Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

РЕФЕРАТГоловною метою роботи є розробка сучасної концепції ресурсозбережувальних і екологобезпечних способів хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів. Основним завданням роботи є розробка нормативно – методичної бази з проведення хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів; пропозиції до проектів державних стандартів та рекомендації з хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів. Доцільність та актуальність роботи обумовлена потребою суттєвого покращання і підвищення ефективності проведення хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів. Нова концепція хімічної меліорації ґрунтів відображатиме сучасні теоретичні досягнення, методи, способи та технології з ресурсозбереження та екологічної безпеки як стратегічний напрям розвитку даної галузі на теренах України. нормативно-методична база з проведення хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів включатиме матеріали з сучасної діагностики їх агроекологічного стану; нормативи внесення необхідних доз добрив та меліорантів у залежності від конкретних ґрунтових умов та загального агроекологічного стану; прогнозування післядії добрив та меліорантів. Вона дозволить визначити еколого-економічну доцільність проведення робіт з хімічної меліорації та розробити рекомендації з ресурсозбережувальних способів меліорації кислих і солонцевих ґрунтів. Реалізація наукових розробок за договором дозволить досягти високої та стабільної продуктивності кислих і солонцевих ґрунтів при значному заощадженні енергетичних та матеріальних ресурсів. Виконання проекту сприятиме скорішому впровадженню в практику землеробства на кислих і солонцевих ґрунтах сучасних ресурсозбережувальних і екологічно безпечних способів меліорації. ЗМІСТВступ Розроблення та погодження технічного завдання Розроблення першої редакції проекту стандарту та розсилання її на відгук Звід відгуків на першу редакцію проекту стандарту Розроблення другої редакції проекту стандарту та розсилання її Доопрацювання остаточної редакції проекту стандарту. Подання проекту стандарту на затвердження Висновки Перелік посилань ВСТУП Якісне проведення екологічного і еколого-меліоративного моніторингу ґрунтів, агрохімічної паспортизації та сертифікації земель в значній мірі залежить від методів, що використовуються для визначення показників, які характеризують рівень родючості та екологічний стан ґрунтів. Одним з важливих показників, що визначають родючість, еколого-меліоративний стан земель та їх продуктивність є кислотність або активна концентрація іонів водню в ґрунтовому розчині. Вченими ННЦ ІГА (М.К. Крупсткий, Г.М. Олександрова, Д.М. Губарева) у 60-ті роки розроблено потенціометричний метод визначення активності іонів водню в ґрунтовій пасті, яка готується шляхом зволоження ґрунту дистильованою водою до вологості, що відповідає нижній межі текучості. Така паста моделює стан вологості, близький до природних умов. При цьому, незалежно від природи ґрунту створюється рівноважний ступінь вологості, що контролюється балансирним конусом О. М. Васильєва, що дозволяє порівнювати дані отримані для різних ґрунтів. На теперішній час показники активності іонів водню в ґрунтових пастах рекомендується використовувати під час проведення державного еліоративного моніторингу (ВНД для визначення ступеня вторинної солонцюватості згідно з ДСТУ 3866-99 Ґрунти.

Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості). Проте, метод визначення активності іонів водню в ґрунтових пастах до теперішнього часу не стандартизований. Тому робота з розроблення стандарту на потенціометричний метод визначення активності іонів водню в ґрунтових пастах є своєчасною і актуальною. Розроблення та впровадження стандарту надасть можливість одержати відносно швидко більш широку і точну інформацію щодо ступеня вторинної солонцюватості зрошуваних земель та екологічного стану ґрунтів. 1 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ Відповідно до вимог ДСТУ 1.2 розроблено технічне завдання (ТЗ) та пояснювальну записку до проекту стандарту. Пояснювальну записку наведено в додатку А. 2 РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ ТА РОЗСИЛАННЯ ЇЇ НА ВІДГУК Згідно вимог ДСТУ 1.5 розроблено основні розділи стандарту. Визначено сферу застосування стандарту, у якій відмічено, що стандарт встановлює потенціометричний метод визначення активної концентрації (активності) іонів водню - рН у ґрунтових розчинах, що не відділені від твердої фази ґрунту – ґрунтових пастах, які зволожені до нижньої межі текучості. Розповсюджується на всі типи ґрунтів. Проект стандарту установлює загальні положення, основні принципи і порядок проведення аналізу. Розроблено розділ “Нормативні посилання”, в якому наведено посилання на документи, за допомогою яких розроблявся даний стандарт. В розділі “Терміни та визначення понять” наведено терміни та визначення понять, які використані у стандарті. В розділі 4 наведено принцип методу. Розділ 5 встановлює принцип відбирання проб ґрунту. У розділі 6 подано перелік апаратури і посуду, що використовуються при виконанні вимірювань. В розділі 7 наведено перелік необхідних для аналізу реактивів. У розділі 8 визначаються умови виконання аналізу. У розділі 9 “Підготовка до аналізування” наведено принцип підготовки до роботи індикаторних скляних електродів та електродів порівняння та перевірки їх робочої функції, а також послідовність побудови калібрувального графіку. У розділі 10 “Проведення аналізування” мова йде про безпосереднє приготування ґрунтової пасти та аналіз ґрунтового розчину. У розділі 11 “Опрацювання результатів” йдеться про оформлення результатів вимірювань. У розділі 12 наведено точність методу визначення активності іонів водню. Розділом 13 визначено вимоги щодо безпеки при виконанні аналізу. По закінченню розроблення першої редакції проекту стандарту та пояснювальної записки до неї, стандарт було розіслано на відгук фахівцям незалежних зацікавлених організацій, а саме: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; Кримський державний агротехнологічний університет; Інститут землеробства південного регіону УААН; Херсонський Державний аграрний університет; Інститут гідротехніки і меліорації; Інститут овочівництва і баштанництва; Міністерство агарної політики України; Українська академія аграрних наук; ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”); Державний комітет України по водному господарству.

3. ЗВІТ ВІДГУКІВ НА ПЕРШУ РЕДАКЦІЮ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУВідгуки отримано від усіх зацікавлених організацій. За результатами отриманих листів розроблено звід відгуків відповідно до ДСТУ 1.2 (додаток Б). З урахуванням зауважень та пропозицій фахівців незалежних зацікавлених організацій проект стандарту доопрацьовано. До проекту стандарту внесено зміни і доповнення.4. РОЗРОБЛЕННЯ ДРУГОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ ТА РОЗСИЛАННЯ ЇЇ НА ПОГОДЖЕННЯДруга редакція проекту стандарту має такий зміст: сфера застосування; нормативні посилання; терміни та визначення понять; суть методу; відбирання проб; апаратура і посуд; реактиви; умови виконання вимірювань ; підготовка до аналізування; проведення аналізування; опрацювання результатів; точність методу; вимоги щодо безпеки; бібліографія. Другу редакцію проекту стандарту, звід відгуків та пояснювальну записку розіслано на погодження фахівцям незалежних зацікавлених організацій, а саме: Українську академію аграрних наук; ДП “УкрНДНЦ”; Міністерство аграрної політики України; ТК 145 “Меліорація і водне господарство” ІгіМ; Державний комітет України по водному господарству. 5 ДООПРАЦЮВАННЯ ОСТАТОЧНОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ. ПОДАННЯ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯЗ урахуванням зауважень і пропозицій доопрацьовано остаточну редакцію проекту стандарту. Остаточну редакцію проекту стандарту (додаток В) подано на затвердження. По закінченню цієї роботи формується справа стандарту, яка містить: технічне завдання на розроблення стандарту; проект стандарту в першій редакції з пояснювальною запискою; звід відгуків; оригінали (або копії) листів відгуків, отримані на першу редакцію; оригінали (або копії) листів про погодження стандарту; протокол засідання Вченої ради; проект стандарту в остаточній редакції з пояснювальною запискою в двох прим.; електронна версія стандарту. До звіту НТР надано додатки, а саме: витяг з протоколу засідання Вченої ради ННЦ ІГА (додаток Г); реєстраційна карта НДР (копія) (додаток Д); лист приймання завершеної НДР (додаток Е). ВИСНОВКИ 1 Розроблено технічне завдання на розроблення стандарту. 2 Розроблено пояснювальну записку і першу редакцію проекту стандарту та розіслано їх на відгук до зацікавлених організацій. 3 З урахуванням зауважень та пропозицій, отриманих від організацій, незалежних зацікавлених відомств розроблено другу редакцію проекту стандарту та звід відгуків. 4 Другу редакцію проекту стандарту надіслано на погодження фахівцям незалежних зацікавлених відомств. 5 Доопрацьовано остаточну редакцію проекту стандарту. 6 Підготовлено справу стандарту. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів 2 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. правила побудови, викладання, оформлення та вимоги змісту нормативних документів АУТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ Головною метою Програми є впровадження державної політики, спрямованої на відтворення та охорону родючості ґрунтів, забезпечення стійкості агроландшафтів, усунення негативних явищ у сучасному розвитку ґрунтових процесів і стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції, а також визначення оптимальних обсягів робіт, необхідних для реалізації цієї політики.

Всем им свойственна преобладающая роль наблюдения за ходом природных процессов (по сравнению с лабораторным экспериментом) для получения исходной фактической информации, а также количественная интерпретация фактов на основе общих физических законов.   В разделении геофизических дисциплин нет твёрдо установившейся терминологии. Так, наравне с традиционным термином «метеорология» для науки об атмосфере применяется ещё термин «физика атмосферы», но нередко в более ограниченном значении. В последнем случае рамки, выделяющие физику атмосферы из метеорологии, намечаются разными авторами по-разному. То же относится к соотношению между океанологией и физикой моря и пр. Большая и давно обособившаяся отрасль метеорологии — климатология, учение о климатах земного шара — чаще относится к географическим наукам. Ряд геофизических дисциплин или их разделов имеет прикладной характер.   Наиболее разработанная классификация геофизических наук положена в основу рубрикации реферативного журнала «Геофизика», согласно которой в состав

1. Поняття та сутність ефективності управління

2. Дослідження аспектів управління якістю продукції

3. Управління продуктивністю організації

4. Управління якістю на підприємстві

5. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

6. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем
7. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
8. Економічні та правові основи управління організацією

9. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

10. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

11. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

12. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

13. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

14. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

15. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

16. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы

17. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

18. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Поняття і наукові засади державного управління

21. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

22. Функції та принципи державного управління
23. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
24. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

25. Конфлікти та методи управління ними

26. Менеджмент та система управління

27. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

28. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

29. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

30. Стратегія управління як основа менеджменту

31. Сутність лідерства та управління

32. Управління ресурсами та запасами

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

34. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

35. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

36. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря

37. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

38. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
39. Рішення в системі управління
40. Управління запасами

41. Управління проектами

42. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

43. Управління фінансами України

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

46. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

47. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

48. Мораль і соціальне управління

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

50. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

51. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

52. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

53. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

54. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
55. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
56. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

57. Сутність і сфера міжгалузевого управління

58. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

59. Управління духовними процесами суспільства

60. Форми державного управління

61. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

62. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

63. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

64. Системний аналіз складних систем управління

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

66. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

67. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

68. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

69. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

70. Управління ціновою політикою підприємства
71. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
72. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

73. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

74. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

75. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

76. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

77. Діяльність органів управління освітою

78. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

79. Закономірності формування корпоративного управління

80. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

82. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

83. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

84. Механізм і методи управління фірмою

85. Моделі корпоративного управління

86. Національні моделі корпоративного управління
87. Організаційна структура управління підприємством
88. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

89. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

90. Особливості антикризового управління

91. Особливості управління організацією

92. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

93. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

94. Проблема управління прибутком на підприємстві

95. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

96. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Стилі управління

98. Стратегічне управління підприємством

99. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.