Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку та аудитуІндивідуальна робота з дисципліни &quo ;Фінансовий менеджмент&quo ; на тему &quo ;Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації&quo ;Рівне - 2009 Характеристика фінансових ризиківФінансова діяльність підприємства в усіх її формах пов’язана з великою кількістю ризиків, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності суттєво зростає з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяються в особливу групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль у загальному &quo ;портфелі ризиків&quo ; підприємства. Фінансовий ризик є однією із найбільш складних категорій, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, якій властиві такі характеристики: економічна природа, об’єктивність прояву, імовірність реалізації, невизначеність наслідків, очікувана несприятливість наслідків, варіабельність рівня ризику, суб’єктивність оцінки. Розглянуті характеристики категорії фінансового ризику дозволяють таким чином сформулювати його поняття: Фінансовий ризик - імовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. Фінансових ризиків є дуже багато і з метою здійснення ефективного управління ними класифікуються за такими основними ознаками: За видами: Ризик зниження фінансової стійкості підприємства. Цей ризик генерується недосконалістю структури капіталу (надмірна частка використовуваних позикових коштів), що породжу незбалансованість позитивного та від’ємного грошових потоків підприємства за обсягами. Ризик неплатоспроможності підприємства. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності обігових коштів, що породжує розбалансованість позитивного та від’ємного грошових потоків підприємства в часі. Інвестиційний ризик. Він характеризує можливість виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до видів цієї діяльності розподіляються і види інвестиційного ризику - ризик реального та фінансового інвестування. Інфляційний ризик. Цей вид ризику характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в умовах інфляції. Оскільки цей вид ризику в сучасних умовах має постійний характер і супроводжує практично всі фінансові операції підприємства, у фінансовому менеджменті йому приділяється постійна увага. Відсотковий ризик. Він полягає у непередбачуваній зміні відсоткової ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної). Причиною виникнення даного виду фінансового ризику є зміна кон’юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори. Негативні фінансові наслідки цього виду ризику проявляються в емісійній діяльності підприємства (при емісії як акцій, так і облігацій), в його дивідендній політиці, в короткострокових фінансових вкладеннях та інших операціях.

Валютний ризик. Цей вид ризику властивий підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Він проявляється в недоотриманні передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що використовується у зовнішньоекономічних операціях підприємства, на очікувані грошові потоки від цих операцій. Так, імпортуючи сировину і матеріали, підприємство програє від підвищення обмінного курсу відповідної іноземної валюти по відношенню до національної. Зниження цього курсу визначає фінансові втрати підприємства при експорті готової продукції. Валютний ризик включає в себе декілька основних підвидів: трансляційний ризик, операційний та економічний ризики. Депозитний ризик. Цей ризик відображає можливість неповернення депозитних внесків. Він зустрічається відносно рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою та невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій підприємства. Кредитний ризик. Він має місце у фінансовій діяльності підприємства при наданні ним товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпущену продукцію в кредит готову продукцію, а також перевищення розрахункового бюджету по інкасуванню боргу. Податковий ризик. Цей вид фінансового ризику має ряд проявів: імовірність введення нових видів податків та зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; можливість збільшення рівня діючих ставок податків та зборів; зміна строків та умов здійснення окремих податкових платежів; імовірність відміни діючих податкових пільг у сфері господарської діяльності підприємства. Структурний ризик. Цей вид ризику генерується неефективним фінансуванням поточних затрат підприємства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в загальній їх сумі. Високий коефіцієнт операційного левериджу при несприятливих змінах кон’юнктури товарного ринку та зниженні валового обсягу позитивного грошового потоку за операційною діяльністю генерує значно високі темпи зниження суми чистого грошового потоку за цим видом діяльності. Криміногенний ризик. У сфері фінансової діяльності підприємств він проявляється у формі оголошення його партнерами фіктивного банкрутства; підробки документів, що забезпечують незаконне присвоєння сторонніми особами грошових та інших активів; крадіжки окремих видів активів власним персоналом та ін. Інші види ризиків. Група інших фінансових ризиків досить широка, але за імовірністю виникнення або рівнем фінансових втрат вона не дуже значима для підприємств, як попередні. До них відносяться &quo ;форс-мажорні ризики&quo ;, які можуть привести не тільки до втрати передбачуваного доходу, але і частини активів підприємства (основних засобів, запасів ТМЦ); ризик несвоєчасного здійснення розрахунково-касових операцій (пов’язаний з невдалим вибором обслуговуючого комерційного банку); ризик емісійний та ін Аналіз фінансових ризиків ЗАТ &quo ;Рівне-Борошна&quo ; та заходи щодо їх мінімізаціїЗа допомогою спеціальних розрахунків, проведемо аналіз фінансової стійкості підприємства.

Для цього, сформуємо табличку з показниками необхідними для розрахунку (табл.1):Таблиця 1 Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємства Показники Нормативне значення (динаміка) Опис показника і розрахункова формула Коефіцієнт покриття &g ; 1 1 - 1,5 Відношення оборотних активів до поточних зобов’язань. ф.1 р.260 ф.1 р.620 Коефіцієнт швидкої (критичній) ліквідності 0,6 - 0,8 Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань ф.1 (р.220 р.230 р.240 р.160 р.170 р.210) ф.1р.620 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 - 0,35 (збільшення) Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань ф.1 (р.220 р.230) ф.1р.620 Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості &l ;0 Відношення кредиторської заборгованості до дебіторської ф.1 (р.480 р.620) ф.1 (р.160 р.170 р.210) Чистий оборотний капітал &g ;0 (збільшення) Різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями ф.1 (р.260-р.620) Коефіцієнт автономії (фінансовій незалежності) &g ;0,5 Відношення власного капіталу до підсумку Балансу ф.1с.380 ф.1с.640 Коефіцієнт фінансування &g ;1 (зменшення) =2 Відношення залучених коштів до власних ф.1 (р.430 р.480 р.620 р.630) ф.1 р.380 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами &g ;0,1 Відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів. ф.1 (р.260-р.620) ф.1 р.260 Поточна платоспроможність &g ;0 (збільшення) Відношення суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і власного капіталу до поточних зобов’язань ф.1 (р.220 р.230 р.240 р.380) ф.1 р.620 Коефіцієнт оборотності активів (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини активів підприємства ф.2 р.035. /2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої величини кредиторської заборгованості ф.2 р.035. ф.1 [ (р.430 р.480 р.620) п. з. п. (р.430 р.480 р.620) к. з. п.] /2 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості ф.2 р.035. ф.1 [ (р.160 р.170 р.210) п. з. п. (р.160 р.170 р.210) к. з. п)] /2 Отже, проведемо обрахунок коефіцієнтів та показників наведених в таблиці 1. отримані дані занесемо в таблицю 2: Таблиця 2 Оцінка фінансового рівня безпеки ЗАТ &quo ;Рівне-Борошно&quo ; Показники Нормативне значення (динаміка) Розрахунок Відхилення 2006р. 2007р. 2008р. 2007-2006 2008-2007 Коефіцієнт покриття &g ; 1 1 - 1,5 0,82 0,97 1,02 0,14 0,05 Коефіцієнт швидкої (критичній) ліквідності 0,6 - 0,8 0,44 0,32 0,34 -0,12 0,02 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 - 0,35 (збільшення) 0,03 0,03 0,09 - 0,06 Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості 2,43 3,49 4,05 1,06 0,56 Чистий оборотний капітал &g ;0 (збільшення) -2479,10 -806,80 474,00 167,30 1280,80 Коефіцієнт автономії (фінансовій незалежності) &g ;0,5 0,34 0,25 0,26 -0,10 0,01 Коефіцієнт фінансування &g ;1 (зменшення) =2 1,92 3,06 2,84 1,13 -0,22 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами &g ;0,1 -0,21 -0,13 0,02 0,18 0,05 Поточна платоспроможність &g ;0 (збільшення) 0,55 0,36 0,45 -0, 19 0,09 Коефіцієнт оборотності активів (збільшення) 1,26 0,22 1,24 -1,04 1,01 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (збільшення) 0, 19 1,40 1,68 1,21 0,27 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (збільшення) 2,31 4,24 6,26 1,93 2,02 На основі даних таблиці 2 можна зробити наступні висновки: 1.

Після розгляду і затвердження Концепції проведення грошової реформи в Україні була розпочата робота з розробки відповідних законодавчих і нормативних актів та інструктивних документів. Вони включали пакет з більш ніж 20 документів, серед них найважливіші — Указ Президента «Про грошову реформу в Україні», рішення Державної комісії з проведення грошової реформи «Про заходи щодо підготовки до проведення грошової реформи», інструкція « Про порядок обміну українських карбованців на гривні в пунктах обміну та на підприємствах, в установах і організаціях» та деякі інші. Ці документи визначали порядок проведення грошової реформи, механізм запровадження гривні і вилучення з обігу карбованців, проведення процедури обміну грошей, перерахування балансів банків, статей активів і пасивів 'балансів підприємств і організацій усіх форм власності та цінних паперів у гривні і відповідної переоцінки вкладів населення з урахуванням рівня деномінації, забезпечення установ банків необхідною кількістю банкнот і монет для оперативного проведення обміну грошей

1. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

2. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

3. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

4. Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

5. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

6. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
7. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
8. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

9. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

10. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

11. М. М. Сперанский – светило российской бюрократии

12. Политические воззрения Сперанского М.М.

13. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

14. Елецкие пейзажи в творчестве М.М. Пришвина

15. Рассказы М.М.Зощенко

16. Сперанский М.М.

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

17. Сперанский М.М.

18. Сперанский М М. Портрет реформатора

19. М.М.Сперанский: реформатор от бюрократии

20. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

21. Правление Александра I. Реформы М.М. Сперанского

22. Явления русской литературы в оценке М. М. Бахтина
23. К вопросу о концепции автора в работах М. М. Бахтина
24. Елецкий пейзаж в творчестве М.М. Пришвина

25. Государственные преобразования по планам М.М. Сперанского

26. Концепция М.М. Бахтина и интерпретативная теория перевода

27. Зощенко М. М.

28. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского

29. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

30. Творчество М.М. Зощенко

31. Кредитний ризик та методи управління ними

32. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

34. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

35. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

36. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

37. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского

38. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю
39. Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)
40. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації

41. Теория и методология Ковалевского М.М.

42. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

43. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

44. Заходи щодо зменшення пестицидного навантаження на агроекосистеми

45. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

46. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

47. Лідерство та керівництво в організації

48. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

50. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

51. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

52. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

53. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

54. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
55. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
56. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

57. Міський бюджет: пріоритети та механізми

58. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

59. Речевая характеристика героев пьесы М.Горького "Дети солнца"

60. Роль моральной оценки в характеристике героев «Тихого Дона» М. А. Шолохова

61. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

62. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

63. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

64. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

65. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

66. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

67. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

68. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

69. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

70. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості
71. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
72. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

73. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

74. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

75. Протипіхотні міни та підривні заряди

76. Міста Австралії та Океанії

77. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

78. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

79. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

80. Національне та міжнародне право

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

82. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

83. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

84. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

85. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

86. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах
87. Короткі відомості про компакт-диски, роз’єми та мікросхеми
88. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

89. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

90. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

91. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

92. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

93. Електроніка та мікропроцесорна техніка

94. Мікропроцесорна система та її функціонування

95. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

96. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

98. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

99. Організація та проведення екскурсій по м. Києву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.