Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Украины

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Народногосподарське значення агропромислового комплексу України. Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ланок народного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення виробництва. Поділяються на агропромислові підприємства та агропромислові територіальні комплекси. За територіальними масштабами та особливостями вони різноманітні. В галузевій структурі АПК виділяють такі основні сфери: сільське господарство; промисловість по переробці сільськогоспо- дарської сировини (харчова, деякі галузі легкої промисловості); виробництво засобів виробництва для сільськогосподарських та несільськогосподарських галузей (машино- будування для сільського господарства, легкої та харчової промисловості, виробництво мінеральних добрив тощо); заготівля, транспортування та збут продукції; виробниче обслуговування комплексу (ремонт тракторів та сільсько- господарських машин, будівництво тощо); наука, управлін-ня, підготовка кадрів. Складовою частиною АПК є також продовольчий комплекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодоовочевоконсервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, олійно- жировий. Функціональна структура АПК відображає його внутрішні комплексоутворюючі зв’язки, які найінтенсив- ніше розвиваються у сфері виробництва і переробки конкретних видів сільськогосподарської продукції. Основними ланками функціональної структури агропромислового інтегрального комплексу є агропромислові спеціалізовані комплекси, що розвиваються на базі певних агропромислових циклів. Їхня територіальна структура складається з регіональних і зональних елементів. АПК як складна система має три головні аспекти: компонентний, територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв’язаності окремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і агропромислових циклів (ланцюгів). Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм компонентної структури АПК — це поєднання взаємопов’яза- них стадій одного виробничого процесу, що охоплює виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК (м’ясопромислового, молокопромислового, плодоовочевоконсервного тощо). Основною формою територіального зосередження сільськогосподарського виробництва і засобом розв’яза- ння питань його планової територіальної організації є аграрно-територіальні комплекси (АТК). Під АТК слід розуміти певну систему територіальних формувань сільсько- господарських підприємств, для яких характерно порівня- но стійке поєднання галузей і вироблюваних продуктів у виробничо-територіальних типах господарств, що склалося на основі найновіших технологічних процесів і раціональних виробничих зв’язків. АТК є результатом розвитку територіального поділу сільськогосподарської праці, для якого характерні переважно горизонтальні виробничі зв’язки.

В Україні сформувався АПК республіки — важлива функціональна ланка всього народногосподарського комплексу України. Це другий після індустріального виробництва структурний підрозділ господарства України. На галузі, що входять до АПК республіки (включаючи забезпечення його засобами виробництва), припадає близько 40% валового суспільного продукту, майже чверть основних виробничих фондів і чисельності зайнятих працівників. 2. Природні умови і фактори розвитку та розміщення галузей АПК. Формування АПК і особливості його територіальної організації залежать від сукупної дії природно- і суспільно-географічних факторів. Водночас кожен фактор зокрема впливає на формування АПК в певному напрямі. Найбільший вплив на формування АПК України мають такі суспільно- географічні фактори: рівень господарського освоєння території, науково- технічний прогрес, потреби населення в продуктах харчування, характер розселення і рівень забезпечення трудовими ресурсами. Для формування АПК України дуже велике значення мають природно- географічні фактори, особливо для розміщення і спеціалізації сільського господарства. Під впливом природних умов формується територіальна структура АПК України. Серед природно-кліматичних факторів найважливіше значення мають агрокліматичні, грунтові і водні ресурси. Агрокліматичні ресурси характеризують ступінь забезпечення сільськогосподарських культур теплом і вологою. Для України характерна зональність у розподілі тепла і вологи. Агрокліматичні ресурси Полісся характеризуються середнім рівнем теплозабезпеченості та доброю вологозабезпеченістю. Суми температур понад 10( становлять від 2300( до 2600(. Вегетаційний період збільшується зі сходу на захід і триває відповідно 190 — 215 днів. Річна сума опадів становить 550 — 750 мм. Кількість їх збільшується зі сходу на захід (5, с. 288). У Лісостепу агрокліматичні ресурси більш сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур. Суми температур понад 10( становлять від 2600( до 2800(, що дає змогу вирощувати основні теплолюбні культури ранніх і пізніх строків дозрівання. Кількість опадів коливається від 700 мм на заході до 450 мм на сході. Переважна їх більшість випадає в теплий період року (5, с.288). Степова зона характеризується високим ступенем теплозабезпеченості. Суми температур понад 10( коливаються від 2900( на півночі до 3600( на півдні. Середньорічна кількість опадів зменшується у цьому ж напрямку від 500 мм до 300 мм. Недостатня вологозабезпеченість степової зони є одним з факторів, що стримують розвиток сільського господарства (5, с.288). Сільськогосподарська зона південного Криму характеризується субтропічним кліматом середземноморського типу. Середньорічні температури становлять 11( — 130(, а кількість опадів від 400 до 500 мм за рік. Опади переважають в осінньо-зимовий період. Тому літо тут сухе і жарке (5, с.288). У гірських районах Карпат суми температур повітря понад 10( не перевищують 1600( — 1800(. Період вегетації триває в середньому 136 днів. За рік випадає від 800 до 1000 мм і більше опадів (5, с.288). Грунтові ресурси України дуже різноманітні.

На її території виділяють Поліську, Лісостепову і Степову грунтові зони, а також Карпатську і Кримську гірські області, з властивими для кожної з них грунтами. На Поліссі найбільш поширені дерново-підзолисті і болотні грунти, серед яких переважають торфо-болотні. Ці грунти здебільшого бідні на перегній. Для підвищення їх родючості в грунт обов’язково слід вносити органічні і мінеральні речовини, а також проводити розумне осушення. Грунтово-кліматичні ресурси Полісся сприяють вирощуванню озимого жита, льону-довгунця, картоплі. У Лісостепу України поширені різні типи чорноземних грунтів. Крім цих грунтів, значні площі лучно-чорноземні та сірі лісові грунти. Тут склалися найкращі умови для вирощування зернових культур, особливо озимої пшениці, цукрових буряків, кукурудзи. Грунтові ресурси Степу України досить однорідні та представлені, головним чином, чорноземами. Ці грунти мають найвищу природну родючість. Провідними культурами тут є озима пшениця, соняшник, баштанні та ефіроолійні культури. Наявність великої кількості тепла сприяє розвитку виноградарства, а з розширенням мережі зрошення створюються умови для вирощування рису і овочів. У Степу, як і на Поліссі та в Лісостепу, добрі умови для скотарства, вівчарства і птахівництва. У Карпатах грунтовий покрив змінюється як у широтному, так і в вертикальному напрямках. Найбільш придатними для сільського господарства є Закарпатська низовина і Передкарпаття. У гірських районах землеробство розвивається лише у вузьких долинах річок. Для Закарпатської низовини характерні, головним чином, дерново- опідзолені та дерново-глеєві грунти. Грунти Передкарпаття в основному дерново-середньоопідзолені і поверхневооглеєні. У гірській зоні переважають бурі лісові грунти. У північних передгірських і гірських районах Карпат природні умови сприяють вирощуванню озимого жита, льону-довгунця і картоплі, а в низовинах і передгірських районах Закарпаття — озимої пшениці, кукурудзи, тютюну, овочів, винограду. Важливою галуззю сільського господарства є тваринництво, особливо скотарство, а в гірських районах ще й вівчарство, що зумовлено великими площами природних пасовищ — полонин. Грунтовий покрив Криму має добре виявлену вертикальну зональність. У передгірській степовій зоні поширені чорноземи. Лісостепова зона вкрита дерново-карбонатни- ми грунтами. У гірській лісовій зоні поширені буроземи, у найнижчому поясі — коричневі грунти. Основними галузями сільського господарства є садівництво, виноградарство, вирощування овочів, тютюну. Наявність гірських лук і пасовищ сприяє розвитку скотарства і вівчарства. Водні ресурси відіграють важливу роль у розвитку аграрно- промислового комплексу. Основними джерелами задоволення сучасних і перспективних потреб господарства України в прісній воді є водні ресурси поверхневого стоку (річки, озера і водойми) і підземного стоку. Україна має досить обмежені ресурси поверхневих вод. Загальне водоспоживання в країні досягло 65% її середнього багаторічного поверхневого стоку. Забезпеченість водними ресурсами місцевого стоку у розрахунку на одну людину становить 1000 м3 на рік (5, с.2

Готовит кадры для издательского дела, книгораспространения, полиграфии, полиграфического машиностроения, по информационным технологиям. Св. 6 тыс. студентов (1993). Отделение в Санкт-Петербурге - Санкт-Петербургский институт печати. МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ - преобразована в 1993 из Московского технологического института пищевой промышленности (основан в 1930 как Московский институт технологии зерна и муки). Готовит инженеров по специальностям агропромышленного комплекса, экономики и др. В 1993 ок. 4 тыс. студентов. МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ - образована в 1991 на базе Института управления им. Серго Орджоникидзе (основан в 1919 как промышленно-экономический институт; в 1930-75 инженерно-экономический институт). Готовит инженерные кадры по специальностям управления в отраслях промышленности, энергетики, строительства и городского хозяйства, транспорта и др. В 1993 св. 12 тыс. студентов. МОСКОВСКАЯ БИТВА - 30.9.1941-20.4.1942, во время Великой Отечественной войны. В ходе обороны (по 5.12.1941) советские войска Западного (генерал-полковник И. С

1. Политико-географическое положение Украины

2. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"

3. Географическое положение Удмуртии

4. Экономико-географическое положение Финляндии

5. Историчекое, экономико-географическое положение Великобритании

6. Экономико-географическое положение кн. Лихтенштейн
7. Город Калинов. Климат, географическое положение и обычаи
8. Экономико-географическое положение района

9. Греция: История, Географическое положение, Туристические точки

10. Географическое положение Республики Алтай

11. Природные катаклизмы и их влияние на изменение физико-географического положения

12. Экономико-географическая характеристика Южного Федерального округа РФ. Влияние экономико-географического положения на размещение ведущих отраслей производства

13. Географическое положение и экономика Испании

14. Географическое положение и экономика Португалии

15. Географическое положение и экономика Швеции

16. История и географическое положение Сомали

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

17. Демографическое положение России и Мурманской области

18. Геологічна будова Сумської області

19. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

20. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

21. Экономическое положение на Украине (внешнеэкономический аспект)

22. Современное геополитическое положение России и Украины
23. Социально-экономическое развитие и политическое положение Украины в середине XVll века
24. Современное социально-экономическое положение Украины

25. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

26. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

27. Народное хозяйство Украины

28. Эпоха великих географических открытий

29. Австралия - экономико-географическая характеристика

30. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)

31. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

32. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

33. Транспортная система Украины

34. Флора и фауна Украины

35. Экономико-географическая характеристика Московского региона

36. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

37. Экономико-географическая характеристика Японии

38. Топливно-энергетический комплекс Украины
39. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации
40. Пищевая промышленность Украины

41. Экономическое положение Японии

42. Экономико-географическая характеристика Германии

43. Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

44. Экономико-географическая характеристика Германии

45. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

46. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

47. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

48. Экономико-географическая характеристика Канады

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Камчатка и ее экологическое положение

50. Социально- экономическое положени Швейцарии

51. Вулканизм на земле и его географические следствия

52. Изменение географической оболочки при добыче полезных ископаемых на примере Рускеальской мраморной ломки

53. АПК /Украина/

54. Государственный бюджет Украины
55. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
56. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

57. Финансы Украины

58. Частная собственность /Украина/

59. Адвокатура на Украине

60. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

61. Общие положения об обязательствах и договорах

62. Аренда /Украина/

63. Недействительность сделок. Общие положения

64. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

66. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

67. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

68. Украина

69. Формирование многопартийности в Украине

70. Украина во время Второй Мировой Войны
71. Банки и их роль в экономике Украины
72. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

73. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

74. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

75. Регламент Верховного Совета Украины

76. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

77. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

78. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

79. Развитие лизинга на Украине

80. Закон Украины «О гражданстве»

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

81. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

82. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

83. Местное налогообложение в Украине

84. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

85. Административное право Украины

86. Правовое положение иностранных граждан в России
87. Правовое положение иностранных инвестиций в России
88. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

89. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП

90. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

91. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

92. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

93. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

94. Приватизация и аренда на Украине

95. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

96. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

98. Апелляционный суд в судебной системе Украины

99. Страховой рынок Украины и его характеристика

100. Современная законодательная база Украины в области страхования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.