Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Українська мова серед інших слов’янських мов

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Українська мова серед інших слов’янських мов. Походження української мови (характеристика різних концепцій). Класифікація мов План: Сучасні слов’янські народи, їхня етнічна спорідненість. Етнічна близькість слов’ян. Класифікація слов’янських мов. Походження і розвиток мови. Класифікація мов: Генеалогічна; Типологічна. Основна література Бондаренко М.Ф., Дюмін О.З, Ніколаєва А.О. та ін. Українська мова. Посібник – практикум для абітурієнтів. 2-е вид. доп. і дооп. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 624с. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія, Лексикографія / Навч. Посіб. – К.:ВЦ «Академія», 2006. – 368 с. (Альма-матер) Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. 336 с. (Альма-матер) Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 344 с. (Альма-матер) Додаткова література Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 424с. Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. Сучасна українська літературна мова – 6-те вид., стер. – К.: Вища шк., 2006. – 430с. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. – 640с. 1. Сучасні слов'янські народи, їхня етнічна спорідненість Слов'яни є найчисленнішою в Європі (в т. ч. етнічні ро­сіяни всієї Росії) групою індоєвропейських народів, спо­ріднених за походженням (генетично), мовою і культурою. Слов'янські мови як основна ознака слов'янських народів за кількістю носіїв посідають п'яте місце у світі (після ки­тайської, індійської, германської та романської груп). За даними Інтернету, загальна кількість носіїв слов'янських мов у світі на 2001—2005 рр. становила майже 290 млн. осіб. За різними джерелами, у слов'янських країнах про­живають: росіяни (понад 145,5 млн. осіб), українці (понад 47,1 млн.), білоруси (до 10,3 млн.), русини (кілька сот тисяч у Воєводині), поляки (понад 38,6 млн.), чехи (до 10,3 млн.), словаки (понад 5,4 млн.), серболужичани (кілька десятків тисяч), кашуби (зникають, асимілювавшись з поляками), серби (до 10 млн.), болгари (до 9 млн.), хорвати (до 4,5 млн.), боснійці (до 3,8 млн.), словенці (понад 2 млн.), македонці (понад 2 млн.), чорногорці (понад 0,7 млн.). Співвідношення між кількістю слов'ян і носіїв слов'янських мов приблиз­но однакове, але в Україні значна, а в Білорусі переважна частина громадян користується російською мовою, у зв'язку з чим носіїв цієї мови більше, ніж росіян, а носіїв біло­руської та української мов менше, ніж білорусів і україн­ців. Більшість слов'ян має свої національні мови й держави, і лише окремі з них позбавлені таких ознак, що є основною підставою для дискусій стосовно кількості слов'янських мов і народів. Загальноприйнятим є поділ слов'янських на­родів на три групи: східну (росіяни, українці, білоруси і, за деякими джерелами, русини), західну (поляки, чехи, слова­ки, серболужичани і кашуби), південну (болгари, македон­ці, серби, хорвати, словенці, боснійці і, з певними застере­женнями, чорногорці).

Єдиного погляду на кількість сучасних слов'янських народів (їх визнається від 12 до 16) і, відповідно, сло­в'янських мов немає. Це зумовлено постійно діючими іс­торичними процесами конвергенції (інтеграції) та дивер­генції (диференціації), що спричиняють перехідний стан багатьох суспільних явищ. Саме тому, наприклад, гене­тично близькі до закарпатських і східнословацьких укра­їнців русини (руснаки), які в середині XVII ст. переселили­ся на територію сучасної Воєводини в Середній Наддунайщині, внаслідок дивергентно-конвергентного процесу набувають певних ознак окремого народу і стверджують про реальність русинської мови. Аналогічний конгломе­рат, але значно раніше (з VII ст.), переживали інші племе­на (слов'янські, грецькі та романізовані іллірійсько-фра­кійські нащадки), внаслідок чого поступово формувалися македонці, яких лише в XX ст. було визнано як окрему слов'янську націю з власною мовою. З розпадом Югославії й утворенням самостійних держав майже загальноприйня­тим стало виокремлення сербської та хорватської мов, хоч до кінця XX ст. панувала думка про єдину сербохорватсь­ку мову. Натомість більшість науковців не вважає окреми­ми слов'янськими націями боснійців і чорногорців, які розвинулися переважно в сербському етномовному середо­вищі і належать до південнослов'янських народів як на­родності. Ледь помітними залишаються на початку XXI ст. сліди колись відомого слов'янського народу кашубів, які поступово асимілювалися з поляками. Крім об'єктивно зумовлених історичних процесів, які впливають на реальний стан слов'янських народів і мов, важливу роль у питанні про їхню кількість відіграє полі­тичний чинник. Так, на початку XX ст. професор Київського університету Св. Володимира Т. Флоринський ак­тивно переймався долею і мовою 2,7 млн. словаків, але не визнавав самостійності 30-мільйонного українського народу та його мови, послідовно втілюючи в життя офіційну шовіністичну політику стосовно України Російської імпе­рії. З іншого боку, в XX — на початку XXI ст. переважно західні дослідники пропагують сепаратистську ідеологію щодо русинської мови закарпатських, пряшівських і лем­ківських українців як мови окремого слов'янського наро­ду, використовуючи здебільшого заангажовані політичні аргументи. У міжвоєнні роки її найактивніше обстоював угорський філолог О. Бонкало, а нині основним ідеологом цієї теорії виступає канадський історик П.-Р. Магочі. Отже, з огляду на історичні процеси і різні погляди щодо цього питання можна стверджувати про існування 16 слов'янських народів, які функціонують у різних стату­сах: 11 націй (росіяни, українці, білоруси, поляки, чехи, словаки, болгари, македонці, серби, хорвати, словенці), що мають свої національні держави і мови; 3 народності, які не мають своїх державних утворень (серболужичани) або національних мов (боснійці та чорногорці); 2 етнічні групи, одна з яких остаточно втрачає свою етномовну спе­цифіку (кашуби), а інша набуває ознак відмінної від мате­ринських діалектів мови (русини), не маючи державного чи адміністративно-територіального оформлення. Незважаючи на те що вже майже півтори тисячі років як перестала існувати праслов'янська етномовна спільність і слов'яни розселилися на різні території, почали ко­ристуватися різними мовами, жили здебільшого в різних державах, досі збереглися спорідненість їхніх мов і типові антропологічні дані, близькість культур, вірувань і мен­тальності, відчуття етнічної солідарності та генетичної спільності.

Однією з основних причин духовної близькості була їхня постійна боротьба за свою незалежність, створен­ня чи збереження національних держав. Якщо росіянам у складі Московської Русі, царської Росії та її наступника Радянського Союзу на сході, а полякам завдяки Речі По­сполитій і Польщі на заході слов'янських земель вдавало­ся зберігати й розвивати свої держави протягом багатьох останніх століть, то інші слов'янські народи або дуже давно мали власні державні утворення (наприклад, українці — Київську Русь і Запорозьку Січ, болгари — Болгарські царства), або й зовсім не мали їх (наприклад, македонці, словенці, кашуби). Найчастіше слов'янські народи, крім .росіян і поляків, входили до складу чужих країн. Так, пів­денні слов'яни протягом XIV—XIX ст. перебували під ту­рецько-османським гнітом. Білоруси і значна частина ук­раїнців знаходилися в цей час (XIV—XVIII ст.) у складі Польщі, Великого князівства Литовського та Речі Поспо­литої. В XIX — на початку XX ст. чехи, словаки, словенці, хорвати, частково й українці перебували в складі Ав­стрійської чи Угорської держави, а згодом Австро-Угорської імперії. Нерідко слов'янські народи були розірваними частина­ми в складі кількох держав. Прикладом цього є Україна, землі якої до початку Другої світової війни входили до складу Польщі (Західна Україна), Румунії (Північна Буко­вина й Південна Бессарабія), Чехословаччини (Закарпатська Україна), Радянського Союзу (Центральна й Східна Украї­на). Лише в 1945 р. споконвічні землі українського народу були зібрані в єдину суверенну (де-юре за Конституцією СРСР) республіку, а де-факто незалежною державою Укра­їна стала після розпаду СРСР 1991 р. Польщу, яка має ба­гатовікову історію великої національної держави, в XIX ст. було поділено між Росією, Австро-Угорщиною та Пруссією (Німеччиною). І навіть такий кількісно невеликий народ як серболужичани, живучи серед німців, був поділений між Пруссією і Саксонією. Демографічний склад і державно-територіальний розпо­діл слов'ян на початку XX ст. подано в табл. 2.1 (за А. Супруном). Таблиця 2.1 Слов'яни на початку XX ст. По державах і країнах (у тис. осіб) Назви народів Кількість (у тис. осіб) Російська імперія Болгарське царство Сербське королівство Чорногорське королівство Австро-Угорська імперія Туреччина Німеччина румунія Італія Інша європа й азія Америка Великороси 69400 69200 (росіяни) Малороси 33100 28400 4500 170 330 (українці) Білоруси 7400 7400 Болгари 5700 226 3400 34 1900 110 ЗО Серби 9773 2 2800 260 5855 550 6 300 і хорвати Словенці 1500 1325 126 43 132 Чехи 7500 65 6935 64 310 Словаки 2740 2 2358 56 380 Серболужичани 157 90 11 Поляки 21700 9800 4900 3900 3000 Кашуби 370 222 100 148 У підсумку 159420 115100 3400 2800 260 25600 2450 4500 130 50 600 4500 Саксонія. Пруссія. Сумарні цифри враховують невеликі групи, які фігурують інколи в графі «Америка та інші країни», «Росія та інші країни», і заокруглені, тому не становлять простої суми стовпчика. Національно-етнічну роздрібненість і державну не­влаштованість більшості слов'янських народів підсилюва­ли релігійні відмінності. Більшість східних і південних (крім хорватів і словенців) слов'ян традиційно належить до православ'я і користується власне слов'янською писем­ністю — кирилицею.

З цього можна виснувати, що й слов’янська Лада цілком відповідає індійській Лакшмі та латиській Лайме. Наведені факти свідчать про функціональну тотожність грецького аполлона, українського Купали й індійського Крішни. Але найголовніше те, що саме індійський Крішна проливає світло на походження та значення імен Аполлон і Купала, які й досі лишаються невитлумаченими, бо і давньогрецька, і слов’янські мови не дають змоги цього зробити. Маємо на увазі ще один епітет Крішни — Гопала, напрочуд співзвучний із найменням грецького божества, а надто — українського. Епітет Гопала розкладається на два компоненти, го+пала, де перший означає «бик», «корова», «худоба», а другий — «захисник», «охоронець» — від санскр. пал — «захищати», «охороняти», «берегти». Тобто весь епітет дослівно означає: Захисник биків (корів), Охоронець худоби, Пастух. Таке тлумачення індійського імені Гопала допомагає витлумачити й значення імені Купавон (його мав ватажок італійських венедів, який привів до Енея своє військо, коли той, після взяття Трої ахейцями, на двадцяти кораблях вирушив з Малої Азії до Італії)

1. Місце правової системи України серед правових систем світу

2. Суржик - проблема української мови

3. Розвиток української мови

4. Норми сучасної української мови у спілкуванні

5. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

6. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
7. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
8. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

9. Архаїчне значення слів у словнику української мови

10. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

11. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

12. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

13. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

14. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

15. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

16. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

17. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

18. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

19. Лекції з української та зарубіжної культури

20. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

21. Архетипи та універсалії української ментальності

22. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області
23. Форми української держави
24. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

25. Типологічна класифікація мов світу

26. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

27. Відродження української держави

28. Євген Чикаленко - меценат української культури

29. Зародження української державності

30. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

31. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

32. Поняття "української діаспори"

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

33. Проблеми відродження української державності

34. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

35. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

36. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

37. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

38. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років
39. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали
40. Витоки української авіації

41. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

42. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

43. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

44. Етап першого відродження української нації

45. Неоромантизм української літератури

46. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

47. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

48. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

50. Українсько-Угорські відносини

51. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

52. Становлення української політичної думки

53. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

54. Розвиток української етнонаціональної спільноти
55. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття
56. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

57. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

58. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

59. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

60. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

61. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

62. Українська мова у медіапросторі

63. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

64. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

66. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

67. Сучасна українська літературна мова

68. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

69. Українська мова в засобах масової інформації

70. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові
71. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові
72. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

73. Підготовка до ЗНО - українська мова

74. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

75. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

76. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

77. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

78. Місце України в глобалізаційних процесах

79. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

80. Роля мовы у жыццi грамадвства

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Висловлювання відомих діячів про мову

82. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

83. Розробка та виконання програм на мові pascal.

84. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

85. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

86. Латинська мова. Іменники
87. Лексіка беларускай мовы
88. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

89. Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика

90. Мова і нація

91. Мова як символ соціальної солідарності

92. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

93. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

94. Особливості розвитку англійської мови в Індії

95. Переклад Біблії на англійську мову

96. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

98. Проміжні рівні мови

99. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.