Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ І. Актуальні проблеми громадянської освіти в сучасній школі Розділ II. Ідеї української державності та її відображення у шкільному курсі історії України Розділ ІІІ Формування національної свідомості на уроках історії України в сучасній школі Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Україна розбудовується як суверенна держава, її майбутнє залежить від багатьох чинників. Серед них одним з вирішальних є людський фактор. З досвіду людства відомо, що в унітарних державах, а саме такою, згідно з конституцією, є Україна, однією з найпотужніших сил у розбудові державності стає національна самосвідомість громадян. Потрібно дбати про збереження й зміцнення України. Якби держава була живим організмом, вона відчула б інстинктивно, що для її самозбереження вирішальне значення має рівень національної самосвідомості громадян. Але держава не є живою істотою, тому вся відповідальність за її майбутнє перекладається на суспільство. Ось чому національно свідомі громадяни мають усе робити для того, щоб підвищувати рівень національної самосвідомості населення, в тому числі і учнівської молоді. Для сучасної історичної науки важливим є всебічне з'ясування місця й ролі формування національної свідомості учнів на уроках вітчизняної історії. Загальновідомо, що нові умови суспільного розвитку нашої держави висувають нові вимоги до особистості, що формується саме зараз і складатиме основу майбутньої української нації. Демократизація суспільного життя, докорінне реформування освіти, гуманізація і гуманітаризація навчально-виховного процесу, утвердження національної системи навчання і виховання, підвищення статусу української мови як державної є важливими умовами формування глибокого патріотизму, громадськості, світоглядної спрямованості особистості. Для успішного будівництва демократичної, правової й цивілізованої Української держави необхідно, щоб підростаючі покоління мали високу національну свідомість і самосвідомість. Особлива історична відповідальність покладається на українські педагогічні кадри, високе покликання яких - виховувати національно свідомих, палких патріотів, гідних громадян незалежної України, які працею рук і зусиллям мозку будуть сприяти підвищенню добробуту розвитку науки і культури рідного народу. Національна свідомість і самосвідомість є тим фундаментальним феноменом, який сприяє розвитку всіх потенцій, можливостей особистості. Національна свідомість особистості сприяє глибшому осмисленню нею успіхів і невдач, визначення цілей і завдань, реалізація яких спрямована на досягнення віковічних мрій, надій, сподівань рідного народу. Завдяки національній самосвідомості особистість глибше розуміє свій народ, його історію, духовність і культуру, а також свої якості, здібності і можливості, виробляє основні напрямки своєї діяльності, накреслює і успішно утверджує свою життєву позицію. Засвоюючи оновлений зміст освіти, учні поступово переконуються в тому, що протягом століть чужоземні загарбники, представники сусідніх агресивних держав прагнули, загальмувати розвиток і знищити національну свідомість і самосвідомість наших дідів, прадідів не лише &quo ; вогнем і мечем &quo ;, але й штучним перетасуванням різних етносів на нашій території.

Вороги фізично знищували національно свідому українську інтелігенцію. Вони спрямовували свою політику, ідеологію, стратегію і тактику на &quo ;знищення національної самосвідомості українців та її вогнищ - історіографії, закладів освіти і культури, релігії, традицій, пам'яті поколінь. Тому необхідно в учнів формувати національну свідомість. Об'єктом дослідження були учні школи Шаргородського району с. Клекотини. Предметом дослідження є уроки та позакласні виховні заходи, які були проведені в даній школі. Мета дослідження полягала: у формуванні національної свідомості на уроках історії, у з'ясуванні особливостей роботи школи з формування національної свідомості учнів у процесі вивчення вітчизняної історії, у виявленні найбільш доцільних методів та прийомів у роботі вчителя історії з даної проблеми: в аналізі та узагальненні основних причин низької самосвідомості окремих учнів, у формуванні психолого - педагогічних та методичних умов ефективної роботи у вирішенні даної проблеми. А також: – перевірити вплив уроків історії на ефективність формування національної самосвідомості; – довести велике значення уроків історії України для вирішення цієї проблеми; – визначити умови підвищення ефективності формування національної самосвідомості на уроках історії України у 7–9 класах. Експериментальна робота проводилася за такими етапами: – визначення мети і завдань експериментального дослідження; – розробка напрямків формування національної самосвідомості та методичного забезпечення цього процесу; – визначення експериментальних та контрольних класів; – забезпечення вчителів методичними розробками; – складання завдань для контролю за рівнем сформованості національної самосвідомості учнів; – аналіз одержаних результатів, формулювання висновків. Гіпотези дослідження: 1. Усвідомлення учнем своїх етнічних витоків накладає могутній відбиток на життєвий шлях особистості, спрямованість її діяльності, смисл і зміст, мету життя. 2. Реалізація завдань національного виховання не допускає соціальної непоміченості чи заниженого статусу особистості. 3. Основою конструктивних взаємин між учителем та учнями мають стати гуманістичні цінності, у відповідності з якими і формується самосвідомість підростаючого покоління. Для досягнення мети дослідження і перевірки висунутих гіпотез необхідно було розв'язати такі завдання: - дослідити, що у процесі становлення національної самосвідомості важливим фактором є відкриття особистістю всенародного, всенаціонального самобутнього &quo ;я&quo ;, колективного &quo ;я &quo ;, осмислення свого &quo ;я&quo ; як його частки. - пересвідчитись, що національна самосвідомість сприяє підвищенню моралі особистості, стимулює бути доброчинним і милосердним, співпереживати біду і горе інших людей. Методологічними та теоретичними засадами дослідження стали основні державні документи про школу, програма з історії України, ідеї гуманізації освіти і виховання. Вихідними положеннями дослідження слугували також вітчизняні дослідження Лисенко М.М., Кандиби Л., Ковальчук О., Довбищенко В., Шалда Т., Урбатіс С, Кловак Г., Гуменюк Г., Кобзар Б.,

присвячені формуванню національної свідомості. Проте, чим можна виховувати національну свідомість учнів, писали: Манорик Л., Павх С, Осипець Р., Крамаренко Л., Ржепецький Л., Литвин С, Копцюк Б. Про виховання національної свідомості у школі писали: Красовицький М, Проценко Л., Гаврилюк Ж. Наукова новизна визначається постановкою і результатами розробки досліджуваної проблеми. Використовуючи матеріал, автор здійснила спробу узагальнення знань про формування національної свідомості на уроках історії в школі с. Клекотини. Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена спроба обґрунтувати і апробувати систему методів і прийомів на уроках історії, які сприяли формуванню національної самосвідомості учнів. Розроблені методичні прийоми дають можливість визначити основні напрями роботи вчителя з проблеми в сучасній школі. Надійність та вірогідність результатів дослідження зумовлені вихідними методологічними позиціями, застосуванням комплексу методів, адекватних об'єкту, предмету, цілям і завданням дослідження, а також проведеними експериментами, які здійснювалися в період проходження педагогічної практики. Особистий внесок автора даної роботи. Наведені в дипломній роботі дані є самостійним вкладом автора у проблему. Структура дипломної роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. її обсяг становить сторінки. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаної літератури, додатків. Розділ І. Актуальні проблеми громадянської освіти в сучасній школі Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, української молоді. Тому особливе занепокоєння сьогодні викликає брак у багатьох молодих людей усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації. Зарадити справі може створення такої системи національного виховання та освіти, яка б формувала цю рису в особистості. В концепції громадянської освіти в Україні зазначено, що основою демократичного ладу є людина, спроможна розкрити його потенціал, для якої демократія є природним середовищем задоволення особистих та суспільних інтересів. Сучасна демократія вимагає від особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в житті суспільства, а також дій у відповідності до власних переконань і цінностей. Мета громадянської освіти - сформувати особистість, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі в житті суспільства. Завдання громадянської освіти: - надати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії в Україні; - сформувати мотивацію та основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадсько-політичних процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства; - сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; - створити умови учням щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії.

Але взьмемо, для прикладу, народ, об'днаний не штучною, а органчною днстю. В Нмеччин, про не йтиме мова, снувало та й сну багато далектв, котр значною мрою вдрзняються один вд одного. ¶ дина нмецька лтература появилася не так давно. Основою  стала нмецька мова, якою говорив  перекладав Бблю вдомий дяч Реформац Мартн Лютер (1483-1546 рр.). Нмц люблять сво говрки, плекають х  користуються ними на письм  в сплкуванн. ·м  в голову не приходить думка, що далекти можуть загрожувати нмецькй дност. За столття цлеспрямованого деологчного  репресивного тиску Рося одурманила нашу верхвку, а пзнше бльшсть нтелгенц. Обезглавлений народ не спромгся на антиросйське збройне повстання, як це неодноразово робили поляки. ¶деологчне поневолення виявилося бльш тривалим, нж полтичне. Наша незалежнсть  виявом нстинкту вдокремлення, а не нацонально свдомост. До сьогодн Украну вважають частиною Рос, котра вдокремилася, а не вдновленою у свой незалежност державою

1. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

2. Формування правової свідомості учнів

3. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

4. Філософія й теологія св. Августіна

5. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

6. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
7. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури
8. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

9. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

10. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

11. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

12. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

13. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

14. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

15. Формування особистості в сучасному світі

16. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

17. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

18. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

19. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

20. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

21. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

22. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
23. Формування рок- культури
24. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

25. Формування духовності учнів у навчальному процесі

26. Формування основних фондів підприємства

27. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

28. Формування ресурсів коммерційних банків

29. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

30. Активність і творчість учнів на уроках історії

31. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

32. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

33. Роль НБУ у формуванні банківської системи

34. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

35. Історія світової банківської системи

36. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

37. Формування ботанічного саду навколо школи

38. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
39. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
40. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

41. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

42. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

43. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

44. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

45. Історія соціально-економічної географії світу

46. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти

47. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

48. Шляхи формування правової держави в Україні

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Формування і становлення української юридичної термінології

50. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

51. Формування об’ємних зображень на основі фотографій

52. Історія світу

53. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

54. Перша Світова війна у світовій історії
55. Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі
56. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

57. Формування українського національного руху

58. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

59. Роль мови у формуванні культури

60. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

61. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

62. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

63. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

64. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

66. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

67. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

68. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

69. Формування системи сімейної медицини в Україні

70. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій
71. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
72. Закономірності формування корпоративного управління

73. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

74. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

75. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

76. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

77. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

78. Формування організаційної культури

79. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

80. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

82. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

83. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

84. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

85. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

86. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
87. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
88. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

89. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

90. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

91. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

92. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

93. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

94. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

95. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

96. Роль колективу у формуванні особистості

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

98. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

99. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

100. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.