інших джерел з’ясувати особливості еволюції сфери гостинності міста Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті становлення і розвитку туризму в Україні. У відповідності до поставленої мети визначені такі завдання: - проаналізувати історіографію проблеми та визначити стан наукової розробки останньої; - виявити джерельну базу дослідження; - визначити теоретичні та методологічні засади дослідження; - уточнити основні поняття, за допомогою яких здійснюватиметься аналіз сфери гостинності Києва, зокрема, „заклади гостинності”, „церковно-монастирські заклади гостинності”, „світські заклади гостинності”; - з’ясувати роль Києва як духовного і релігійного центру православного паломництва; - виявити роль Києва у становленні і розвитку туризму як нової соціо-культурної практики в Україні наприкінці ХІХ століття. Об'єкт дослідження – становлення і розвиток туризму як соціокультурної практики в Україні. Предмет дослідження – еволюція сфери гостинності Києва у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. в контексті розвитку туризму в Україні. Хронологічні межі дослідження охоплюють період українського культурно-національного відродження, що відбувалося в умовах інтенсивного розвитку капіталізму в Україні, проявом чого стало поширення як суто ділових подорожей, так і подорожей, що набули організаційних форм краєзнавчого туризму внаслідок пробудження інтересу до власної історії і культури. Ці процеси суттєво вплинули на розвиток сфери гостинності Києва як одного з провідних культурних, релігійних, торгово-фінансових та промислових центрів України. Методи дослідження зумовлені специфікою предмету, ґрунтуються на засадах сучасної методології соціально-гуманітарного пізнання і спираються на принципи історизму, об'єктивності і системності. Використовувалися загально-наукові методи аналізу і синтезу, метод класифікації. Застосовувалися проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, історико-порівняльний, історико-генетичний, аналітичний та описовий методи, які дають змогу розкрити історичну сутність досліджуваного явища та його специфіку в контексті соціальних зв’язків. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше у вітчизняній культурології здійснено комплексний аналіз еволюції сфери гостинності Києва під впливом православного паломництва, а також ділового і культурно-історичного туризму, становлення яких було викликано соціокультурними процесами національно-культурного відродження України в період другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Дослідження здійснено на матеріалах Державного архіву м. Києва, дореволюційної періодики і видань, що відображують еволюцію сфери гостинності міста в зазначений період. Введення в науковий обіг значної кількості архівних джерел дозволило по-новому поглянути на процес становлення та розвитку сфери гостинності Києва, а також глибше осмислити окремі сторінки історії української культури і туризму. В дисертації уточнено поняття: „гостинність”, „сфера гостинності”, „заклади гостинності”, „релігійна гостинність”, „світська гостинність”. Охарактеризовано особливості релігійної гостинності і діяльності церковно-монастирських закладів гостинності. Визначено особливості становлення і функціонування світських закладів гостинності Києва. Досліджено динаміку розвитку світських закладів гостинності Києва; визначено характер цієї динаміки і чинники, що впливали на неї. Виявлений вплив ділового туризму на сферу гостинності міста. Визначений соціальний склад суб’єктів, що займалися підприємницькою діяльністю в сфері гостинності Києва. Практичне значення дисертації полягає у можливості використання її матеріалів, положень та результатів при викладанні загальних і спеціальних курсів та укладанні їх програм, зокрема, „Теорія і історія культури”, „Історія української культури”, „Історія туризму в Україні”, „Історія міжнародного туризму”, „Історія гостинності в Україні”, „Історія готельно-ресторанної справи в Україні”. Результати дисертації можуть бути використані для подальших наукових досліджень з проблем історії української культури, історії туризму в Україні, історії гостинності в Україні. Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження оприлюднювалися автором у вигляді доповідей та повідомлень на конференціях: Другій Міжнародній науково-практичній конференції „Туризм на порозі ІІІ тисячоліття” (м. Ялта, 2001 р.), Третій Міжнародній науково-практичній конференції „Туризм на порозі ІІІ тисячоліття” (м. Ялта, 2002 р.), Науково-практичній конференції „Мистецька освіта в Україні в умовах інтеграції в європейський художній простір” (м. Київ, 2004 р.), Четвертій Міжнародній науково-практичній конференції „Гуманізація вищої освіти: філософські виміри” (м. Суми – м. Бердянськ, 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Духовна культура як домінанта українського життєтворення” (м. Київ, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур” (м. Київ, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми трансформації у Польщі і в Україні” (м. Варшава – м. Київ, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії” (м. Київ, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції Y Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва „Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації” (м.

Назва Украна, як бачимо, тут ще вдсутня. Аж до друго половини XIX ст. росйськ бюрократи в далекому Петербурз, заколисан солодким колоняльним мфом про дную, ндлмую, не добачували небезпеки для сво асимляторсько полтики в термнах Украна, укранець, укранський. [754] Створена в 1764 р. на терен Слобожанщини нова губерня спершу носила офцйну назву Укранська. Лише з 1835 р. Слободсько-Укранську губерню перейменовано на Харквську. На початку XIX ст. в межах Росйсько мпер появилися друком ряд видань з промовистими титулами: Украинский вестник (1816-1819), Украинский домовод (1817), Украинский Альманах (1831). Згодом вийшло два випуски Украинского сборника (1838, 1841), вийшли упорядкован М. Максимовичем альманахи Украинец (1859  1864). М. Костомаров опублкував Укранськ балади, Украинские сцены из 1649 года  написав програмний документ Кирило-Мефодвського братства Книга битя укранського народу. П. Кулш вршовану епопею Украна (1843). ¶стотним було те, що у бльшост згаданих видань вмщено псн та казки з усх укранських етнографчних регонв, що надавало термну укранський загальнонацонального значення. [755] Царський уряд не вдразу здогадався, яка деологчно-революцйна сила ховаться за назвою Украна

1. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

2. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

3. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

4. Польська шляхта другої половини XIX століття

5. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст.початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

6. Российские судебные ораторы второй половины XIX начала XX века
7. Философия права в России во второй половине XIX - начала XX века
8. Внешняя политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX—начале XX вв.

9. Япония во второй половине XIX - начале XX века

10. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

11. Русская сатира и юмор второй половины XIX – начала XX века

12. Социальный портрет учителя во второй половине XIX - начале XX вв.

13. Из истории создания женских монастырей на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX веков

14. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

15. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

16. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

18. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

19. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

20. Український театр другої половини ХІХ століття

21. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

22. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"
23. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
24. Творці опитувань другої половини ХХ століття

25. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

26. Оцінка стану міської системи м. Києва

27. Архитектурные памятники первой половины XIX века

28. Адвокатура во 2 половине XIX в

29. Каслинское литье. Творчество мастеров второй половины XIX века

30. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

31. Наука и культура первой половины XIX в.

32. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине XIX века

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

33. Условия формирования военно-административной системы Южного Зауралья в XVII - первой половине XIX века

34. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.

35. Россия во второй половине XIX века

36. Россия в первой половине XIX века

37. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

38. Буржуазные реформы второй половины XIX века
39. Новое предпринимательство во второй половине XIX
40. Украинские земли во второй половине XIX века

41. Английское завоевание и колониальный режим в Индии (XVIII - первая половина XIX вв.)

42. Национально-освободительное движение на Украине в 1-ой половине XIX века

43. Развитие транспорта и торговли в первой половине XIX века

44. Культура Украины в I половине XIX столетия

45. Городское самоуправление Екатеринбурга во второй половине XIX в.

46. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

47. Изменения в местном управлении в первой половине XIX в.

48. К вопросу о менталитете сибирской культуры (по материалам демократической публицистики второй половины XIX в.)

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Спиритическая поэзия как культурный феномен второй половины XIX века

50. "Изображение дворянства в литературе первой половины XIX века"

51. Женские образы и судьбы в русской классической литературе (1 и 2 половина XIX века)

52. Культура и общественная мысль в Москве второй половины XIX века

53. Прогрессивные деятели педагогики второй половины XIX века

54. Школа и педагогика в России первой половины XIX века
55. Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе первой половины XIX в.
56. Социалистическая политико-правовая идеология в Западной Европе в первой половине XIX в.

57. Русская военная книга второй половины XIX века: социокультурный аспект

58. Издание китайских произведений представителями российской общественности (конец XVIII - первая половина XIX вв.)

59. Реформы в Казахстане во второй половине XIX века

60. Внешняя политика России во второй половине XIX веке

61. История чешских поселений черноморского побережья Северного Кавказа (вторая половина XIX в. – 1914 г.)

62. Развитие транспорта в России во второй половине XIX века

63. Русская бытовая живопись второй половины XIX века

64. Русское искусство второй половины XIX века

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

65. Культурное развитие Москвы в первой половине XIX века

66. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

67. Основные направления развития российского законодательства в XVIII – первой половине XIX вв.

68. Особенности русско-французского билингвизма женщин-дворянок первой половины XIX века

69. Буржуазные реформы второй половины XIX в.

70. Быт чиновничества и разночинцев во второй половине XIX века и начала XX века
71. Внешняя и колониальная политика Российской империи во второй половине XIX в.
72. Законодательство Российской Империи об отмене крепостного права (вторая половина XIX века)

73. Идейные течения и общественно-политические движения в России во второй половине XIX в.

74. История Саратовского края первой половины XIX века

75. Китай и иностранные государства во второй половине XIX в.

76. Либеральная мысль в Российской имерии во второй половине XIX века

77. Национально-политические программы чешских просветителей конца XVIII–первой половины XIX вв.

78. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

79. Образование, наука и культура второй половины XIX в

80. Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в.

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Политика Англии в Индии в первой половине XIX века

82. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

83. Роль предпринимательства в экономике России первой половины XIX века

84. Россия в первой половине XIX века

85. Соединенные Штаты Америки во 2-й половине XVIII – начале XX века

86. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
87. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття
88. Українська культура першої половини ХІХ століття

89. Экономика России во второй половине XIX

90. Экономическое развитие России во второй половине XIX века

91. Культура России во второй половине XIX века

92. Русская архитектура второй половины XIX века

93. Русское искусство первой половины XIX века

94. Сферы духовной культуры. Культурный взлет России в XIX веке

95. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

96. Интерпретация темы безумия в русской литературе первой половины XIX века

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

97. Роль українського міста в літературі

98. Русская литературная прозаическая сказка 2-й половины XIX века

99. Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.