Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Дипломна робота На тему «Особливості перекладу твору Д. Роулінґ «Гаррі Поттер і Таємна Кімната» Зміст Вступ Розділ І. Специфіка художнього перекладу 1.1 Сутність перекладу та його характерні риси 1.2 Проблема перекладу мовних реалій 1.3 Стилістичні особливості перекладу художніх творів Розділ ІІ. «Гаррі Поттер і Таємна кімната» Д.К. Роулінґ. Особливості українського перекладу 2.1 Лексичні особливості роману 2.2 Специфіка перекладу стилістичних засобів 2.2.1 Особливості відтворення лексичних стилістичних засобів при перекладі 2.2.2 Збереження індивідуальних рис мовлення персонажів при перекладі 2.2.3 Переклад синтаксичних стилістичних засобів Висновки Summary Література Вступ Один з найпомітніших феноменів нашого часу – зростаюча потреба у спілкуванні між народами і окремими людьми і реалізація цієї потреби, яка в багато разів перевищує досвід минулого. Розвиток транспорту, засобів інформації і комунікації, підвищення культурного і освітнього рівнів, усвідомлення необхідності взаєморозуміння і співпраці, пошуки шляхів і засобів вирішення глобальних проблем сучасності – все це може бути досягнуто лише об'єднаними зусиллями всіх народів і всіх людей. Без сумніву, всі ці чинники є могутнім стимулом для розвитку перекладацької діяльності. Взагалі, сучасний мир такий, яким він постає перед нами сьогодні, дає можливість бачити, яке величезне місце зараз займає переклад в науковому, політичному і культурному житті кожної країни і всього світу. Зрозуміло не слід абсолютизувати роль і значення перекладу. Але поза сумнівом, переклад є активним учасником сучасного культурно-історичного процесу і без нього неможливо уявити собі сучасний світ. Переклад може і повинен бути для всіх народів носієм, провідником і відкривачем всього найціннішого. Переклад не можна зрозуміти і дати йому наукове визначення без урахування його соціальної природи, соціальної суті. Переклад не може виникнути, існувати функціонувати поза суспільством. Коло діяльності, що охоплюється поняттям «переклад», дуже широке. Переклад – невід’ємна частина духовної культури кожної країни і її народу, духовної культури всього людства. Переклад не можна зрозуміти, а тим більше науково визначити, якщо його не розглянути з погляду його мовної суті, якщо не розкрити його лінгвістичних основ, його лінгвістичної природи. Адже, безперечно, що переклад – це перш за все мовна діяльність. Переклад ґрунтується на мові, перекладач працює з мовою. Мова – фундамент і основний засіб перекладу. Переклад не можна зрозуміти, якщо не буде розкрита його здатність відображати і ніби заново створювати оригінал. Переклад є віддзеркаленням оригіналу. Чим вірніше, чим цілісніше це віддзеркалення, тим вище якість перекладу. Переклад не можна зрозуміти, якщо не буде розкрита його психологія. Переклад – це важкий, складний і продуктивний творчий процес, в якому беруть участь всі духовні сили людини: інтелект, інтуїція, емоції, уява, воля, пам'ять. Переклад – це творчий процес, в результаті якого створюється перекладний твір. І, нарешті, переклад не може бути науково осягнутий, якщо розглядати його позаісторично.

Переклад з'являється історично на певному етапі людського розвитку, існує історично, розвивається історично – разом з розвитком суспільних, культурних і інших процесів. Художній переклад є особливим способом міжкультурної комунікації, в основі якого лежить певна система вербальних форм, що несуть в собі смисл та значення, виражені засобами однієї мови (мови оригіналу) та перекодовані у іншу (мову перекладу) шляхом різноманітних трансформацій, які торкаються всіх рівнів контактуючих мовних систем. Завдяки художньому перекладу ми маємо можливість читати твори світової класичної літератури на рідній українській мові. Кожний художній твір, кожний художній напрям, література кожної історичної доби породжує специфічні проблеми для перекладача. Вирішувати ці проблеми можливо лише за умови засвоєння перекладачем здобутків теорії та практики перекладу. Тема даної дипломної роботи – дослідження особливостей перекладу твору Д.К. Роулінґ «Гаррі Поттер і Таємна Кімната». Актуальність дослідження визначається необхідністю дослідження специфіки включення перекладів творів світової літератури у контекст україномовного літературного простору. Оскільки цей твір є складовою частиною сучасного літературного процесу, переклад його українською мовою робить міцнішими зв’язки між сучасними національними літературами. Мета даної дипломної роботи – здійснення комплексного аналізу перекладу твору Д.К. Роулінґ «Гаррі Поттер і Таємна Кімната» українською мовою та встановленні його особливостей на лексичному та стилістичному рівнях. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: розглянути сутність художнього перекладу; розглянути проблему перекладу мовних реалій; дослідити стилістичні особливості художнього перекладу; розглянути лексико-семантичні особливості мови роману та дослідити рівень адекватності перекладу даного твору на лексичному рівні; проаналізувати особливості перекладу лексичних та синтаксичних стилістичних засобів у творі. Для розв'язання поставлених завдань в роботі застосовано комплексну методику дослідження. Для лінгвістичного аналізу використовувались описовий, порівняльний, контекстуальний та структурно-семантичний методи. Порівняльно-перекладознавчий аналіз передбачає зіставлення оригінального тексту англійською мовою з текстом перекладу українською мовою. Таке зіставлення дозволило отримати дані про ступінь близькості на рівні змісту оригіналу та перекладу, визначити прийоми досягнення еквівалентності та прийоми відтворення лексичних та стилістичних особливостей при перекладі оригінального тексту. Об’єктом дослідження є лексика та образні художні засоби мови твору Д.К. Роулінґ «Гаррі Поттер і Таємна Кімната» та їх відповідники в українському перекладі. Предмет дослідження – лінгвістичні інтерпретації слів, характерні для мови тексту перекладу, а також міжмовні трансформації як засоби виявлення лінгвокультурної специфіки художнього тексту, лексико-семантичних характеристик мови твору та його перекладу. Матеріал дослідження складали оригінальний текст твору Д.К. Роулінґ «Гаррі Поттер і Таємна Кімната» та текст однойменного українського перекладу, виконаного Віктором Морозовим.

Наукова новизна здобутих результатів полягає в узагальненні аспектів щодо адекватності художнього перекладу прозових творів, а також у виявленні особливостей втілення образного простору твору в українському перекладі, у прагненні до осмислення проблеми адекватної передачі мови автора художнього тексту. На захист винесені такі твердження: Завданням перекладу є забезпечення такого типу міжмовної комунікації, при якому створюваний текст на мові перекладу міг би виступати як повноцінна комунікативна заміна оригінала. Згідно вимоги адекватності змісту та відтворення образної системи твору поряд із співставленням різних мовних систем в процесі художнього перекладу відбувається співставлення також і різних культур, яке часто вимагає адаптації текста перекладу, що допомагає сприймати предметний текст та маркери даної культури. Дослідження образних художніх засобів у мові твору «Гаррі Поттер і Таємна Кімната» Д.К. Роулінґ демонструє їх міцний взаємозв’язок та підпорядкованість загальному авторському задуму. Це диктує перекладачеві необхідність будувати мовну структуру перекладу з позиції, наближеної до авторської. Порівняльний аналіз прикладів образних засобів, які використовує автор виявив, що ступінь адекватності перекладу в різних випадках різна. Теоретичне значення даного сутності художнього перекладу, у виявленні специфічних ознак системи художніх образів в текстах англійської та української мови. В роботі проаналізовано адекватність перекладу художнього тексту, здійснено аналіз рівня експресивності оригіналу та перекладу. Практична цінність: результати дослідження можуть бути використані для розв’язання практичних проблем перекладу художніх творів, а також при розробці методичних посібників з проблем теорії перекладу та теорії художнього тексту. Розділ І. Специфіка художнього перекладу 1.1 Сутність перекладу та його характерні риси Література займає особливе місце серед інших видів мистецтв. На відміну від музики та образотворчого мистецтва, які впливають на людей різних національностей безпосередньо, через зір і слух, що притаманні всім здоровим людям, література сприймається завдяки засобам мови, що є специфічною для кожного народу. Тому літературний твір інколи стикається зі значними перешкодами на шляху до свого читача, якщо цей читач є носієм іншої мовної системи, ніж автор твору. А оскільки навіть полілінгвізм і білінгвізм не можуть вирішити цю проблему через існування великої кількості мов, то на допомогу приходить переклад, тобто такий вид творчості, в процесі якого твір, який існує в одній мові, відтворюється в іншій. Переклад посідає особливе місце у літературному процесі. Кожен вид літератури послуговується певним видом перекладу. Зокрема, художня література послуговується художнім перекладом. Художній переклад – один з найбільш наглядних проявів міжлітературної (і тому певним чином міжкультурної) взаємодії. Фактично він є важливою частиною національно-літературного процесу, оскільки виступає посередником між літературами, без нього неможливо було б говорити про міжлітературний процес у всій його повноті.

Можно предположить, что издающиеся книги и поддерживаемые интернет-сайты о магии выполняют не только роль наставлений для тех, кто действительно практикует оккультизм, но и функцию своеобразной духовной инфраструктуры по отношению к художественным, литературным и кинопроизведениям о волшебниках. Вполне реальна ситуация, что подросток, прочитавший книги о Гарри Поттере, захочет узнать, так что же такое магия и как именно волшебники совершают свои чудеса. Сюда стоит добавить еще более многочисленных детей и подростков, которые под влиянием таких книг сами мечтают стать волшебниками или, по крайней мере, изображают их в играх, - а в игре все должно быть "как на самом деле". Такого рода ситуации и порождают спрос на разработку "теории магии". При этом управление случайностями является для магов-теоретиков обычной составной частью их искусства. На одном из посвященных магии сайтов ("Время волшебников") можно прочесть: "Под "управлением случайностями" я имею ввиду желание мага, которое рождает цепь случайностей, ведущую к выполнению поставленной цели

1. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

2. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

3. Стан української мови

4. Становище Української журналістики в 20-х роках

5. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

6. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
7. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
8. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

9. Проблеми вивчення історії української журналістики

10. Норми сучасної української мови у спілкуванні

11. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

12. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

13. Розвиток української лексикографії

14. Формування і становлення української юридичної термінології

15. Історія розвитку української мови

16. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Вивчення сучасної української літературної мови

18. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

19. Відродження української держави

20. Євген Чикаленко - меценат української культури

21. Зародження української державності

22. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
23. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді
24. Політична система Української козацької держави

25. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

26. Процес перетворення української народності в націю

27. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

28. Становлення української державності 1648-1657рр.

29. Становлення української інтелігенції

30. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

31. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

32. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

33. З історії української кухні

34. Витоки української художньої культури

35. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

36. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

37. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

38. Неоромантизм української літератури
39. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
40. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

41. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

42. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

43. Українсько-Угорські відносини

44. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

45. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

46. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

47. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

48. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

50. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

51. Становлення української політичної думки

52. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

53. Особливості української демонології

54. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
55. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
56. Гарри Поттер: посвящение в магию

57. Лексико-семантические особенности перевода художественных произведений на основе произведения Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Философский камень"

58. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

59. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

60. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

61. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

62. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

63. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

64. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

66. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

67. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

68. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

69. Політичні права і свободи громадян України

70. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
71. Львівський музей українського мистецтва
72. Джордж Гордон Байрон - неутомимый, страстный поэт-борец, защитник свободы и справедливости

73. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

74. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

75. Джордж Вашингтон – человек и политик

76. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

77. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

78. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

79. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

80. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Джордж Оруэлл "Ферма животных ("Скотный двор")"

82. Предсказания Джорджа Оруэлла

83. Несколько рефератов по Исламу

84. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

85. Джордж Беркли

86. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»
87. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
88. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

89. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

90. Стратегическое управление (укр)

91. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

92. Історія України

93. Історія соборності України

94. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

95. Голодомор в Україні 1932-33 годах

96. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

98. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

99. Постмодернізм та українська історична наука

100. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.