Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст1. Організаційно-економічна характеристика відділення державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області 2. Організація фінансової роботи ВДК у Троїцькому районі Луганської області 3. Фінансове планування роботи ВДК у Троїцькому районі Луганської області 4. Організація грошових розрахунків у ВДК у Троїцькому районі Луганської області 5. Оборотні активи та запаси. їх облік та джерела формування 6. Фінансове забезпечення формування та облік основних засобів 7. Оподаткування ВДК у Троїцькому районі Луганської області 8. Надання та використання субвенцій 9. Видатки та їх класифікація 10. Доходи та надходження ВДК у Троїцькому районі Луганської області 11. Фінансова звітність ВДК у Троїцькому районі Луганської області Висновки Список використаної літератури 1. Організаційно-економічна характеристика відділення державного казначейства у Троїцькому районі Луганської областіЗміни в бюджетній системі України, спричинені значними перетвореннями в політичному, економічному та соціальному житті держави, зробили очевидною необхідність створення, а точніше відновлення системи казначейських органів. Казначейство як структура для нашої держави не нова. Казначейство як спеціальний державний фінансовий орган, що здійснює касове виконання державного бюджету, було засновано 1822 року, коли у складі Міністерства фінансів Росії було створено Департамент державного казначейства. Йому були підпорядковані місцеві органи – губернські та повітові казначейства. Усі зібрані казначейською системою доходи записувалися на єдиний рахунок у Державному банку. З жовтня 1917 року було розпочато численні перетворення фінансового апарату, якому було визначено роль виконавця загального обліку народного господарства. Декретом Ради народних комісарів від 4 травня 1919 року Департамент державного казначейства було скасовано і злито з Народним банком РРФСР, у складі якого було утворено особливий кошторисний підрозділ з обслуговування вищих і центральних установ держави. Суміщення функцій казначейства і центрального емісійного органу в умовах тоталітарного планового керівництва економікою стало доцільнішим. До середини 1993 року в Україні діяла банківська система виконання державного бюджету, що перейшла у спадок від СРСР із його централізованою економікою та однорівневою банківською системою. На той час існувало дві схеми виконання бюджету. Виконання місцевих бюджетів здійснювалося у межах доходів, що реально надходили до цих бюджетів, а виконання державного бюджету ґрунтувалося на принципі авансування витрат на кредитній основі. Доходи, що надходили до державного бюджету, акумулювалися і впродовж року нагромаджувалися на окремих рахунках в установах банків. Водночас організаціям та установам, що фінансувалися з державного бюджету, банки відкривали бюджетні видаткові рахунки і на підставі бюджетних доручень Міністерства фінансів України оплачували їхні витрати. Наприкінці року дохідні й видаткові бюджетні рахунки в комерційних банках закривалися. Національний банк України проводив підсумкові обороти за цими рахунками і визначав суму емісії, здійсненої у процесі фінансування бюджетних витрат.

На суму емісії оформлялася заборгованість Міністерства фінансів України Національному банку. Доцільно зазначити, що інформація установ банківської системи про виконання держбюджету була єдиним джерелом для складання Міністерством фінансів України звітності. За таких умов постало питання оперативного управління бюджетними коштами, спрямування їх на першочергові соціально-економічні потреби, що можливо було здійснити лише через створення нової структури з налагодженим прозорим механізмом виконання державного бюджету. Тому 27 квітня 1995 року Указом Президента України за № 335/95 було створено Державне казначейство України. Також були створені відділення у районних центрах. Мій район не став виключенням, тому на підставі Бюджетного Кодексу України, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністерства України №590 від 31.07. 1995 року “Питання Державного казначейства” було розроблено Положення про відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області1, яке визначає правовий статус Відділення. Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі знаходиться у селищі міського типу Троїцьке на відстані 4км. від залізничної станції Лантратівка Донецької залізниці. Відстань до обласного центру 240км. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією України, законами України, Бюджетним Кодексом України, актами Президента України, Верховної Ради України указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державного казначейства України. Відділення має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в Управлінні державного казначейства України у Луганській області та відповідні рахунки в уповноважених банках. Також Відділення самостійно відповідає за своїми майново-господарськими цивільно-правовими зобов’язаннями, що виникають між Відділеннями та учасниками господарських відносин при реалізації господарської компетенції в межах майна, що належить Відділенню. Найважливішим чинником стійкості будь-якої держави є міцна фінансова система, яка здатна швидко реагувати на зміни в економічному і соціальному середовищі, дає змогу оперативно ухвалювати рішення з питань реалізації і поточних, і довгострокових державних програм та сприяє подальшому розвитку національної економіки. Досягти цього можна лише за допомоги вмілого і виваженого управління економічними процесами. В умовах швидкоплинних економічних змін i сталого дефіциту бюджету виникає необхідність ефективно управляти наявними фінансовими ресурсами, здійснювати поточні видатки державного бюджету в межах його доходів, нагромаджувати грошові ресурси для реалізації державних програм і погашення зобов`язань, мати змогу оперативно реагувати на зміни економічної ситуації, протистояти розпорошенню коштів на чисельних рахунках установ, міністерств, відомств, комерційних банків і, як наслідок, удосконалювати діючу систему виконання Державного бюджету України. Головними джерелами інформації для аналізу фінансового стану Відділення – це бухгалтерський баланс (форма №1).

Мета складання балансу є надання повної та правдивої інформації про фінансовий стан установи. Таблиця 1 АНАЛІЗ БАЛАНСУ Статті балансу На початок року На кінець року Відхилення Темп росту % Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. % АКТИВ 1. Необоротні активи Основні засоби 11776 35,62 4358 16,44 7418 19,18 37,01 Інші необоротні матеріальні активи 11586 35,05 16190 61,06 -4604 -26,01 139,74 2. Оборотні активи Малоцінні та швидкозношувані предмети 8853 26,78 5150 19,42 3703 7,36 58,17 Інші кошти 44 0,13 15 0,06 29 0,07 34,09 Рахунки в банках 800 2,42 800 3,02 - -0,6 - БАЛАНС 33059 100 26513 100 6546 - 80, 20 ПАСИВ 1. Власний капітал Фонд у необоротних активах 23362 70,67 20548 77,51 2814 -6,84 87,95 Фонд у малоцінних швидкозношуваних предметів 8853 26,78 5150 19,42 3703 7,36 58,17 Результат виконання кошторису за загальним фондом 844 2,55 815 3,07 29 -0,52 61,37 БАЛАНС 33059 100 26513 100 6546 - 80, 20 Проаналізував таблицю, можна побачити, що в активі установи на кінець звітного року значно зменшились основні засоби вони склали – 4358грн., в той час, як інші необоротні матеріальні активи збільшились на 4604грн., також зменшення відбулось по другому розділу “Оборотні активи”, по статтям: малоцінні та швидкозношувальні предмети та інші кошти. Незмінними лишились кошти по статті рахунки в банках вони складають – 800грн. В пасиві балансу на кінець звітного періоду відбулося зменшення по всім статтям. Майном установи є: комп’ютери – 13шт. грошова цінність складає на початок 2005р – 76287грн., наявність на кінець 2005року – 76214грн., інструменти та інвентар для прибирання службових приміщень та прилягаючої території установи. Також в розпорядженні Відділення є господарські матеріали і канцелярське приладдя. Звіт про рух майнових цінностей відображається у річної звітності: форма №5 та форма №62. 2. Організація фінансової роботи ВДК у Троїцькому районі Луганської областіНайголовніша характеристика казначейської системи та її відмінність від банківської системи полягає в тому, що казначейство концентрує в єдиній системі два потоки грошових коштів, які виникають у процесі виконання бюджету, – дохідний і витратний – на єдиному казначейському рахунку. Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету та управління наявними коштами, які консолідуються на єдиному казначейському рахунку. У більш розгорнутому вигляді казначейське виконання бюджету – це процес, що передбачає дотримання відповідних вимог, основними з яких є: 1) Відкриття рахунків з виконання бюджету в системі органів Державного казначейства на єдиному казначейському рахунку. 2) Проведення процедур попереднього та поточного контролю у здійсненні витрат. 3) Здійснення витрат, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, у межах реальних надходжень і в терміни, що дають можливість виконати відповідну бюджетну програму та погасити державний борг. Реалізація цих вимог є запорукою здійснення казначейського обслуговування бюджетів згідно з вимогами, встановленими законодавством.

Варто зазначити, що в самій Росії будь який натяк на розширення прав регіонів чи корінних національностей (Інгушетія, Чечня, Дагестан, Татарстан, Якутія, Карелія…) "прєсєкаєтся на корню". 3.                            Катастрофічна слабкість українських патріотичних чинників, керівники яких погрузли по вуха в дуже безпринципній боротьбі за керівництво. За словами Дашкевича, до цього призводить повна занедбаність організаційної та пропагандивної діяльності в масах. 4.                            Нерозуміння Заходом мети і ролі російського месіанізму та сутності російського комунізму, як жандарма Східної Європи і в перспективі цілого світу. Очевидним і доконаним фактом є те, що комуністичні сили є прямою і безпосередньою експозитурою Кремля. Без політичної, інформаційної і матеріальної підтримки Москви в Україні вони не варті й ламаної копійки. Скинувши колись привабливі камуфляжі "оборонців трудового люду", "інтернаціоналістів", вони безсоромно, вже навіть не криючись, підтримують і проштовхують лише все російське: російську мову, російську церкву, російську політику. "Комуністи не мають Батьківщини", - це гасло давно минулих днів

1. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

2. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

3. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

4. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

5. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

6. Економіка підприємства
7. Основи економіки підприємства малого бізнесу
8. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

10. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

11. Економічна оцінка активу балансу підприємства

12. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

13. Організація обліку власного капіталу підприємства України

14. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

15. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

16. Організаційна структура підприємства

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Організація управління персоналом підприємства

18. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

19. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

20. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

21. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

22. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
23. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
24. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

25. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

26. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

27. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

28. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

29. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

30. Основи організації фінансів підприємтсв

31. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

32. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно

33. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

34. Организанізаційно-правові форми підприємств

35. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

36. Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

37. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

38. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"
39. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")
40. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

41. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

42. Бізнес-план підприємства

43. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

44. Планування діяльності підприємства

45. Фінанси підприємства

46. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

47. Інноваційна діяльність підприємства

48. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Оцінка фінансового стану підприємства

50. Персонал підприємства

51. Рентабельність підприємства

52. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

53. Управління утворенням прибутку підприємства

54. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
55. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
56. Автомазація виробничих процесів підприємства

57. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

58. Витрати підприємства

59. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

60. Облік активної частини балансу підприємства

61. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

62. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

63. Попередній фінансовий аналіз підприємства

64. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

65. Формування облікової політики підприємства

66. Аудит доходів підприємства

67. Аудит установчих документів підприємства

68. Правовий статус приватного підприємства

69. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

70. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
71. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
72. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

73. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

74. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

75. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

76. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

77. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

78. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

79. Непрямі податки підприємства

80. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

81. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

82. Розробка маркетингової стратегії підприємства

83. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

84. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

85. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

86. Ціноутворення та цінова політика підприємства
87. Збутові стратегії підприємства
88. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

89. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

90. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

91. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

92. SWOТ-аналіз підприємства

93. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

94. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

95. Безпека діяльності підприємства

96. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

97. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

98. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

99. Напрями стратегічного зростання підприємства

100. Операційна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.