Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Філософські засади європейської моделі розвитку України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Творча робота назва диципліни: “Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку” на тему: «Філософські засади європейської моделі розвитку України» Філософські засади європейської моделі розвитку України Кінець XX ст. продемонстрував зміцнення позицій європейських країн, а отже, і кінцеве утвердження європейської ідеї, яка протягом багатьох віків визначала загальноцивілізаційні стандарти розвитку світу. Сьогодні більшість країн світу в економічному, соціальному та політичному відношеннях усе частіше виявляють своє прагнення перетворились на єдиного суб'єкта розвитку світу в новому тися­чолітті. Це з впевненістю дозволяє стверджувати, що &quo ;світопорядок ще довго буде визначатись в Європі&quo ;. Але, щоб за нових умов державам очолити список актив­них суб'єктів реалізації європейської ідеї, від них вимагаються узгоджені та кон­солідовані дії щодо ключових питань, розв'язання яких буде визначати геополітичне позиціювання Європи в новому столітті та кожної окремої держави зокре­ма. До таких питань, зокрема, належать важливість успішного завершення інтег­раційного проекту та становлення в Європі наднаціонального співтовариства, що, у свою чергу, ставить такі питання: яку форму прийме це співтовариство, федера­тивну чи конфедеративну? чи сформується у ньому інститут єдиного громадян­ства? якою мірою і яким чином у ньому будуть дотримуватись сучасні норми де­мократії? Основне питання, яке виникає у цьому зв'язку, належить до характеру взаємодії Європи із &quo ;зовнішнім&quo ; світом: чи може і чи повинен приклад європейців відтворюватись в інших регіонах планети? Чи буде в змозі Європейський Союз лідирувати в економічному, політичному та воєнному відношенні, не викликаючи до себе негативного ставлення, зберігаючи свою соціальну та культурну приваб­ливість. Метою даної творчої роботи є проаналізувати філософсько-ме­тодологічні засади формування європейської моделі розвит­ку України. Досягнення цієї мети обумовлює розв'язання низки завдань, зокрема: • з ясувати сутність та генезу європейської ідеї; • розкрити специфіку європейської моделі розвитку; • визначити відмінності між європейською моделлю розвитку світу та сучасною глобалізаційною стратегією; • окреслити основні проблеми та шляхи європеїзації України на сучасному етапі суспільного розвитку. Джерело формування ідеї європейської інтеграції походить з доби середньовіччя, коли Європа являла собою &quo ;культурне ціле, об'єднане Римською церквою, з єдиною мовою (латинь), реально розвинутою регіональною торгівлею, з єдиними зовнішньою політикою та стратегічними воєнними цілями. Ще в XIV ст. домініканський монах П'єр Дюбуа вперше висунув ідею створення єдиної Ради євро­пейської конфедерації як найкращої форми існування християнського світу. В результаті цього наприкінці XIV ст. була створена перша європейська армія, в 1693 р. Вільям Пенні у відомому трактаті &quo ;Про сучасний та майбутній світ в Європі&quo ; вка­зав на доцільність формування єдиного європейського парламенту, а в XIX ст.

П.Прудон висунув ідею загальноєвропейської федерації. Слід відзначити, що саме європейська історія зробила інтеграційні процеси практично неминучими, адже саме тоді вперше постало питання, які фактори та умови дали поштовх цим про­цесам і яким чином, і завдяки чому їх можна зробити більш прогнозованими1. Основним принципом формування та впровадження європейської ідеї у XIX ст. стала ідеологія західноєвропейського лібералізму та консерватизму. В межах да­ної ідеології європейська ідея була покликана забезпечувати політичну рівність громадян перед законом, сприяти встановленню демократичних норм та ціннос­тей участі громадян у політичному житті. Предметом такої ідеї став пошук моделі європейської демократії, яка б мала &quo ;сприяти більшому розквіту суспільства, забезпечувати дотримання законів, прийнятих за спільної згоди громадян та благополуччя їх переважної більшості&quo ;2. Важлива роль при цьому в організації системи державного управління належала навчанню людей демократії, відродженню демократичних цінностей та ідеалів, основним механізмом реалізації яких стало створення прозорих процедур залучення громадян до управління державою. Зовсім протилежної позиції з цього приводу дотримується американський політолог Р.Даль, на думку якого така модель європейської демократії може мати небажані наслідки, а саме: &quo ;демократія не дає народу ефективного уряду, а також при демократичному правлінні в суспільстві посилюється індивідуалізм, з'явля­ються індиферентність людей до політичного життя, а в результаті й політична апатія&quo ;3. Це безпосередньо свідчить про те, що європейська ідея певною мірою сприяє реалізації ідеї індивідуалізму, адже залучення громадян до політич­ної діяльності, а також до активної їх участі в управлінні державою відіграє важ­ливу роль у вихованні відчуття громадянськості (громадянської позиції), яке по­лягає у вмінні жити разом, долати індивідуалізм, поступатись свободою, коорди­нувати свої дії з суспільними інтересами. Важливою складовою європейської ідеї у XIX ст. стає антиномія свободи та рівності у суспільстві. А.де. Токвіль з цього приводу дійшов висновку, що в людей прагнення до рівності переважає над прагненням до свободи, оскільки ідея рівності є всесильною та всезагальною, а свобода вимагає від людини чималих зусиль - самостійності, вміння робити власний вибір, відповідати за свої дії, а тому свободою потрібно правильно користуватись. в той же час у одних народів сильніше проявляється прагнення до свободи, у інших - до рівності. Отже, демократія не може існувати без високого рівня соціально-економічної та політичної рівності, а то й водночас рівність може загрожувати свободі, тому в цьому плані виникає проблема, яким чином можна поєднати свободу та рівність в межах європейської моделі розвитку? А.де.Токвіль відстоюючи права та свободу громадян як основні здобутки європейської моделі розвитку дорікав індивідуаліз­му, який протистоїть рівності умов співіснування громадян, адже подекуди примусова рівність знищує свободу. Одним із складових елементів європейської ідеї у XIX ст. стає ідея лібералізму, філософське обгрунтування якого у цей період сформулював німецький філо­соф І.К

ант, зокрема він звернув особливу увагу на ідею самоцінності та гідності особистості. На його думку, саме людина як суб'єкт моральнісної свідомості ке­рується у своїй поведінці велінням моральнісного закону &quo ;категоричним імпера­тивом&quo ;, який має складати основу європейського громадянського суспільства жит­тєдіяльність якого забезпечується домовленістю між громадянами, які глибоко усвідомлюють свій моральнісний обов'язок по відношенню один до одного. Відпо­відно до цього з позицій І.Канта всі люди у європейському суспільстві народжу­ються вільними, і кожен має узгоджувати свою свободу дій зі свободою співгро­мадян, які проживають у межах певного &quo ;національного організму&quo ;. Укладаючи договір, люди обмежують свою свободу на користь держави. Рух до громадянсь­кого суспільства - це рух до більш повного втілення правових норм свободи та рівності громадян. Відповідно до цього громадянське суспільства як правовий стан базується на відповідних апріорних принципах, а саме: свободі кожного члена суспільства як людини; рівності її з кожним іншим як підданим; самостійності кожного члена суспільства як громадянина. Це, у свою чергу, дає підстави вважати, що основним принципом європейської ідеї є забезпечення права народу на участь у встановленні правового порядку шляхом прийняття конституції, яка виражає його волю, адже верховенство народу обумовлює рівність, свободу та незалежність громадян у межах національної дер­жави. Європейська ідея в першу чергу сповідує принцип захищеності особистості від державного втручання у сферу її духовного розвитку, вільний внутрішній са­морозвиток особистості та нації зокрема. Європейська ідея таким чином визначає специфіку та особливості функціонування європейської держави та критерії її взаємодії з іншими національними державами та транснаціональними утвореннями. Саме тому основною функцією європейської держави є забезпечення дотримання правових норм та свобод грома­дян, задоволення їх соціальних та культурних потреб. Відповідно до цього держа­ва зобов'язана визнавати право кожного громадянина, а водночас надмірно опіка­ти кожного з них. Основне призначення європейської держави - забезпечення дос­коналого права, максимальної відповідності устрою та режиму його основним принципам. Важливим аспектом розуміння європейської ідеї з точки зору І.Канта є також розуміння людини як члена світового співтовариства народів. Жоден на­род, на думку філософа, не повинен протиставляти себе іншому. Розвиток людства є поступове створення правового громадянського суспільства, при якому має бути такий союз народів, який однак не повинен бути державою народів. Тоб­то тут йдеться про найкращі формати використання європейської ідеї у форму­ванні нового трансцендентального світоустрою людства, який слугує реалізації загальнолюдських цінностей людини, а не загальнонаціональних цінностей гро­мадянина певної національної спільноти. Важлива роль у контексті формування генези європейської ідеї належить вченню Гегеля, який один із перших висунув ідею історичної еволюції форм співіснування європейських держав, а саме він звернув особливу увагу на можливість належного розвитку держави лише у взаємодії з іншими державами, при цьому кожна окрема національна держава розглядалась ним виключно як само­стійне утворення4.

Укранське «З Кива пде свтло Христове» створило найкультурншу  найбагатшу тод державу Кивську Русь, яка врятувала вропейську цивлзацю  культуру вд знищення азйськими ордами  понесла свтло Христове аж до берегв Льодовитого  Тихого океанв. Клич Запорзького Ордена «За вру, за волю, за честь» рятував клька столть вропейську (отже й укранську) культуру вд знищення новтнми варварами москвинами. Укранське козацтво дало укранськй нац духовну силу тако величезно наснаги, що Московщина не здолала  у 300-рчнй боротьб  тепер поламала на нй сво хижацьк зуби. Духовний нащадок укранського козацтва безсмертний Тарас свом «Заповтом» створив безприкладну за святим геройством УПА. Тарасову нацональну доктрину «Бог  Украна» УПА пднесла перемогою духу свох вонв. З укрансько легенди про першого апостола Христового в Кив походить укранська нацональна доктрина «Бог  Народ» (наця). Вона знищить раз  назавжди московську «Москва ¶¶¶ Рим». Москвини це знають. А ми, укранц, щоб зменшити число укранських жертв у цй битв, мусимо знати сатанинську силу доктрини «Москва ¶¶¶ Рим»

1. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

2. Засади конституційного ладу України

3. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

4. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

5. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

6. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
7. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
8. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

9. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

10. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

11. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

12. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

13. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

14. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

15. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

16. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

17. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

18. Європейська інтеграція в пресі України

19. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

20. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

21. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

22. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
23. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку
24. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

25. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

26. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

27. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

28. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

29. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

30. Комплекс моделей енергоспоживання регіонами України

31. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

32. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

34. Громадянство України

35. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

36. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

37. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

38. Історія України
39. Історія соборності України
40. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

41. Господарство України періоду утвердження капіталізму

42. Походження людини та її поява на території України

43. Історія держави та права України

44. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

45. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

46. Податкова політика України

47. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

48. Загальна характеристика конституції України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

49. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

50. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

51. Поняття, форма та функції Конституції України

52. Суверенітет України

53. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

54. Проект кримінального кодекса України
55. Бюджетна ситема України
56. Державний бюджет України і бюджетне право

57. Управління фінансами України

58. Організаційна система управління природокористуванням України

59. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

60. Машинобудування України

61. Бідність в України

62. Вплив російської кризи на економіку України

63. Місце України в глобалізаційних процесах

64. Машинобудівний комплекс України

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

65. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

66. Авіаційний транспорт України

67. Чорна металургія України

68. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

69. Банківська система України

70. Механізм кредитування банками України
71. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
72. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

73. Закон україни про міліцію

74. Судова система України

75. Грошова система України

76. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

77. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

78. Хімічна промисловість України

79. Чорна i кольорова металургія України

80. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Законодавство України про військову службу

82. Діяльність уряду України в галузі екології

83. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

84. Легка промисловість України укр

85. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

86. Аграрне право України
87. М.О. Скрипник - видатний діяч України
88. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

89. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

90. Ліквідність банківської системи України

91. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

92. Національний банк України

93. Національний банк України та особливості його функціонування

94. Проблеми функціонування фінансових бірж України

95. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

96. Структура страхового законодавства України

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

97. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

98. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

99. Функції Національного банку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.