Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни &quo ;Фінанси&quo ; Тема роботи: &quo ;Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України&quo ; 2006 Зміст Вступ 1 Економічний зміст фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльност 1.1 Суб’єкти та види зовнішньоекономічних відносин 1.2 Складові фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні 2 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2.1 Особливості інтеграції України до системи міжнародних економічних зв’язків 2.2 Аналіз експортно-імпортної діяльності в Україні 2.3 Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3 Удосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3.1 Обґрунтування принципів і функції митної політики України 3.2 Методи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України Висновки Перелік літератури Вступ Поступова інтеграція України у світове господарство, посилення міжнародних господарських зв’язків, участь у процесі глобалізації зумовлює необхідність створення дійового механізму, який би забезпечив максимальне використання переваг міжнародної інтеграції та захист від її негативних наслідків. Саме тому особливої актуальності набуває розгляд питань валютно-фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. Активне залучення нашої держави до системи світогосподарських зв’язків підвищує значущість зовнішньоекономічних відносин, що базуються на рівноправній і взаємовигідній основі. Проте включення економіки нашої країни до глобальних процесів і структур відбувається суперечливо і неоднозначно. Надмірна відкритість економіки робить її надто чутливою до зовнішніх фінансових струсів. Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що зараз Україна знаходиться на шляху інтеграції до багатьох світових організації, зокрема до Світової організації торгівлі, тому необхідно особливу увагу приділити процесу розвитку зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення механізму її регулювання з боку держави. Основним нормативно-правовим актом, який регулює зовнішньоекономічну діяльність в Україні є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ. При написанні курсової роботи використовувались праці відомих вчених-економістів, які досліджували проблеми функціонування механізму зовнішньоекономічних відносин та питання митної політики, а саме: Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. , Ківалов С.В., Кормич Б.А. та багато інших. Об’єктом курсової роботи виступають зовнішньоекономічні відносини в Україні на сучасному етапі. Предметом дослідження виступають проблеми функціонування фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності та механізму митного регулювання зовнішньоекономічних відносин України. Мета курсової роботи полягає в вивченні та наданні характеристики фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, а також в обґрунтуванні пропозицій щодо підвищення його ефективності. Для досягнення встановленої мети у роботі вирішено наступні завдання: 1) розкрито поняття зовнішньоекономічні відносини, визначено їх види та суб’єкти; 2) охарактеризовано складові фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності; 3) надана характеристика правовому регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні; 4) розкрито особливості інтеграції України до системи міжнародних економічних зв’язків; 5) проаналізована експортно-імпортна діяльність та проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 6) обґрунтовано принципи і функції митної політики України; 7) охарактеризовано методи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України.

Вирішені завдання курсової роботи дадуть змогу зробить висновок: що саме необхідно Україні для подальшого успішного співробітництва з міжнародними організаціями, та які перспективи покращення економічного стану держави в цілому. 1 Економічний зміст фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин 1.1 Суб’єкти та види зовнішньоекономічних відносин Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ, зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність господарюючих суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємозв’язках між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Таким чином, зовнішньоекономічні відносини охоплюють усі операції, пов’язані з оборотом товарів, робіт, послуг, капіталів. Ця діяльність може бути фінансовою, інвестиційною чи операційною . Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є: 1) фізичні особи, які є резидентами і нерезидентами України, також особи без громадянства, які мають громадянську право спроможність і діє спроможність згідно з законодавством України, і які постійно мешкають на її території; 2) юридичні особи, які зареєстровані в Україні і мають постійне місцезнаходження на її території, у тому числі юридичні особи, майно яких знаходиться у власності нерезидентів; 3) об’єднання фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законодавством України, але мають постійне місцезнаходження на її території і яким не заборонено здійснювати господарську діяльність; 4) структурні одиниці суб’єктів господарювання резидентів чи нерезидентів, які не є юридичними особами згідно законодавства України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України; 5) сумісні підприємства при участі резидентів і нерезидентів, які зареєстровані і мають постійне місцезнаходження на території України; 6) інші суб’єкти господарювання, передбачені законодавством України . Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, передбачені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ, незалежно від форм власності та інших ознак. До видів зовнішньоекономічної діяльності відносять: 1) експорт та імпорт товарів, капіталу і робочої сили; 2) надання послуг, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, управлінських, туристичних та інших, які прямо і виключно не заборонені законами України; 3) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарювання; навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі; 4) міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України; 5) кредитні і розрахункові операції між резидентами і нерезидентами (створення банківських, кредитних і страхових установ за межами України чи на її території у випадках, передбачених законами України); 6) сумісна підприємницька діяльність між резидентами і нерезидентами, яка містить створення сумісних підприємств різних видів і форм, проведення загальних господарських операції і сумісне володіння майном як на території України, та і за її межами; 7) товарообмінні операції та інша діяльність, заснована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності різних країн; 8) операції по придбанню, продажу і обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку; 9) інші види зовнішньоекономічної діяльності, передбачені законодавством України .

Резиденти і нерезиденти України при здійснені зовнішньоекономічної діяльності керуються наступними принципами: 1) принцип суверенітету народу України у здійснені зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у: - винятковому праві народу України самостійно і незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на її території, керуючись законами України; - обов’язки України виконувати всі договори і зобов’язання у сфері міжнародних економічних відносин; 2) принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, який полягає у: - праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки; - праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України; - обов’язки дотримуватися при здійснені зовнішньоекономічної діяльності порядку, установленого законами України; - винятковому праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на усі отримані ними результати їхньої діяльності; 3) принцип юридичної рівності і недискримінації, який полягає у: - рівності перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, у тому числі держави, при здійснені їхньої діяльності; - забороні будь-яких, крім передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарювання по формам власності, місцю знаходження та іншим ознакам; - недопустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів, крім випадків, передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ; 4) принцип верховенства закону, який полягає у: - регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; - забороні застосування підзаконних актів і актів управління місцевих органів, які створюють будь-яким способом для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності умов менш сприятливі, нежилі встановлені законом України; 5) принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яких полягає у тому, що Україна як держава: - забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і іноземних суб’єктів господарювання на її території згідно законам України; - здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України за її межами згідно нормам міжнародного права; - здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами тільки у відповідності з законами України, умовами підписаних нею міжнародних договорів і нормами міжнародного права; 6) принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезені та вивезені товарів . Головне місце у зовнішньоекономічних зв’язках займає здійснення операційної діяльності, пов’язаної насамперед із зовнішньою торгівлею (експорт, імпорт), виробничою кооперацією, лізингом тощо.

Наш поминки, молитви  внки висловлюють найщирш почуття всх врних дтей Украни, а зокрема всх активних борцв  страдникв за цю дею, для яко жив  за яку полг полковник Коновалець. Хоч тльки мала частина укранських патротв ма змогу спльно вшанувати двадцяту рчницю Його смерти, а багато навть не зна ц дати, одначе вс вддають найкращий поклн Його пам'ят врнстю Його де. ¶ кожний з нас добре завершить вшанування Його пам'ят, коли до молитви за вчне щастя Його душ додасть обтницю над Його могилою: ти Його слдами, все життя працювати щиро для добра Украни  боротися до загину за  волю. Щоб перемога велико де  правди навки закрпила пам'ять  славу х Великого Борця-Подвижника ґвгена Коновальця. ПЕРШЕ ¶НТЕРВ'Ю ПРОВ¶ДНИКА ОУН, СТЕПАНА БАНДЕРИ З ЧУЖИННИМИ ЖУРНАЛ¶СТАМИ Дня 31. 3. 1950 р. Провдник ОУН Степан Бандера дав нтерв'ю п'ятьом чужинним журналстам, у якому з'ясував основн постуляти зовншньо полтики укранських революцйно-визвольних формацй. Зустрч вдбулася конспративно, в малому готел

1. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

2. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

3. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

4. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

5. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

6. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм
7. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища
8. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

9. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

10. Господарський механізм

11. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

12. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

13. Механізм реалізації форфейтингу

14. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

15. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

16. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Механізм правового регулювання

18. Механізм обслуговування системних викликів

19. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

20. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

21. Механізм прийняття рішень в менеджменті

22. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
23. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів
24. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

25. Проект вузлів і механізмів зливковоза

26. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

27. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

28. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

29. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

30. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

31. Капітал і праця: механізм взаємодії

32. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

34. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

35. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

36. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

37. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

38. Лобізм та його регулювання
39. Громадянський фінансовий контроль та його значення
40. Фінанси і фінансова діяльність

41. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

42. Маржиналізм та його основні ідеї

43. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

44. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

45. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

46. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

47. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

48. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

49. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

50. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

51. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

52. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

53. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

54. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
55. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
56. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

57. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

58. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

59. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

60. Облік зовнішньоекономічної діяльності

61. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

62. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

63. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

64. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

65. Історія міжнародних відносин України

66. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

67. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

68. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

69. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

70. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА
71. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
72. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

73. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

74. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

75. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

76. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

77. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

78. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

79. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

80. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

82. Міжнародні економічні відносини

83. Міжнародні економічні відносини

84. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

85. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

86. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
87. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
88. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

89. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

90. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

91. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

92. Косовська проблема в міжнародних відносинах

93. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

94. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

95. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

96. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

98. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

99. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.