Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА Богачук Олег Петрович УДК 612.13:613.956:612.6.06:616-071.2 РЕОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ У ПІДЛІТКІВ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАТІ, ВІКУ ТА СОМАТОТИПУ 14.03.03 – нормальна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Василенко Дмитро Артурович, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Вадзюк Степан Нестерович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри нормальної фізіології; доктор біологічних наук, професор Фурман Юрій Миколайович, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського АПН України, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації. Захист відбудеться “11” червня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56). Автореферат розісланий “8” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, доцентО.В. Власенко Загальна характеристика роботи Актуальність теми. В аспекті об’єктивної діагностики церебральної судинної патології одним з найцінніших методичних підходів є реоенцефалографія (РЕГ) – неінвазивний метод дослідження судинної системи головного мозку, заснований на запису змін величини електричного опору тканин при проходженні через них слабкого електричного струму високої частоти (Ронкин М.А., Иванов Л.Б., 1997). Перевагами методу є його відносна простота, безпечність, можливість проведення досліджень в доступних умовах та протягом тривалого часу. Метод дозволяє одержати хоча і непряму, але досить об’єктивну інформацію про тонус, еластичність стінки та реактивність судин мозку різного калібру, периферичний судинний опір, величини пульсового кровонаповнення. Методика РЕГ розроблена дуже детально і на її базі накопичений колосальний об’єм відомостей про стан церебрального кровообігу в умовах норми і патології (Крупа та ін., 2005; Chashchi , 2004; Perez J.J., 2004; Bodo e al., 2005; Soroko S.I. e al., 2006). В той же час залежність показників РЕГ від віку та статі поки що вивчена досить обмежено. Особливо нестача відомостей, які могли б стати базою нормологічних показників, відчутна щодо певних критичних вікових періодів, зокрема пубертатного (коли закладається основа здоров'я в дорослому віці). Практично досі не було звернуто уваги на можливу залежність РЕГ-показників від антропометричних особливостей, тим більш на таку залежність у населення певного регіону.

Визначення значень гемодинамічних показників у здорового населення тісно пов’язано з поняттям медичної норми. Не викликає сумнівів, що уявлення про норму, яке базується на уявленнях про функціонування цілісної системи, є більш науково цінним і корисним, ніж визначення норми як середньостатистичної величини окремих показників (Никитюк Б.А., Мороз В.М., Никитюк Д.Б., 1998). Проте визначення системних критеріїв норми є значно складнішим, ніж визначення окремих показників, і потребує додаткових досліджень. Прийнято вважати, що конституція людини – це комплекс індивідуальних анатомічних і фізіологічних особливостей, що формуються у певних природних і соціальних умовах і проявляються в його реакціях на різні (в тому числі і фізіологічні) впливи (Никитюк Б.А., 1997). Суть вчення про типи конституції, зокрема про соматотип, полягає в тому, що кожному типу властиві характерні особливості не тільки первинно виділених антропометричних показників, але й складу тіла, діяльності нервової, ендокринної, імунної та кровоносної систем, структури і функцій внутрішніх органів. Тому зрозуміло, що конкретні соматотипи мають характеризуватися певними специфічними показниками гемодинаміки. Відомостей про дослідження, в яких розглядалися б показники РЕГ в комплексній залежності від віку та статі у людей з різними соматотипами, як в Україні, так і за її межами, нами не знайдено, що і обумовило проведене нами дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведене на базі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в рамках загально-університетської наукової тематики “Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)” (№ державної реєстрації: 0103U008992). У її виконанні автор виконав РЕГ дослідження у міських юнаків та дівчат, що послужило підґрунтям дисертаційної роботи. Тема дисертації затверджена вченою радою стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (протокол № 2 від 16 листопада 2006 року) та ПК МОЗ і АМН України “Фізіологія людини” (протокол № 4 від 21 грудня 2006 року). Мета і завдання дослідження. Встановити вікові, статеві та соматотипологічні залежності показників церебральної гемодинаміки у практично здорових міських підлітків Подільського регіону. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання: 1. Встановити особливості РЕГ-показників церебральної гемодинаміки у здорових міських підлітків в залежності від віку та статі. 2. Визначити особливості РЕГ-показників в обстежених групах в залежності від соматотипу. 3. Встановити зв’язок показників церебральної гемодинаміки у здорових міських підлітків з особливостями будови тіла. 4. На основі аналізу отриманих зв’язків побудувати регресійні моделі нормативних показників РЕГ у міських підлітків в залежності від віку, статі та особливостей будови тіла.

Об’єкт дослідження – особливості церебральної гемодинаміки у здорових міських підлітків Поділля. Предмет дослідження –зв’язки показників церебральної гемодинаміки з віком, статтю, антропометричними, соматотипологічними показниками у практично здорових міських хлопчиків і дівчат Поділля. Методи дослідження – біоелектричні імпедансні – для визначення РЕГ-показників церебральної гемодинаміки; антропометричні та соматотипологічні – для встановлення особливостей будови тіла; математичні – для статистичної обробки отриманих результатів та побудови моделей. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчені вікова динаміка, статеві та соматотипологічні особливості РЕГ-показників церебрального кровопостачання у практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Подільського регіону (вік 13-16 та 12-15 років відповідно). Вперше встановлені особливості зв’язків РЕГ-показників церебральної гемодинаміки у практично здорових міських підлітків Поділля різної статі з антропометричними та соматотипологічними характеристиками організму. Вперше виявлена статева та вікова специфіка більшості кореляційних зв’язків РЕГ-показників церебральної гемодинаміки з антропометричними і соматотипологічними показниками. Практичне значення одержаних результатів. На базі отриманих в ході експерименту фактичних даних щодо взаємозв’язку показників РЕГ з антропометричними та соматотипологічними показниками розроблені моделі гемодинамічних показників у дівчаток в залежності від особливостей будови тіла. Одержані результати можуть бути використані як нормологічні стандарти при обстеженні здоров’я підлітків, в лікувальних та науково-дослідних установах відповідного профілю. Результати досліджень використовуються в лекційних курсах та в ході проведення практичних занять на кафедрі нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, кафедрах нормальної фізіології Буковинського державного медичного університету та Дніпропетровської державної медичної академії. Особистий внесок здобувача. Автором здійснена розробка основних теоретичних і практичних положень дисертаційного дослідження, самостійно проведена статистична обробка отриманих результатів. Разом з науковим керівником проведено аналіз результатів дослідження та сформульовані висновки. Автором самостійно написано 1 стаття в фаховому виданні і 3 журнальних статті за темою дисертації опубліковані в співавторстві з науковим керівником та колегами, де автору належать основні ідеї та розробки стосовно РЕГ-показників церебральної гемодинаміки. Частина результатів (не більше 5 %), що стосуються особливостей антропометричних і соматотипологічних показників у здорових міських підлітків Подільського регіону, отримана спільно з групою виконавців планової наукової роботи НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова “Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)”.

Поведение может имитировать психоз или, скорее, соответствовать представлению больного о психозе [MDG]. Синонимы: истерический невроз; конверсивная истерия. Катастрофический стресс (МКБ 308) - реакция на исключительно тяжелый соматический или психический стресс, характеризующаяся нарушением адаптивного поведения, выраженной тревогой и шоковым состоянием. Термин применим также к состоянию ажитации и беспомощности, обнаруживающимся у больных с церебральными нарушениями, когда они сталкиваются с задачами, превышающими их возможности (Гольдштейн, 1878-1965). Компенсационный невроз (МКБ 310.2) - плохо очерченный гетерогенный набор невротических симптомов с выраженной соматической окраской (тревога, раздражительность, головокружение при перемене позы, головная боль, нарушение способности к концентрации внимания, нарушения зрения и сна, сексуальные расстройства, непереносимая боль); все эти симптомы больной связывает с несчастным случаем или какой-либо другой травмой (особенно черепно-мозговой) и предъявляет их как основание для судебного разбирательства с целью получения компенсации

1. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

2. Психологічні особливості спілкування підлітків

3. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

4. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

5. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

6. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
7. Асоціальна поведінка підлітків
8. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

9. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

10. Самовиховання підлітків

11. Формування пізнавальних інтересів підлітків

12. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

13. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

14. Мотивація агресивної поведінки підлітків

15. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

16. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Проблеми тривожності підлітків

18. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

19. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

20. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

21. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

22. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними
23. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи
24. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

25. Основні макроекономічні показники

26. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

27. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

28. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

29. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

30. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці

31. Розвиток самооцінки в підлітковому віці

32. Чинники популярності в підлітковій групі

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

33. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

34. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

35. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

36. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

37. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

38. Взяття під варту - строки та порядок виконання
39. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
40. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

41. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

42. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

43. Особливості перебігу хронічного гепатиту с в залежності від генотипу вірусу

44. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

45. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

46. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

47. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

48. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

49. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

50. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

51. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

52. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

53. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

54. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році
55. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
56. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

57. Хронічні гепатити. Пієлонефрит

58. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

59. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

60. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

61. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

62. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

63. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

64. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

66. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

67. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

68. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

69. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

70. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства
71. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"
72. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

73. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

74. Аграрная реформа П. А. Столыпина

75. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

76. Понятие вещных прав, виды и т.п.

77. К.П. Брюллов – портретист

78. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо

79. Культурологические представления П. А. Кропоткина

80. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

81. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

82. "Чайка" А.П. Чехова

83. В.П. Астафьев

84. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

85. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)

86. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова
87. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева
88. Чехов А.П.

89. "Конармия". Анализ новеллы Бабеля "Мой первый гусь"

90. Российское чиновничество в произведениях А.П. Чехова

91. А.П.Чехов "Устрицы"

92. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

93. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

94. Аграрная реформа П.А.Столыпина

95. П. А. Столыпин – выдающийся реформатор

96. Основные этапы жизни И.П. Павлова

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

97. П.И. Чайковский

98. Столыпин П.А.

99. Столыпин П.А.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.