Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Системний аналіз складних систем управління

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра АКІТ Курсова робота з предмету «Cистемний аналіз складних систем управління» Виконав: Студент гр. АКС-4-4 Ширма Сергій Перевірив: доц. Власенко Л. О. Київ 2010 Зміст Вступ. 1. Основні положення системного аналізу. Характеристика та ознаки складних систем. 2. Характеристика та класифікація технологічних комплексів (ТК) як складних систем. 3. Використання теорії графів для структурного аналізу складних систем. 4. Системний аналіз технологічного комплексу. 5. Графова потокова модель технологічного комплексу. 6. Виділення внутрішніх комплексів в ТК. Висновки. Література. Вступ Для нинішнього життя характерне значне ускладнення, з яким зустрічаємось повсюдно та повсякчас. З одного боку, його створюємо ми самі, намагаючись створити собі комфорт, наприклад, придбати комп’ютер або сучасні побутові пристрої. Однак, це вимагає знань з фізики, механіки, електротехніки тощо, і не зі злої волі виготовлювачів ми змушені вивчати детальні інструкції користувача. Адже техніка, як правило, багатофункціональна і гріх не використати всі її цінні властивості. Суттєво ускладнюють життя сучасної людини численні зв’язки, якими вона оплутана і які увесь час розширюються. Крім традиційних сімейних і одинних зв’язків, кожен підтримує контакти з друзями, сусідами, діловими партнерами, організаціями. Все це є результатом складного структурованого середовища нашого існування. Характерною особливістю нинішнього життя стала необхідність все частіше приймати рішення: від побутових до життєво важливих і виробничих. Причина цього є розширення спектру можливостей, вагатоальтернативність нашого буття, яку можна пояснити в кінцевому підсумку складністю побудови суспільства і держави. Прийняття правильного рішення можливе лише за умови глибокого проникнення в сутність ситуації, всебічного розуміння явищ, стосовно яких рішення приймається. Надії на спрощення нашого буття немає – цивілізація розвивається в напрямку її ускладнення, насамперед, у сфері технологічній та інформаційній. В цих умовах єдино правильний підхід – це всестороннє пізнання явища і, в жодному разі, неприпустимість локалізованого ізольованого дослідження. Предмет розгляду потрібно вивчати у взаємозв'язку зі своїм оточенням, зрозуміти причини його розвитку і руху, а це означає з’ясувати цілі та способи їх досягнення, встановити ресурси і джерела існування аналізованого явища. Більше того, вивчення потрібно здійснювати систематизовано, в певній послідовності, лише тоді воно дасть очікуваний результат. Якщо ще донедавна науковці буквально ганялися за фактами, то сьогодні в епоху інформаційних технологій, вони вже не в змозі справитися з величезними потоками розрізнених і різноманітних фактів. Аналітичні методи окремих наук, які спрацьовують при вивченні окремих явищ і процесів, тепер не спрацьовують. Потрібен принцип, який допоміг би розібратися в усіх логічних зв’язках між відокремленими фактами. Таким принципом став системний підхід до пізнання, за яким об’єкт пізнання потрібно розглядати як систему, що функціонує в середовищі та взаємодіє з іншими системами.

В загально теоретичному плані системний підхід знайшов своє втілення в теорії систем, в прикладному – в системному аналізі. Нині системний підхід використовують в усіх галузях знань, хоча в різних областях він проявляється по різному. В технічних науках мова іде про системотехніку, в кібернетиці – системне управління, в біології – біосистеми, в соціології – структурно-функціональний підхід, в суспільних науках – системологію. 1. Основні положення системного аналізу. Характеристика та ознаки складних систем Істотне місце в сучасній науці і практиці займає системний підхід, хоча його єдиного трактування в науці немає – кожний дослідник по-своєму розуміє його зміст. Системний підхід – це напрямок методології спеціально-наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об'єктів як систем. Специфіка системного підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта і забезпечуючих її механізмів, на виявлення різноманітних типів зв'язків складного об'єкта і зведення їх у єдину теоретичну картину. Основними принципами системного підходу є: – вивчення феномена цілісності і встановлення складу цілого, його елементів; – дослідження закономірностей з'єднання елементів у систему, тобто структури об'єкта, що складає ядро системного підходу; – вивчення функцій системи і її складових у тісному зв'язку з вивченням структури, тобто структурно-функціональний аналіз системи; – дослідження генезису системи, її границь і зв'язків з іншими системами. На практиці ідеї системного підходу кристалізуються в методологічних засобах системного аналізу. Системний аналіз – методологія дослідження таких властивостей і відносин в об'єктах, які важко спостерігати і важко розуміти, за допомогою представлення об'єктів у вигляді систем і вивчення властивостей цих систем і взаємин між цілями і засобами їх реалізації. Головна ідея системного аналізу. Головне в системному аналізі – це складне перетворити в просте, таку, що важко розв’язати і зрозуміти, проблему перетворити в чітку послідовність завдань, для яких або існує тривіальний розв'язок, або які можна легко розв’язати відомими методами. Перша частина процедури системного аналізу полягає в тому, щоб розбити цілісну проблему на більш доступні для розв’язання складові частини та вико ристати найбільш підхожі спеціальні методи для розв’язання окремих підпроблем. Ця частина називається аналізом. Друга частина – об’єднання окремих розв’язків в загальний розв’язок проблеми – отримала назву синтез. Таким чином, системний аналіз передбачає не лише органічне поєднання аналітичного поділу проблеми на частини і дослідження зв’язків і відношень між цими частинами, але й робить особливий акцент на розгляд цілей і задач, спільних для усіх частин, і відповідно до цього здійснюється синтез загального розв'язку з окремих. По суті справи, в системному аналізі методи аналізу та синтезу взаємно переплітаються, при виконанні аналітичних процедур звертається увага на способи об’єднання окремих результатів в єдине ціле і вплив кожного елемента на інші елементи системи.

Два підходи до системного аналізу. Спеціалісти розрізняють два підходи до тлумачення терміну &quo ;системний аналіз&quo ; – підхід, який базувався головним чином на застосуванні складних математичних прийомів, зокрема теорії оптимізації і дослідження операцій, та підхід, в основу якого була покладена логіка системного аналізу. “Математичний” підхід був історично першим. Прихильники його роблять наголос на описі складної системи з допомогою формальних засобів (блочних діаграм, мереж, математичних рівнянь тощо). На основі подібного роду описів ставиться математична задача відшукання оптимального проекту системи або найкращого режиму її функціонування, тобто знаходження максимуму або мінімуму цільової функції системи при заданих обмеженнях. Однак існує цілий ряд реальних проблем з масою невизначеностей, де математика не є ефективною, і тоді на перший план висуваються не математичні методи, а логіка системного аналізу, пошук конструктивних засобів організації прийняття рішень. Системний аналіз починають визначати як процедуру розбиття досліджуваного процесу на підпроцеси, складної проблеми – на підпроблеми і етапи, для яких є можливість підібрати методи дослідження і виконавців. При цьому основна увага концентрується на методи такого розбиття. І мабуть, не випадково під системним підходом дуже часто розуміють деяку сукупність системних принципів. Цей другий підхід був запропонований RA Dcorpora io . Системний аналіз розглядається перш за все як методологія з’ясування і впорядкування (або структуризації) проблеми, яку належить розв’язати із застосуванням або без застосування математики і комп’ютерів. Логічний системний аналіз доповнюється в тій чи іншій мірі математичними, статистичними і логічними методами, однак тепер як область їх застосування, так і методологія істотно відрізняється у порівнянні з математичним підходом. Класифікація проблем. Людську діяльність можна умовно розділити на дві сфери: сфера рутинної діяльності, тобто регулярних, повсякденно розв'язуваних задач, і сфера розв’язання нових, таких, що вперше виникають, задач. У першій з них способи вирішення задач, як правило, добре відпрацьовані і потреб для системного аналізу немає, хоча сама наявність рутини в деяких випадках складає проблему. Однак у сфері людської діяльності, пов'язаної з вирішенням нових, невідомих раніше задач (наприклад, у перспективному плануванні, науці, конструкторських розробках), методи системного аналізу потрібно застосовувати майже повсюдно, а в деяких випадках – без них не можна обійтися. Залежно від глибини пізнання розрізняють на три класи проблем: а) добре структуровані або кількісно сформульовані проблеми, в яких існуючі залежності з’ясовані настільки добре, що вони можуть бути виражені в числах і символах, які також дають в кінцевому підсумку чисельні оцінки; б) неструктуровані або якісно виражені проблеми, що містять лише опис важливих ресурсів, ознак і характеристик, кількісні залежності між якими зовсім невідомі; в) погано структуровані або змішані проблеми, які містять як якісні, так і кількісні елементи, причому якісні маловідомі та невизначені сторони пробле ми мають домінуючу тенденцію.

Бандери допомага нам зрозумти, чому саме в цьому середовищ ОУH, яке започаткувалося на III Великому Збор, виник  розвинувся пзнше опортунстичний рух, який врешт допровадив до ще одного розколу в ОУH (демократи "двйкар", 1953 р.). Очевидно, треба було змнити лише форми роботи в органзац  вихованн кадрв, а не мняти сутнсних дей само флософ нацоналзму. Аналзуючи цю проблему, ще раз звернемося до думки Василя ¶ванишина. Якщо у першому розкол ("мельниквц" "бандервц") виявилося протирччя "партя орден", то тут автор книжки "Hаця. Державнсть. Hацоналзм" вбача конфлкт мж орденським  державницьким типом мислення. "У час вйни ОУH була змушена зайнятися чисто державними справами, пише В. ¶ванишин, творення арм, мсцево самооборони  самоврядування в регонах свого впливу, творення сльських станиць, районних  вищих структур управлння, господарська дяльнсть... Виявилося, що державний пдхд теж вимага власно деолог. Бо одна справа деал, держава, якою вона повина бути в Укран (орденська деологя),  зовсм нша держава, яка можлива поки що, у даний час, творена з того життвого матералу, який , а не з того, який буде потм, зокрема, коли деологя ОУH стане свтоглядною базою кожного укранця"

1. Закономірності формування корпоративного управління

2. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

3. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

4. Організаційна система управління природокористуванням України

5. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

6. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
7. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
8. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

9. Методологія системи управління персоналом

10. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

11. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

12. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

13. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

14. Філософські аспекти японської системи управління

15. Формування організаційних структур управління підприємством

16. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Критерії ефективності управління

18. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

19. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

20. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

21. Аналіз та удосконалення оперативного управління

22. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
23. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
24. Рішення в системі управління

25. Управління запасами

26. Управління проектами

27. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

28. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

29. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

30. Управління утворенням прибутку підприємства

31. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

32. Акти державного управління

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Мораль і соціальне управління

34. Методи управління банківськими ризиками

35. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

36. Формування та розвиток банківської системи України

37. Валютні ризики: економічна природа та управління

38. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
39. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
40. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

41. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

42. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

43. Державне управління в сфері охорони здоров’я

44. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

45. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

46. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

47. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

48. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

50. Структура державного управління

51. Сучасні принципи державного управління

52. Теорія і методологія дослідження управління

53. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

54. Форми державного управління
55. Функції управління в аграрному праві
56. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

57. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

58. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

59. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

60. Інформаційні технології управління маркетингом

61. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

62. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

63. Управління ціновою політикою підприємства

64. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

66. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

67. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

68. Аналіз стартегічного управління підприємством

69. Антикризове управління бізнесом

70. Дослідження аспектів управління якістю продукції
71. Ефективне управління виробництвом
72. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

73. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

74. Контроль – функція управління

75. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

76. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

77. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

78. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

79. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

80. Організаційна структура управління персоналу підприємства

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Організаційна структура управління підприємством

82. Організація управління персоналом підприємства

83. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

84. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

85. Особливості управління організацією

86. Персонал як об’єкт управління організації
87. Принципи управління персоналом
88. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

89. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

90. Розвиток науки управління

91. Стилі управління

92. Стратегічне управління підприємством

93. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

94. Стратегія управління як основа менеджменту

95. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

96. Сучасні методи управління проектами

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

98. Удосконалення управління персоналом організації

99. Управління виробничими витратами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.