Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія як соціальна система

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Контрольна робота З дисципліни: Соціологія Ніжин 2007 План роботи 1. Суспільство, як соціальна система 2. Зміст соціальної політики, її місце в соціальному управлінні Використана література 1. Суспільство, як соціальна система Суспільство, суспільний, соціальний – поняття широко відомі. Латинське слово «соціо» означає зв’язувати, об’єднувати, починати спільну працю. Звідси первісне значення суспільства як спільноти, союзу співтовариства. Але поняття суспільства не тотожне з поняттям людської спільності. Хоча, безумовно суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з них, як система міжособистих зв’язків. Спільнота є формою сумісного буття або взаємодії людей, зв’язаних спільним походженням, мовою, долею або поглядами. Перші обєднання людей ґрунтувалися на родинних та сусідських зв’язках, на звичці, на взаємному тяжінні і почуттях симпатії і почуттях симпатії один до одного, врешті – решт через страх залишитися на одинці перед загрозою зовні. Але з поступом історії, із зростанням кількості населення, з ускладненням суспільного розподілу праці виникають певні соціальні структури, що набувають власних законів розвитку. Вони підтримують цілісність та єдність суспільства, забезпечуючи його стабільність і можливість саморозвитку. Суспільство є складним соціальним утворенням, всі елементи якого мають свою власну розгалуженість на складові. Такі об’єкти можна дослідити лише засобами системного аналізу. З тим фактом, що суспільство є надскладною системою, яка розвивається на власній основі, погоджувались вже засновники соціології О. Конт і Г. Спенсер. Для них суспільство – це складне ціле, що формується за законами доцільності, його особливістю виступає наявність саморегулюючих процесів. Але спеціальна розробка системного методу і використання його в соціології є безперечним надбанням науки в 20 ст. Саме як систему розглядають суспільство Т. Парсонс, Ю. Хабермас, Н. Луман, Р. Дарендорф, Дж. Тернер. Для того щоб пояснити сутність системного підходу до вивчення суспільства, потрібно уточнити значення поняття системи. Система - це цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів , що знаходяться в функціональних відношеннях та зв’язках один з одним. Інше кажучи, система – це певним чином упорядкована сукупність елементів, що створює цілісну єдність. Системний аналіз враховує наступні характеристики системи, що стають його основними вимогами: система внутрішньо упорядкована і диференційована, має багаторівневу ієрархічну будову. Система має особливі системні якості: порядок, організація системи як цілого вище, ніж її окремих елементів. Будь – яка система від атома до суспільства – завжди більша від суми елементів, що її складають. Така взаємозалежність частин і цілого проявляється в інтегральних властивостях системи. Кожен системний елемент, властивість або відношення залежить від місця всередині цілого. Важливим системним принципом є структурність, тобто можливість опису системи через встановлення її структури, тобто зв’язків і відносин системи, обумовленість функціонування елементів системи властивостями її структури.

Існує взаємозалежність системи та середовища. Усім цим вимогам відповідає людське суспільство, що являє собою складну систему вищого «органічного» типу. Суспільство є стабільною, саморегульованою та само відтворюваною системою організацією соціальної взаємодії та соціальних зв’язків, що забезпечує задоволення всіх основних потреб людини. Це впорядковане ціле, що включає окремих індивідів, групи, організації, інститути, спільноти. Суспільство можна уявити у вигляді багаторівневої системи. Перший рівень – це соціальні ролі, що задають структуру соціальних взаємодій. Соціальні ролі організовані в різні інститути та спільноти, котрі утворюють другий рівень системи. Кожен інститут та спільнота можуть бути представлені у вигляді складної стійкої само відтворювальної системної організації. Відмінності виконуваних функцій, протистояння цілей соціальних груп потребують такого системного рівня організації, котрий би підтримував у суспільстві єдиний нормативний порядок. Він реалізується в системі культури та політичної влади. Культура подає зразки людської діяльності, підтримує і відтворює норми, апробовані досвідом багатьох поколінь, а політична система законодавчими та правовими актами регулює та закріпляє зв’язки між соціальними системами. Суспільство як цілісна система складається із множини індивідів, їх суспільних зв’язків, взаємодій у відносинах. Однак це просто сума названих елементів. Інтегруючись, вони утворюють абсолютно нову системну якість. Саме тому суспільні структури мають характер індивідуальних, над особистих тісних структур, а суспільство виступає особливою реальністю, що функціонує за власними закономірностями. В сучасній соціологічній літературі застосовують різні прийоми та принципи для структурування суспільства. Перш за все, в соціології розрізняють структуру суспільства в широкому та вузькому значенні. Визначення структури суспільства в широкому значенні має два найпоширеніші варіанти. По-перше це поділ суспільства на макро- і мікрорівень. По-друге це застосування сферного членування суспільства. Розглянемо названі підходи до будови суспільства детальніше. Суспільство як ієрархічна система має власні підсистеми різного рівня загальності. Макрорівень охоплює суспільства загалом, людство в цілому. На цьому глобальному рівні суспільство включає в себе всезагальні форми соціальної організації – культуру, соціальні інститути, основні сфери суспільної життєдіяльності. Мікрорівень, представлений сукупністю індивідів, тут розглядаються в основному між індивідуальні зв’язки та зв'язок індивідів, - мала група. Мезорівень об’єднує макро- і мікрорівні суспільства, саме дослідження соціальних спільнот дозволяє врахувати не тільки загальні форми соціальної організації, але й безпосередньо поведінку людей індивідні взаємини. Стосовно цих міркувань можливо уявити, що суспільство як система структурно складається із людства в цілому, соціальних спільнот з утвореними ними соціальними інститутами, індивідів. Можливі й інші спроби розгляду структури суспільства, де її складовими розглядаються економічна, соціальна, політична та культурна підсистеми.

Ці підсистеми забезпечують виконання відповідних функцій: економічна – адаптації, політична – ціле досягнення, соціальна – інтеграції, культурна – забезпечення взірця. Такий підхід був здійснений основоположником сучасного структурного функціоналізму Т. Парсонсом та його послідовниками. Структура суспільства у вузькому значенні позначається поняттям «соціальна структура суспільства». Під соціальною структурою суспільства розуміється диференціація суспільного цілого на різноманітні групи та спільноти. Поняття «соціальна спільнота» вважається базовим поняттям в соціології. Соціальна спільнота – це сукупність малих і великих групоутворень – націй класів, верств, страт, професійних та кваліфікаційних груп, релігійних та конфесійних громад, трудових колективів, соціально-демографічних, поселенських і територіально-регіональних спільнот, освітніх груп, неформальних угруповань тощо. Соціальну спільноту характеризують спільні для її членів умови життєдіяльності, прихильність до певних соціальних інститутів, спільне походження, доля, мова, єдність життєвих позицій і поглядів. Суспільство об’єктивно розподілено на різноманітні соціальні спільноти, що свідчить про неоднакове соціальне положення людей у суспільстві, про різноякісність і нерівнозначність їх соціального стану, набору соціальних ролей, які вони виконують. 2. Зміст соціальної політики, її місце в соціальному управлінні Попри розмаїття підходів до визначення сутності політики, що мали місце в історії політологічної думки, їх можна, узагальнюючи, звести до двох основних. Це, по-перше, розуміння політики як зіткнення та протиборства великих груп людей, соціальних спільнот, прагнення до панування одних над іншими, намагання мати перевагу у здійсненні інтересів. По-друге, це спроби вбачати у політиці засіб узгодження інтересів різних соціальних груп, підпорядкування їх спільному началу, досягненню загальнозначущих цілей. Кожна з цих позицій, які, здавалося б, виключають одна одну, не є хибною; більше того, сформувати повне, цілісне уявлення про політику можна, лише взявши до уваги обидві. Яким же чином це стає можливим? Припущення про те, що у політичному житті суспільства точиться безперервна боротьба різних соціальних груп, верств, родів, зустрічаємо вже у Платона й Аристотеля. На протиборство аристократії та народу звертав увагу Н. Макіавеллі. Д. Віко вбачав у боротьбі патриціїв і плебеїв рушійну силу суспільного розвитку. Ще далі у цьому напрямі пішли французькі історики Гізе, Міньє, Тьєрі. Вони першими спробували пояснити природу політики як соціального явища, виходячи з поняття «класовий інтерес» , убачаючи джерело суспільного прогресу в боротьбі класів. Усе розмаїте і складне політичне життя вони зводили до суспільного і політичного планування певних класів. На жаль, ще й досі в наслідок протиборства певних політичних сил, а також низького рівня суспільної свідомості ця сторона політичного життя суспільства, яка має сенс лише у поєднанні з протилежною, абсолютизувалася; домінувала однобічна концепція політики, згідно з якою політика є лише класовим протиборством, боротьбою за панування, насильством, примусом, встановленням зверхності одних щодо інших.

Люди належать до одн нац, наголошував вн, «тод,  лише тод, коли вони належать до одн культури, де культура означа систему дей, символв, асоцацй та способв [соцально] поведнки й сплкування». Водночас люди можуть вважатися представниками одн нац «тод,  лише тод, коли вони визнають, що належать до дино нац. ¶ншими словами, нац це артефакти людських переконань, лояльностей  почуття солдарност. Означена категоря осб (наприклад населення якось територ або нос якось мови) ста нацю там  тод, де й коли представники ц категор безумовно визнають певн взамн права та обовязки як необхдну умову членства в нац. Саме це визнання одне одного як членв спвтовариства перетворю х у нацю, а не будьяк нш спльн ознаки, що вдокремлюють цю категорю вд нших»[40]. Завдяки теоретичним розробкам професора Лондонсько школи економки (Лондонський унверситет) Ентон Смта одним з найбльш плдних напрямв у дослдженнях нац й нацоналзму стала сторична соцологя

1. Право як спеціальне соціальне явище

2. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

3. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

4. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

5. Тривожність як соціально-педагогічне явище

6. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема
7. Бідність як соціальна проблема
8. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

9. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

10. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

11. Соціологія як наука про суспільство

12. Структура соціальної системи

13. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

14. Комічне як соціокультурна реальність

15. Соціологія культури

16. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Значення предмету "соціологія релігії"

18. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

19. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

20. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

21. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

22. Розвиток соціології в Україні
23. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми
24. Соціологічне вчення Спенсера

25. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

26. Соціологічне інтерв’ю

27. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

28. Соціологія - наука про суспільство

29. Соціологія інноваційних процесів

30. Соціологія культури

31. Соціологія релігії

32. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

33. Соціологія: становлення та сучасність

34. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

35. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

36. Програма соціологічного дослідження

37. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

38. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу
39. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
40. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

41. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

42. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

43. Система соціального захисту в Україні

44. Мова як символ соціальної солідарності

45. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

46. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

47. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

48. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

49. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

50. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

51. Виникнення соціальної роботи як професії

52. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

53. Система соціальних служб в Україні

54. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
55. Структура системи соціального захисту населення і політики України
56. Молодь як об’єкт соціальної роботи

57. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

58. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

59. Соціальне становище Запорізького краю

60. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

61. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

62. Соціальні інститути.

63. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

64. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Районирование Российской социо-культурной системы

66. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

67. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

68. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

69. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

70. Соціальне та особисте страхування
71. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
72. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

73. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

74. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

75. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

76. Державна соціальна допомога

77. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

78. Правовідносини у сфері соціального захисту

79. Соціальна держава

80. Соціальна обумовленість державної служби

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Соціальне партнерство в Україні

82. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

83. Сутність та соціальне призначення держави

84. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

85. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

86. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
87. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
88. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

89. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

91. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

92. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

93. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

94. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

95. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

96. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

97. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

98. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

99. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.