Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка морської справи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Змiст 1. Теоретична частина 1.1. Якість продукції морського транспорту. Система якості. Організація і функції технічного контролю 1.2. Судові запаси, їх нормування та методика обчислення 1.3. Дати вірну відповідь на тест і її обґрунтувати 2. Практична частина 2.1. Вирішити завдання СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Теоретична частина 1.1. Якість продукції морського транспорту. Система якості. Організація і функції технічного контролю Сутність якості як економічної категорії. Якість як економічна категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. На якість продукції морського транспорту впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і в взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на кількох. Всі фактори можна об’єднати в 4 групи: технічні, організаційні, економічні і суб’єктивні. До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв’язку елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та інші. До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок пред’явлення і здачі продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та інші. Організаційним факторам, на жаль, ще не приділяється стільки уваги, скільки технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовленні вироби в результаті поганої організації виробництва, транспортування, експлуатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість. До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та інше. Економічні фактори особливо важливі при переході до ринкової економіки. Їм одночасно властиві контрольно-аналітичні і стимулюючі властивості. До перших відносять такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючим фактором є ціна і зарплата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи по підвищенню якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. В той же час вироби з більш високою ціною повинні бути високої якості. В забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова йде про суб’єктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті вище фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів.

Але якщо в процесі функціонування технічних факторів роль суб’єктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з використанням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє технологічний процес від участі людини, то в організаційних факторах суб’єктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова заходить про способи і форми експлуатації і формування виробів. Наскільки важливі суб’єктивні фактори, свідчить поширена серед виробників думка про економічну вигідність підвищення якості. Якість розглядається при цьому як соціально бажана мета, але її вплив на підвищення рентабельності вважається мінімальним. Пояснюється це недостатньою обізнаністю виробників, які допускаються таких помилок. Система якості. Система якості включає в себе стандартизацію і сертифікацію продукції, зокрема морського транспорту. Основним об’єктом системи якості є сертифікат. Сертифікацію систем якості в Системі проводять органи з сертифікації систем якості (органи з сертифікації), акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, а в разі їх відсутності - організації, яким доручено виконання функцій органу з сертифікації за рішенням Держстандарту України. Вимоги до органу з сертифікації систем якості встановлено в ДСТУ 3420. Сертифікація систем якості проводиться за ініціативою виробника продукції, або за рішенням органу з сертифікації продукції, якщо це передбачено схемою (моделлю) сертифікації, або за вимогою інших незалежних організацій (відомств), яким надано державою повноваження на оцінку систем управління якістю продукції, що постачається. Сертифікація системи якості щодо виробництва певної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001 (ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003) і забезпечення упевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник вживає заходів щодо запобігання вироблення такої продукції на постійній основі. Під час проведення сертифікації системи якості потрібно забезпечити конфіденційність інформації про результати сертифікації, що є комерційною таємницею. Але це не повинно перешкоджати поданню в установленому порядку інформації про результати сертифікації систем якості. Об’єктами оцінок під час сертифікації систем якості та технічного нагляду за сертифікованими системами є: діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 (ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003) та іншої додаткової документації щодо оцінки системи якості; стан виробництва з точки зору можливості забезпечення стабільної якості продукції, яка підлягає сертифікації; якість продукції (на підставі аналізу інформації з різних джерел). Одержання виробником сертифіката на систему якості не означає, що відповідальність за забезпечення якості відповідної продукції перекладається з виробника на орган, який проводив сертифікацію. Порядок проведення сертифікації систем якості: 1. Виробник, який претендує на сертифікацію системи якості в Системі, подає до акредитованого в Системі органу з сертифікації заявку.

У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу з сертифікації заявка подається до Держстандарту України. Коли є декілька органів з сертифікації систем якості, виробник подає заявку в будь-який з них, якщо інше не зазначено органом з сертифікації продукції. 2. Орган з сертифікації систем якості розглядає заявку і надсилає підприємству-заявнику: - опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи якості підприємства-заявника; - перелік вихідних матеріалів, які має подати підприємство до органу з сертифікації для проведення попередньої (заочної) оцінки системи якості і стану виробництва. Підприємство-заявник заповнює опитувальну анкету, готує усі необхідні вихідні матеріали і подає їх до органу з сертифікації. 3. Процес сертифікації систем якості складається з таких етапів: - попередня (заочна) оцінка системи якості; - остаточна перевірка і оцінка системи якості; - оформлення результатів перевірки; - технічний нагляд за сертифікованою системою якості протягом терміну дії сертифіката. Організація технічного контролю. Поряд з якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції. Технічний рівень виробів за змістом вужче їх якості, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик. Його показники встановлюються при проектуванні (розробці) переважно нових знарядь праці (машин, устаткування, приладів, транспортних засобів тощо) і знаходять відображення у спеціальних картах технічного рівня, які використовують при вивченні ринку і визначенні попиту на нові товари, складанні бізнес-планів, рекламних матеріалів тощо. Об'єктивна необхідність забезпечення належної якості у процесі проектування, виготовлення і використання нових виробів ініціює застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної системи показників, що дозволяє визначати і контролювати рівень якості усіх видів продукції. Для визначення рівня якості виготовлюваних або освоюваних виробництвом нових виробів застосовують ряд методів: об'єктивний, органолептичний методи використовують для визначення абсолютного рівня якості, а диференційований і комплексний — відносного рівня якості окремих видів продукції. Об'єктивний метод означає оцінку рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань та приборних вимірювань, лабораторного аналізу. Такий метод є найбільш вірогідним і застосовується для вимірювання абсолютного рівня якості засобів виробництва та деяких властивостей споживчих товарів. Зокрема його використовують для визначення більшості техніко-експлуатаційних показників: засобів праці — продуктивність, потужність, точність обробки матеріалів; предметів праці — вміст металу у руді, міцність фарбування тканини; споживчих товарів — еластичність та вологостійкість взуття, вміст цукру або жиру у харчових продуктах тощо. Органолептичний метод ґрунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини (зором, слухом, смаком, нюхом, дотиком) без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів. При цьому методі застосовують балову систему оцінки показників якості, виходячи з визначеного переліку ознак (властивостей), які найповніше охоплюють основні якісні характеристики виробу.

У Монастирищ, де ми ненадовго спинились, мен нарешт видано рушницю з набоями та якусь австрйську сумку, куди можна було покласти набо, змну близни та трохи харчв. Про шинелю не могло бути й мови:  не мало багато козакв, що покладали дину надю здобути шинелю у ворога в бою. Мабуть, няка армя в свт не Мала такого кепського нтендантства, як укранська! Н одягу, н взуття, н навть польових кухонь та прованту. Якби не добра платня та додаткова винагорода за участь частини в бою, армя УНР мусила б вдаватись до мародерства, але на це не скаржилась люднсть, Де проходила укранська армя, бо селянам платили за харч готвкою. У Монастирищ я мг роздивитись усю нашу Селянську дивзю, Що, крм мого Шевченквського полку, складалася з Полку низових запорожцв решткв розформовано Божково Сч та Полку морсько пхоти. Де те море було, а морська пхота, призначена для нього, вже дяла на далекому суходол! Може, тому, що цей полк органзувало й екпрувало мнстерство морських справ, морська пхота була добре одягнута в чорн френч та штани навипуск, а на голов мала безкозирки з чорними стрчками достоту радянськ матроси, що покинули сво корабл й перетворились на пхоту

1. Економіка морської справи

2. Економіка морської справи

3. Економіка бджільництва

4. Міжнародна економіка

5. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

6. Економіка водного господарства
7. Регіональна економіка сільського господарства України
8. Економіка Куби

9. Економіка зарубіжних країн

10. Міжнародна економіка

11. Демократія і економіка

12. Екологічна економіка та управління природокористуванням

13. Економіка водогосподарської організації

14. Економіка галузі виробництва соків в Україні

15. Економіка підприємств будіндустрії

16. Економіка підприємства

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

17. Економіка праці

18. Економіка України в умовах глобалізації

19. Інтелектуальна економіка

20. Ринкова економіка в Україні

21. Світова економіка

22. Транформаційна економіка
23. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства
24. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

25. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

26. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

27. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

28. Особливості економічного розвитку Київської Русі

29. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

30. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

31. Травматический остеомиелит нижней челюсти справа,очаговый, без консолидации

32. Економічна інтеграці в АТР

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Економічне районування України

34. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

35. Как справиться со стрессом от работы

36. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

37. Как женщине справиться с ревностью

38. Основи страхової справи
39. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)
40. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

41. Значення природоємності в економіці природокористування

42. Адам Сміт як економіст

43. Державне регулювання ринкової економіки

44. Економічне вчення Д. Рікардо

45. Економічны погляди І.Я. Франка

46. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

47. Особливості перехідної економіки України

48. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

50. Подільский економічний район

51. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

52. Державне регулювання економіки

53. Економічний аналіз підприємств

54. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
55. Роль власності у соціально-економічних процесах
56. Банківська справа

57. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

58. Економічна безпека Росії

59. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

60. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

61. Банківська і страхова справа

62. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

63. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

64. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

65. Введення в курс “Основи економічної теорії”

66. Книгопечатание и книжная справа на Руси в первой половине XVII в.

67. Камов Ка-50

68. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

69. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

70. Основи банківської справи
71. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
72. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

73. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

74. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

75. Економічний зміст лізингу

76. Валютні ризики: економічна природа та управління

77. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

78. Охорона праці та техніка безпеки

79. Динаміка перельоту птахів

80. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

81. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

82. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

83. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

84. Економічна ефективність виробництва соняшника

85. Економічна ефективність рослинництва

86. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
87. Агротехніка вирощування картоплі
88. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

89. Виробництво зерна, його економічна ефективність

90. Економічна сутність виробничих запасів

91. Методика і техніка складання фінансової звітності

92. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

93. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

94. Ревізія як елемент методу економічного контролю

95. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

96. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Північно-Кавказький економічний район Росії

98. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

99. Автономна Республіка Крим

100. Економіко- і політико-географічне положення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.