Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни&quo ; Київ 2008 Використання будь-якого інструменту економічної політики країни передбачає детальне прогнозування наслідків від його застосування. Відповідно до основних законів діалектики наслідки можуть мати як позитивний, так і негативний характер. Зіставлення позитивних та негативних моментів і визначає ефективність впровадження даного заходу в системі державного регулювання економіки. Вибір методики застосування конкретного заходу, форми його використання, часу впровадження і под. може залежати як від суб'єкта, що використовує даний захід, так і об'єкта, на який обраний захід спрямовується. Не є винятком і процес використання митного тарифу в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Спектр поглядів на його застосування завжди поляризується від доцільності його використання лише в конкретній економічній ситуації до недоцільності впровадження митного тарифу стосовно певних товарних груп. Тому головна мета нашого дослідження — визначити роль і місце даного економічного інструменту у системі державного регулювання міжнародних економічних відносин. Економічні відносини як в макроекономічній, так і в мікроекономічній теорії розглядаються за допомогою моделі кривих попиту і пропозиції. Враховуючи те, що митний тариф є складником ринкової економіки, дослідження його застосування доцільно розглянути через модель кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції. Попит — це залежність між кількістю виробленої продукції та послуг, які користуються попитом, за кожного даного рівня цін, який формується під впливом двох факторів: загального рівня цін та кількості товарів та послуг, на які існує попит. Проаналізуємо викладене за допомогою графіка, де загальний рівень цін позначимо Р, кількість товару та послуг Q. Отже, сукупний попит — це реальний обсяг продукції національного виробництва, який споживачі готові придбати за певного рівня цін. Тобто існує прямо пропорційна залежність між обсягом продукції та її ціною відповідно до закону попиту: зростання ціни неодмінно приводить до спаду обсягів попиту. Варто наголосити, що при розгляді закону попиту припускається, що ціна впливає на обсяг попиту «за інших однакових умов». Зміна попиту означає, що за кожної ціни споживачі купуватимуть порівняно більший або менший обсяг товару чи послуг. Графічно це відповідає зміні положення кривої попиту D0b положення кривої D, або D2 при зміні інших факторів, які впливають на попит. Зміною обсягу попиту прийнято називати зміну величини попиту при зміні ціни на товари чи послуги за решти однакових умов. Графічно це відповідає пересуванню ціни по кривій попиту з однієї точки в іншу, при цьому крива попиту залишається у тому самому положенні. Рівень цін — одна з детермінант кількості грошей, на які існує попит. Чим нижчий рівень цін, тим менша кількість грошей необхідна для придбання товарів та послуг. Відповідно до основних положень теорії грошей, кількість грошових одиниць, що необхідна в даний період для забезпечення товарно-грошового обігу, прямо пропорційна до кількості вироблених товарів та послуг, їхній ціні та обернено пропорційна швидкості обігу грошей, тобто: Дане рівняння кількісної теорії грошей свідчить, що зміна обсягу грошової маси зумовлює зміщення кривої сукупного попиту.

Відомо, що попит залежить від таких факторів, як ціни на подібні товари та послуги, дохід споживачів, їхні смаки. Основні поняття щодо пропозиції товарів та послуг значною мірою аналогічні поняттям щодо попиту. Пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні товари чи послуги. Під сукупною пропозицією розуміють певний рівень наявного реального обсягу виробництва за умови певного рівня цін. Високі ціни стимулюють додаткове виробництво товарів, а низькі — створюють умови для згортання виробництва. Крива сукупної пропозиції дає можливість простежити за обсягами виробництва і продажу фірмами товарів та послуг за кожного даного рівня цін. Зміна нецінових параметрів зумовлює зміщення кривої пропозиції. Відповідно до закону пропозиції зростання обсягу виробництва зумовлює зростання ціни, і навпаки. Таким чином, залежність між рівнем цін та обсягом реального виробництва можна зобразити у вигляді прямої, яка називається кривою сукупної пропозиції. На сукупну пропозицію, впливають такі фактори, як ціни на ресурси; технології виробництва; кількість продавців на ринку; податки та дотації; очікувані зміни цін. Вплив цих факторів зумовлює зміщення кривої S - S = W. На рис. їй відповідає точка перетину кривих пропозиції і попиту, яка називається точкою рівноваги. Ця модель сукупного попиту та пропозиції необхідна для аналізу ефектів, які виникають у результаті взаємодії економічних процесів. Тому її найкраще використовувати і при аналізі впливу митного тарифу як на економіку країни, так і на її окремі суб'єкти. Як і при розгляді теорії торгівлі застосування митного тарифу доцільно розглядати в рамках концепції загальної рівноваги, яка передбачає, що будь-які події в економічній системі мають певний взаємозв'язок. Це виявляється в тому, що використання митного тарифу стосовно товарів конкретної галузі впливатиме не тільки на стан даної галузі, а й на економічну ситуацію в цілому. Слід зауважити, що торговельну політику в певній галузі можна аналізувати і без взаємозв'язку з іншими галузями, тобто в рамках концепції часткової рівноваги. Але, якщо, наприклад, використання митного тарифу суттєво впливає на економічну ситуацію в країні, то необхідно звертатися до аналізу загальної рівноваги. Дослідження наслідків використання митного тарифу як інструменту торговельної політики доцільно почати із впливу імпортного мита на економіку країни в цілому. При цьому слід зауважити, що на даний взаємозв'язок впливає як рівень розвитку економіки країни, так і її залежність від світової системи господарювання. Існує специфіка впливу митного тарифу на економіку великої країни. При цьому під малою або великою державою розуміють не масштаби країни, а її вплив на міжнародну торгівлю через вартісні важелі. Малою вважається країна, якщо в результаті зміни її попиту на імпортні товари світові ціни не змінилися. І навпаки, країна визнається великою, якщо зміна попиту з її боку на імпортні товари зумовлює зміни світових цін. В економічній літературі трапляються твердження, за яких великою вважається країна, яка може реально впливати на умови торгівлі, відповідно до яких вона здійснює торговельний облік зі своїми партнерами.

Аналіз впливу митного тарифу на економіку як малої, так і великої країни доцільно з методологічної точки зору здійснювати в три етапи: • автаркічна система господарювання; • політика «вільної торгівлі»; • обмеження торгівлі через застосування митного тарифу. Автаркічна система господарювання передбачає вироблення і споживання товару в межах країни в повній ізоляції від світового господарства, тобто, йдеться тільки про національні товари, оскільки імпорт відсутній. Митний тариф запроваджується з єдиною метою захисту національного ринку від ввезення іноземних товарів і відповідно виконує виключно протекціоністську функцію, тобто в своїй основі він є заборонним. Наведений графік характеризує загальну рівновагу в малій країні з виробництва і споживання конкретного товару, тобто точка W характеризує загальну рівновагу виробництва і споживання товару в малій країні за умов автаркії точкою суспільної кривої байдужості, яка визначає максимально можливий рівень споживання при наявних виробничих можливостях. Саме вона визначає максимально сприятливий економічний стан як для споживачів, так і для виробників. Іншими словами, за умов автаркії виробляється О0, товару за ціною ОР, і споживається стільки ж товару, за такою ж ціною. Модель рівноваги попиту і пропозиції товару за умов автаркії Включення країни до світової системи господарювання зумовлює появу на національному ринку товарів іноземного виробництва, тобто країна починає імпортувати певний товар, оскільки його ціна на світовому ринку Р нижча, ніж ціна рівноваги на внутрішньому ринку Рв за умов автаркічної моделі господарювання. Проаналізуємо дану ситуацію за допомогою графіка. Оскільки малій країні світовий ринок може запропонувати будь-яку кількість даного товару за ціною Р, крива пропозиції матиме вигляд горизонтальної прямої Sc, яка визначає обсяги товару, що буде споживатися на даному ринку як за рахунок власного, так і за рахунок іноземного виробництва. При цьому очевидно, що на внутрішньому ринку малої країни національна ціна дорівнюватиме Рв внаслідок конкуренції між національними й іноземними товарами. Оскільки споживач віддаватиме перевагу більш дешевим імпортним товарам, то національні виробники будуть змушені знизити ціни на свої товари, щоб витримати конкуренцію і не втратити потенційного споживача, тобто ціна буде дорівнювати світовій ціні Р. Виробництво, споживання та імпорт товару при вільній торгівлі Крива попиту віддзеркалює потребу вітчизняних споживачів 0^, за ціною 80$ за одиницю. При цьому зберігається закономірність: чим більша ціна на даний товар, тим менший попит. На кривій попиту величина попиту товарів характеризується точкою G. Вітчизняні виробники виробляють за даною ціною тільки Сд. одиниць товару, що позначено точкою F на кривій пропозиції. Чим більша ціна товару на національному ринку, тим вигідніше національним виробникам виробляти і реалізовувати даний товар. Різниця; за даною ціною країна має імпортувати 40 одиниць товару, для того щоб задовольнити попит на національному ринку. Безперечно, висновки невтішні для національних виробників, і тому їх реакцію на дану ситуацію легко прогнозувати: вони намагатимуться створювати певні перешкоди для імпорту товарів з метою захисту від іноземної конкуренції, застосовуючи певні інструменти, одним з яких є введення імпортного мита на іноземні товари.

История начинается в Шумере.P С. 10]. PОднак,P продовжував Самден,P гипетський дух перемг. У 1570 роц гксв прогнали, хоча хня справа мала певн наслдки: вони пдготували «сонячну революцю'' Аменхотепа Мойсея, про яку вже йшлося. Дал поговоримо про славнозвсну Трою. Це арйське поселення. Троя процвтаюче мсто-держава бля гирла Босфору. Воно виросло пд впливом прибульцв з пвноч (кмрв-борисфентв)  було бльмом на оц у грекв-ахейцв, як «розслися» по берегах Егейського моря, «наче жаби довкола ставу» (вислв Аристофана). Троя назва скфська; греки називали  ¶лоном мстом Сонця (звдси «¶лада» поема, де описана вйна за Трою). Свом економчним  духовним корнням вона сягала кудись на пвнч, до легендарно Амазон,  на схд, до малоазйських та ранських степв. Там, на пвноч, була процвтаюча Аратта, а на сход скфськ племена, що готувалися рушити до Пвнчно Припонтиди. Крихтн грецьк «царства» не могли налагодити з Трою партнерських стосункв. Троя х пригнчувала свою перевагою в культурному й вйськовому вдношенн

1. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

2. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

3. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

4. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

5. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

6. Економічні і законодавчі питання охорони праці
7. Економічні райони України
8. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

9. Адміністративні і економічні реформи Петра I

10. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

11. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

12. Міжнародні економічні відносини

13. Міжнародні економічні відносини

14. Україна та міжнародні економічні організації

15. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

16. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

18. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

19. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

20. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

21. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

22. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція
23. Правові засади митного права та страхової діяльності
24. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

25. Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу

26. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

27. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

28. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки

29. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

30. Найбільші техногенні катастрофи та їх наслідки

31. Амністія, правові наслідки судимості, помилування

32. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

33. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки

34. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

35. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

36. Причини та наслідки югославської кризи

37. Українізація: її суть та наслідки

38. Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки
39. Берестейська унія: причини, хід, наслідки
40. Наслідки гріхопадіння. Обітниця Спасителя

41. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

42. Наслідки аварії на ЧАЕС

43. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

44. Наслідки розширення ЄС для України

45. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

46. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

47. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

48. Наслідок психічних травм. Синдроми шизофренії

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

50. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

51. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

52. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу

53. Екологічні аспекти економічного розвитку

54. Економічна рівновага і циклічність
55. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
56. Циклічність економічного розвитку

57. Циклічні коливання економічного розвитку

58. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

59. Составление калькуляции сметной расценки на эксплуатацию атомобиля-самосвала грузоподъемностью 12 т и расчет тарифа на перевозку сыпучих материалов по трем маятниковым маршрутам

60. Составление калькуляции сметной расценки на эксплуатацию атомобиля-самосвала грузоподъемностью 12 т и расчет тарифа на перевозку сыпучих материалов по трем маятниковым маршрутам

61. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

62. Образование тарифов на электроэнергию в РФ

63. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

64. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

66. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

67. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

68. Економічне районування України

69. Тарифы в коммерческой деятельности грузового автотранспортного предприятия

70. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем
71. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту
72. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

73. Значення природоємності в економіці природокористування

74. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

75. Вплив російської кризи на економіку України

76. Економіка бджільництва

77. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

78. Економічний аналіз

79. Міжнародна економіка

80. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Особенности формирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе

82. Правовое регулирование цен и тарифов

83. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

84. Історія економічних учень

85. Туризм у світовій економіці

86. Економічний аналіз підприємств
87. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
88. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

89. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

90. Закон РФ О таможенном тарифе

91. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

92. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

93. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

94. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

95. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

96. Економіка зарубіжних країн укр

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

97. Введення в курс “Основи економічної теорії”

98. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

99. Особенности построения и функционирования программного комплекса расчета тарифов на тепловую энергию


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.