Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні розрахунки і валютні операції» ЗМІСТ 1. Питання №68. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти 2. Практичне завдання №7 Список літератури 1. Питання №68. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти Комерційні банки здійснюють різноманітні операції з іноземною валютою, а саме: купівлю та продаж валютних коштів, ведення банківських рахунків в іноземній валюті, надання позик та отримання кредитів у валюті, депозитні операції з валютою, дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті, проведення операцій з валютними деривативами і т. ін. Валютні операції проводяться як на замовлення та за рахунок клієнтів, так і для задоволення власних потреб банку. Валютний ризик відображає ймовірність фінансових втрат внаслідок того, що курс однієї валюти щодо іншої зміниться протягом певного часу. У реальному житті валютні курси дуже рідко вдається більш чи менш довго втримати на одному й тому самому рівні. Отже, валютний ризик існує майже завжди, коли здійснюються операції з іноземною валютою. Розмір валютного ризику залежить від розмірів валютної позиції, яку займає учасник у кожний конкретний момент часу, та від зміни валютних курсів на ринку. Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці вперше постала наприкінці 70-х років XX століття після підписання країнами – членами Міжнародного валютного фонду Ямайської угоди (Кінгстон, Ямайка, 1976 р.), відповідно до якої було офіційно визнано демонетизацію золота, скасовано його офіційну ціну і золотий паритет, введено міжнародну розрахункову одиницю СДР (спеціальні права запозичення), яка мала стати основою визначення валютних курсів національних валют, і введено режим вільного курсоутворення на базі «плаваючих» валютних курсів – флоатинг. Найбільшої гостроти проблема валютного ризику набула у 80-х рр. і залишається актуальною на перспективу. Це пов'язано з різким зростанням обсягів міжнародних торговельних і фінансових операцій, непрогнозованими коливаннями валютних курсів, зростанням обсягів валютних спекуляцій, що спричиняє різке збільшення залежності кінцевих фінансових результатів діяльності підприємств і фінансово-кредитних установ від валютного ризику. Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин. Валютний ризик - це ризик втрат при купівлі-продажі іноземної валюти за різними курсами. Даний ризик, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських організацій і диверсифікацією їхньої діяльності, і являє собою можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів. При цьому зміна курсів валют по відношенню один до одного відбувається в силу численних чинників, наприклад : у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливом грошових потоків із країни в країну, спекуляцією і т.д. Ключовим чинником, що характеризує будь-яку валюту є ступінь довіри до валюти резидентів і нерезидентів.

Довіра до валюти - складний багатофакторний критерій, що складається із кількох показників, наприклад: показник довіри до політичного режиму, ступеня відкритості країни, лібералізації економіки і режиму обмінного курсу, експортно-імпортного балансу країни, базових макроекономічних показників і віри інвесторів у стабільність розвитку країни в майбутньому. Валютний ринок завжди характеризується своєю нестійкістю і непередбаченістю. Це пояснюється надзвичайно швидкою реакцією учасників валютного ринку на політичні й економічні зміни у світі, а також значною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями. Валютний ризик - це ризик втрат, обумовлений несприятливою зміною курсів іноземних валют у ході здійснення угод по їхній купівлі-продажу. Валютні операції підрозділяють на «касові» і «термінові». Ринок касових операцій потребує оплати на протязі двох робочих днів із дня виконання контракту, тому невиконання зобов'язань менш ймовірне. До таких угод відносять овернайт. До термінових угод належать: форвард, ф’ючерси, опціони. Ризик несплати по термінових валютних операціях залежить від кредитоспроможності інвестора і терміну контракту. Чим більший цей термін, тим вища можливість зміни курсу і несплати. Зміст термінових видів угод такий: 1) Форвард. Форвардною угодою називається така угода, при якій курс встановлюється в даний час, а обмін валютами відбувається в майбутньому. Якщо є реальна можливість виникнення валютного ризику в майбутньому, він покривається форвардной угодою. Банк займає форвардную позицію у випадку, якщо клієнт продає або купує іноземну валюту по форварду, тобто з обміном валют на майбутню зафіксовану дату, а також, якщо сам банк продає або купує іноземну валюту по форварду з метою отримання прибутку. Проте тут є присутнім ризик зміни цін, що може призвести до збитків банку. 2) Опціонні операції. Опціон - це угода між покупцем і продавцем, що надає покупцю право - але не зобов'язання - купувати валюту в продавця опціону або ж продавати її. Опціон є одним із варіантів повного покриття валютних ризиків. Його можна використовувати як страховку, використовуючи при несприятливих змінах курсу. У порівнянні з форвардом, опціон дає кращий захист від можливих ризиків, тому що покупець опціону лишає за собою право вибору здійснення або нездійснення угоди. 3) Ф’ючерси. Ф’ючерсні контракти укладають на спеціальних біржах і, на відміну від форвардного контракту, ф’ючерс не передбачає реальну купівлю-продаж валюти. Позиція по ф’ючерсу ліквідується за допомогою зустрічних контрактів. Ризик по ф’ючерсам мінімізується за рахунок можливості покрити зобов'язання по першому ф'ючерсному контракту шляхом здійснення зустрічної оберненої угоди. Валютні ризики можна структуризувати у такий спосіб: а) кредитний ризик - ризик, обумовлений небажанням або неможливістю клієнта або контрпартнера розрахуватися за своїми обов'язками; б) конверсійний ризик - ризики валютних збитків безпосередньо по конкретних операціях. Головним чинником валютних ризиків є коротко- та довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти на національних і міжнародних валютних ринках.

У довгостроковому періоді визначальну роль відіграє загальний економічний стан країни, рівень виробництва, збалансованість основних макроекономічних пропорцій, обсяги зовнішньої торгівлі тощо, а в короткостроковому – збалансованість окремих ринків і загальний стан ринкового й конкурентного середовища. Коливання кількісних показників окремих чинників та їх певне співвідношення відіграють вирішальну роль у змінах валютних курсів, а тому можуть мати суттєвий вплив на характер виникнення і рівень валютного ризику. Серед довгострокових чинників коливань валютних курсів передусім необхідно виокремити такі: – загальна економічна ситуація в країні; – політична ситуація; – рівень відсоткових ставок; – рівень інфляції; – стан платіжного балансу; – система валютного регулювання та ін. Короткострокові зміни валютних курсів є наслідком постійних щоденних коливань, зумовлених частою зміною попиту і пропозиції на ту чи ту валюту. Оскільки обсяги зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й торговельних, постійно зростають, а світовий валютний ринок функціонує цілодобово, такі тимчасові коливання є неминучими, що стає постійним джерелом валютного ризику. Крім того, підприємства та банки, що працюють на валютному ринку, можуть потерпати і від цілеспрямованих валютних спекуляцій, досвід яких має вже й Україна. Тому визначення характеру і розмірів валютних ризиків і запобігання їм стає однією з досить актуальних проблем здійснення експортно-імпортних операцій та міжнародних фінансових розрахунків. Під валютним ризиком розуміють можливість грошових утрат суб'єктів валютного ринку через коливання валютних курсі. Під суто економічним кутом зору такий ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів щодо кожної з валют за термінами і сумами. За час існування системи вільного курсоутворення сформовані певні закономірності динаміки валютних курсів, що завдяки впливу на відсоткові ставки, спрямованість експортно-імпортних потоків, конкурентоспро-можність товарів на зовнішніх ринках, умови перетікання капіталів, призводять до певних економічних наслідків. З погляду практики, виникнення валютного ризику пов'язане із станом валютної позиції, тобто співвідношенням між вимогами й зобов'язаннями щодо іноземної валюти. У разі закритої валютної позиції, тобто коли вимоги й зобов'язання збігаються, ризик зведено до мінімуму. Коли ж валютна позиція відкрита, суми вимог і зобов'язань не збігаються, через що й виникає валютний ризик. У такому разі банкові доведеться в майбутньому купувати валюту за новим курсом і продавати за старим. Якщо за відкритої валютної позиції сума валютних зобов'язань банку перевищує суму вимог, то це буде коротка валютна позиція, якщо ж навпаки, – довга. Збитки виникають тоді, коли доводиться відповідно до раніше укладеної угоди продавати валюту за курсом, нижчим від поточного, а купувати (прийняти раніше куплену валюту) за курсом, вищим від нього. За характером і місцем виникнення валютні ризики поділяють на: – операційні; – трансляційні (бухгалтерські); – економічні. Операційний валютний ризик. Цей ризик можна визначити як можливість недоотримання прибутку або понесення збитків в результаті безпосереднього впливу змін обмінного курсу на очікувані потоки коштів.

Основные виды деятельности специалиста банковского дела: финансово-кредитная: Pосуществление депозитных и других операций по привлечению денежных средств; Pсбор и анализ информаци о финансовом состоянии клиентов; Pоформление операций по предоставлению кредитов, контроль за их использованием и погашением, сохранностью обеспечения; Pпроведение лизинговых операций, операций с ценными бумагами, иностранной валютой и прочих банковских операций и сделок; Pобеспечение кассового обслуживания клиентов, контроль за соблюдением клиентами кассовой дисциплины; Pвыполнение финансово-экономических расчетов, применяемых в банковских операциях; Pоформление, ведение и хранение документации по совершаемым операциям и сделкам; Pподготовка экономической информации для целей анализа и обобщения; учетно-операционная: Pосуществление налично-денежных операций; Pведение счетов юридических и физических лиц, корреспондетских счетов кредитных организаций. Тема 93. Перечни документов, необходимых для открытия счета (юридическому лицу) Документы,

1. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

2. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

3. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

4. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

5. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

6. Коммерческие банки и виды банковских операций
7. Основные виды искусств
8. Оформление и составление основных видов управленческих документов

9. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности

10. Основные виды и функции социальных норм

11. Характеристика основных видов речи

12. Два основных вида социоисторических организмов

13. Классификация и основные виды клиринга

14. Принципы иммуноферментного анализа, основные виды ИФА, применение в диагностике

15. Основные виды рынков

16. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва

18. Документальное оформление, бухгалтерский и налоговый учет операций по покупке иностранной валюты

19. Боевое применение гранатомётного взвода в основных видах боя

20. Лишение свободы как основной вид наказания

21. Основные виды нарушений жилищного законодательства

22. Понятие и основные виды операционных систем
23. Участь України у миротворчих операціях
24. Процесс производства сахара-рафинада. Основные виды печенья

25. Задачи линейной алгебры. Понятие матрицы. Виды матриц. Операции с матрицами. Решение задач на преобразование матриц

26. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

27. Основные виды и содержание консультационных отчетов

28. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

29. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

30. Основные виды выпускаемой продукции ведущими предприятиями Кузбасса

31. Основные виды термической обработки стали

32. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

33. Основные виды человеческой деятельности

34. Психолого-педагогический эксперимент, его сущность и основные виды

35. Основные виды поверхностей

36. Види енергоресурсів, їх використання і запаси

37. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

38. Анализ производства и использования основных видов продукции растениеводства ЗАО "Зайцевское"
39. Виды аренды основных средств и учёт арендных операций
40. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

41. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

42. Ризик кредитних операцій комерційного банку

43. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"

44. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

45. Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)

46. Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ

47. Курсы валют. Виды денег

48. Основные мыслительные операции

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Учет основных хозяйственных операций

51. Кредитные операции. Виды и формы кредитов

52. Основные типы и виды мануфактур в России

53. Виды облигаций и их основные характеристики

54. Основные источники и виды риска, подлежащие оценке. Количественные меры техногенных воздействий и нагрузок
55. Основные банковские операции
56. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

57. Имущественное страхование: понятие, виды и основные условия

58. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

59. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

60. Основные этапы документооборота денежно-расчетных операций

61. Валютні операції банку та валютні ризики

62. Энтропия, ее виды и основные примеры

63. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

64. Основные направления и методы совершенствования учета денежных средств в иностранной валюте

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Учет и оформление операций по формированию уставного капитала. Учет операций по движению основных средств

66. Аналіз ефективності використання основних засобів

67. Аудит операций с основными средствами

68. Аудит учета операций на валютных счетах организации: движения средств, обязательной продажи экспортной выручки, добровольной покупки и продажи, обратной продажи иностранной валюты, учета курсовых разниц. Задачки

69. Основные операции с недвижимостью

70. Понятие, основные принципы и виды государственной службы
71. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов
72. ЛИСП-реализация основных операций над нечеткими множествами

73. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

74. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

75. Торговая марка: определение, виды, основные требования

76. Валюта: понятие, виды, котировка

77. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

78. Виды передач и их основные характеристики

79. Мышление: его общая характеристика, операции, формы, виды

80. Основные операции паросилового цикла Ренкина

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

81. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

82. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

83. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

84. Види іноземних інвестицій

85. Инновационная стратегия ОАО "Казаньоргсинтез", основные направления, виды продуктов, тип инновационного поведения

86. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
87. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
88. Основные понятия и виды экономического анализа

89. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

90. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

91. Виды попугаев

92. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

93. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

94. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

95. Эфиопы: основные этнографические особенности

96. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Основные этапы формирования политической карты мира

98. Виды налогов в Российской Федерации

99. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.